Kredyt technologiczny w postaci kredytu na finansowanie inwestycji technologicznej (KFIT) umożliwia w ramach jednej umowy kredytowej sfinansowanie kosztów kwalifikowanych oraz niekwalifikowanych inwestycji w ramach różnych wariantów montaży finansowych dostosowanych do potrzeb klienta.

Kredyt na finansowanie inwestycji technologicznej udzielany jest przez mBank, natomiast wsparcie ze środków publicznych w postaci premii technologicznej, przyznawane jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Przedsiębiorcy, należący do sektora MSP mogą uzyskać dofinansowanie dla nowych inwestycji, dotyczących zakupu maszyn i urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych.

Kwota dofinansowania w formie premii technologicznej (przyznanej przez BGK), nie może przekroczyć 6 mln PLN. Maksymalny poziom dofinansowania uzależniony jest od miejsca lokalizacji inwestycji oraz wielkości podmiotu realizującego inwestycję technologiczną objętą kredytem na finansowanie inwestycji technologicznej. Poniżej znajduje się harmonogram naboru wniosków (PO IR i PROW) w 2017 r. 

Kredyt technologiczny - korzyści

 •  

  proste i przejrzyste procedury udzielania kredytu na finansowanie inwestycji technologicznej: jeden wniosek kredytowy, jedna umowa oraz jedno zabezpieczenie na kredyt technologiczny oraz kredyt na finansowanie udziału własnego

 •  

  niższe koszty oprocentowania kredytu technologicznego

 •  

  bezpłatne wsparcie w zakresie finansowania projektów z udziałem środków unijnych

Kredyt technologiczny wyliczenie premii

 • 1.  

  Przykład wyliczenia premii technologicznej

  • Przedsiębiorstwo „A”, będące małym przedsiębiorstwem wg. klasyfikacji unijnej, planuje realizację inwestycji finansowanej z udziałem kredytu na finansowanie inwestycji technologicznej oraz z wykorzystaniem środków unijnych w ramach PO IR dz.3.2.2. tj. dofinansowania ze środków publicznych w postaci premii technologicznej. Inwestycja technologiczna zakłada zakup i wdrożenie nowej technologii oraz zakup nowej linii technologicznej i rozbudowę urządzeń kontrolnych niezbędnych do procesu technologicznego.

    

   W wyniku realizacji inwestycji wprowadzony zostanie na rynek krajowy nowy produkt.
   Koszt całkowity inwestycji (kwota netto) jest tożsamy z łącznymi kosztami kwalifikowanymi (kwota netto) i stanowić będzie 6,0 mln PLN. Przedsiębiorstwo „A” planuje wkład własny w wysokości 1,2 mln PLN, a pozostałe koszty chce pokryć kredytem na finansowanie inwestycji technologicznej.
   Planowane zakończenie realizacji inwestycji technologicznej (zapłacenie wszystkich faktur związanych z przedmiotem projektu) to czerwiec 2017 r.

   Inwestycja realizowana będzie:
   • Wariant I: we Włocławku (woj. kujawsko-pomorskie) lub
   • Wariant II: we Wrocławiu (woj. dolnośląskie)
   • Wariant III: w m.st. Warszawa (woj mazowieckie)

    

     Wariant I Wariant II Wariant III

   Koszt całkowity

   6 mln PLN

   Łączne koszty kwalifikowane (netto)

   6 mln PLN

   Kwota kredytu na finansowanie Inwestycji Technologicznej, w tym:

   4,8 mln PLN

    

   Kredyt technologiczny

   Kredyt na Finansowanie Udziału Własnego

    

   3,3 mln PLN

   1,5 mln PLN

    

   2,7 mln PLN

   2,1 mln PLN

   2,1 mln PLN

   2,7 mln PLN

   Wkłąd własny (wymagany przez bank)

    

   1,2 mln PLN

   Lokalizacja inwestycji

   Włocławek woj. kujawasko-pomorskie

   Wrocław woj. dolnośląskie

   Warszawa woj. mazowieckie

   Intensywność wsparcia (wg mapy pomocy regionalnej)

   55% [35%+20%]

   45% [25%+20%]

   35% [15%+20%]

   Kwota premii technologicznej UWAGA: max 4 mln wg art.10 ust.1 ustawy

   3,3 mln PLN [6x55%=3,3]

   2,7 mln PLN [6x45%=2,7]

   2,1 mln PLN [6x35%=2,1]

   Kwota wypłaconej przez BGK premii technologicznej jednorazowo po zakończeniu realizacji projektu

   3,3 mln PLN

   2,7 mln PLN

   2,1 mln PLN

 • 2.  

  Wykazanie źródeł finansowania we wniosku do dz.3.2.2 PO IR z udziałem kredytu KFIT

  • Samodzielne średnie przedsiębiorstwo, planuje nową inwestycję zakładającą wdrożenie nowej technologii w woj. mazowieckim (powiat Mińsk Mazowiecki). Klient planuje uzyskanie wsparcia w ramach dz.3.2.2 PO IR.

   Koszt całkowity planowanej inwestycji (netto) obejmuje: 16.000.000,00 PLN, w tym: łączne koszty kwalifikowane stanowić będą: 14.000.000 PLN, a koszty niekwalifikowane 2.000.000 PLN. Zadeklarowane środki własne Klienta (wymagany wkład własny przez Bank), wyniesie: 4.000.000 PLN.


   Pyt.1: Jak wygląda montaż finansowy dla inwestycji w ramach dz.3.2.2. PO IR z udziałem kredytu KFIT?   Pyt.2: Jak prawidłowo należy wypełnić pozycje we wniosku o dofinansowanie dla dz.3.2.2 PO IR z udziałem kredytu KFIT?


Dla kogo kredyt technologiczny?

Przedsiębiorstwa z sektora MSP (wg definicji unijnej - zgodnie z zał.I rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014) posiadające zdolność kredytową