Księga akcyjna mBanku S.A.

Data wpisu zbioru danych do rejestru: 2011-03-25
Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych: 2017-05-10
Oznaczenie administratora danych: mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000090905, NIP 526 021 50 88
Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy: Nie dotyczy
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy:
 • Unicomp-WZA Sp. z o.o.
Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
 • przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
Cel przetwarzania danych w zbiorze: Realizacja przez bank obowiązków wynikających z kodeksu spółek handlowych.
Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
 • akcjonariusze Banku
Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
 • wysokość dokonanych wpłat na akcje
 • wpis o przeniesieniu akcji na inną osobę
 • data wpisu o przeniesieniu akcji na inną osobę
 • adres zamieszkania lub pobytu
 • rodzaj posiadanych akcji
 • numery posiadanych akcji
 • liczba posiadanych akcji
 • nazwiska i imiona
Sposób zbierania danych do zbioru:
 • Od osób, których dotyczą
 • Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą
Sposób udostępnienia danych ze zbioru: Brak
Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazane: Brak
Informacja dotycząca ewentualnego przekazania danych do państwa trzeciego: Brak