CRS

Najczęściej zadawane pytania dotyczące oświadczeń o rezydencji podatkowej, składanych na dzień otwarcia rachunku przez klientów, którzy otworzyli rachunki w okresie od 01.01.2016 r. do 30.04.2017 r.

 • 1.  

  Jakie przepisy regulują konieczność złożenia oświadczenia o rezydencji podatkowej na dzień otwarcia rachunku?

  • Reguluje to ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowej z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw.(art.6).

 • 2.  

  Jakiej grupy klientów to dotyczy?

  • Zgodnie z ustawą wszystkie instytucje finansowe w Polsce mają obowiązek wystąpić z zapytaniem do swoich klientów, którzy otworzyli rachunki w okresie od 01.01.2016 do 30.04.2017.
   Jeżeli klient otrzymał taką korespondencję oznacza to, że otwierał rachunek w tym okresie.

 • 3.  

  Dlaczego muszę podawać tyle danych?

  • Dane, jakie klient powinien podać w oświadczeniu o rezydencji z określone są w ustawie tzw. CRS – ustawa z dnia 9.03.2017 o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.
   Dane osobowe i adresowe w oświadczeniu o rezydencji powinny być aktualne, dlatego prosimy klientów o ich podanie.

 • 4.  

  Co się dzieje z danymi jakie podam?

  • Ustawa ściśle określa postępowanie banków. Banki mają obowiązek przekazania tych informacji do Krajowej Administracji Skarbowej. Mamy obowiązek przekazania informacji klientach, którzy zadeklarowali posiadanie zagranicznej rezydencji podatkowej oraz informacji o klientach, którzy nie złożyli oświadczenia.

 • 5.  

  Co się dzieje z danymi jakie podam?

  • Ustawa ściśle określa postępowanie banków. Banki mają obowiązek przekazania tych informacji do Krajowej Administracji Skarbowej. Mamy obowiązek przekazania informacji klientach, którzy zadeklarowali posiadanie zagranicznej rezydencji podatkowej oraz informacji o klientach, którzy nie złożyli oświadczenia.

 • 6.  

  Jak podpisywane jest Oświadczanie?

  • Do klientów wysyłaliśmy formularze do wypełnienia, bez żadnych danych. Ponieważ Oświadczenie o rezydencji jest oświadczeniem klienta, dlatego nie ma na nim podpisu za bank. Po wypełnieniu oświadczenia klient składa na nim podpis. Bank po otrzymaniu oświadczenia stawia pieczątkę i podpis potwierdzając przyjęcie dokumentu.

 • 7.  

  Co, jeśli nie złożę oświadczenia?

  • Banki mają obowiązek przekazania informacji do Krajowej Administracji Skarbowej o klientach, którzy nie złożyli oświadczenia. Klientów takich określa się jako klientów z niezidentyfikowaną rezydencja podatkową.

 • 8.  

  Co się dzieje z oświadczeniem, które złożę?

  • Samo oświadczenie jest rejestrowane w bazach banku i archiwizowane. Do Krajowej Administracji Skarbowej przekazujemy tylko dane jakie podali klienci.

 • 9.  

  Czy oświadczenie można zostawić w placówkach mBanku?

  • Tak, wypełnione oświadczenie można zostawić w placówkach mBanku lub mFinanse.

 • 10.  

  Do kiedy mam czas na to, aby złożyć oświadczenie?

  • Czekamy na Pani/Pana oświadczenie do 31 grudnia 2019 r.

 • 11.  

  Dlaczego w innych bankach nie wymagają tego ode mnie złożenia takiego oświadczenia?

  • Banki wysyłały prośby o złożenie oświadczenia o rezydencji podatkowej na dzień otwarcia rachunku tylko do klientów, którzy otworzyli rachunek w okresie od 01.01.2016 do 30.04.2017. Jeżeli klient nie otrzymał takiej komunikacji z innego banku, oznacza to, że w tamtym banku nie otwierał rachunku w tym okresie.

 • 12.  

  Czy podawanie danych jest zgodnie z RODO?

  • Tak jest to zgodne z RODO. Bank realizuje jedynie obowiązki wskazane w ustawie. Bank nie pobiera od klientów więcej danych niż jest to wymagane przez ustawę.

 • 13.  

  Mam już zamknięte konto dlaczego mam składać oświadczenie?

  • Prośba o złożenie oświadczenia o rezydencji podatkowej na dzień otwarcia rachunku kierowana była do wszystkich klientów, którzy otworzyli rachunki w okresie od 01.01.2016 do 30.04.2017 i rachunki te były czynne na dzień wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowej z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw czyli były czynne na dzień 30.04.2019.
   Dlatego jeżeli klient zamknął rachunek po dniu 30.04.2019 bank miał obowiązek skierować do niego prośbę o złożenie oświadczenia o rezydencji podatkowej na dzień otwarcia rachunku.

 • 14.  

  Dlaczego ustawa działa wstecz?

  • Wprowadzenie takiej ustawy i zbieranie informacji o rezydencji podatkowej klientów, którzy otworzyli rachunki w okresie od 01.01.2016 do 30.04.2017 wynika z uzupełnia wymogów określonych w Dyrektywie Europejskiej w zakresie identyfikacji rachunków finansowych nałożonych na instytucje finansowe.

