Dokumentacja kadrowa pracowników oraz współpracowników mBanku S.A.

Data wpisu zbioru danych do rejestru: 2017-05-10
Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych: 2017-05-10
Oznaczenie administratora danych: mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000090905, NIP 526 021 50 88
Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy: Nie dotyczy
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy: Nie dotyczy
Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
 • zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących
 • przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
 • przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą
 • przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą
Cel przetwarzania danych w zbiorze: 1. Rekrutacja:
 • kandydatów na praktyki oraz staże studenckie,
 • kandydatów na staże absolwenckie we współpracy z urzędami pracy.
2. Ewidencja powierzchni wynajmowanej oraz podnajmowanej przez mBank S.A.
3. Udokumentowanie zawieranych przez mBank S.A. umów cywilno – prawnych.
4. Ewidencja pracowników banku, którzy przystąpili do grupowych ubezpieczeń wraz z osobami uposażonymi do pobrania zgromadzonych środków.
Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • współpracownicy Banku
 • kandydaci na praktyki i staże
 • pracownicy
 • osoby uposażone do pobrania środków z tytułu ubezpieczenia grupowego
 • osoby fizyczne
Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
 • adres e-mail
 • adres korespondencji
 • adres zamieszkania lub pobytu
 • data urodzenia
 • imiona rodziców
 • miejsce pracy
 • miejsce urodzenia
 • NIP
 • nr telefonu
 • nr telefonu komórkowego
 • obywatelstwo
 • PESEL
 • REGON
 • seria i numer dowodu
 • wizerunek
 • zawód
 • nr rachunku bankowego
 • płeć
 • stanowisko
 • wykształcenie
 • nazwiska i imiona
 • nr kadrowy
 • jednostka organizacyjna Banku
 • rok urodzenia
 • daty zatrudnienia (początek i koniec)
 • staż pracy
 • wymiar etatu
 • ID partnera
 • stopień pokrewieństwa
 • zainteresowania
 • umiejętności specjalistyczne
Sposób zbierania danych do zbioru:
 • Od osób, których dotyczą
 • Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą
Sposób udostępnienia danych ze zbioru: Brak
Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazane:
 • Spółki Grupy mBanku S.A. - aktualny wykaz spółek na www.mbank.pl
 • uczelnie wyższe, z którymi Bank zawarł umowy/porozumienia w sprawie możliwości odbycia praktyk lub staży dla studentów lub absolwentów
 • urzędy pracy, z którymi Bank zawarł umowy/porozumienia w sprawie możliwości odbycia praktyk lub staży dla studentów lub absolwentów
Informacja dotycząca ewentualnego przekazania danych do państwa trzeciego: Brak