Ewidencja przychodów w ryczałcie – jak ją prowadzić zgodnie z zasadami?

22
.
08
.
2017
Ewidencja przychodów w ryczałcie – jak ją prowadzić zgodnie z zasadami?

Autor: Firmowi.pl

 
Więcej o ryczałcie od przychodów ewidencjonownanych dowiesz się tutaj.

 

Z tego tekstu dowiesz się:

 

  • Czym jest ewidencja przychodów?
  • Jak prawidłowo prowadzić ewidencję przychodów?

Budowlańcy, osoby świadczące usługi z zakresu handlu, właściciele punktów gastronomicznych czy przedstawiciele niektórych wolnych zawodów – to tylko przykłady podmiotów, które rozliczają swoją działalność na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Generalnie, ze względu na łatwą księgowość i atrakcyjne stawki opodatkowania, ryczałt ewidencjonowany może okazać się opłacalny praktycznie dla każdego przedsiębiorcy, który tylko spełnia kryteria uprawniające do skorzystania z takiej formy opodatkowania. W niniejszym artykule pokazujemy na praktycznych przykładach, jak prawidłowo wywiązywać się z podstawowego obowiązku związanego z ryczałtem – prowadzenia ewidencji przychodów. A zatem jak działa ryczałt ewidencjonowany?

 

Rozliczenie ryczałtem – jak prowadzić ewidencję przychodów

Ewidencja przychodów musi być prowadzona już od pierwszego dnia, od którego przedsiębiorca podlega opodatkowaniu na zasadach ryczałtu. Należy w niej ujmować wyłącznie przychody powstałe w związku z prowadzeniem działalności – koszty nie są wpisywane, ponieważ nie bierze się ich pod uwagę przy wyliczaniu podatków. Ryczałt ewidencjonowany dostępny jest dla przedsiębiorców osiągających przychody na poziomie maksymalnie 250 tys. euro rocznie.

 

Samych wpisów dokonuje się zaś w porządku chronologicznym i w oparciu o odpowiednie dokumenty: faktury VAT, rachunki, dokumenty celne, faktury bądź noty korygujące czy dowody wewnętrzne (w przypadku sprzedaży bez faktur). Wpisy można też wprowadzać na podstawie dziennego zestawienia wystawionych faktur. Co ważne, ewidencję za dany miesiąc trzeba uzupełnić przed upływem 20. dnia kolejnego miesiąca, w którym to trzeba wpłacić należną zaliczkę na podatek dochodowy.

 

Należy również zadbać o zbroszurowanie ewidencji i ponumerowanie jej stron, a także, co oczywiste, o zachowanie ustalonego wzoru tworzenia ewidencji (np. układów rubryk). Jeśli mowa natomiast o samym sposobie jej prowadzenia, to prawodawca dopuszcza możliwość ewidencjonowania przychodów zarówno odręcznie, jak i przy pomocy komputerowych aplikacji księgowych. Ważne jest tutaj jedynie to, aby archiwizować wszystkie dokumenty potwierdzające ich księgowanie. Zobacz, jak w przypadku różnych hipotetycznych sytuacji, jakie mogą pojawić się w związku z prowadzoną działalnością, będzie wyglądało poprawne ewidencjonowanie przychodów.

 

Wzór wypełnienia ewidencji przychodów

Jak powinna wyglądać ewidencja przychodów przedsiębiorcy stosującego ryczałt ewidencjonowany? Wzór jest dostępny w stosownym rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałychh oraz warttości niematerialnych i prawnych  z dnia 17 grudnia 2002 roku.

 

Jak prowadzić ewidencję przychodów? Każdy przychód należy zapisać, przypisując go do konkretnej stawki. Wpis należy uzupełnić datą jego sporządzenia, datą uzyskania przychodu, numerem dochodu sprzedaży (np. faktury), a na koniec miesiąca wszystko zsumować. Jak widać, wzór ewidencji przychodów nie jest skomplikowanym dokumentem i osoby, które planują stosować ryczałt ewidencjonowany, z pewnością nie powinny mieć powodów do obaw.

Ewidencja przychodów a termin wpisu – przykład 1

Pan Adam rozpoczął wykonywanie działalności gospodarczej 7 stycznia 2016 r. i jeszcze tego samego dnia uzyskał pierwszy przychód. Jak powinien on rozliczyć ryczałt? Ponieważ rozlicza się na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego, przypisuje do uzyskanego przychodu odpowiednią dla niego stawkę opodatkowania, a następnie dokonuje wpisu w ewidencji. Oczywiście zapis nie musi być wprowadzony od razu. Ważne, żeby znalazł się on w ewidencji nie później niż przed 20 lutego 2016 roku, pod datą 10 stycznia 2016 r.

