• 1.  

  Czy Split Payment działa w innych krajach?

  • Split Payment jest rozwiązaniem stosowanym także w innych krajach, np. we Włoszech, Czechach, Turcji i Rumunii. W każdym z tych krajów funkcjonuje trochę inaczej. Przykładowo: we Włoszech Split Payment stosowany jest tylko w rozliczeniach z podmiotami z sektora publicznego (transakcja rozliczana jest w kwocie netto, a VAT płacony osobno, bezpośrednio do Urzędu Skarbowego). W Czechach model Split Payment jest traktowany, jako fakultatywna metoda rozliczania płatności – tak jak w Polsce jest dobrowolna i stanowi alternatywę wobec standardowych płatności. Głównym zastosowaniem jest ograniczenie ryzyka wystąpienia solidarnej odpowiedzialności za nieuregulowane zobowiązania podatkowe.

 • 2.  

  Czy wszystkie banki w Polsce muszą uczestniczyć w rozliczeniach Split Payment?

  • Wszystkie banki zostały zobligowane ustawą do wprowadzenia SP. Oznacza to, że banki muszą otwierać i prowadzić rachunki VAT dla przedsiębiorców, udostępniać, realizować transakcje SP oraz uczestniczyć w tym zakresie w rozliczeniach międzybankowych.

   Mogą natomiast istnieć różnice w samym sposobie obsługi transakcji SP i sposobie ich składania w zależności od banku lub systemu bankowości elektronicznej udostępnianego przez dany bank.

 • 3.  

  Czy wszystkie rozliczenia, gdzie częścią składową płatności jest niezerowy VAT, obligatoryjnie należy realizować Split Paymentem?

  • Nie. Zgodnie z obecną ustawą realizacja płatności z wykorzystaniem SP jest dobrowolna, ale tylko z punktu widzenia podmiotu realizującego płatność za fakturę. Oznacza to, że nie wszystkie płatności muszą być realizowane z zastosowaniem metody SP.

   W praktyce jednak otrzymujący przelew SP nie będą mieli wyboru. W ich przypadku finalnie kwota VAT zostanie odprowadzona z takiej płatności na dedykowany rachunek VAT. Wystawca faktury nie ma wpływu na to, w jaki sposób nabywca zapłaci za usługę lub towar. Może dokonać płatności zwykłym przelewem krajowym (jak dotychczas), przelewem SP lub dokonać tej płatności w częściach z zastosowaniem SP lub nie.

 • 4.  

  Czy w przyszłości Split Payment będzie także dobrowolny?

  • Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie obowiązkowego SP dla wybranych branż. Wcześniej jednak zgodę na wprowadzenie tego mechanizmu musi wydać Komisja Europejska, a następnie rozwiązanie to zatwierdzić Rada UE. Ministerstwo szacuje, że procedura ta powinna zakończyć się w 2019 r.

 • 5.  

  Jakich branż ma dotyczyć obowiązkowy Split Payment?

  • Ministerstwo planuje objąć obligatoryjnym SP branże, które stosują obecnie odwrotne obciążenie (załącznik nr 11 i 14 do ustawy o VAT) oraz tych podmiotów, które obracają tzw. towarami wrażliwymi (zał. nr 13 ustawy o VAT).

 • 6.  

  Ile kont VAT będzie otworzonych dla jednego podatnika?

  • Obowiązuje zasada otwierania jednego konta VAT w danym banku. W przypadku posiadania kilku rachunków bieżących w jednym banku dopuszcza się otwieranie kilku rachunków VAT na życzenie klienta.  Należy jednak pamiętać, że jeden rachunek rozliczeniowy musi zawsze być powiązany tylko z jednym rachunkiem VAT.

 • 7.  

  Czy konto VAT będzie oprocentowane?

