Rejestr Transakcji Własnych

Data wpisu zbioru danych do rejestru: 2010-06-18
Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych: 2017-05-10
Oznaczenie administratora danych: mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000090905, NIP 526 021 50 88
Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy: Nie dotyczy
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy: Nie dotyczy
Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
 • przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
Cel przetwarzania danych w zbiorze: Realizacja Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego poprzez prowadzenie rejestru transakcji własnych zgłaszanych przez osoby powiązane z bankiem.
Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
 • członkowie Zarządu Banku
 • członkowie Rady Nadzorczej Banku
 • osoby wchodzące w skład organu zarządzającego agenta Banku
 • współpracownicy Banku
 • osoby fizyczne, które są agentami Banku
 • osoby kierujące działalnością agenta Banku
 • pracownicy
Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
 • nr kadrowy
 • jednostka organizacyjna Banku
 • miejsce pracy
 • PESEL
 • seria i numer dowodu
 • nazwiska i imiona
Sposób zbierania danych do zbioru:
 • Od osób, których dotyczą
Sposób udostępnienia danych ze zbioru: Brak
Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazane: Brak
Informacja dotycząca ewentualnego przekazania danych do państwa trzeciego: Brak