Aby otrzymać darowiznę, do 20 grudnia prześlij na adres granty@rosnezmatematyka.pl skany dokumentów:

 

 • Decyzja gminy o powołaniu przedszkola lub szkoły, w przypadku organizacji pozarządowej aktualny skrócony odpis KRS,
 • Pełnomocnictwo dyrektora do zawierania umów i reprezentacji przedszkola/szkoły lub akt przekazania obowiązków,
 • Potwierdzenie numeru konta*. Może to być pismo zawierające numer rachunku i nazwę banku podpisane przez osoby umocowane
  (np. dyrektora przedszkola/szkoły) lub dokument z banku.

 

Pamiętaj, że Fundacja mBanku przekazuje przedszkolu/szkole darowiznę. Skonsultuj się z jednostką organizacyjną, by wskazać prawidłowy numer konta do jej przyjęcia. Jeśli przedszkole/szkoła ma wydzielony rachunek dochodów własnych, pamiętaj, że zgodnie z prawem z takiego rachunku nie można finansować żadnych wynagrodzeń. Z kolei rachunek Rady Rodziców nie jest prawidłowym rachunkiem do przyjęcia darowizny, ponieważ RR nie ma osobowości prawnej.

 
Otrzymałeś dofinansowanie? Przeczytaj przewodnik dla grantobiorców

 •  

  Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach „Rosnę z matematyką”. Jakie obowiązki mamy wobec mFundacji?

  • Jako grantobiorca masz obowiązek:

   1. Prowadzić dokumentację finansowo-księgową projektu. Przy składaniu sprawozdania końcowego z realizacji projektu musisz przedstawić dowody źródłowe poniesionych wydatków np. faktury, kopie umów, rachunków.
   1. Składać raporty z realizacji projektu:
   • w połowie trwania projektu relację okresową, na którą składają się: krótki opis działań oraz 3 wybrane zdjęcia. Relacje składa się za pomocą formularza online, do którego link przekaże ci operator programu;
   • sprawozdanie końcowe, które trzeba złożyć najpóźniej do 31 lipca 2023 r. przez formularz online, do którego link przekaże ci operator programu. Sprawozdanie powinno być podzielone na dwie części: merytoryczną i finansową, trzeba też dodać następujące załączniki:
    • dokumentację finansowo-księgową w formie skanów (faktury, rachunki, umowy i inne dokumenty finansowe);
    • zdjęcia, materiały wideo (opcjonalnie), materiały promocyjne w wersji elektronicznej (plakaty, ulotki, wycinki z gazet i informacje opublikowane w mediach, film, podcasty itp.);
    • przykładowe materiały merytoryczne (np. scenariusze zajęć, poradniki dla rodziców/ nauczycieli itp.)

    

   Pamiętaj: jeśli nie złożysz sprawozdania końcowego, jeśli pojawią się w nim rażące błędy lub będzie ono niekompletne, może skutkować to żądaniem zwrotu darowizny.

   1. Uzyskać zgody na:
   • rozpowszechnianie wizerunku uczestników projektu edukacyjnego;
   • wykorzystanie zdjęć (udzielonej przez ich autora) w internecie (na stronach internetowych: www.mfundacja.pl, www.mbank.pl, www.mjakmatematyka.pl), a także na profilach mBanku w portalach społecznościowych oraz w materiałach promocyjno-informacyjnych przedstawiających konkurs i/lub działalność Fundacji mBanku i Fundacji Dobra Sieć.


   Pamiętaj o zapisie w regulaminie programu: grantobiorca, który przyjął darowiznę deklaruje, że pozyskał takie zgody.

 •  

  Jaki rodzaj konta bankowego mam podać do przelewu dotacji?

  • Jeśli budżet zawiera koszty osobowe, podaj konto, z którego będzie można wypłacić wynagrodzenia w ramach projektu.

   Grupy nieformalne powinny wskazać konto należące do partnera projektu.

   Przedszkola/szkoły nie mogą podać konta Rady Rodziców ani wydzielonego rachunku dochodów własnych, jeśli nie mogą z niego wypłacać wynagrodzeń (a takie koszty występują w budżecie). Te przedszkola/szkoły, które nie mają wydzielonego rachunku dochodów własnych (lub w przypadku występowania w budżecie kosztów osobowych nie mają możliwości wypłaty z tego konta wynagrodzeń), muszą przy otrzymywaniu każdej darowizny aktualizować budżet jednostki, co odbywa się uchwałą Rady Gminy lub Rady Miasta i z konieczności opóźnia moment wydatkowania.

