Konkurs „Krok w przyszłość”

Jest to konkurs na najlepszą pracę magisterską lub licencjacką z matematyki. Co roku przyznajemy najlepszym studentom i absolwentom kierunków matematycznych nagrody za przedstawione i obronione prace magisterskie lub licencjackie oraz opublikowane w międzynarodowych czasopismach naukowych samodzielne prace z dziedziny matematyki. Najlepsza praca z matematyki powinna promować nowatorskie, oryginalne rozwiązania lub wskazywać nowe kierunki bądź metody badawcze. Autor pracy poza nagrodą finansową w wysokości 20 tys. zł zostaje uhonorowany statuetką STEFCIO.

Członkowie Jury konkursu

Paweł Strzelecki, ur. 19.06.1963 w Warszawie. Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW (1987), na którym zdobył również doktorat i habilitację. Zajmuje się różnymi działami szeroko rozumianej analizy matematycznej, w tym równaniami różniczkowymi cząstkowymi i zagadnieniami rachunku wariacyjnego, inspirowanymi także geometrią i fizyką.

Stypendysta Europejskiej Fundacji Nauki na Uniwersytecie Piotra i Marii Curie w Paryżu (1994) oraz Fundacji Humboldta w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn (1999-2001 i 2002-2003). Autor kilkudziesięciu prac naukowych, artykułów popularnych, przekładów książek (m.in. Martina Gardnera i Iana Stewarta), laureat Nagrody Głównej PTM im. Samuela Dicksteina za wybitne osiągnięcia w dziedzinie popularyzacji i upowszechniania matematyki (2015). W kadencji 2016-2020 dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.

Prof. dr hab. Dariusz Buraczewski (ur. 1976) jest pracownikiem Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozprawę doktorską obronił w 2002 roku. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2010 r. W roku 2014 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk matematycznych. W latach 2012-2016 pełnił funkcję  prodziekana ds. ogólnych Wydziału Matematyki i Informatyki UWr. Badania naukowe Dariusza Buraczewskiego dotyczą problemów z pogranicza analizy harmonicznej oraz rachunku prawdopodobieństwa.

 

W ostatnich latach współpracował z naukowcami z Francji, Niemiec, Danii i Ukrainy. Jest autorem lub współautorem około 30 prac opublikowanych w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej.  Za swoje badania naukowe otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską (2003), Stypendium Start FNP (2004), Nagrodę im. Kazimierza Kuratowskiego (2004), Nagrody Ministra: indywidualną (2008) oraz zespołowe (2003, 2008), a także Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2010).

Absolwentka Instytutu Matematyki na Uniwersytecie Gdańskim.


W latach 1994-2001 pracowała w Schroder Salomon Smith Barney Poland doradzając wielu klientom, w szczególności instytucjom finansowym w projektach fuzji i przejęć oraz na publicznym rynku kapitałowym. W 2002 roku dołączyła do Citigroup w Polsce, na początku jako Dyrektor Zarządzający odpowiedzialny za Instytucje Finansowe i Sektor Publiczny a następnie od listopada 2003, została powołana na stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie finansami oraz ryzyko operacyjne, zarządzanie kapitałem i wdrożenie Nowej Umowy Kapitałowej. Pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Kredyt Banku oraz Doradcy Prezesa Warta S.A. i TUnŻ Warta S.A. jako Dyrektor ds. Zarządzania Finansami i Ryzykiem.


Niedługo przed rozpoczęciem współpracy z mBankiem pracowała w Brukseli na stanowisku Starszego Dyrektora Generalnego Grupy KBC, odpowiadając za zarządzanie wszystkimi typami ryzyka w Grupie, w tym: tworzenie i walidacje modeli, polityki i procedury ryzyk, wsparcie ryzyka w decyzjach biznesowych, nadzór i raportowanie, procesy ICAAP i ORSA, politykę adekwatności kapitałowej oraz wsparcie technologiczne zarządzania ryzykiem. Jej głównym zadaniem było wdrożenie nowego podejścia do zarządzania ryzykiem w Grupie KBC. Była również Zastępcą Przewodniczącego Komitetu Zarządzania Ryzykiem w Grupie oraz Członkiem Komitetu Nadzoru Ryzyka i Kapitału oraz ALCO w Grupie KBC. Od kwietnia 2013 r. Lidia Jabłonowska-Luba pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu mBanku S.A. ds. Zarządzania Ryzykiem

Marek Kordos  (ur. 1940), profesor  Uniwersytetu Warszawskiego, doktorat i habilitacja za prace z geometrii nieeuklidesowych. Od 1985 roku wykłada również historię matematyki  (m.in. UW, UJ, PW).  Pierwszy i dotąd jedyny redaktor naczelny miesięcznika „Delta” (od 1974). W latach 1987—2009 przewodniczący Rady Programowej Ośrodka Kultury Matematycznej organizującego m.in. Szkoły Matematyki  Poglądowej. Członek Rady Fundacji mBanku od 2016 roku.