 • 15.  

  Dlaczego nie składałem oświadczenia CRS, gdy otwierałem rachunek?

  • Przepisy dotyczące składania oświadczenia CRS w chwili otwierania rachunku zaczęły obowiązywać w Polsce od 1 maja 2017 r. Wcześniej, zgodnie z polskimi przepisami, nie było do tego podstawy prawnej.

 • 16.  

  Kiedyś już składałem oświadczenie. Dlaczego muszę je złożyć ponownie?

  • W oświadczeniu FATCA zbieraliśmy tylko informacje o tym, czy jest Pani/Pan podatnikiem amerykańskim. Ustawa CRS zobowiązuje nas, aby zebrać informacje, czy miał/a Pani/Pan także inne, niż amerykańska, rezydencje podatkowe. Dlatego o tę informację prosimy wszystkich klientów, którzy otworzyli rachunki między 1.01.2016 a 30.04.2017.

 • 17.  

  Co mam zrobić, jeśli nie pamiętam, kiedy dokładnie zmieniłam/ zmieniłem rezydencję?

  • Proszę sobie przypomnieć, co działo się w Pani/Pana życiu, gdy otwierał/a Pani/Pan rachunek. W jakim państwie Pani/Pan mieszkał/a lub przebywał/a? Gdzie koncentrowało się gros Pani/Pana interesów życiowych, finansowych, rodzinnych? Mamy nadzieję, że pomogliśmy choć w ten sposób, bo jako bank nie świadczymy usług doradczych.

Informacje ogólne

Od 1 maja 2017r. instytucje finansowe w tym mBank, mają obowiązek pobierania od klientów oświadczenia, czy są oni podatnikami (rezydentami podatkowymi) innego państwa. Obowiązek ten wynika z Ustawy z dnia 9 marca 2017r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, (zwanej dalej ustawą CRS).
Ustawa i nałożony obowiązek na instytucje finansowe jest konsekwencją przyjętych przez Radę Europy: Dyrektywy 2011/16/UE i Dyrektywy 2014/107/UE/ w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania.

 

Obowiązki banku wynikające z CRS:

 • identyfikowanie klientów indywidulanych i firmowych - posiadaczy rachunków finansowych, pod kątem posiadania statusu rezydenta podatkowego w innych państwach
 • weryfikowanie, czy klienci firmowi mBanku są kontrolowani przez rezydenta podatkowego innego kraju dla celów CRS (tj. beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu),
 • raportowanie danych dotyczących tych klientów oraz ich dochodów do polskich organów podatkowych.


Obowiązki klientów wynikające z CRS:


1. Obowiązek złożenia oświadczenia o rezydencji podatkowej dotyczy klientów, którzy zawarli z mBankiem (Oddziałem Bankowości Mobilnej) umowę o rachunek finansowy w poniższych okresach:

a. Od dnia 1 maja 2017r.

złożenie oświadczenia przez klienta jest częścią procesu i warunkiem otwarcia rachunku)

b. Do dnia 30.04 2017r.

w stosunku do tych klientów, mBank (w tym Oddział Bankowości Mobilnej w Łodzi) zobowiązany jest do potwierdzenia statusu podatkowego, tj. czy klient spełnia kryteria podatnika innego państwa dla celów CRS. W przypadku klientów firmowych, bank potwierdza także, czy osoba kontrolująca klienta (firmę) spełnia kryteria podatnika innego państwa dla celów CRS.


2. W przypadku zmiany okoliczności, które mają wpływ na rezydencję podatkową klienta lub powodują, że informacje zawarte w złożonym oświadczeniu stają się nieaktualne, klient zobowiązany jest zaktualizować oświadczenie w ciągu 30 dni od daty wystąpienia zmiany.

 

Niezależnie od powyższego mBank, Oddział Bankowości Mobilnej w Łodzi zobowiązany jest do weryfikacji wiarygodności złożonego oświadczenia o rezydencji podatkowej  i w tym celu może występować do swoich klientów o dostarczenie dodatkowych dokumentów, potwierdzających ich status podatkowy.

 

Rachunek finansowy:

w mBanku Oddziale Bankowości Mobilnej w Łodzi, to w szczególności rachunek oszczędnościowy, oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący, rachunek karty kredytowej, rachunek powierniczy, objęty obowiązkiem identyfikacji zgodnie z Ustawą.

 

Bank umożliwia złożenie oświadczenia w następujący sposób.

W przypadku pytań dotyczących możliwości złożenia oświadczenia o rezydencji podatkowej w mBanku Oddziale Bankowości Mobilnej w Łodzi prosimy o kontakt z infolinią pod numerem telefonu: +48 42 678 2178.

Zakres danych klienta przekazywanych do lokalnych organów podatkowych 

W przypadku pytań związanych z kwestiami podatkowymi prosimy kontaktować się z doradcą podatkowym. mBank, Oddział Bankowości Mobilnej w Łodzi (Kompakt Finanse) nie oferuje usług doradztwa podatkowego.