Czy to dobry moment na inwestowanie w fundusze?

Pandemia doprowadziła do najpoważniejszego kryzysu gospodarczego od 2008 roku. Jednak inwestowanie ma sens w każdych warunkach, także w czasach kryzysu.

 

Do tego tematu trzeba podchodzić rozsądnie i długofalowo. W inwestowaniu nie chodzi o natychmiastowy zysk, tylko o dłuższą perspektywę. Inwestowanie ma doprowadzić nas do sytuacji, w której będziemy posiadać pieniądze wtedy, gdy naprawdę będziemy ich potrzebować.

 

Spójrz na poniższy przykład dwóch funduszy o niskim i wysokim ryzyku. Mimo głębokiego spadku, spowodowanego pandemią, zdążyły one już odbrobić straty i wrócić do poziomu sprzed kryzysu lub nawet go przewyższyć. Oznacza to, że nawet gdybyś zaczął inwestować tuż przed pandemią, to po czterech miesiącach osiągnąłbyś zysk.

 

Sprawdź, co o sytuacji rynkowej mówią nasi eksperci

Jeśli zastanawiasz się nad inwestowaniem w obecnej sytuacji rynkowej, zobacz webinar z naszymi ekspertami. Opowiadamy o odpowiedzialnym inwestowaniu, planowaniu horyzontu inwestycyjnego i wpływie Covid-19 na inwestycje.

 

 

 

Sprawdź, czy to jest dobry moment na inwestycje

 

Zobacz cały webinar „Inwestuj jak milioner, to proste!”

Często zadawane pytania

 •  

  Ile zarobię na części inwestycyjnej?

  • Nie możemy przewidzieć wyniku Twojej inwestycji po 6 miesiącach. Im bardziej ryzykowne fundusze wybierasz, tym większa szansa na zysk, ale również ryzyko straty. Dlatego o inwestycjach warto myśleć długofalowo. Po 6 miesiącach Twoje pieniądze mogą dalej pracować na inwestycjach. Przeczytaj więcej o tym, jak długo powinna trwać Twoja inwestycja na naszym blogu w artykule „Czym jest horyzont inwestycyjny i kiedy jest rozsądny” 

 •  

  Jakie są opłaty za fundusze i za zakup lokaty z funduszem? Czy te opłaty mogą się zmienić w przyszłości?

  • Nie pobieramy opłaty za założenie lokaty z funduszem, nabycia poszczególnych funduszy, ani za korzystanie z platformy inwestycyjnej (SFI). Każdy fundusz posiada tzw. opłaty za zarządzanie. Są one uwzględnione zarówno w cenie, jak i w wynikach każdego funduszu. Oznacza to, że wyniki oraz zyski, które widzisz, są pomniejszone o te opłaty. Szczegółowe informacje o wysokości opłat za zarządzanie znajdziesz w dokumencie „Kluczowe informacje dla inwestora”, dostępnym dla każdego funduszu, który znajdziesz w naszej platformie inwestycyjnej.

   Opłaty za zarządzanie ustalane są przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych i nie możemy zagwarantować ich niezmienności.

Promocja „Lokata z funduszem 2021 ed. 2” obowiązuje od 19.05.2021 r. do terminu zakończenia ostatniej lokaty założonej w ramach Promocji, maksymalnie do 28.02.2022 r. Do Promocji można przystąpić od 19.05.2021 r. do 31.08.2021 r., lub do wyczerpania kwoty Pakietów, określonej w treści Regulaminu Promocji. Promocja skierowana jest do klientów indywidualnych banku – osób fizycznych, które w okresie trwania Promocji spełniają łącznie następujące warunki: posiadają jeden z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych powiązany z usługą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych w Banku; posiadają aktywną usługę przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych; złożyli w Placówce zaakceptowane i podpisane Oświadczenie lub zaakceptowali jego treść ustnie w czasie rozmowy nagrywanej przez Biuro Obsługi Klienta lub zaakceptowali treść Oświadczenia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola we wniosku w serwisie transakcyjnym oraz spełniających pozostałe warunki określone w Regulaminie Promocji.

