Dokumentacja transakcji rynku finansowego w mBanku S.A.

Data wpisu zbioru danych do rejestru: 2004-01-12
Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych: 2017-05-10
Oznaczenie administratora danych: mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000090905, NIP 526 021 50 88
Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy: Nie dotyczy
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy:
 • mCentrum Operacji Sp. z o.o.
Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
 • przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
 • przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą
 • przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą
Cel przetwarzania danych w zbiorze: 1. Obsługa transakcji rynku finansowego:
 • złotowe i walutowe lokaty terminowe,
 • transakcje kupna i sprzedaży bonów skarbowych,
 • transakcje kupna i sprzedaży obligacji Skarbu Państwa oraz nieskarbowych papierów dłużnych, będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym,
 • transakcje kupna i sprzedaży zdematerializowanych papierów dłużnych emitowanych za pośrednictwem mBanku S.A. w obrocie niepublicznym,
  e. transakcje kupna i sprzedaży papierów dłużnych w formie materialnej emitowanych za pośrednictwem mBanku S.A. w obrocie niepublicznym,
 • transakcje kupna i sprzedaży papierów dłużnych emitowanych za granicą,
 • natychmiastowe transakcje wymiany walut,
 • walutowe transakcje terminowe (WTT),
 • transakcje sprzedaży i odkupu opcji walutowych,
 • transakcje terminowe na stopę procentową (FRA),
 • transakcje sprzedaży i kupna opcji na stopy procentowe,
 • transakcje kupna i sprzedaży opcji towarowych,
 • transakcje zamiany cen towarów (SWAP towarowy),
 • transakcje zamiany stóp procentowych (IRS),
 • walutowe transakcje zamiany stóp procentowych (CIRS),
 • lokaty dwuwalutowe,
 • lokata inwestycyjna,
 • lokata hybrydowa,
 • kontraktowe transakcje terminowe (KTT),
 • terminowe transakcje sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych z opcją rozliczenia pieniężnego,
 • inne objęte umową ramową.

2. Kontrola realizacji transakcji (obejmująca wszystkich pośredników rynkowych) oraz potwierdzanie jej zawarcia.
3. Wykonywanie innych czynności na zlecenie klienta, objętych umową pomiędzy bankiem a klientem.
4. Obliczanie i przekazywanie klientowi informacji o wartości przechowywanych aktywów oraz wycena instrumentów finansowych.
5. Rejestr reklamacji złożonych przez klienta.
Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
 • klienci osoby fizyczne
 • klienci osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • pełnomocnicy, jak również ustanowieni prokurenci
 • beneficjenci rzeczywiści
 • członkowie organów osób prawnych będących klientami Banku
Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
 • adres e-mail
 • adres urzędu skarbowego
 • adres zamieszkania lub pobytu
 • data urodzenia
 • miejsce pracy
 • miejsce urodzenia
 • NIP
 • nr faksu
 • nr telefonu
 • nr rachunku bankowego
 • obywatelstwo
 • PESEL
 • REGON
 • seria i numer dowodu
 • nazwiska i imiona
Sposób zbierania danych do zbioru:
 • Od osób, których dotyczą
 • Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą
Sposób udostępnienia danych ze zbioru: Brak
Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazane: Brak
Informacja dotycząca ewentualnego przekazania danych do państwa trzeciego: Brak