  • Wysokość oprocentowania zależy od banku, jednak powinna odpowiadać co najmniej wielkości oprocentowania konta rozliczeniowego. Może też być ustanawiana oddzielnie i np. być wyższa od oprocentowania środków na innych rachunkach. Co ważne odsetki za gromadzone na rachunku VAT środki będą księgowane na podstawowym rachunku przedsiębiorcy, a nie na rachunku VAT.

 • 8.  

  Czy w przypadku posiadania więcej niż 1 rachunku VAT w danym banku istnieje możliwość konsolidacji środków na jednym rachunku VAT?

  • Tak. Zgodnie z ustawą klient może dowolnie przelewać środki pomiędzy własnymi rachunkami VAT

   (w ramach tej samej umowy bankowej). W takim przypadku w przelewie należy wskazać:

   a) w polu ‘Kwota VAT’ – kwotę przekazywanych środków VAT (dla przelewów pomiędzy własnymi

   rachunkami VAT obowiązkowo na zasadzie kwota brutto = kwota VAT),

   b) w polu ‘Numer faktury’ należy wpisać „przekazanie własne”

   c) w polu ‘Identyfikator podatkowy’ – numer, za pomocą, którego posiadacz jest zidentyfikowany

   na potrzeby podatku od towarów i usług, czyli w odróżnieniu od innych przelewów SP – własny NIP.

 • 9.  

  Czy te regulacje obejmą również transakcje w obcych walutach?

  • W obecnym rozwiązaniu nie ma takiej możliwości. Z metody podzielonej płatności mogą skorzystać jedynie podmioty, które mają rachunek bankowy w złotówkach.

   UWAGA! Split Payment jest metodą przeznaczoną do rozliczania wzajemnego kwot wynikających z podatku VAT w walucie PLN. Oznacza to, że w przypadku rozliczeń np. w EUR istnieje teoretyczna możliwość zapłacenia samego VAT-u po przeliczeniu na PLN (w takim przypadku płatność za fakturę netto realizowana może być tradycyjnym przelewem walutowym, a płatność za sam VAT przelewem w PLN w trybie SP.)

 • 10.  

  Czy konto VAT założone przez bank musimy gdzieś zgłaszać?

  • Konta VAT nie trzeba zgłaszać do Urzędu Skarbowego.

 • 11.  

  Jakie są korzyści z zastosowania Split Payment?

  • Do pozytywnych aspektów stosowania rozliczeń SP można zaliczyć:

   • Możliwość dochowania wymogu zastosowania należytej staranności w rozliczeniach
   • Minimalizacja ryzyka podatkowego - nie będą miały zastosowania przepisy o solidarnej odpowiedzialności dla każdej płatności dokonanej metodą SP przez zlecającego, w zakresie wykazanej w przelewie wartości podatku VAT.
   • Możliwość szybszego otrzymania zwrotu podatku VAT - przelew na konto VAT-owe jest dokonywany przez US w ciągu 25 dni roboczych.
   • Możliwość zapłaty podatku VAT do US wcześniej niż jest to wymagane. W takim przypadku przedsiębiorca może zapłacić kwotę pomniejszoną o wyliczoną zgodnie ze wzorem opublikowanym przez Ministerstwo Finansów kwotę.
 • 12.  

  Jakie warunki muszę spełnić, aby skorzystać z opcji zwrotu VAT w 25 dni?

  • Nowelizacja ustawy VAT nie przewiduje dodatkowych kryteriów, które musi spełnić podatnik by otrzymać zwrot VAT w terminie 25 dni. Jedynym warunkiem jest dokonanie zwrotu na rachunek VAT, a nie rachunek rozliczeniowy.

 • 13.  

  Jak będą prezentowane operacje SP na wyciągu bankowym?

  • Na wyciągu bankowym w przypadku księgowania transakcji SP przychodzącej, w pierwszej kolejności, zarejestrowana zostanie transakcja brutto (uznanie w pełnej kwocie faktury). Następnie środki w kwocie VAT (obciążenie) zostaną przeksięgowane z rachunku rozliczeniowego na rachunek VAT.

