mBank

 

 

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

 • Należy do grupy General Electric Company – jednej z największych pod względem kapitalizacji rynkowej korporacji na świecie, która od ponad stu lat jest notowana na nowojorskiej giełdzie;
 • Działa na polskim rynku kapitałowym od 1998 roku. Obecnie Towarzystwo zarządza 15 funduszami inwestycyjnymi, w tym jednym funduszem inwestycyjnym otwartym z 13 wydzielonymi subfunduszami;
 • Wyznacza kierunki rozwoju branży, oferując pełną gamę funduszy spełniających oczekiwania 
  zarówno klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. BPH TFI SA jest członkiem 
  Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (http://www.izfa.pl/).

Data rozpoczęcia działalności:

 • 1998 r.

Akcjonariusze:

 • BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o. - 50,14 % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
 • General Electric Capital Corporation - 49,86 % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy

Zarząd: 

 • Prezes Artur Czerwoński
 • Wiceprezes Aleksander Mokrzycki
 • Wiceprezes Marcin Bednarek

Dane kontaktowe:

 • Adres: ul. Bonifraterska 17, p.XIV, 00-203 Warszawa
  Infolinia: 0 801 399 898
  Tel. (0-22) 538 97 99
  E-mail: info@bphtfi.pl

Fundusze:

BPH FIO Parasolowy


Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Filozofia inwestycyjna:

 • Subfundusz inwestuje przede wszystkim w instrumenty dłużne, tj. m.in. obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, certyfikaty depozytowe, a także depozyty bankowe. Subfundusz będzie dokonywał inwestycji głównie w instrumenty dłużne krajowych emitentów, w tym papiery emitowane przez Skarb Państwa. Znaczący udział w portfelu lokat funduszu mogą stanowić papiery komercyjne i certyfikaty depozytowe banków. Subfundusz może również lokować w instrumenty dłużne na rynkach europejskich, azjatyckich i rynkach państw tworzących Wspólnotę Niepodległych Państw (WNP).

 

 

 


 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się odpowiednio w prospekcie informacyjnym, prospekcie emisyjnym, memorandum informacyjnym albo w warunkach emisji danego funduszu. Dokumenty te dostępne są na podstronach poszczególnych funduszy.

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy pliki "cookies".

Zmiany zasad korzystania z plików można dokonać w ustawieniach przeglądarki - więcej

X