Dokumentacja wyliczania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Data wpisu zbioru danych do rejestru: 2011-06-22
Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych: 2017-05-10
Oznaczenie administratora danych: mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000090905, NIP 526 021 50 88
Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy: Nie dotyczy
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy: Nie dotyczy
Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
 • przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
Cel przetwarzania danych w zbiorze: Spełnienie wymogów Bankowego Funduszu Gwarancyjnego związanych z systemem gwarantowania depozytów.
Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
 • członkowie Zarządu Banku
 • klienci osoby fizyczne
 • klienci Private Banking
 • klienci osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • członkowie Rady Nadzorczej Banku
 • Dyrektorzy i Zastępcy Dyrektorów jednostek organizacyjnych Banku
Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
 • drugie imię
 • adres zamieszkania lub pobytu
 • data urodzenia
 • imiona rodziców
 • miejsce pracy
 • nazwisko rodowe
 • nr telefonu służbowego
 • PESEL
 • REGON
 • seria i numer dowodu
 • nazwiska i imiona
Sposób zbierania danych do zbioru:
 • Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą
Sposób udostępnienia danych ze zbioru:
 • Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
 • Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa
Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazane: Brak
Informacja dotycząca ewentualnego przekazania danych do państwa trzeciego: Brak