   Z kolei, gdy my realizujemy płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu SP, w pierwszej kolejności rachunek rozliczeniowy zostanie zasilony, wskazaną w zleceniu SP, kwotą VAT (z rachunku VAT). Następnie pełna kwota brutto zostanie wysłana już z rachunku rozliczeniowego.

 • 14.  

  Jak skorygować przelew z błędną kwotą VAT?

  • W przypadku pomyłek można zawsze dokonać płatności korygujących, odwołujących się do tej samej płatności (wskazanie nr faktury) Oczywiście taka korekta musi być wykonana, w zależności od charakteru pomyłki, przez nadawcę lub odbiorcę. Przykładowo możemy zwrócić przelew do wpłacającego z prośbą o ponowienie płatności z poprawnie podanymi danymi. Można też rozliczyć tylko samą różnicę np. zwrócić nadpłacony VAT lub poprosić o dopłacenie niedoboru kwoty VAT. 

   UWAGA! W przypadku zwrotów i korekt należy szczególną uwagę zwrócić na poprawne wypełnienie pola identyfikator płatnika (NIP) – w przelewach SP zawsze podajemy IDC/NIP strony otrzymującej środki VAT (czyli dane kontrahenta).

 • 15.  

  Czy płatność Split Payment może wpłynąć na konto osobiste?

  • Nie ma takiej możliwości. Płatność podzielona dokonana na konto osobiste zostanie zwrócona przez bank odbiorcy na rachunek zleceniodawcy. Niezbędnym warunkiem poprawnej realizacji transakcji SP jest, aby usługodawca zawsze posługiwał się kontem firmowym na wystawianych przez niego fakturach VAT.

 • 16.  

  Czy każda płatność może być realizowana przez Split Payment?

  • Split Payment może być stosowany jedynie w transakcjach realizowanych na rzecz innych płatników VAT i wykorzystywanych do przekazywania środków z tytułu VAT w walucie PLN.

   Natomiast Split Payment nie może być stosowane w transakcjach B2C (patrz także odp. do punktu powyżej)

 • 17.  

  Czy w systemie Split Payment będzie można dokonywać zbiorczych przelewów?

  • Nie. Ustawa przewiduje, że w ramach Split Paymentu będzie można dokonywać płatności wyłącznie z tytułu pojedynczej faktury.

 • 18.  

  Czy Split Payment można stosować przy regulowaniu należności gotówkowo lub kartą?

  • Na razie nie ma możliwości korzystania z tej procedury w innych formach płatności niż przelew krajowy. Być może w przyszłości pojawią się zmiany w tym zakresie.

 • 19.  

  Czy strony mogą umownie wyłączyć zastosowanie mechanizmu Split Payment?

  • Strony w umowie mogą postanowić np., że odbiorca musi uzyskać zgodę na zastosowanie tej formy płatności albo że płatność nastąpi bez zastosowania tego mechanizmu. Należy jednak pamiętać, że nawet, gdy strony w umowie wyłączyły zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności, a usługobiorca (płatnik) zapłacił w tym trybie, nie można byłoby mówić o „nieskuteczności” zastosowania tego mechanizmu. Sytuacja taka mogłaby, co najwyżej, rodzić odpowiedzialność odszkodowawcza po stronie płatnika, związaną z niewywiązaniem się przez niego z umowy.

 • 20.  

  Czy na podstawie „faktury pro-forma” można zastosować mechanizm Split Payment?

  • Z samego tytułu otrzymania „faktury pro forma” nie będzie można zastosować podzielonej płatności.  Zgodnie z art. 108a ustawy o VAT płatności z zastosowaniem tego mechanizmu można dokonać tylko pod warunkiem posiadania faktury w rozumieniu ustawy o VAT. „Faktura pro forma” nie spełnia tego warunku – to tylko przyjęty w obrocie gospodarczym, dokument służący potwierdzeniu złożenia oferty o danej treści, czy też potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

 • 21.  