 

Ryczałt ewidencjonowany ma kilka podstawowych stawek: 20%, 17%, 8,5%, 5,5%, 3% lub 2%. Każda stawka jest przypisana do konkretnego typu działalności. Przykładowo ryczałt ewidencjonowany w wysokości 20% zapłacą przedstawiciele niektórych wolnych zawodów – np. tłumacze, korepetytorzy, pielęgniarki czy lekarze. Stawka 17% jest przypisana np. do usług hotelarskich czy fotograficznych albo wynajmu aut, 8,5% dla usług gastronomicznych z alkoholem itd.

 

Ewidencja przychodów a dowody wewnętrzne – przykład 2

Jak rozliczyć ryczałt na podstawie wyłącznie dowodów wewnętrznych, a nie poszczególnych faktur? Przyjmijmy, że pan Marcin jest stomatologiem rozliczającym swoją działalność na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego. Mimo że 5 września przeprowadził aż 15 zabiegów dentystycznych, nie wystawił przy tym tego dnia ani jednej faktury – żaden z pacjentów nie zażądał bowiem takiego udokumentowania realizacji usługi. Uzyskana tego dnia kwota wyniosła łącznie 2 500 zł, co pan Marcin potwierdził poprzez sporządzenie jednego dowodu wewnętrznego. Zaledwie jednego, ponieważ każda z wykonanych usług była opodatkowana tą samą stawką ryczałtu.

 

Ewidencja przychodów, a różne stawki ryczałtu na jednej fakturze – przykład 3

Będący podatnikiem ryczałtu pan Piotr we wrześniu 2016 r. uzyskał przychód w wysokości 8 000 zł, co potwierdził wystawieniem jednej faktury VAT. Niemniej 5 000 zł z tej kwoty objęte jest stawką 20%, natomiast 3 000 zł podlega pod stawkę 17%. Dlatego też w prowadzonej ewidencji przychodów będą musiały znaleźć się dwie pozycje potwierdzone jednym dokumentem księgowym: w kolumnie 5 należy zapisać 5000 zł, natomiast w kolumnie 6 kwotę 3 000 zł.

 

W tym miejscu warto nadmienić, że przedsiębiorcy stosujący ryczałt ewidencjonowany (podobnie jak inne formy opodatkowania) niekoniecznie wystawiają faktury VAT. W przypadku niektórych działalności mogą korzystać ze zwolnienia przy obrotach na poziomie 200 tys. zł.

 

Ewidencja przychodów a dzienne zestawienie faktur – przykład 4

Wszystkie sprzedawane przez panią Anię produkty są opodatkowane stawką 3% i podlegają fakturowaniu. 10 października 2016 r. wystawiła ona 10 faktur sprzedaży na łączną kwotę 3 000 zł. W ewidencji przychodów pani Ania zamieści jednak nie 10, lecz zaledwie jedną pozycję udokumentowaną zestawieniem wystawionych w tym dniu faktur VAT. W tym kontekście warto wspomnieć, że aby dzienne zestawienie faktur zostało uznane za prawidłowo sporządzone, należy w nim umieścić: datę, numer zestawienia, numery i daty faktur objętych zestawieniem, a także łączną wartość przychodów wynikającą z tych faktur (uwzględniającą podział na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu).

 

Ewidencja przychodów a odliczanie strat – przykład 5

Pani Ewa dopiero od stycznia 2016 r. jest podatnikiem opodatkowanym ryczałtem – w poprzednich latach rozliczała się na zasadach ogólnych. Trzy lata temu prowadzony przez nią biznes wygenerował poważną stratę, której część nadal jest rozliczana. Jak wypełnić ewidencję przychodów w takiej sytuacji? Pani Ewa, chcąc skorzystać z możliwości jej odliczenia, musi wprowadzić odpowiedni zapis do ewidencji przychodów – zamiast powiększyć, pomniejszy on przychody o wysokość straty podlegającą odliczeniu.

 

Ewidencję przychodów trzeba prowadzić w sposób rzetelny i niewadliwy

Podatnik ryczałtu jest zobowiązany prowadzić ewidencję przychodów w sposób rzetelny i niewadliwy. Kryterium niewadliwości jest uznawane za spełnione wówczas, gdy ewidencja prowadzona jest zgodnie z przepisami odpowiednich uregulowań prawnych. Wypełnić ewidencję przychodów w sposób rzetelny oznacza natomiast, że ta opiera się na zapisach zgodnych ze stanem rzeczywistym. Co ważne, ewidencja jest uznawana za rzetelną i niewadliwą również wtedy, gdy: błędy w zapisach pojawiły się wskutek oczywistej pomyłki; niewprowadzenie odpowiedniego zapisu spowodowane jest zdarzeniem losowym; łączna wartość niewprowadzonych bądź błędnie wpisanych przychodów nie przekracza 0,5% wysokości całkowitego przychodu osiągniętego w danym roku podatkowym; ewentualne błędy w zakresie wpisywania przychodów zostały poprawione przed rozpoczęciem kontroli skarbowej. 

