Czy to dobry moment na inwestowanie w fundusze?

Pandemia doprowadziła do najpoważniejszego kryzysu gospodarczego od 2008 roku. Jednak inwestowanie ma sens w każdych warunkach, także w czasach kryzysu.

 

Do tego tematu trzeba podchodzić rozsądnie i długofalowo. W inwestowaniu nie chodzi o natychmiastowy zysk, tylko o dłuższą perspektywę. Inwestowanie ma doprowadzić nas do sytuacji, w której będziemy posiadać pieniądze wtedy, gdy naprawdę będziemy ich potrzebować.

 

Spójrz na poniższy przykład dwóch funduszy o niskim i wysokim ryzyku. Mimo głębokiego spadku, spowodowanego pandemią, zdążyły one już odbrobić straty i wrócić do poziomu sprzed kryzysu lub nawet go przewyższyć. Oznacza to, że nawet gdybyś zaczął inwestować tuż przed pandemią, to po czterech miesiącach osiągnąłbyś zysk.

 

Sprawdź, co o sytuacji rynkowej mówią nasi eksperci

Jeśli zastanawiasz się nad inwestowaniem w obecnej sytuacji rynkowej, zobacz webinar z naszymi ekspertami. Opowiadamy o odpowiedzialnym inwestowaniu, planowaniu horyzontu inwestycyjnego i wpływie Covid-19 na inwestycje.

 

 

 

Sprawdź, czy to jest dobry moment na inwestycje

 

Zobacz cały webinar „Inwestuj jak milioner, to proste!”

Często zadawane pytania

 •  

  Ile zarobię na części inwestycyjnej?

  • Nie możemy przewidzieć wyniku Twojej inwestycji po 6 miesiącach. Im bardziej ryzykowne fundusze wybierasz, tym większa szansa na zysk, ale również ryzyko straty. Dlatego o inwestycjach warto myśleć długofalowo. Po 6 miesiącach Twoje pieniądze mogą dalej pracować na inwestycjach. Przeczytaj więcej o tym, jak długo powinna trwać Twoja inwestycja na naszym blogu w artykule „Czym jest horyzont inwestycyjny i kiedy jest rozsądny” 

 •  

  Jakie są opłaty za fundusze i za zakup lokaty z funduszem? Czy te opłaty mogą się zmienić w przyszłości?

  • Nie pobieramy opłaty za założenie lokaty z funduszem, nabycia poszczególnych funduszy, ani za korzystanie z platformy inwestycyjnej (SFI). Każdy fundusz posiada tzw. opłaty za zarządzanie. Są one uwzględnione zarówno w cenie, jak i w wynikach każdego funduszu. Oznacza to, że wyniki oraz zyski, które widzisz, są pomniejszone o te opłaty. Szczegółowe informacje o wysokości opłat za zarządzanie znajdziesz w dokumencie „Kluczowe informacje dla inwestora”, dostępnym dla każdego funduszu, który znajdziesz w naszej platformie inwestycyjnej.

   Opłaty za zarządzanie ustalane są przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych i nie możemy zagwarantować ich niezmienności.

To nie jest oferta.

 

1. Czas trwania Promocji:
- Promocja „Lokata z funduszem 2021 ed.2” od 19.05.2021 do terminu zakończenia ostatniej lokaty założonej w ramach Promocji, maksymalnie do 28.02.2022 r.
- Promocja „Lokata z funduszem 50/50” od 06.07.2021 do terminu zakończenia ostatniej lokaty założonej w ramach Promocji, maksymalnie do 28.02.2022 r.


2. Okres, w jakim można przystąpić do promocji:
- Promocja „Lokata z funduszem 2021 ed.2” od 19.05.2021 do 31.08.2021 r.
- Promocja „Lokata z funduszem 50/50” od 06.07.2021 do 31.08.2021 r.

 

3. Promocje: „Lokata z funduszem 2021 ed. 2” oraz „Lokata z funduszem 50/50” skierowane są do klientów indywidualnych banku – osób fizycznych (konsumentów), które w okresie trwania Promocji spełniają łącznie następujące warunki: posiadają jeden z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych powiązany z usługą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych w Banku; posiadają aktywną usługę przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych; złożyli w Placówce zaakceptowane i podpisane Oświadczenie albo zaakceptowali jego treść ustnie w czasie rozmowy nagrywanej przez Biuro Obsługi Klienta albo zaakceptowali treść Oświadczenia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola we wniosku w serwisie transakcyjnym oraz spełniających pozostałe warunki określone odpowiednio w Regulaminie Promocji „Lokata z funduszem 2021 ed.2” lub w Regulaminie Promocji „Lokata z funduszem 50/50”.