  Czy będzie możliwość zapłaty zaliczki w systemie podzielonej płatności?

  • Należy zauważyć, że zaliczka dokumentowana jest fakturą dopiero po jej wpływie na rachunek dostawcy. Mamy następującą sekwencję zdarzeń: najpierw dochodzi do zapłaty, a potem do wystawienia faktury zaliczkowej. W takiej sytuacji nie będzie można zastosować mechanizmu podzielonej płatności – ten wymaga, aby płatność dokonywana była na podstawie faktury (należy wskazać konkretny numer faktury przy dokonywaniu przelewu SP).

   UWAGA! Jeżeli jednak odbiorca towarów lub usług otrzyma przed wykonaniem usługi lub przed dostawą towarów fakturę (zwykłą – nie pro formę), to będzie mógł zastosować mechanizm Split Payment.

 • 22.  

  Co się stanie z środkami na koncie VAT w przypadku zamknięcia rachunku w banku?

  • W przypadku zamykania rachunku w banku warunkiem koniecznym jest „wyzerowanie” salda rachunku VAT. Można te środki przekazać na inny rachunek VAT (prowadzony w tym samym banku, jeżeli zamykamy tylko subkonto z oddzielnym rachunkiem VAT) lub dokonać odpowiedniej płatności za faktury (np. częściowej tak, aby wykorzystać całość środków VAT) czy też dokonać płatności podatku do US (jeżeli potrzeba np. częściowej płatności).

   Można też wnioskować do Naczelnika Urzędu Skarbowego o przekazanie środków na rachunek rozliczeniowy w terminie 60 dni lub o zgodę na przekazanie środków VAT na rachunek VAT prowadzony w innym banku.

 • 23.  

  Czy w bankowości elektronicznej dostępne będą rachunki VAT?

  • Tak, w systemach mBank CompanyNet, BRESOK, oraz MutliCash dostępne będą informacje o rachunku VAT wraz z saldem rachunku VAT.

 • 24.  

  Skąd będę wiedział jakie jest saldo rachunku VAT?

  • Informacje o obrotach i saldzie rachunku VAT dostępne będzie w systemach mBank CompanyNet, BRESOK, MultiCash oraz w formie komunikatów MT940 wysyłanych drogą SWIFT.

 • 25.  

  Jak otwarcie rachunku VAT wpłynie na mój system ERP?

  • Otwarcie rachunku VAT wymagać będzie dodatkowego zasilania systemów ERP informacjami o saldach otwartych rachunków VAT. Do tego służyć będzie, podobnie jak dla innych rachunków, wyciąg w formacie MT940 lub informacja o obrotach w formacie MT942.

 • 26.  

  Czy muszę składać dyspozycję aby bank dostarczał mi wyciągi w formacie MT940 lub MT942 dla nowo otwieranych rachunków VAT?

  • Nie, dla systemów bankowości elektronicznej mBank CompanyNet, BRESOK oraz MultiCash. Na podstawie ustawień rachunków powiązanych z rachunkiem VAT automatycznie włączymy dostarczanie odpowiedniego formatu wyciągów dla otwieranego rachunku VAT.

   W przypadku MT940 i MT942 jak również MT950 dostarczanych przez SWIFT należy zgłosić taką potrzebę do banku.

 • 27.  

  Ile mnie będzie kosztować prowadzenie rachunku VAT?

  • Prowadzenie rachunku VAT jest bezpłatne.

 • 28.  

  Czy muszę wnioskować o dostęp do historii rachunku VAT w systemie mBank CompanyNet?

  • Nie, każdy użytkownik, który ma ustawione udostępnianie nowych rachunków otrzyma dostęp do otwartych rachunków VAT.

 • 29.  

  Czy bank wprowadzi nowy typ przelewu podzielonego w swoich systemach bankowości elektronicznej?

