Dokumentacja ze sprawozdań oraz odpowiedzi udzielane instytucjom zewnetrznym oraz osobom uprawnionym do ubiegania się o nie, na mocy przepisów prawa

Data wpisu zbioru danych do rejestru: 1999-10-26
Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych: 2017-05-10
Oznaczenie administratora danych: mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000090905, NIP 526 021 50 88
Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy: Nie dotyczy
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy: Nie dotyczy
Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
 • zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących
 • przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
Cel przetwarzania danych w zbiorze:
 1. 1. Przekazywanie sprawozdań do Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego, Commerzbank AG.
  2. Prowadzenie korespondencji z organami nadzoru.
  3. Realizacja obowiązku udzielania informacji na żądanie uprawnionych ustawowo instytucji państwowych. 
Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
 • klienci osoby fizyczne
 • klienci Private Banking
 • klienci osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • pracownicy
 • potencjalni klienci Banku
Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
 • adres e-mail
 • adres zamieszkania lub pobytu
 • data urodzenia
 • imiona rodziców
 • nr karty płatniczej
 • NIP
 • informacja dot. skazań
 • nr telefonu
 • informacje dot. orzeczeń i ukaraniu
 • nr rachunku bankowego
 • inne orzeczenia wydane w postępowaniu sądowym lun administracyjnym
 • PESEL
 • seria i numer dowodu
 • seria i numer innego dowodu tożsamości
 • nazwiska i imiona
Sposób zbierania danych do zbioru:
 • Od osób, których dotyczą
 • Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą
Sposób udostępnienia danych ze zbioru: Brak
Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazane: Brak
Informacja dotycząca ewentualnego przekazania danych do państwa trzeciego: Brak