dr Łukasz Pańkowski jest adiunktem w Zakładzie Algebry i Teorii Liczb Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu. Stopień doktora nauk matematycznych uzyskał w roku 2009 na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2011 został laureatem Międzynarodowej Nagrody im. Stefana Banacha za najlepszą rozprawę doktorską w obszarze nauk matematycznych. Jego zainteresowania naukowe dotyczą głównie teorii liczb, w szczególności analitycznych własności funkcji dzeta Riemanna i funkcji typu L oraz ich zastosowań w badaniu obiektów arytmetycznych i algebraicznych. 

Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, profesor nauk o Ziemi, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk. Od maja 2015 r. jest Wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk, w latach 2008-2015 był dyrektorem Instytutu Geofizyki PAN. Był też współtwórcą i pierwszym przewodniczącym Centrum Badań Ziemi i Planet GeoPlanet PAN. W 2016 r. wybrany Wiceprzewodniczącym Zarządu Europejskiego Oddziału International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR), od 2006 r. jest kierownikiem Międzynarodowej Szkoły Hydrodynamiki pod auspicjami IAHR oraz Komitetu Gospodarki Wodnej PAN. 

 

Jest autorem lub współautorem ponad 130 publikacji naukowych i 15 książek bądź wydań specjalnych czasopism naukowych. Kierował wieloma projektami krajowymi i międzynarodowymi, m.in. koordynował program US-Poland Technology Transfer Project finansowany przez Amerykańską Agencję Rozwoju US-AID. Jest twórcą i redaktorem naczelnym serii wydawniczej Springera: Geoplanet: Earth and Planetary Sciences. Otrzymał wiele cennych nagród, m.in. nagrody Prezesa Rady Ministrów za prace doktorską i  habilitacyjną, stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, stypendium Fundacji Stefana Batorego.  Naukowo specjalizuje się w hydrodynamice środowiskowej i hydrologii, zajmuje się między innymi modelowaniem matematycznym procesów zachodzących w środowisku wodnym. Pasjonuje się również zagadnieniami edukacji i popularyzacji nauki, jest m.in. członkiem Rady Upowszechniania Nauki PAN.

Urodzony w Łodzi. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1964 – 68 pod opieką naukową Profesora Andrzeja Białynickiego-Biruli. Stopień doktora nauk matematycznych otrzymał w roku 1977 na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, a jego promotorami byli Profesor Hillel Furstenberg i Profesor Boris Moiszezon. Stopień doktora habilitowanego nadała mu Rada Naukowa Instytutu PAN w Warszawie w roku 2003, a nominację na profesora nauk matematycznych otrzymał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2004.

 

W latach 1977-79 pracownik naukowy na Uniwersytecie w Bonn, a w roku 1979/80 w instytucie IHES w Bures pod Paryżem. W latach 1980 – 2006 pracował na Technionie w Hajfie od roku 2000 jako profesor zwyczajny. W roku 1986/87 visiting professor na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku,

w  roku 1987/88  pracował na  Uniwersytecie Brytyjskiej Kolumbii w Wankuwerze, a w roku 1994/95 w Instytucie Maxa Plancka w Bonn. Na przełomie 2002/2003 roku pracownik  Instytutu PAN w Warszawie, a w 2006 roku w Uniwersytecie Kalifornii w Davis. Od września 2006 pracuje na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej na Politechnice Rzeszowskiej. Autor prac naukowych w wielu dziedzinach: Algebra Przemienna, Geometria Algebraiczna, Kombinatoryka, Topologia nisko-wymiarowa, Geometryczna Teoria Grup.

Laureaci konkursu mFundacji „Krok w przyszłość” na pracę studencką z matematyki

Z wielką przyjemnością prezentujemy nazwiska autorów, których prace znalazły się w ścisłej czołówce konkursu „Krok w przyszłość” na najlepszą pracę studencką z matematyki:

Wojciech Górny – Uniwersytet Warszawski
Marcin Lara – Uniwersytet Jagielloński
Damian Orlef – Uniwersytet Warszawski/ IMPAN
Edyta Kania – Uniwersytet Wrocławski
Tomasz Mandziuk – Uniwersytet Warszawski
Łukasz Nizio - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Decyzją jury pod przewodnictwem prof. Pawła Strzeleckiego, dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
nagrodę główną w wysokości 20 tys. zł otrzymuje:
Wojciech Górny, Uniwersytet Warszawski, za pracę pt. „Zagadnienia najmniejszego gradientu”, przygotowaną pod opieką prof. dr hab. Piotr Rybki.

