Jak zmniejszać ryzyko swoich inwestycji?

27
.
02
.
2019
Jak zmniejszać ryzyko swoich inwestycji?

Poradnik inwestora cz. 3

Jak wiesz, ryzyko inwestycyjne to coś, czego nie da się wykluczyć. Można je natomiast zmniejszyć. Na przykład dzięki dywersyfikacji.Dywersyfi…co?
Mówiąc prościej, zamiast inwestować wszystko w jeden fundusz, możesz rozłożyć swoje pieniądze między kilka rozwiązań. Dzięki temu zminimalizujesz ryzyko inwestycji. Nawet jeśli któryś z Twoich funduszy będzie przez jakiś czas przynosił straty, to jest duża szansa na ich odrobienie przez te rozwiązania, które przynoszą zyski.
Graf. Inwestowanie

 

 

Mówiąc nieco bardziej podręcznikowym językiem, dywersyfikacja to po prostu podział portfela pomiędzy kilka rodzajów funduszy o różnym poziomie zmienności.

Jakie są rodzaje funduszy i jaki jest ich poziom na skali ryzyka?

Najczęstszym podziałem funduszy jest następująca klasyfikacja (w kolejności od teoretycznie najmniej do najbardziej ryzykownego):

1. fundusze pieniężne – najmniej ryzykowne
Lokują środki w krótkoterminowe papiery dłużne, takie jak bony skarbowe czy krótkoterminowe obligacje Skarbu Państwa. Jest to grupa funduszy obarczona minimalnym ryzykiem. Fundusze te zazwyczaj przynoszą bieżący zysk powyżej inflacji, a wartość inwestycji, jeśli podlega wahaniom, to niskim.

2. fundusze dłużne (obligacyjne) – nieco wyższe, ale nadal niskie ryzyko
Inwestują środki w obligacje. Obarczone są większym ryzykiem inwestycyjnym niż fundusze pieniężne. Dzielą się na dwie podstawowe grupy: obligacji skarbowych i korporacyjnych. Fundusze obligacji skarbowych charakteryzują się wyższym poziomem bezpieczeństwa
w stosunku do korporacyjnych.

3. fundusze hybrydowe (mieszane) – średnie ryzyko
Inwestują w akcje oraz w obligacje, a udział tych papierów wartościowych w portfelu funduszy jest zmienny w czasie. Celem takiego funduszu jest stabilne oraz długoterminowe zwiększanie wartości aktywów przez ich aktywne lokowanie w papiery wartościowe, zarówno związane z podwyższonym ryzykiem (akcje), jak i w papiery wartościowe o umiarkowanym poziomie ryzyka (obligacje).

4. fundusze akcyjne – wysokie ryzyko
Lokują nawet całość aktywów w akcje, przy wykorzystaniu agresywnych strategii inwestycyjnych. Są najbardziej ryzykowne i podatne na wahania koniunktury rynkowej. Ryzyko jest wysokie z powodu możliwych znacznych wahań wartości jednostki. Aby je zminimalizować, inwestowanie w ten typ funduszy powinno się wiązać z min. 5-letnim horyzontem czasowym.

Jeśli jesteś początkującym inwestorem lub nie lubisz ryzykować, warto najpierw rozważyć inwestycję w fundusze z kategorii 1 i 2. Pamiętaj o dywersyfikacji. Rozkładając środki między kilka funduszy, dodatkowo zmniejszysz ryzyko swojej inwestycji.

Inwestując w fundusze, nie musisz się znać na poszczególnych spółkach i instrumentach. Wystarczy, że zapoznasz się ze strategiami funduszy i wybierzesz tę, która jest dla Ciebie odpowiednia.

Poza funduszami inwestującymi w Polsce możesz uzupełnić swój portfel o inne rynki, np. amerykański, niemiecki czy chiński.
Tym samym zdywersyfikujesz swój portfel także geograficznie.

Oferta mBanku jest bardzo zróżnicowana poprzez współpracę z wieloma TFI i partnerami. Dzięki temu w SFI dostępna jest szeroka paleta różnorodnych rozwiązań dopasowanych do potrzeb inwestorów.

Wszystkie dane prezentowane w artykule są fikcyjne i mają charakter demonstracyjny. To nie jest oferta. Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych jest świadczona przez mBank S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z usługą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, a także informacje o ryzykach inwestycyjnych są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. znajdujących się na www.mbank.pl/pdf/inwestycje/fundusze/regulamin-swiadczenia-przez-mbank-uslugi-przyjmowania-i-przekazywania-zlecen-nabycia-lub-odkupienia-jednostek-uczestnictwa-w-funduszach-inwestycyjnych.pdf oraz www.mbank.pl/pomoc/oplaty/oferta-indywidualna/aktualna-taryfa/. Instrukcja aktywacji usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dostępna jest na www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/fundusze/supermarket-funduszy-inwestycyjnych/ .Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych może być świadczona tylko na rzecz posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A. Inwestowanie za pośrednictwem usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym. Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Fundusze inwestycyjne nie są depozytem bankowym. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze inwestycyjne mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mBank S.A. oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.