mBank

Fundusze Inwestycyjne

Oferujemy dostęp do 17 Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, w tym ponad 200 Funduszy Inwestycyjnych Otwartych. W ramach oferty udostępniamy również możliwość nabywania jednostek Funduszy Zamkniętych.

Fundusze Inwestycyjne Otwarte w mBanku to:

  • Brak prowizji za nabycie jednostek funduszy inwestycyjnych przez internet i mLinię.
  • 100% zainwestowanych pieniędzy pracuje dla Państwa.
  • Szeroka oferta polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych.
  • Możliwość zdefiniowania zleceń stałych.
  • Pełna integracja z rachunkiem MultiKonto.

 

Złóż zlecenie

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych dostępne w Centrum Oszczędzania: 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, wpłaconych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się odpowiednio w prospekcie informacyjnym, prospekcie emisyjnym, memorandum informacyjnym albo w warunkach emisji danego funduszu. Dokumenty te są dostępne na stronach informacyjnych o funduszu.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe warunki i opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych są określone w Taryfie Prowizji i Opłat Bankowych MultiBanku oraz w Regulaminie świadczenia przez MultiBank usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych. Wskazane usługi mogą być świadczone tylko na rzecz posiadacza rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego MultiKonto w mBanku – dawnym MultiBanku, który zawarł Umowę przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych.

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w dokumentach określających warunki emisji danego funduszu, prospekcie informacyjnym, prospekcie emisyjnym, memorandum informacyjnym albo w warunkach emisji danego funduszu. Dokumenty te są dostępne na stronach internetowych poszczególnych emitentów lub funduszy, w ich siedzibach oraz na stronie internetowej www.mbank.pl oraz w placówkach mBanku. mBank S.A. nie prowadzi doradztwa inwestycyjnego i nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem składek w fundusze. Jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów.Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (mBank - dawny MultiBank) - obowiązuje od 2 października 2015 r.

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (mBank–dawny MultiBank) - obowiązujące od 18 sierpnia 2015 r.

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy pliki "cookies".

Zmiany zasad korzystania z plików można dokonać w ustawieniach przeglądarki - więcej

X