Dokumentacja czynności kasowo-skarbcowych w mBanku S.A.

Data wpisu zbioru danych do rejestru: 1999-10-29
Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych: 2017-05-10
Oznaczenie administratora danych: mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000090905, NIP 526 021 50 88
Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy: Nie dotyczy
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy: Nie dotyczy
Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
 • przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
 • przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą
Cel przetwarzania danych w zbiorze:
 1. 1. Przyjmowanie i księgowanie dyspozycji gotówkowych składanych przez klientów banku.
  2. Prowadzenie rejestru wpłat fałszywych banknotów.
  3. Prowadzenie wykazu umów o korzystanie z wrzutni nocnych.
  4. Prowadzenie ewidencji osób przebywających w skarbcu.
  5. Prowadzenie ewidencji wejść / wyjść z kasy.
  6. Prowadzenie rejestru wydanych kart magnetycznych i kopert bezpiecznych do wrzutni gotówkowej.
  7. Prowadzenie wykazu umów o skrytkę sejfową.
Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
 • klienci osoby fizyczne
 • klienci osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • pełnomocnicy, jak również ustanowieni prokurenci
 • członkowie organów osób prawnych będących klientami Banku
Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
 • adres zamieszkania lub pobytu
 • data urodzenia
 • imiona rodziców
 • miejsce urodzenia
 • nr rachunku bankowego
 • obywatelstwo
 • PESEL
 • seria i numer dowodu
 • nazwiska i imiona
 • imię, nazwisko i adres zamieszkania osoby w imieniu i na rzecz której dokonywana jest transakcja
Sposób zbierania danych do zbioru:
 • Od osób, których dotyczą
Sposób udostępnienia danych ze zbioru: Brak
Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazane: Brak
Informacja dotycząca ewentualnego przekazania danych do państwa trzeciego: Brak