Wyróżnienia w wysokości 10tys. zł otrzymują:
Marcin Lara, Uniwersytet Jagielloński, za pracę pt. „Towards the inverse problem for deformations of finite group representations”, pod opieką dr Jakuba Byszewskiego,
Damin Orlef, IMPAN/ Uniwersytet Warszawski, za pracę pt. „Random groups are not left- orderable”, przygotowaną pod opieką prof. dr hab. Lecha Tadeusza Januszkiewicza.

Kontakt do biura konkursu:  krok.przyszlosc@impan.pl; tel. (22) 522 81 14

 •  

  Klauzula informacyjna – pośrednie zbieranie danych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja mBanku z siedzibą przy ul. Senatorskiej 18, 00-950 w Warszawie ("Administrator") oraz Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk z siedzibą przy ul. Śniadeckich 8, 00-656 w Warszawie („Biuro konkursu”) - Kliknij, aby przeczytać więcej

  • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt (f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"), związany z wykonaniem umowy łączącej Administratora z podmiotem otrzymującym dofinansowanie, któremu udostępnili Państwo swoje dane osobowe.
   Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: realizacja umowy o dofinansowanie zawartej w ramach prowadzenia statutowej działalności przez Administratora z podmiotem realizującym program społeczny ze środków finansowych Administratora, którego są Państwo uczestnikami; oraz wykorzystanie Państwa wizerunku w celu promocyjno-informacyjnym związanym z działalnością społeczną Administratora.  

   Kategorie Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmują imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu.
   Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres: w zakresie celu (1) wskazanego powyżej - wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy o dofinansowanie oraz rozliczenia efektów pomocy otrzymanej przez podmiot realizujący program społeczny ze środków finansowych Administratora, którego są Państwo uczestnikiem; w zakresie celu (2) wskazanego powyżej - wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu promocyjno-informacyjnego związanego z działalnością społeczną Administratora, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat.
   Prawnie uzasadniony interes Administratora Państwa danych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt (f), związany jest z realizacją umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Administratorem, a podmiotem realizującym program społeczny, którego Państwo są beneficjentami.
   Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie Państwa danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora pochodzą bezpośrednio od podmiotu, z którym Administratora łączy umowa o dofinansowanie, celem której jest realizacja programu społecznego, którego Państwo są beneficjentami.

 

Konkurs grantowy „Wakacje z matematyką”

Konkurs ma na celu zapewnienie dzieciom atrakcyjnych form spędzania wakacji w mieście pod znakiem matematyki. Ubiegające się o granty projekty muszą upowszechniać matematykę  i pokazywać jej przydatność w codziennym życiu.

 

Szczególnie cenimy wnioski, które angażują dzieci w spędzenie wolnego czasu na świeżym powietrzu i jednocześnie uwzględniają elementy zabawy matematyką. Konkurs „Wakacje z matematyką” był realizowany pilotażowo w 2016 r. na obszarze Łodzi.

 •  

  Klauzula informacyjna – pośrednie zbieranie danych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja mBanku z siedzibą przy ul. Senatorskiej 18, 00-950 w Warszawie ("Administrator") - Kliknij, aby przeczytać więcej

   • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt (f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"), związany z wykonaniem umowy łączącej Administratora z podmiotem otrzymującym dofinansowanie, któremu udostępnili Państwo swoje dane osobowe.
   • Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: realizacja umowy o dofinansowanie zawartej w ramach prowadzenia statutowej działalności przez Administratora z podmiotem realizującym program społeczny ze środków finansowych Administratora, którego są Państwo uczestnikami; oraz wykorzystanie Państwa wizerunku w celu promocyjno-informacyjnym związanym z działalnością społeczną Administratora. 
   • Kategorie Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmują w szczególności imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu, wizerunek, datę urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona rodziców, numer rachunku bankowego, a także inne dane osobowe, przekazane Administratorowi przez podmiot realizujący program społeczny, którego są Państwo ostatecznym beneficjentem, w celu rozliczenia otrzymanych środków.
   • Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres:
    1. w zakresie celu (1) wskazanego powyżej - wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy o dofinansowanie oraz rozliczenia efektów pomocy otrzymanej przez podmiot realizujący program społeczny ze środków finansowych Administratora, którego są Państwo uczestnikiem;
    2. w zakresie celu (2) wskazanego powyżej - wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu promocyjno-informacyjnego związanego z działalnością społeczną Administratora, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat.
   • Prawnie uzasadniony interes Administratora Państwa danych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt (f), związany jest z realizacją umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Administratorem, a podmiotem realizującym program społeczny, którego Państwo są beneficjentami.
   • Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie Państwa danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora pochodzą bezpośrednio od podmiotu, z którym Administratora łączy umowa o dofinansowanie, celem której jest realizacja programu społecznego, którego Państwo są beneficjentami.