 •  

  Gdzie znajdę kopię złożonego przeze mnie wniosku?

  • Każdy wnioskodawca otrzymuje kopię swojego wniosku w pliku pdf. Wysyłamy go wraz z potwierdzeniem przyjęcia wniosku, na główny adres wnioskodawcy i na adres koordynatora projektu. Jeśli z jakichś przyczyn wiadomość nie dotarła, wyślij do nas prośbę o kopię wniosku na adres: granty(at)rosnezmatematyka.pl.

 •  

  Czy mogę dokonywać zmian w harmonogramie projektu?

  • Jeżeli zmiany w harmonogramie nie wpływają na przebieg projektu, nie musisz nas o tym informować. W przypadku znacznych zmian w harmonogramie, prześlij mailową prośbę o zgodę na adres: granty(at)rosnezmatematyka.pl.

    

   Jeżeli w sytuacji związanej z panującą pandemią koronawirusa działania w projekcie zostaną zawieszone, koniecznie poinformuj nas o tym mailowo.

 •  

  Czy mogę dokonywać przesunięć w budżecie?

  • Tak, ale nie mogą one przekraczać 5 proc. danej pozycji budżetowej. Jeśli przekraczają 5 proc. w pozycji budżetowej lub chcesz dodać nową pozycję kosztową, musisz przesłać do nas prośbę wraz z jej uzasadnieniem na adres: granty(at)rosnezmatematyka.pl.

    

   Pamiętaj, że nie można podwyższać raz ustalonych kwot wynagrodzeń, ani też modyfikować budżetu w taki sposób, by w zmienionym budżecie przekroczone były limity 25 proc. darowizny na zakup elementów wyposażenia czy sprzętu elektronicznego lub 10 proc.  na transport.

 •  

  Na jakiej podstawie koordynator i prowadzący zajęcia mogą otrzymać wynagrodzenie w ramach programu?

  • Koordynator podpisuje zazwyczaj z grantobiorcą umowę cywilno-prawną, od której odprowadzane są wszelkie niezbędne składki w ramach zabudżetowanej kwoty. Pamiętaj, że umowy dotyczące wykonania czynności (prowadzenie zajęć, koordynacja projektu, księgowanie dokumentów projektowych) to umowy zlecenia. Jedynie umowy dotyczące przygotowania konkretnego produktu (np. opracowanie scenariuszy zajęć, stworzenie gry czy aplikacji komputerowej) mogą być umowami o dzieło. Pamiętaj też, że w przypadku, gdy podmiot zatrudnia pracowników na umowy o pracę, nie może z nimi zawrzeć umowy zlecenia na ten sam zakres czynności. W praktyce wygląda to tak, że np. przedszkole/szkoła, która zatrudnia nauczycieli na umowę o pracę, nie może zawrzeć w ramach projektu „Rosnę z matematyką” umowy zlecenia na prowadzenie zajęć. Zakres czynności tych umów musi być różny. Może jednak wypłacić wynagrodzenie w ramach takich zadań w formie dodatku za nadgodziny lub „dodatku projektowego”. Jeżeli przedszkole/szkoła przyjęła grant na wydzielony rachunek dochodów własnych, musi pamiętać, że zgodnie z prawem, z tego rachunku nie może finansować żadnych wynagrodzeń.

 •  

  W jaki sposób i kiedy składa się sprawozdanie końcowe z realizacji projektu?

  • By złożyć sprawozdanie końcowe, wypełniasz formularz online, do którego otrzymasz link od operatora programu. Sugerujemy, żeby najpierw przygotować sprawozdanie na brudno przy pomocy załączonej wersji poglądowej. Przygotuj też wcześniej wszystkie załączniki, zwracając uwagę na wymagane maksymalne rozmiary i liczbę plików. Wypełniony formularz odeślij najpóźniej do 31 lipca 2023 r.

 •  

  Co należy załączyć do sprawozdania końcowego z realizacji projektu?