Trzeba przy tym wyraźnie podkreślić, że wadliwe, nierzetelne albo nieprawidłowe prowadzenie ewidencji może skutkować koniecznością poniesienia konsekwencji finansowych – mogą one przybrać postać naliczenia przez urząd znacznie wyższego ryczałtu, a nawet sankcji karnoskarbowych.

 

Usługi bankowej księgowości online: pomocna w prowadzeniu ewidencji przychodów

 

Na tle ksiąg rachunkowych czy nawet podatkowej księgi przychodów i rozchodów ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wypada bardzo atrakcyjnie pod względem stopnia łatwości prowadzenia rozliczeń i załatwiania spraw księgowych. Niemniej jednak mimo wszystko osoby rozliczające działalność w oparciu o ryczałt ewidencjonowany potrzebują odpowiednich narzędzi, które uproszczą m.in. wystawianie faktur, wypełnianie deklaracji podatkowych czy wyliczanie podatków do zapłacenia. Bez tego prowadzenie spraw księgowo-finansowych firmy będzie nie tylko czasochłonne i uciążliwe, ale również narażone na ryzyko popełnienia kosztownego błędu.

W przypadku podatników ryczałtu ewidencjonowanego godnym polecenia rozwiązaniem będzie skorzystanie z usług bankowej księgowości online, takich jak mKsięgowość. Dzięki nim można bowiem z jednego miejsca (z poziomu serwisu transakcyjnego banku) łatwo i wygodnie zarządzać praktycznie całym obszarem księgowo-podatkowym prowadzonego biznesu. Co ważne, takie udogodnienia jak: automatyczne wyliczanie podatków czy sporządzanie deklaracji podatkowych, przelewy na jeden klik, program do fakturowania czy całodobowy wgląd do dokumentów firmowych, zapewnione są nawet w całkowicie bezpłatnym pakiecie usług mKsięgowość Start. Natomiast przedsiębiorcy, którzy oczekują jeszcze większego bogactwa ułatwień, mogą skorzystać z płatnego wariantu mKsięgowości (Komfort lub Premium), zapewniającego kompleksową pomoc internetowego biura rachunkowego.

 

Jak rozliczyć ryczałt?

Jak rozliczyć ryczałt ewidencjonowany? Podstawową deklaracją roczną dla osoby korzystającej z tej formy opodatkowania jest PIT-28. Należy ją złożyć w urzędzie skarbowym do końca stycznia każdego roku.

 

Najważniejszym punktem formularza PIT-28 jest tabela, którą należy uzupełnić o uzyskane przychody w danym roku. W kolejnych wierszach podaje się przychody objęte ryczałtem ewidencjonowanym z działalności na własne nazwisko, w kolejnych np. gdy podatnik jest wspólnikiem w danej spółce, gdy rozlicza ryczałt za najem albo dzierżawę itd. Przychody w konkretnych wierszach należy przypisać do określonych stawek (podanych w kolumnach).

 

W kolejnych krokach należy m.in. obliczyć ryczałt ewidencjonowany według poszczególnych stawek oraz podać odliczenia od przychodów albo ryczałtu czy ewentualne informacje o zwolnieniach.

 

Tak naprawdę w PIT-28 należy przepisać i połączyć dane z comiesięcznej ewidencji przychodów. Szczególnie jeśli ktoś korzysta z usługi księgowości online, rozliczenie PIT-28 będzie proste. Tym bardziej, że w ramach księgowości internetowej można liczyć także na wsparcie przy rozliczeniu zeznania rocznego – podobnie jak w ciągu roku w wyliczeniu zaliczek na ryczałt.

 

Wykaz środków trwałych dla ryczałtowców i inne dokumenty

Osoby, które rozważają rozliczanie działalności w oparciu o ryczałt, muszą mieć świadomość faktu, że poza ewidencją przychodów ta forma opodatkowania wymaga również prowadzenia wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia, a także karty przychodów (o ile ryczałtowiec zatrudnia pracowników na umowę o pracę). Choć nie są to skomplikowane sprawy, również wymagane jest poświęcenie im należytej uwagi – zwłaszcza że także i tutaj ewentualne nieprawidłowości mogą doprowadzić do powstania konsekwencji finansowych.

 

mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie w praktyce informacji objętych powyższym materiałem. Materiał niniejszy ma charakter informacyjno – marketingowy i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. 

Niniejsza część portalu mBank.pl przeznaczona jest dla przedsiębiorców. Artykuły nie stanowią porad podatkowych, finansowych ani prawnych. mBank S.A. nie prowadzi działalności polegającej na doradztwie gospodarczym, prawnym ani podatkowym. Dowiedz się więcej