Zapoznaj się z podstawowymi zasadami rozliczania dochodów z funduszy zagranicznych  oferowanych przez mBank S.A.

Zyski musisz rozliczyć samodzielnie. Zasady dotyczą Ciebie, jeśli:

 • inwestujesz w fundusze zagraniczne jako osoba fizyczna
 • uzyskałeś zysk z umorzenia funduszy zagranicznych,
 • jesteś rezydentem podatkowym w Polsce - więcej

 

Wysokość podatku PIT

19%

jak pozostałe dochody z udziału w funduszach kapitałowych

Termin rozliczenia

do 30 kwietnia

po roku, w którym nastąpiło umorzenie tytułów uczestnictwa w funduszach zagranicznych

Przedstawiamy jedynie ogólne informacje o opodatkowaniu PIT dochodów z zagranicznych funduszy kapitałowych z siedzibą w Luksemburgu. Inwestorzy, którzy chcą uzyskać szczegółowe zasady indywidualnego rozliczenia,  powinni skonsultować się z doradcą podatkowym.

Moment powstania obowiązku podatkowego PIT

 • umorzenie tytułów uczestnictwa w funduszach zagranicznych;  w tym zamiana (konwersja) między subfunduszami różnych funduszy parasolowych (różnych TFI)


Jak rozliczyć podatek od zysków z umorzenia funduszy zagranicznych?

 1. Niezbędne dane znajdziesz w informacji podatkowej. Otrzymasz ją od agenta transferowego po zakończeniu roku podatkowego. Wartości są już przeliczone na PLN.
 2. Jeśli uzyskałeś zysk z umorzenia funduszy różnych TFI, zsumuj podatek należny wskazany w informacjach podatkowych.
 3. Uwzględnij należny podatek w odpowiednim formularzu:
  • PIT-36 – jeśli rozliczasz się według skali stawką 17% lub 32% - więcej
  • PIT-36L – jeśli rozliczasz przychody z działalności gospodarczej według stawki liniowej - więcej  
  • PIT 37 - zmień formularz na PIT 36 lub wypełnij dodatkowo formularz PIT-38
  • PIT-38 – jeśli rozliczasz jedynie przychody z zysków kapitałowych - więcej
 4. Zapłać podatek. Masz na to czas do 30 kwietnia roku następującym po roku uzyskania, który nastąpił po roku podatkowym, w którym uzyskałeś dochodów. Podatek wpłacisz na indywidualny mikrorachunek podatkowy. Jeśli robisz to z konta w mBanku,numer podstawi się automatycznie. Możesz go sprawdzić tu (na podstawie numeru PESEL lub NIP)

 

O czym warto pamiętać?

Jeśli do tej pory rozliczałeś się na formularzu PIT-37, a chcesz rozliczyć dochód z funduszy zagranicznych wraz z pozostałymi przychodami opodatkowanymi według skali podatkowej - zmień formularz na PIT-36.

Informacje podatkową otrzymasz od agenta transferowego pocztą. Dlatego pamiętaj, aby Twój adres w naszym systemie był aktualny.

Każdy podatnik odpowiada za rozliczenie swoich zobowiązań, dlatego warto porównać dane z informacji podatkowej z historią transakcji na funduszach w mBanku.

.

 •  

  PIT-36 (wersja 28)

  • Wykorzystaj zsumowane dane z informacji podatkowych i uzupełnij pola:

   • pozycja 387 (jako małżonek – pozycja 388) – wpisz wartość „podatek należny w Polsce” ,
   • pozycja 391 (jako małżonek – pozycja 392) – podaj wartość „podatek należny w Polsce” zaokrągloną do pełnych złotych.

    

.

 •  

  PIT-36L (wersja 17)

  • Wykorzystaj zsumowane dane z informacji podatkowych i uzupełnij pola:

   • pozycja 132 – wpisz wartość „podatek należny w Polsce”,
   • pozycja 134 – podaj wartość „podatek należny w Polsce” zaokrągloną do pełnych złotych.

    

.

 •  

  PIT-38 (wersja 14)

  • Wykorzystaj zsumowane dane z informacji podatkowych i uzupełnij pola:

   • pozycja 45 – wpisz wartość „podatek należny w Polsce”,
   • pozycja 47 – podaj wartość „podatek należny w Polsce” zaokrągloną do pełnych złotych.

