Dokumentacja klientów Biura Maklerskiego mBanku S.A. (d.mDM i mWM)

Data wpisu zbioru danych do rejestru: 2017-05-10
Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych: 2017-05-10
Oznaczenie administratora danych: mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000090905, NIP 526 021 50 88
Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy: Nie dotyczy
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy:
 • Emerson Polska Sp. z o.o.
 • Kancelaria Radców Prawnych Balewski Gryziak Słoma Spółka Jawna
 • Poczta Polska S.A.
 • SARE S.A.
 • Siódemka S.A.
 • Universal Express Distribution Sp. z o.o.
Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
 • zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących
 • przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
 • przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą
 • przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą
Cel przetwarzania danych w zbiorze: Wykonywanie czynności maklerskich zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz wykonywanie obowiązków związanych z tymi czynnościami w celu oferowania i obsługi produktów i usług maklerskich. 
Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • spadkobiercy Klientów Banku
 • pełnomocnicy, jak również ustanowieni prokurenci
 • beneficjenci rzeczywiści
 • członkowie organów osób prawnych będących klientami Banku
 • członkowie organów jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej będących klientami Banku
 • potencjalni klienci Banku
 • osoby fizyczne
Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
 • adres e-mail
 • adres korespondencji
 • adres zameldowania
 • adres zamieszkania lub pobytu
 • data urodzenia
 • imiona rodziców
 • miejsce pracy
 • miejsce urodzenia
 • NIP
 • nr faksu
 • nr rachunku inwestycyjnego
 • nr telefonu
 • obywatelstwo
 • PESEL
 • seria i numer innego dowodu tożsamości
 • status dewizowy
 • zawód
 • wykształcenie
 • nazwiska i imiona
 • numer rachunku bankowego
 • nazwisko rodowe matki
 • kraj rezydencji
 • adres podatkowy
 • TIN amerykański numer identyfikacji podatkowej
Sposób zbierania danych do zbioru:
 • Od osób, których dotyczą
 • Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą
Sposób udostępnienia danych ze zbioru:
 • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazane: Brak
Informacja dotycząca ewentualnego przekazania danych do państwa trzeciego: Brak