Kredyt dla nowych firm – wszystko o pożyczkach na start

11
.
08
.
2017
Kredyt dla nowych firm – wszystko o pożyczkach na start

Autor: Firmowi.pl

 

Z tego tekstu dowiesz się:

 

 • w jakich przypadkach przedsiębiorca, który dopiero zakłada firmę może liczyć na kredyt bankowy
 • jaką kwotę może uzyskać i na jakich zasadach
 • w jaki sposób może skorzystać z programów rządowych mających na celu wspieranie małych inicjatyw

 

 

Im dłużej firma działa na rynku, tym łatwiej jest jej otrzymać kredyt. Wraz z rosnącym stażem maleje też ilość formalności do spełnienia, a warunki kredytu stają się coraz lepsze. Jednak nawet przedsiębiorca, który dopiero rozpoczyna przygodę z biznesem, ma szansę na uzyskanie pożyczki bankowej na korzystnych warunkach. Jak uzyskać pożyczkę na start?


Źródła finansowania nowych firm

Skąd wziąć pieniądze na rozwój firmy? Źródła finansowania działalności gospodarczej mogą być bardzo różne. Po pierwsze mogą to być własne oszczędności czy majątek przedsiębiorcy – jego środki pieniężne, ale także np. nieruchomości. Po drugie to różnego rodzaju granty, dotacje czy środki od inwestorów. Mowa tu np. o funduszach inwestycyjnych, tzw. aniołach biznesu, ale także np. o emisji akcji czy obligacji. W końcu także kredyt bankowy jest bardzo często stosowanym sposobem na finansowanie działalności gospodarczej.

 

Tyle, że finansowanie nowych firm nie zawsze jest dla banków szczególnie proste. Każdy kredyt wiąże się dla banku z ryzykiem. Bank nie ma pewności, czy kredytobiorca okaże się rzetelnym kontrahentem i terminowo zwróci zaciągnięte zobowiązanie. Im bardziej stabilna jest sytuacja finansowa przedsiębiorcy i ugruntowana jego pozycja na rynku, tym to ryzyko jest mniejsze. Banki wymagają najczęściej, aby przedsiębiorca starający się o kredyt pochwalił się doświadczeniem w prowadzeniu firmy na poziomie od 12 do 24 miesięcy.

 

Z tego właśnie względu zdobycie bankowego finansowania przez dopiero co otwartą firmę jest trudne. Co nie oznacza, że niemożliwe.

Kredyt dla nowych firm jest możliwy

Taki okres pozwala sprawdzić wyniki finansowe z przynajmniej jednego zamkniętego roku podatkowego. Porównując je z danymi z bieżącego okresu, bank może prognozować sytuację firmy w kolejnych latach. Dzięki temu może oszacować ryzyko związane z udzieleniem pożyczki. Młody przedsiębiorca, który dopiero założył firmę albo prowadzi ją dopiero od kilku miesięcy, to dla banku biała karta, z której trudno wyczytać prognozy na przyszłość.

 

Wśród dostępnych na rynku rozwiązań są np. kredyty dla firm bez zaświadczeń albo bez BIK. Takie uproszczone formalności mogą jednak sprawić, że kredyt na start będzie droższy. Pewnym rozwiązaniem jest też kredyt hipoteczny dla firm – jeśli tylko przedsiębiorca może przedstawić nieruchomość, na której można by zabezpieczyć kredyt, bank z pewnością bardziej przychylnie na niego spojrzy. Wśród źródeł finansowania firmy należy wymienić także kredyty obrotowe.

 

Oferta kredytów na start

Mimo niewielkiej liczby dostępnych produktów oferty tzw. kredytów na start są i tak mocno zróżnicowane. Starając się o kredyt dla nowej firmy, możemy wybrać dogodną formę finansowania. Wśród dostępnych sposobów finansowania są między innym limit kredytowy w rachunku bieżącym, kredyt obrotowy lub kredyt na finansowanie majątku trwałego. Maksymalna dostępna kwota kredytu również jest elastyczna. Może wynieść od zaledwie 1 tysiąca złotych w ramach limitu debetowego, nawet do kilkuset tysięcy złotych, ze spłatą rozłożoną na okres do 10 lat (w przypadku kredytu inwestycyjnego).