  • Tak. Nowy typ przelewu dostępny będzie w systemach: mBank CompanyNet, BRESOK, MultiCash, SWIFTNET Korpo oraz w usłudze MT101.

 • 30.  

  Czy muszę wnioskować o zmianę uprawnień moich użytkowników aby mogli realizować nowe zlecenia podzielone?

  • Nie, uprawnienia do nowych typów zleceń związane są z uprawnieniami do przelewów krajowych lub polecenia zapłaty. Każdy użytkownik automatycznie otrzyma uprawnienia do danego typu dyspozycji.

 • 31.  

  Czy w systemach mBank CompanyNet lub BRESOK muszę tworzyć nową bazę kontrahentów dla zleceń podzielonych?

  • Nie. W przelewach krajowych, podzielonych dostępna będzie dotychczasowa baza kontrahentów w krajowych. Wprowadzając przelew możliwe będzie zapisanie w bazie numeru NIP kontrahenta.

   W poleceniu zapłaty w formie podzielonej również dostępna będzie dotychczasowa baza płatników polecenia zapłaty.

 • 32.  

  Czy będą zmiany w imporcie zleceń?

  • Tak, w niewielkim stopniu. W imporcie zleceń wystarczy uwzględnić nowe szczegóły płatności (pole tytułem) zgodnie z nową strukturą importu zleceń.

 • 33.  

  Gdzie znajdę strukturę importu zleceń, która uwzględnia przelewy podzielone?

 • 34.  

  Jakie zmiany czekają mnie w obrotach?

  • W obrotach będą pojawiać się dodatkowe dane w polu tytuł płatności, zgodnie ze strukturą:

    

   a. Dla zleceń krajowych:

   /VAT/123,00/IDC/5260215088/INV/FV/2018/03/23/TXT/Za usługi telekomunikacyjne, gdzie:

   1. /VAT/ - kwota podatku VAT w formacie 10n,2n.

   2. /IDC/ - numer identyfikujący płatnika podatku VAT w formacie 14an.

   3. /INV/ - numer faktury VAT lub zwrot „Przekaz własny” w formacie 35 an.

   4. /TXT/ - opis faktury (pole opcjonalne) w formacie 33 an

    

   b. Dla polecenia zapłaty:

   /VAT/123,00/IDC/5260215088/INV/FV/2018/03/23/TXT/Za usługi telekomunikacyjne, gdzie:

   5. /VAT/ - kwota podatku VAT w formacie 10n,2n.

   6. /IDC/ - numer identyfikujący płatnika podatku VAT w formacie 14an.

   7. /INV/ - numer faktury VAT lub zwrot „Przekaz własny” w formacie 35 an.

   8. /IDP/ - identyfikator płatności w formacie 20 an.

   9. /TXT/ - opis faktury (pole opcjonalne) w formacie 33 an.

 • 35.  

  Jakie zmiany bank wprowadzi o wyciągach w formacie MT940 lub MT942?

  • Płatności realizowane w formie podzielonej identyfikować należy na podstawie szczegółów pola :86:.

 • 36.  

  Nie chcę uczestniczyć w split payment, czy muszę?

  • Uczestnictwo w split payment zgodnie z obowiązującą ustawą jest dobrowolne. Warto zauważyć jednak, że to zleceniodawca decyduje w jakiej formule wyśle zlecenie.

 • 37.  

  Czy bank zweryfikuje poprawność naliczenia podatku VAT albo wybór odpowiedniej stawki?

  • Nie. Nie mamy prawa tego weryfikować, jak i doradzać w kwestiach podatkowych. Państwo sami będą decydować o kwocie zlecenia i kwocie podatku VAT.

 • 39.  

  Czy rachunek split payment podlega pod zajęcia egzekucyjne?

  • Środki na rachunku VAT są wyłączone z egzekucji, za wyjątkiem egzekucji z tytułu należności podatku VAT.