Dokumentacja osób posiadających dostęp do informacji poufnych

Data wpisu zbioru danych do rejestru: 2005-01-13
Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych: 2017-05-10
Oznaczenie administratora danych: mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000090905, NIP 526 021 50 88
Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy: Nie dotyczy
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy: Nie dotyczy
Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
 • przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
 • przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą
Cel przetwarzania danych w zbiorze: Realizacja obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku jak i i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 
Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
 • pracownicy
 • osoby posiadające dostęp do określonych informacji poufnych.
Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
 • stosunek prawny łączący mBank S.A. z osobą fizyczną posiadającą dostęp do określonych informacji poufnych
 • seria i numer dowodu
 • adres zamieszkania lub pobytu
 • nazwiska i imiona
 • miejsce pracy
Sposób zbierania danych do zbioru:
 • Od osób, których dotyczą
Sposób udostępnienia danych ze zbioru: Brak
Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazane:
 • Commerzbank AG, Hafenstrasse 51, 60327 Frankfurt am Main, Deutschland
Informacja dotycząca ewentualnego przekazania danych do państwa trzeciego: Brak