 

4. Aby wziąć udział w Promocji „Lokata z funduszem 2021 ed.2” lub w Promocji „Lokata z funduszem 50/50” należy złożyć dyspozycję nabycia jednostek uczestnictwa funduszu lub funduszy wymienionych w załączniku numer 1 do Regulaminu Promocji oraz otworzyć lokatę za pośrednictwem wniosku do Promocji dostępnego w systemie transakcyjnym, Biurze Obsługi Klienta Banku lub placówce. Wysokość lokaty musi spełniać warunki określone odpowiednio w treści Regulaminu Promocji „Lokata z funduszem 2021 ed.2” lub w treści Regulaminu Promocji „Lokata z funduszem 50/50” i pozostawać w określonej w danym Regulaminie Promocji proporcji w stosunku do kwoty inwestycji. Łączna minimalna kwota przystąpienia do obu Promocji (nabycia jednostek uczestnictwa funduszu lub funduszy i założenia lokaty) wynosi 5 000 zł. Szczegółowe warunki lokaty oraz szczegółowe zasady nabywania funduszy w ramach Promocji określa odpowiednio Regulamin Promocji „Lokata z funduszem 2021 ed.2” lub w Promocji „Lokata z funduszem 50/50”.

 

5. Wysokość promocyjnego oprocentowania lokaty:
- w ramach Promocji „Lokata z funduszem 2021 ed. 2” jest uzależniona od posiadanego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i wynosi odpowiednio 1,8% dla Uczestników Promocji z mKontem Intensive i 1,5% dla pozostałych Uczestników Promocji,
- w ramach Promocji „Lokata z funduszem 50/50” wynosi 1%

 

6. Aby Uczestnik Promocji „Lokata z funduszem 2021 ed.2” lub Promocji „Lokata z funduszem 50/50” uzyskał oprocentowanie lokaty w wysokości odpowiednio 1,5%, 1,8% lub 1% w skali roku, musi spełnić następujące warunki łącznie w ramach danej Promocji:
a) złoży i opłaci zlecenia nabycia jednostek/tytułów uczestnictwa funduszy , b) założy lokatę oraz w okresie 150 dni liczonych od dnia założenia lokaty nie złoży zlecenia odkupienia lub konwersji jednostek/tytułów uczestnictwa funduszy nabytych w ramach Promocji.

 

7. Kwota Pakietów dostępnych w ramach Promocji jest ograniczona i wynosi łącznie 1 mld zł dla wszystkich Uczestników odpowiednio Promocji „Lokata z funduszem 2021 ed.2” lub Promocji „Lokata z funduszem 50/50”. W przypadku, gdy kwota Pakietów dostępnych w ramach danej Promocji osiągnie poziom niższy niż 50 mln zł oraz ulegnie wyczerpaniu, Uczestnik Promocji zostanie o tym fakcie poinformowany na stronie internetowej: https://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/fundusze/lokata-z-funduszem

 

8. Saldo Uczestnika Promocji na SFI w dniu złożenia wniosku promocyjnego w przypadku:
- Promocji „Lokata z Funduszem 2021 ed.2” nie może być mniejsze niż na dzień 19.05.2021 r.
- Promocji „Lokata z Funduszem 50/50” nie może być mniejsze niż na dzień 06.07.2021 r.

 

9. Zasady Promocji określa odpowiednio:
- Regulamin Promocji „Lokata z funduszem 2021 ed.2
- Regulamin Promocji „Lokata z funduszem 50/50”. To nie jest oferta. Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych jest świadczona przez mBank S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z usługą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, a także informacje o ryzykach inwestycyjnych są określone w Regulaminie Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.: Produkty inwestycyjne, znajdujących się na stronach: https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/oferta-indywidualna/inwestycje/supermarket-funduszy-inwestycyjnych/regulamin/ oraz https://www.mbank.pl/pomoc/oplaty/interaktywna/ind/


Instrukcja aktywacji usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dostępna jest na https://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/fundusze/supermarket-funduszy-inwestycyjnych/


Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych może być świadczona tylko na rzecz posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A. Inwestowanie za pośrednictwem usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym. Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje klientów, w tym uczestników promocji, związane z inwestowaniem w fundusze . Fundusze nie są depozytem bankowym. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek/tytułów uczestnictwa funduszy może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, ewentualny dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów.


Aby skorzystać z usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, należy posiadać rachunek bankowy prowadzony przez mBank S.A.. Promocja „Lokata z funduszem 2021 ed.2” oraz Promocja „Lokata z funduszem 50/50” jest sprzedażą krzyżową łączoną. Wszystkie warunki tej sprzedaży są opisane w Regulaminie Promocji. Sprzedaż jednostek/tytułów uczestnictwa funduszy i lokaty w ramach sprzedaży krzyżowej nie wpływa na ryzyko i opłaty związane z tymi usługami traktowanymi odrębnie.


mBank S.A. oświadcza, że: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z 30.06.2005 r., zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z 20.03.2012 r., zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z 20.03.2012 r. oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z 17.11.2015 r. na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z 23.11.1995 r. na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.

Dane o średniej liczbie klientów wybierających gotowe strategie pochodzą z badania własnego banku, sprawdzone 01.09 za okres od 03.08 do 31.08.