Pytania ogólne

Jak ubiegać się o wsparcie

 •  

  Jakie są etapy udzielania wsparcia w ramach Programu? Jak wygląda procedura odwoławcza?

  • Proces udzielania wsparcia jest prosty i jednoetapowy. Gdy poprawnie wypełnisz i podpiszesz wniosek w systemie bankowości elektronicznej, wygenerujemy umowę subwencji finansowej. PFR podejmie decyzję na podstawie danych we wniosku oraz ich zgodności z rejestrami publicznymi. Może udzielić Ci subwencji w wysokości, o którą wnioskujesz, niższej lub odmówić Ci wsparcia.

    

   Po rozpatrzeniu danych zostanie wydana jedna z decyzji:

   • Decyzja pozytywna – otrzymasz całą kwotę subwencji, o którą wnioskowałeś. Subwencję otrzymasz przelewem na rachunek bankowy, który podałeś we wniosku. Decyzję PFR oraz umowę przekażemy Ci w serwisie transakcyjnym.
   • Decyzja pozytywna – otrzymasz niższą kwotę subwencji niż ta, o którą wnioskowałeś. Subwencję otrzymasz przelewem na rachunek bankowy, który podałeś we wniosku. Możesz odwołać się od tej decyzji. Wcześniej zapoznaj się z przyczynami decyzji PFR i wyjaśnij je.
   • Decyzja negatywna – PFR nie przyznał Ci subwencji, o którą wnioskowałeś. Możesz złożyć nowy wniosek o subwencję. Wcześniej zapoznaj się z przyczynami decyzji PFR i wyjaśnij je.
 •  

  Kto może złożyć wniosek o udzielenie subwencji finansowej w imieniu przedsiębiorcy?

  • Wniosek w systemie bankowości elektronicznej banku może złożyć jedna osoba, niezależnie od zasad reprezentacji przedsiębiorcy, która spełni łącznie warunki:

   • ma dostęp do bankowości elektronicznej beneficjenta;
   • może realizować przelewy lub do składać oświadczenia woli w imieniu beneficjenta;
   • złoży oświadczenie, że (i) beneficjent upoważnił ją do wszelkich czynności związanych ze złożeniem wniosku i podpisaniem umowy o wsparcie, (ii) jest świadoma odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań i działanie w imieniu beneficjenta bez wymaganych upoważnień oraz (iii) zwalnia bank, który pośredniczy w wypłacie subwencji z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej wobec PFR w zakresie, który jest niezbędny, aby zawrzeć i wykonywać umowę subwencji;
   • może podpisać wniosek, korzystając z bankowych narzędzi autoryzacyjnych.

Podmioty uprawnione do otrzymania wsparcia

 •  

  W jaki sposób przedsiębiorca powinien obliczyć spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży)?

  • Spadek obrotów gospodarczych (spadek przychodów ze sprzedaży) to spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczony jako:

   • stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, który przypada po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do obrotów z poprzedniego miesiąca kalendarzowego; lub
   • stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnego miesiąca kalendarzowego po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznego miesiąca kalendarzowego roku poprzedniego.
 •  

  Prowadzenie jakiego rodzaju działalności gospodarczej może powodować odmowę udzielenia wsparcia w ramach programu?

  • PFR może odmówić Ci wsparcia, jeśli

   • oferujesz produkty lub usług, które ograniczają lub naruszają wolności indywidualne lub/oraz praw człowieka,
   • prowadzisz instytucję kredytową, spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, firmę inwestycyjną, instytucję pożyczkową, zakład ubezpieczeń, zakład reasekuracji funduszy emerytalnych, fundusz inwestycyjny i inne przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania, jesteś podmiotem zarządzającym aktywami, dostawcą usług płatniczych oraz inną instytucją finansową lub agencją ratingową,
   • działalność w zakresie obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych. PFR może, biorąc pod uwagę okoliczności uwzględniające zasady racjonalności ekonomicznej (w tym wyważenie interesów przedsiębiorcy, ogółu przedsiębiorców, którzy biorą udział w programie i skarbu państwa) oraz realizację celów szczegółowych określonych w programie, odstąpić od stosowania tego ograniczenia.

Wsparcie dla MŚP i Mikrofirm

 •  

  Czy w razie zawieszenia działalności mikrofirma będzie musiała zwrócić subwencję finansową?

  • Jeśli zawiesisz działalność gospodarczą w ciągu 12 miesięcy, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej, wówczas będziesz musiał zwrócić 100% subwencji finansowej. Zgodnie z warunkami zwrotu subwencji musisz prowadzić działalność przez minimum 12 miesięcy. Jeśli zawiesisz działalność gospodarczą, nie możesz jej wykonywać i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

 •  

  Czy w razie zawieszenia działalności MŚP będzie musiało zwrócić subwencję finansową?

  • Jeśli zawiesisz działalność gospodarczą w ciągu 12 miesięcy, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej, wówczas będziesz musiał zwrócić 100% subwencji finansowej. Zgodnie z warunkami zwrotu subwencji musisz prowadzić działalność przez minimum 12 miesięcy. Jeśli zawiesisz działalność gospodarczą, nie możesz jej wykonywać i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

 Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania - sprawdź tutaj.

Najczęściej pojawiające się trudne pytania - sprawdź tutaj.

Program Tarcza Finansowa PFR jest finansowany i realizowany przez Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Więcej informacji o programie znajdziesz tutaj.

Nota prawna

To nie jest oferta. Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie dotyczy produktów i usług mBanku S.A.

Wsparcia finansowego  (subwencji finansowej) w ramach Programu Tarcza Finansowa PFR udziela Polski Fundusz Rozwoju S.A. Zasady i warunki otrzymania oraz zwrotu wsparcia określa Polski Fundusz Rozwoju S.A.

mBank S.A. nie gwarantuje, że informacje zawarte w materiale są kompletne.