Dokumentacja użytkowników "Centrum Prasowego" na stronach MultiBanku

Data wpisu zbioru danych do rejestru: 2002-04-29
Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych: 2017-05-10
Oznaczenie administratora danych: mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000090905, NIP 526 021 50 88
Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy: Nie dotyczy
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy: Nie dotyczy
Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
 • zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących
 • przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą
Cel przetwarzania danych w zbiorze: Dostarczanie zainteresowanym użytkownikom indywidualnie przygotowanych informacji i komunikatów prasowych banku (przy wykorzystywaniu poczty elektronicznej oraz faxu), wysyłanie zaproszeń na wydarzenia organizowane przez bank, badania statystyczne i marketingowe. 
Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
 • użytkownicy serwisu
Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
 • adres e-mail
 • adres zamieszkania lub pobytu
 • miejsce pracy
 • nr faksu
 • nr telefonu
 • nazwiska i imiona
 • płeć
 • zawód
Sposób zbierania danych do zbioru:
 • Od osób, których dotyczą
Sposób udostępnienia danych ze zbioru: Brak
Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazane: Brak
Informacja dotycząca ewentualnego przekazania danych do państwa trzeciego: Brak