Limit w rachunku bieżącym – kredyt, który pozostaje do dyspozycji w sytuacji, gdy na koncie nie będzie środków. Z kredytu można korzystać wielokrotnie, ponieważ każda wpłata na rachunek jest przekazywana w pierwszej kolejności na spłatę zadłużenia. To najprostszy sposób finansowania dla firm – można w razie potrzeby wejść w debet, a każdy wpływ w pierwszej kolejności idzie na spłatę. Warto pamiętać jednak, że zwykle każdy dzień z debetem to dodatkowe odsetki.

 

Kredyt obrotowy dla nowych firm

Kredyt obrotowy to środki pozwalające finansować bieżącą działalność firmy. Jest to jeden ze sposobów na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa. Banki mają różne rodzaje kredytów obrotowych. Czasem np. jest to kredyt nieodnawialny – czyli przedsiębiorca ma do dyspozycji linię kredytową w odpowiedniej wysokości i może ją wykorzystać tylko raz. Z kolei kredyt odnawialny oznacza, że po spłacie zadłużenia na linii kredytowej jest ona z powrotem w całości do dyspozycji. W takiej sytuacji odsetki są pobierane wyłącznie od tej wykorzystanej części kredytu.

 

Długość okresu kredytowania jest elastyczna – wynosi zwykle kilka lat i może podlegać przedłużeniu lub odnowieniu. Czasem, w razie potrzeby, kredyt obrotowy może być zaoferowany także w walucie obcej.

 

Jak wygląda oprocentowanie tej formy finansowania firm? Zależy ono w dużej mierze od stóp procentowych w kraju. Zasadniczo jednak kredyt obrotowy może mieć nieco niższe oprocentowanie niż np. limit w rachunku bieżącym.
Kredyt inwestycyjny dla nowych firm

Kredyt na finansowanie majątku trwałego – inaczej kredyt inwestycyjny. O ile inne rodzaje kredytów – np. kredyt obrotowy – służą finansowaniu bieżącej działalności, o tyle kredyt inwestycyjny dla nowych firm pomoże firmę rozwijać. Z jego pomocą można zrealizować inwestycje mające na celu powiększenie, odtworzenie lub modernizację majątku trwałego. Kredyt inwestycyjny ma niższe oprocentowanie niż inne źródła finansowania firmy, bo zwykle wiąże się z jakąś formą zabezpieczenia. Mogą to być np. gwarancje de minimis, zastaw, przewłaszczenie albo hipoteka na jakimś przedmiocie czy nieruchomości.

 

Kredyt inwestycyjny dla nowych firm może być udzielony na kilka różnych celów. W zależności od potrzeb (i oczywiście zabezpieczeń i oceny zdolności kredytowej), finansowanie firm może wynieść od nawet tylko kilku czy kilkunastu tysięcy złotych aż do kilku milionów złotych. Kredyty inwestycyjne dla firm są udzielane nawet i na kilkanaście czy np. 20 lat, nie tylko w złotych, ale także w walutach obcych.

 

Możliwości zabezpieczenia kredytu hipoteką

Na ostateczną wysokość kwoty kredytu wpływ ma kilka czynników. Jednym z nich jest przedstawione zabezpieczenie. W przypadku niewielkiej kwoty zobowiązania bank może odstąpić od tego wymogu lub ograniczy się jedynie do weksla in blanco, wystawionego przez przedsiębiorcę. Im wyższe wsparcie nas interesuje tym większą rolę zaczyna odgrywać oferta, którą w zamian przedstawimy bankowi.