    

Jak samodzielnie określić dochód z umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach zagranicznych i należny podatek - szczegółowa instrukcja.

 • 1.  

  Określ dochód, który podlega opodatkowaniu

  • Całkowity dochód z umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych to zsumowane różnice między przychodami z umorzenia tytułów uczestnictwa a kosztami ich uzyskania.

   Koszy uzyskania przychodu to koszt zakupu danych tytułów uczestnictwa.

    

   Ważne: w mBanku nie pobieramy opłat za kupno i sprzedaż funduszy.

    

   Pamiętaj o tych zasadach:

   • przyporządkuj koszty nabycia do konkretnych umarzanych tytułów uczestnictwa,
   • stosuj metodę FIFO (first in, first out) – zgodnie z nią, najpierw sprzedaje/umarza się fundusze kupione najdawniej,
 • 2.  

  Wylicz podatek

  • Dochód z umorzenia funduszy jest opodatkowany według 19% stawki podatkowej.

   Zysków kapitałowych nie możesz łączyć z dochodami opodatkowanymi według skali progresywnej (17% i 32%).

 • 3.  

  Zadeklaruj podatek w odpowiednim formularzu PIT

  • Wyliczony podatek należny od dochodu z umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszu zagranicznym wykaż w:

   • PIT-36 – jeśli rozliczasz także dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej (stawką 17% i 32%) oraz inne pasywne przychody inwestycyjne (np. odsetki i dywidendy) – w polach wskazanych tutaj
   • PIT-36L – jeśli rozliczasz także przychody z działalności gospodarczej opodatkowane liniowo - w polach wskazanych tutaj
   • lub PIT-38 – jeśli rozliczasz tylko przychody z zysków kapitałowych - w polach wskazanych tutaj
 • 4.  

  Zapłać podatek

  • Masz na to czas do 30 kwietnia roku następującym po roku uzyskania dochodów. (Przykład:  do 30 kwietnia 2021 rozliczysz podatek za dochód uzyskany w 2020 roku).

   Podatek wpłacisz na indywidualny mikrorachunek podatkowy. Jeśli robisz to z konta w mBanku,numer podstawi się automatycznie.

   Możesz go sprawdzić tu (na podstawie numeru PESEL lub NIP)

Pytania i odpowiedzi

 •  

  Co znajdę w informacji podatkowej, która wysyła agent transferowy?

  • Informacja podatkowa zawiera dane, których potrzebujesz do rocznego zeznania podatkowego PIT:

   • wysokość podstawy opodatkowania zaokrągloną do pełnych złotych, czyli przychód z umorzenia funduszy pomniejszony o koszty ich zakupu,
   • wysokość podatku należnego (według stawki 19%), który należy wykazać w odpowiednim formularzu PIT.
 •  

  Kiedy otrzymam informację podatkową od agenta transferowego?

  • Agent transferowy wysyła informację po zakończeniu roku podatkowego, w którym uzyskałeś dochód z umorzena funduszy zagranicznych.

   Jeśli nie umarzałeś funduszy lub miałeś stratę – w zależności od agenta - możesz:

   • nie otrzymać w ogóle informacji podatkowej,
   • otrzymać informację podatkową, w której podstawa opodatkowania nie będzie wskazana lub będzie równa 0 zł.
 •  

  Dlaczego muszę samodzielnie rozliczyć podatek z umorzenia funduszy zagranicznych?

  • W przypadku funduszy krajowych podatek wylicza i odprowadza agent transferowy. Zasada rozliczania funduszy zagranicznych jest inna – prawo nakłada ten obowiązek na podatnika - osobę fizyczną. Przychód z umorzenia funduszy zagranicznych należy – zgodnie z przepisami – do niektórych przychodów opodatkowanych zryczałtowaną stawką podatku dochodowego (19%) od osób fizycznych, które zostały osiągnięte poza granicami Polski.

   Polscy rezydenci podatkowi mają nieograniczony obowiązek podatkowy. Oznacza to, że muszą w Polsce opodatkować całość dochodów ogólnoświatowych, a więc także – dochodów ze sprzedaży czy umorzenia funduszy zagranicznych.