Aby wziąć udział w Promocji należy do 31.08.2021 r. złożyć dyspozycję nabycia jednostek uczestnictwa funduszu lub funduszy wymienionych w załączniku numer 1 do Regulaminu Promocji oraz otworzyć lokatę za pośrednictwem wniosku do Promocji dostępnego w systemie transakcyjnym, Biurze Obsługi Klienta Banku lub placówce. Wysokość lokaty musi spełniać warunki określone w treści Regulaminu Promocji i pozostawać w określonej w Regulaminie Promocji proporcji w stosunku do kwoty inwestycji. Łączna minimalna kwota przystąpienia do Promocji (nabycia jednostek uczestnictwa funduszu lub funduszy i założenia lokaty) wynosi 5 000 zł. Szczegółowe warunki lokaty oraz szczegółowe zasady nabywania funduszy w ramach Promocji określa Regulamin Promocji.

Wysokość promocyjnego oprocentowania lokaty jest uzależniona od posiadanego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i wynosi odpowiednio 1,8% dla Uczestników Promocji z mKontem Intensive i 1,5% dla pozostałych Uczestników Promocji.

Aby Uczestnik Promocji uzyskał oprocentowanie lokaty w wysokości odpowiednio 1,5% lub 1,8% w skali roku, musi spełnić następujące warunki łącznie: a) złoży i opłaci zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, b) w okresie 150 dni liczonych od dnia założenia lokaty nie złoży zlecenia odkupienia lub konwersji jednostek uczestnictwa funduszy nabytych w ramach Promocji.

Kwota Pakietów dostępnych w ramach Promocji jest ograniczona i wynosi łącznie 1 mld zł dla wszystkich Uczestników Promocji. W przypadku, gdy kwota Pakietów dostępnych w ramach Promocji osiągnie poziom niższy niż 50 mln zł, Uczestnik Promocji zostanie o tym fakcie poinformowany na stronie internetowej: https://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/fundusze/lokata-z-funduszem

Saldo Uczestnika Promocji na SFI w dniu złożenia wniosku promocyjnego nie może być mniejsze niż na dzień 19.05.2021 r.

Zasady Promocji określa Regulamin „Lokaty z funduszem 2021 ed.2”.

To nie jest oferta. Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych jest świadczona przez mBank S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z usługą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, a także informacje o ryzykach inwestycyjnych są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. znajdujących się na: https://www.mbank.pl/pdf/inwestycje/fundusze/regulamin-swiadczenia-przez-mbank-uslugi-przyjmowania-i-przekazywania-zlecen-nabycia-lub-odkupienia-jednostek-uczestnictwa-w-funduszach-inwestycyjnych.pdf oraz https://www.mbank.pl/pomoc/oplaty/oferta-indywidualna/aktualna-taryfa/
Instrukcja aktywacji usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dostępna jest na https://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/fundusze/supermarket-funduszy-inwestycyjnych/
Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych może być świadczona tylko na rzecz posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A. Inwestowanie za pośrednictwem usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym. Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje klientów związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Fundusze inwestycyjne nie są depozytem bankowym. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze inwestycyjne mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów.
Aby skorzystać z usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, należy posiadać rachunek bankowy prowadzony przez mBank S.A.. Promocja lokata z funduszem jest sprzedażą krzyżową łączoną. Wszystkie warunki tej sprzedaży są opisane w Regulaminie Promocji. Sprzedaż jednostek funduszy i lokaty w ramach sprzedaży krzyżowej nie wpływa na ryzyko i opłaty związane z tymi usługami traktowanymi odrębnie.

mBank S.A. oświadcza, że: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z 30.06.2005 r., zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z 20.03.2012 r., zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z 20.03.2012 r. oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z 17.11.2015 r. na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z 23.11.1995 r. na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.

Dane o średniej liczbie klientów wybierających gotowe strategie pochodzą z badania własnego banku, sprawdzone 01.09 za okres od 03.08 do 31.08.