 

Przykładowe zabezpieczenie spłaty kredytu bankowego dla nowych firm:

 • weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową – jedna z najbardziej elastycznych metod zabezpieczenia kredytu. Jest to bezwarunkowe przyrzeczenie wystawcy weksla do zapłacenia określonej na nim kwoty. Warunki i sposób wypełnienia weksla oraz zasady jego użycia określa deklaracja wekslowa;
 • poręczenie osoby trzeciej – deklaracja poręczyciela, że zrealizuje on zobowiązanie kredytobiorcy w sytuacji, gdy on sam się z niego nie wywiąże;
 • przystąpienie do długu jako współkredytobiorca – przystąpienie do zobowiązania przez osobę trzecią na takich samych zasadach jak główny kredytobiorca. Odpowiedzialność wszystkich współkredytobiorców wobec kredytodawcy jest taka sama;
 • blokada środków na rachunku bankowym jako zabezpieczenie – upoważnienie kredytodawcy do zablokowania określonej kwoty na rachunku bankowym. Środki te w określonej sytuacji mogą zostać przeznaczone na pokrycie zobowiązania;
 • kaucja – określona suma, która wpłacona na rzecz kredytodawcy może zostać przeznaczona na pokrycie jego roszczeń wobec kredytobiorcy;
 • cesja wierzytelności – na podstawie umowy cesji kredytodawca otrzymuje prawo do zaspokojenia swoich roszczeń z wierzytelności kredytobiorcy od osób trzecich;
 • zastaw ustanowiony na majątku trwałym przedsiębiorstwa – z chwilą ustanowienia zastawu rejestrowego kredytodawca ma prawo dochodzić zaspokojenia swoich roszczeń z majątku, na którym zastaw został ustanowiony;
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie – przeniesienie przez dłużnika prawa własności swojej rzeczy na wierzyciela;
 • hipoteka na nieruchomości – ograniczone prawo rzeczowe ustanowione na nieruchomości, na mocy którego kredytodawca może dochodzić zaspokojenia swoich roszczeń z nieruchomości.

 

 

Rządowe wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw

Przedsiębiorcy, którzy nie mogą przedstawić własnych zabezpieczeń, mogą skorzystać z gwarancji w ramach programu de minimis. Są one dostępne zarówno dla osób z doświadczeniem, jak i tych, które dopiero stawiają pierwsze kroki w samodzielnym prowadzeniu biznesu. Tego typu gwarancja to jedna z form pomocy de minimis, która jest udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej. Gwarancją może być zabezpieczona spłata kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla przedsiębiorców z segmentu mikro- oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Pomoc publiczna de minimis udzielania jest przez państwowy Bank Gospodarstwa Krajowego. Zasady udzielania pomocy publicznej w formie gwarancji de minimis polegają na zapewnieniu, że gdyby kredytobiorca nie spłacał kredytu terminowo, to spłaty dokonuje gwarant (BGK). Przedsiębiorca jednak będzie musiał te środki – wraz z odsetkami – gwarantowi zwrócić.

 

Pomoc publiczna w formie gwarancji de minimis nie podlega też ocenie UOKiK – a to kolejny powód, dla którego jest atrakcyjny. Ponadto są one dostępne także dla przedsiębiorców z krótką historią kredytową. Gwarancje de minimis zapewniają też elastyczność w dysponowaniu majątkiem przez firmę, bo nie jest ona zmuszona np. stosować zastawów.

 

Źródła:

www.nf.pl/przedsiebiorca/nawet-do-miliona-zlotych-dla-nowej-firmy,,45740,247

www.finanse.egospodarka.pl/99902,Gdzie-po-kredyt-na-start-firmy,1,60,1.html

www.mbank.pl

www.deminimis.gov.pl

www.kredyty-inwestycyjne.eprace.edu.pl

 

 

Uwaga:

Pomoc de minimis to wsparcie państwa udzielane przedsiębiorcom. Nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej, ponieważ zgodnie z normą prawa rzymskiego de minimis non curat lex (łac. - prawo nie troszczy się o drobiazgi), pomoc o niewielkich rozmiarach nie powoduje naruszenia konkurencji na rynku.

mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie w praktyce informacji objętych powyższym materiałem. Materiał niniejszy ma charakter informacyjno – marketingowy i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. 

Niniejsza część portalu mBank.pl przeznaczona jest dla przedsiębiorców. Artykuły nie stanowią porad podatkowych, finansowych ani prawnych. mBank S.A. nie prowadzi działalności polegającej na doradztwie gospodarczym, prawnym ani podatkowym. Dowiedz się więcej