   Podatek należny do zapłaty na dochodach z umorzenia  funduszy zagranicznych należy zsumować z podatkiem do zapłaty (lub podatkiem nadpłaconym) wyliczonym na pozostałych przychodach rozliczanych na danym formularzu.

 •  

  Czy jestem polskim rezydentem podatkowym?

  • Zgodnie z przepisami prawa w Polsce, rezydentem podatkowym jest osoba fizyczna, która:

   • ma w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych,
   • przebywa w Polsce dłużej niż 83 dni w roku podatkowym.

    

   Pojęcie centrum interesów należy rozumieć jak najszerzej – to wszelkie powiązania gospodarcze i rodzinne.

    

   Centrum interesów osobistych może być miejsce, w którym:

   • znajduje się Twoja najbliższa rodzina oraz
   • koncentruje się Twoja aktywność społeczno-obywatelska.

    

   Centrum interesów gospodarczych to przede wszystkim miejsce:

   • prowadzenia działalności zarobkowej,
   • źródła dochodów, posiadane inwestycje,
   • majątek nieruchomy i ruchomy,
   • polisy ubezpieczeniowe, zaciągnięte kredyty, konta bankowe.

    

   Jeśli nie spełniasz tych warunków (masz w Polsce ograniczony obowiązek podatkowy):

   • musisz opodatkować w Polsce jedynie swoje dochody ze źródeł polskich,
   • nie opodatkowujesz w Polsce dochodów z funduszy zagranicznych.
 •  

  Czy zamiana (konwersja) między funduszami jest opodatkowana?

  • Przy zamianie (konwersji) między subfunduszami jednego funduszu parasolowego (jednego TFI) nie płacisz podatku dochodowego.

   Jeśli dokonujesz zamiany (konwersji) między subfunduszami różnych funduszy parasolowych (różnych TFI), Twój dochód z tego tytułu podlega opodatkowaniu.

 •  

  Umarzam fundusze, które dostałem w spadku lub w formie darowizny. Co z kosztami uzyskania przychodu?

  • Jeśli umarzasz fundusze, które dostałeś:

   • w spadku – możesz uwzględnić koszty nabycia tych funduszy,  które zostały poniesione przez spadkodawców.
   • w formie darowizny – nie możesz uwzględnić kosztów nabycia tych funduszy poniesionych przez darczyńców.

   Podstawa prawna: art. 22 ust. 1m ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350 z późniejszymi zmianami).

 •  

  Do tej pory rozliczałem się PIT-37, dlaczego nie mogę rozliczyć tak samo?

  • Formularz PIT-37 zasadniczo służy do rozliczenia dochodów z pracy, np. uzyskanych na podstawie umowy o pracę, zlecenia czy dzieło.

   Jeżeli uzyskujesz dodatkowe dochody z funduszy zagranicznych, musisz skorzystać z innego formularza (PIT-36) lub dodatkowo złożyć formularz PIT-38.

   Jeśli do tej pory rozliczałeś swoje przychody z działalności gospodarczej liniowo na formularzu PIT-36L, w formularzu tym możesz rozliczyć również dochody z umorzenia funduszy zagranicznych.

Podane informacje są aktualne na marzec 2021 r.

Materiał powstał na podstawie opracowania kancelarii CRIDO Taxand.

 

To nie jest oferta. Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych jest świadczona przez mBank S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z usługą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, a także informacje o ryzykach inwestycyjnych są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. znajdujących się na:https://www.mbank.pl/pdf/inwestycje/fundusze/regulamin-swiadczenia-przez-mbank-uslugi-przyjmowania-i-przekazywania-zlecen-nabycia-lub-odkupienia-jednostek-uczestnictwa-w-funduszach-inwestycyjnych.pdf oraz https://www.mbank.pl/pomoc/oplaty/oferta-indywidualna/aktualna-taryfa/

 

Instrukcja aktywacji usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dostępna jest na   https://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/fundusze/supermarket-funduszy-inwestycyjnych/

 

Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych może być świadczona tylko na rzecz posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A.

 

Inwestowanie za pośrednictwem usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym

 

Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Fundusze inwestycyjne nie są depozytem bankowym. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze inwestycyjne mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów.

 

mBank S.A. oświadcza, iż:

 

1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej,

 

2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania,

 

3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.