mBank

Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

Unikalna kolekcja spółek.

Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ to propozycja dla inwestorów szukających prostych rozwiązań, pragnących osiągać ponadprzeciętne wyniki w stosunku do typowych funduszy akcyjnych.

Strategia funduszu opiera się na wyborze spółek:

  • o bardzo dobrej kondycji finansowej,
  • właściwie zarządzanych
  • posiadających wyraźną przewagę konkurencyjną
  • niedowartościowanych na rynku


Wyniki

Wybrana przez zarządzających strategia skoncentrowana sprawdza się w praktyce. Poniższy wykres prezentuje wyniki zarządzania od początku funkcjonowania funduszu na tle indeksu szerokiego rynku – WIG.

  • stopa zwrotu z Funduszu w każdym prezentowanym okresie była wyższa od rynku (WIG, WIG 20)
  • inwestor posiadający certyfikaty Funduszu od początku jego istnienia tj. 03.08.2009 r. zarobił ponad 4 razy więcej, niż w indeks WIG20
  • w ostatnich 12 miesiącach inwestor posiadający certyfikaty LMFIZ odnotował zysk prawie dwukrotnie większy niż zwrot z szerokiego rynku WIG, 35,57% vs 16,84%

Wyliczenia własne na podstawie danych ze stron: www.skoncentrowany.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.


Przejrzysty skład portfela:

  • fundusz dba o relacje z inwestorami, skład portfela jest komunikowany raz na kwartał, raz w roku inwestorzy otrzymują kompleksowe Informacje co do wyników strategii;
  • niewielka liczba spółek w portfelu umożliwia zarządzającemu większą kontrolę bieżącej działalności spółek - wyników oraz dokładne monitorowanie poszczególnych inwestycji;
  • skład portfela zależy od sytuacji fundamentalnej spółki, a nie od bieżących trendów rynkowych, czy popularności danego segmentu;

Jak zapisać się na certyfikaty?
Aby zapisać się na certyfikaty, musisz posiadać aktywną usługę maklerską w mBanku.

Jeżeli posiadasz usługę maklerską w mBanku, dyspozycję zapisu na akcje składasz poprzez zlecenie w serwisie transakcyjnym.

Nie masz jeszcze usługi maklerskiej. Sprawdź, jak aktywujesz tę usługę przez SMS...

Dopuszczalne jest złożenie więcej niż jednego zapisu. Nierozliczone należności nie mogą stanowić wpłaty na certyfikaty. Brak prowizji maklerskiej od zapisu na certyfikaty. W momencie składania dyspozycji zapisu na certyfikaty na rachunku powiązanym z usługa maklerską muszą znajdować się środki na pokrycie zapisu wraz opłatą za wydanie certyfikatu. Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne jest nieodwołalny i bezwarunkowy, jak również nie może być złożony z zastrzeżeniem terminu. Subskrybent zapisujący się na Certyfikaty przestaje być związany
Zapisem w przypadku niedojścia danej emisji do skutku w przypadku niezebrania w okresie przyjmowania Zapisów na Certyfikaty Należycie opłaconych Zapisów na co najmniej 5.000 (pięć tysięcy) Certyfikatów serii D, 5.000 (pięć tysięcy) Certyfikatów serii E lub 5.000 (pięć tysięcy) Certyfikatów serii F.


Tabela opłat za wydanie certyfikatu

Liczba certyfikatów (szt.) Nazwa certyfikatu Stawka
10-99 LM 10-99 2,50%
od 100 do 199 LM 100-199 2,00%
od 200 do 499 LM 200-499 1,50%
od 500 do 999 LM 500-999 1,00%
powyżej 1000 LM >1000 0,30%


Informacje o emisji

Nazwa Legg Mason Skoncentrowany - FIZ
Minimalna wielkość zapisu 10 certyfikatów
Maksymalna wielkość zapisu 109 018 certyfikatów
Rynek notowań certyfikatów obrót publiczny GPW
Termin zapisów 09.09.2013 - 25.09.2013 r.
Planowany przydział 03.10.2013 r.
Czas trwania funduszu nieograniczony
Cena emisyjna 1458,63 PLN
Częstotliwość wyceny funduszu miesięczna
Opłata manipulacyjna za nabycie Zgodna z tabelą opłat za wydanie certyfikatu
Opłata za zarządzanie 4,5% w skali roku
Opłata za wykup certyfikatów brak
Wykup pierwszy nie wcześniej niż po upływie 24 miesięcy i nie później niż 36 miesięcy od dnia dopuszczenia Certyfikatów do obrotu na GPW

każdy następny nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy

 

NOTA PRAWNA - Przeczytaj uważnie
Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w dokumentach określających warunki emisji danego funduszu, prospekcie informacyjnym, prospekcie emisyjnym, memorandum informacyjnym albo w warunkach emisji danego funduszu. Dokumenty te są dostępne na stronach internetowych poszczególnych emitentów lub funduszy, w ich siedzibach oraz na stronie internetowej www.mBank.pl.

mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem składek w fundusze. Jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów.

mBank oświadcza, iż:

1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego) z dnia 20 marca 2012 roku na prowadzenie działalności maklerskiej,

2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania,

3) na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 stycznia 2007 roku został wpisany na listę agentów firmy inwestycyjnej – BRE Wealth Management S.A.,

4) na podstawie art. 70 ust 2 w związku z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu na rynku zorganizowanym,

5) organem nadzorującym mBank w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-3, jest Komisja Nadzoru Finansowego, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.

Wszystkie informacje o ryzykach inwestycyjnych związanych z obrotem instrumentami finansowymi, a także szczegółowe warunki i opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych są określone w Taryfie Prowizji i Opłat Bankowych MultiBanku dla osób fizycznych, Regulaminie świadczenia przez MultiBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz Regulaminie świadczenia przez MultiBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, znajdujących się na http://www.mBank.pl/ Wskazane usługi mogą być świadczone tylko na rzecz posiadacza rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego MultiKonto.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny.


Informacje o poprzednich emisjach:

Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ to fundusz typu opportunity (poszukujący okazji inwestycyjnych), którego celem jest osiąganie zdecydowanie lepszych rezultatów od tych, które możliwe są do osiągnięcia z szerokiego rynku giełdowego, mierzonego indeksem WIG w cyklach 5-letnich.

Zbycie

Certyfikaty inwestycyjne są dopuszczone do obrotu na zorganizowanym rynku.
Nazwa certyfikatu na GPW:
seria A- LMASFIZ
seria B- LMBSFIZ
seria C- LMCSFIZ

Częstotliwość wyceny miesięczna
Terminy wykupu certyfikatów Pierwszy wykup- nie wcześniej niż po upływie 24 miesięcy od dnia dopuszczenia Certyfikatów do obrotu giełdowego jednak nie później niż 36 miesięcy.
Kolejne Wykupy- raz na 6 miesięcy. 
Opłata za wykup 2 % kwoty należnej Uczestnikowi, jeżeli wykup nastąpił po upływie 2 lat,a przed upływem 3 lat od emisji,1 % kwoty należnej Uczestnikowi, jeżeli wykup nastąpił po upływie 3 lat, a przed upływem 4 lat od emisji.
W przypadku wykupu Certyfikatów po upływie 4 lat od ich emisji Fundusz nie pobiera opłaty.
Przy wykupie Certyfikatów serii C Fundusz nie pobiera opłaty manipulacyjnej. 
 Aktualne wyceny

dostępne tutaj

      

Oferta archiwalna Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ    


W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy pliki "cookies".

Zmiany zasad korzystania z plików można dokonać w ustawieniach przeglądarki - więcej

X