Dokumentacja posiadaczy instrumentów pieniądza elektronicznego umieszczonych na Śląskiej Karcie Usług Publicznych

Data wpisu zbioru danych do rejestru: 2015-09-25
Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych: 2017-05-10
Oznaczenie administratora danych: mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000090905, NIP 526 021 50 88
Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy: Nie dotyczy
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy:
 • Asseco Central Europe A.S.
 • DanubePay A.S.
 • Kolporter Sp. z o.o. Sp. S.K.A
 • mBank Centrum Operacyjne Sp. z o.o.
 • SK Finanse Sp. z o.o.
 • TAG Systems Sp. z o.o.
Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
 • przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
 • przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą
Cel przetwarzania danych w zbiorze: Obsługa Karty ŚKUP, która posiada techniczną funkcjonalność instrumentu pieniądza elektronicznego, z której może korzystać użytkownik Karty ŚKUP, który samodzielnie będzie decydował o zawarciu z mBankiem S.A. umowy o wydanie pieniądza elektronicznego (i tym samym o skorzystaniu z tej funkcjonalności). W przypadku zawarcia umowy o wydanie pieniądza elektronicznego mBank S.A. będzie przetwarzał dane osobowe posiadacza instrumentu pieniądza elektronicznego umieszczonego na Śląskiej Karcie Usług Publicznych w celu:

1. obsługi reklamacji związanych z pieniądzem elektronicznym,
2. obsługi związanej z wykupem  pieniądza elektronicznego.
Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
 • posiadacze Karty ŚKUP wydawanej przez KZK GOP z siedzibą w Katowicach przy ul. Barbary 21A.
Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
 • numer rachunku bankowego
 • adres e-mail
 • numer rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej
 • adres zamieszkania lub pobytu
 • nr telefonu służbowego
 • PESEL
 • nazwiska i imiona
Sposób zbierania danych do zbioru:
 • Od osób, których dotyczą
Sposób udostępnienia danych ze zbioru: Brak
Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazane: Brak
Informacja dotycząca ewentualnego przekazania danych do państwa trzeciego: Brak