Subwencję zwracasz na określonych zasadach:

Mikrofirmy

1.  Jeśli w ciągu 12 miesięcy przestaniesz prowadzić działalność gospodarczą, zawiesisz ją, otworzysz likwidację lub zostanie wszczęte wobec Twojej firmy postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne – musisz zwrócić 100% wartości subwencji;

 

2.  Jeśli Twoja firma będzie działała nieprzerwanie przez 12 mięsiecy od momentu udzielenia subwencji:

  • bezwarunkowo musisz zwrócić 25% subwencji finansowej, którą otrzymałeś,
  • jeśli w ciągu 12 miesięcy utrzymałeś średnią liczbę pracowników (z wyłączeniem właściciela) na poziomie co najmniej 100% w stosunku do zatrudnienia ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego przed dniem złożenia wniosku o subwencję, to zwracasz tylko bezwarunkowe 25% subwencji,
  • jeśli utrzymałeś zatrudnienie między 50% a 100%, to zwracasz bezwarunkowe 25% subwencji oraz dodatkowo od 0 do 50% subwencji, którą otrzymałeś. Dodatkową kwotę PFR wylicza wg wzoru:

 

wartość subwencji, którą zwracasz = wartość subwencji, którą otrzymałeś * Skala Redukcji Zatrudnienia, gdzie

 

 

  • jeśli utrzymałeś zatrudnienie na poziomie niższym niż 50% – zwracasz bezwarunkowe 25% subwencji, którą otrzymałeś oraz dodatkowo 50% subwencji.

 

 

 

Co jeszcze powinieneś wiedzieć:

Polski Fundusz Rozwoju może zmienić warunki umorzenia zwrotu subwencji dla mikrofirm, których przychody spadły o więcej niż 75%. Weźmie pod uwagę indywidualną sytuację danej mikrofirmy.

 

Decyzję o wysokości zwrotu subwencji finansowej podejmuje Polski Fundusz Rozwoju, na podstawie oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej, złożonego po upływie 12 miesięcy kalendarzowych od dnia wypłaty subwencji finansowej, przez Ciebie wraz dokumentem potwierdzającym stan zatrudnienia.

 

Subwencję będziesz zwracać w 24 równych miesięcznych ratach. Zaczniesz ją spłacać 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej.

 

MŚP

1. Jeśli przestaniesz prowadzić działalność gospodarczą lub zawiesisz ją w ciągu 12 miesięcy od przyznania subwencji – musisz zwrócić 100% wartości subwencji.

 

2. Jeśli Twoja firma będzie działała nieprzerwanie przez 12 mięsiecy od momentu udzielenia subwencji:

  • bezwarunkowo musisz zwrócić 25% subwencji finansowej;
  • dodatkowo musisz zwrócić do 25% subwencji finansowej, tj.  maksymalnie do wysokości skumulowanej straty gotówkowej na sprzedaży, którą wskażesz jako beneficjent (w okresie 12 miesięcy licząc od pierwszego miesiąca w którym przedsiębiorca odnotował stratę po 1 lutego 2020 r. lub od miesiąca w którym udzielona została subwencja). Wysokość straty gotówkowej zależy od formy działalności:

- dla przedsiębiorców, którzy prowadzą pełną rachunkowość gotówkową strata na sprzedaży to odzwierciedlona w rachunku wyników strata na sprzedaży netto z wyłączeniem w szczególności kosztów amortyzacji, rezerw i odpisów lub wyniku z przeszacowania lub sprzedaży aktywów;

- dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się na podstawie księgi przychodów i rozchodów w kwocie wykazanej straty;

- dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się na podstawie karty podatkowej lub na ryczałcie, stratę na sprzedaży oblicza się jako skumulowany spadek przychodów.

  • dodatkowo musisz zwrócić do 25% subwencji finansowej w zależności od średniej liczby pracowników (z wyłączeniem właściciela), jaką utrzymałeś w okresie 12 miesięcy kalendarzowych od końca miesiąca kalendarzowego, który poprzedza datę złożenia wniosku o subwencję, w stosunku do średniego stanu zatrudnienia w 2019 r. r., (obliczanego jako średnia z liczby pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz 30 czerwca 2019):

- jeśli utrzymałeś średnią liczbę pracowników na poziomie wyższym niż 100%, to nie zwracasz nic więcej ­– tylko bezwarunkowe 25% subwencji,

- jeśli utrzymałeś średnią liczbę pracowników na poziomie od 50% do 100% – zwracasz dodatkowo od 0% do 25% kwoty subwencji – proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia, według wzoru:

 

 

Wartość subwencji podlegajacej zwrotowi z tytułu redukcji zatrudnienia =wartość subwencji*50%*Skala Redukcji Zatrudnienia, gdzie

 

 

 

 

- jeśli utrzymałeś zatrudnienie na poziomie niższym niż 50% –  zwracasz dodatkowo 25% subwencji.

 

PFR sprawdzi stan zatrudnienia w Twojej firmie na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia decyzji o udzieleniu subwencji finansowej. Przedsiębiorca, który utrzymał co najmniej 100% poziom zatrudnienia oraz wykazał stratę gotówkową na sprzedaży większą niż 25% wartości subwencji, może zachować 75% kwoty subwencji w formie bezzwrotnej.

 

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 

Polski Fundusz Rozwoju może zmienić warunki umorzenia zwrotu subwencji dla MŚP, których przychody spadły o więcej niż 75%. Weźmie pod uwagę indywidualną sytuację danego MŚP.

 

Nie będziesz musiał zwracać subwencji (oprócz bezwarunkowych 25%), jeśli: 

  • spełnisz zobowiązania określone w umowie PFR oraz
  • złożysz oświadczenie z załączonymi dokumentami potwierdzającymi stratę gotówkową na sprzedaży oraz stan zatrudnienia.

 

Subwencję będziesz zwracać w 24 równych miesięcznych ratach. Zaczniesz ją spłacać 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej.

 

Program Tarcza Finansowa PFR jest finansowany i realizowany przez Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Więcej informacji o programie znajdziesz tutaj.

Nota prawna

To nie jest oferta. Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie dotyczy produktów i usług mBanku S.A.

Wsparcia finansowego  (subwencji finansowej) w ramach Programu Tarcza Finansowa PFR udziela Polski Fundusz Rozwoju S.A. Zasady i warunki otrzymania oraz zwrotu wsparcia określa Polski Fundusz Rozwoju S.A.

mBank S.A. nie gwarantuje, że informacje zawarte w materiale są kompletne.