   • Zdjęcia dokumentujące realizację projektu (maks. 10 zdjęć, w tym przynajmniej jedno grupowe) w formacie jpg. Pliki jpg lub jpeg, rozmiar maksymalny pojedynczego pliku: 2 MB.
   • Skany informacji prasowych o realizowanym projekcie (jeśli linki do nich nie zostały podane w treści sprawozdania). Pliki jpg, jpeg lub pdf, rozmiar maksymalny pojedynczego pliku: 2 MB, łącznie nie więcej niż 5 MB.
   • Skany dokumentów faktur, rachunków, umów (z zasłoniętymi danymi osobowymi). Pliki jpg, jpeg lub pdf, rozmiar maksymalny pojedynczego pliku: 4 MB, łącznie nie więcej niż 10 MB.
   • Skany lub wersje elektroniczne ulotek i/lub plakatów promujących projekt. Pliki jpg, jpeg lub pdf, rozmiar maksymalny pojedynczego pliku: 3 MB, łącznie nie więcej niż 5 MB.
   • Skany/ zdjęcia/ pliki z przykładowymi materiałami merytorycznymi, jakie powstały w wyniku projektu. Pliki jpg, jpeg lub pdf, rozmiar maksymalny pojedynczego pliku: 2 MB, łącznie nie więcej niż 5 MB.
 •  

  Jak należy opisać faktury dokumentujące realizację projektu?

  • Na odwrocie faktury podaj następujące informacje:

   • nazwa projektu;
   • numer pozycji budżetowej oraz nazwa pozycji, której dotyczy faktura;
   • krótki opis tego, czego dotyczy faktura;
   • dopisek ,,sfinansowane ze środków Fundacji mBanku w ramach programu Rosnę z matematyką’’.

 
Składasz wniosek do „Rosnę z matematyką”? Przeczytaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

 •  

  Jak można złożyć wniosek o dofinansowanie?

  • Wniosek można złożyć tylko i wyłącznie poprzez właściwy formularz online dostępny na stronie www.rosnezmatematyka.pl.  Na projekty czekamy do 20 października (środa) 2021 r. do godziny 24:00. O tym, czy przyjmiemy zgłoszenie decyduje godzina, w której wniosek dotrze na serwer programu.

 •  

  Kto może złożyć wniosek?

  • Pilotażowa edycja programu jest skierowana do podmiotów działających w województwach: łódzkim i mazowieckiem. Wnioski mogą składać:

   • przedszkola publiczne prowadzone przez samorządy,
   • szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi lub prowadzące klasy „zerowe”, prowadzone przez samorządy,
   • organizacje pozarządowe działające minimum rok:
    - prowadzące przedszkola i/lub szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi,
    - z doświadczeniem w edukacji matematycznej i/lub kierowanej do dzieci w wieku przedszkolnym,
   • grupy nieformalne (np. grupy nauczycieli przedszkolnych, edukatorów, przedszkolne rady rodziców), których partnerem będzie organizacja pozarządowa spełniająca powyższe warunki. Partnerstwo musi regulować umowa, która doprecyzuje zakres współpracy i odpowiedzialność obu stron.

   Nie przyjmujemy wniosków od: osób indywidualnych, jednoosobowych działalności gospodarczych, firm/ przedsiębiorców, fundacji korporacyjnych, podmiotów nastawionych na zysk, partii politycznych, ośrodków pomocy społecznej, organizacji propagujących agresję i dyskryminujących poprzez swoje działania mniejszości etnicznych, rasowych, religijnych i innych.

 •  

  Jak długo powinny trwać projekty?

  • Działania projektowe powinny zacząć się między 1 stycznia 2022 r. a 30 czerwca 2022 r. Projekty nie mogą trwać krócej niż 2 i dłużej niż 4 miesiące, a etap przygotowań nie może być dłuższy niż 1/3 całego projektu. Dofinansowania nie otrzymają jednodniowe wydarzenia.

 •  

  Jakie cele powinny spełniać złożone projekty?

  • Na dofinansowanie mają szansę projekty rozwijające kompetencje matematyczne wśród przedszkolaków, które:

   • promują praktyczny wymiar matematyki i uświadamiają, że matematyka jest wszechobecna w otaczającym świecie,
   • popularyzują ciekawą edukację matematyczną opartą na metodach odkrywania świata przez zabawę i bezpośrednim zaangażowaniu dzieci,
   • Włączają osoby z najbliższego otoczenia dzieci (rodziców, dziadków, opiekunów) w rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci,
   • Promują dobre praktyki edukacji matematycznej wśród nauczycielek i nauczycieli wychowania przedszkolnego.

