Dokumentacja usług powierniczych i obrotu instrumentami rynku finansowego
w mBanku S.A.

Data wpisu zbioru danych do rejestru: 2004-12-01
Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych: 2017-05-10
Oznaczenie administratora danych: mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000090905, NIP 526 021 50 88
Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy: Nie dotyczy
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy: Nie dotyczy
Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
 • przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
 • przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą
 • przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą
Cel przetwarzania danych w zbiorze:
 1. 1. Przechowywanie papierów wartościowych.
  2. Prowadzenie rachunków papierów wartościowych, kont depozytowych oraz rejestrów instrumentów finansowych.
  3. Obsługa rozliczeń transakcji na papierach wartościowych i instrumentach finansowych.
  4. Kontrola realizacji transakcji obejmująca wszystkich pośredników rynkowych.
  5. Obsługa praw z papierów wartościowych zgodnie ze stanem posiadanych aktywów, w tym dostarczanie emitentom informacji niezbędnych do realizacji wykonywanych przez nich obowiązków podatkowych.
  6. Administrowanie portfelem klienta.
  7. Dostarczanie informacji dotyczących rachunku papierów wartościowych, kont depozytowych, rejestrów instrumentów finansowych, potwierdzeń/umów zawartych transakcji oraz wyciągów z rachunku pieniężnego.
  8. Dostarczanie informacji o zdarzeniach dotyczących papierów wartościowych znajdujących się na rachunku papierów wartościowych oraz zmian legislacyjnych.
  9. Wykonywanie innych czynności na zlecenie klienta, objętych umową pomiędzy bankiem a klientem.
  10. Obliczanie i przekazywanie klientowi informacji o wartości przechowywanych aktywów.
  11. Prowadzenie rejestru reklamacji klientów.
Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
 • klienci osoby fizyczne
 • klienci osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • pełnomocnicy, jak również ustanowieni prokurenci
 • beneficjenci rzeczywiści
Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
 • adres e-mail
 • adres urzędu skarbowego
 • adres zamieszkania lub pobytu
 • data urodzenia
 • imiona rodziców
 • miejsce pracy
 • miejsce urodzenia
 • NIP
 • nr faksu
 • nr telefonu
 • nr rachunku bankowego
 • obywatelstwo
 • PESEL
 • REGON
 • seria i numer dowodu
 • seria i numer innego dowodu tożsamości
 • nazwiska i imiona
Sposób zbierania danych do zbioru:
 • Od osób, których dotyczą
Sposób udostępnienia danych ze zbioru: Brak
Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazane:
 • Emitenci papierów wartościowych
Informacja dotycząca ewentualnego przekazania danych do państwa trzeciego: Brak