   Celem konkursu nie jest finansowanie wyposażenia placówek oraz zakup sprzętu elektronicznego.

 •  

  Jakie projekty mogą zyskać dofinansowanie w ramach programu „Rosnę z matematyką”?

  • Tematem projektów musi być matematyka, a adresatami działań dzieci w wieku od 3 do 7 lat, które chodzą do przedszkola lub „zerówki”. Przykładowe projekty:

   • edukacyjne zajęcia matematyczne dla przedszkolaków, np. angażujące warsztaty, zajęcia terenowe, praca w grupach (adekwatnie do wieku dzieci),
   • stworzenie materiałów edukacyjnych wspierających naukę matematyki – kart, fiszek, zestawów pomocy, liczmanów, przy założeniu, że będą wykorzystane podczas projektu,
   • organizacja konkursów (adekwatnie do wieku dzieci), których celem jest promowanie praktycznego zastosowania matematyki w życiu codziennym (np. wspólne przeprowadzanie doświadczeń, własnoręcznie wykonanie przez dzieci pomocy dydaktycznych, zabawek, gier),
   • zajęcia, warsztaty, webinary, spotkania dla nauczycieli przedszkolnych nastawione na rozwój kompetencji i umiejętności matematycznych u przedszkolaków, promocja angażujących metod edukacji matematycznej, tworzenie scenariuszy i materiałów na ten temat (jako dodatkowy, spójny z całością element projektu),
   • warsztaty edukacyjne dla osób z najbliższego otoczenia dziecka, w tym rodziców, dziadków i opiekunów, na temat rozwoju kompetencji matematycznych dziecka (jako dodatkowy, spójny z całością element projektu).
 •  

  Jakie warunki formalne musi spełniać wniosek?

  • Aby wniosek został przekazany zarządowi mFundacji do oceny, powinien być:

   • zgodny z „Zasadach udzielania wsparcia finansowego przez Fundację mBanku” oraz regulaminie programu „Rosnę z matematyką”,
   • złożony przez formularz online i zarejestrowany przez serwery w terminie do 20 października 2021 r. do godz. 24.00,
   • złożony przez podmiot do tego uprawniony,
   • czytelny i kompletny,
   • złożony na projekt realizowany między 1 stycznia 2022 r. a 30 czerwca 2022 r., trwający nie krócej niż 2 miesiące i nie dłużej niż 4 miesiące.

   Dodatkowo, oceniamy czy budżet projektu:

   • nie przekracza limitów: 25% na koszty zarządzania i administracji, 25% na koszty zakupu środków trwałych i sprzętu elektronicznego, 10% na koszty transportu,
   • nie składa się w całości z zakupów,
   • nie zawiera kosztów niedozwolonych.
 •  

  Jak wygląda ocena merytoryczna wniosków?

  • Wnioski, które spełnią kryteria formalne zostaną przekazane zarządowi mFundacji do oceny merytorycznej. Merytoryczne kryteria oceny projektów to:

   • zgodność celów projektu z założeniami konkursu oraz różnorodność i atrakcyjność prowadzonych działań (20 punktów),
   • przejrzystość budżetu oraz powiązanie kosztów z działaniami zaplanowanymi w projekcie (20 punktów),
   • zasięg projektu – liczba odbiorców bezpośrednich, obszar działania, nawiązywanie współpracy z partnerami, np. samorządem, innymi placówkami edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi; (15 punktów),
   • przygotowanie merytoryczne zespołu realizującego projekt w obszarze edukacji matematycznej dzieci objętych edukacją przedszkolną (15 punktów),
   • konkretne, trwałe i mierzalne rezultaty działań (15 punktów),
   • włączenie rodziców, dziadków i opiekunów w realizację projektu i/lub organizacja działań opartych na współpracy i wymianie wiedzy/ doświadczeń nauczycieli, placówek (10 punktów),
   • potencjał kontynuacji projektu bez dodatkowego wsparcia finansowego organizatora (5 punktów).
 •  

  Co to są mierzalne efekty projektu?

  • Mierzalne rezultaty działań powinny odnosić się do celów projektów, a ich efekty muszą – jak wskazuje nazwa - być mierzalne i policzalne. Mierzalnym rezultatem działań nie jest liczba przeprowadzonych warsztatów czy liczba nagród w konkursie. Jest nim np. odpowiednio zbadany postęp w nauce.

 •  

  Jakie koszty są dozwolone w projekcie?

  • Dofinansowanie może być przeznaczone jedynie na działania opisane w projekcie, realizowane między 1 stycznia 2022 r. a 30 czerwca 2022 r. Koszty poniesione przed lub po tym terminie nie będą przez nas honorowane. Ponadto, koszty projektu muszą:

   • bezpośrednio wiązać się z projektem i być niezbędne do jego realizacji,
   • wynikać z opisu projektu edukacyjnego wskazanego we wniosku,
   • być racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe,
   • odzwierciedlać koszty faktycznie poniesione.
 •  

  Na co można wykorzystać dofinansowanie?

  • Dofinasowanie można wykorzystać m.in. na:

   • wynagrodzenia dla nauczycieli przygotowujących i prowadzących zajęcia, przygotowujących materiały merytoryczne, scenariusze zajęć itp. (wraz z narzutami pracodawcy),
   • zakup pomocy naukowych, artykułów plastycznych i innych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia projektu (pod warunkiem, że zakupione pomoce będą dalej użytkowane przez grantobiorcę w celach edukacyjnych),
   • zakup środków trwałych takich jak elementy wyposażenia i sprzęt elektroniczny o wartości nieprzekraczającej 25% wnioskowanej kwoty i tylko jeśli jest to merytorycznie uzasadnione,
   • przeprowadzenie warsztatów dla rodziców lub opiekunów dzieci, będących element uzupełniający projektu, a nie jego część główną,
   • produkcję materiałów projektowych,
   • wynagrodzenie koordynatora projektu,
   • wynagrodzenie osoby prowadzącej księgowość,
   • zakup materiałów biurowych (na przykład papier do drukarki, toner),
   • bilety wstępu (o ile wnioskodawca wykaże, że udział w biletowanym wydarzeniu jest związany z edukacją matematyczną i stanowi jedno z wielu działań w projekcie),
   • wynajem sprzętu, nagłośnienia itp. oraz wynajem sal (pod warunkiem, że znajdują się one poza siedzibą wnioskodawcy i stanowią marginalny element budżetu),
   • koszty podróży, transport (o wartości nieprzekraczającej 10% wnioskowanej kwoty),
   • promocję projektu.
 •  

  Czego nie można uwzględnić w budżecie projektu?

  • Z darowizny nie można sfinansować kosztów działań nieopisanych w projekcie i takich, które powstaną  przed 1 stycznia 2022 r. i po 30 czerwca 2022 r. Darowizny nie można też przeznaczyć wyłącznie na zakupy produktów i usług. Dodatkowo, niedozwolone są koszty związane z:

   • przedsięwzięciami o celach religijnych (w tym kultu religijnego), politycznych; propagujących agresję, dyskryminujących mniejszości etniczne, rasowe, religijne i inne,
   • bezpośrednią pomocą finansową dla osób fizycznych,
   • inwestycjami (np. zakup gruntów, budowa obiektów przemysłowych, oczyszczalni ścieków itd.),
   • wyjazdami zagranicznymi i działaniami poza granicami Polski,
   • pokryciem kar, grzywien i odsetek karnych,
   • merytorycznie nieuzasadnionym zakupem środków trwałych.
 •  

  Jaki rodzaj konta bankowego należy wskazać do przelewu dofinansowania?

  • Powinno to być konto, do którego masz swobodny dostęp i z którego będziesz mógł wypłacić zaplanowane w budżecie projektu wynagrodzenia. Grupy nieformalne powinny podać konto należące do partnera projektu. Z kolei w przypadku szkół i przedszkoli rachunek Rady Rodziców nie jest prawidłowym rachunkiem do przyjęcia dofinansowania, ponieważ RR nie ma osobowości prawnej.

 •  

  Kiedy i w jaki sposób dowiem się o wynikach konkursu?

  • Wyniki ogłosimy najpóźniej do 30 listopada 2021 r. Listę zwycięskich projektów opublikujemy na stronie www.mFundacja.pl, w zakładce „Rosnę z matematyką”. Dodatkowo, wszyscy wnioskodawcy otrzymają informację o wynikach. Wyślemy ją na podane we wniosku adresy e-mail: koordynatora i główny adres wnioskodawcy.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem programu „Rosnę z matematyką” pod numerem 500 791 442 lub pod adresem e-mail: granty@rosnezmatematyka.pl