Dokumentacja bankowa klientów mBanku S.A.

Data wpisu zbioru danych do rejestru: 2017-05-10
Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych: 2017-05-10
Oznaczenie administratora danych: mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000090905, NIP 526 021 50 88
Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy: Nie dotyczy
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy:
 • AMG.net
 • Andra sp. z o.o.
 • BERA Systems Sp. z o.o.
 • it WORKS
Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
 • zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących
 • przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
 • przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą
 • przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą
Cel przetwarzania danych w zbiorze: Wykonywanie czynności bankowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz wykonywanie obowiązków związanych z tymi czynnościami w celu oferowania i obsługi produktów i usług bankowych.
Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
 • klienci osoby fizyczne
 • klienci Private Banking
 • klienci osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • pełnomocnicy, jak również ustanowieni prokurenci
 • beneficjenci rzeczywiści
 • członkowie organów osób prawnych będących klientami Banku
 • osoby upoważnione przez klientów Banku
Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
 • adres e-mail
 • adres korespondencji
 • adres urzędu skarbowego
 • adres zameldowania
 • adres zamieszkania lub pobytu
 • data urodzenia
 • Facebook ID
 • Facebook link do konta
 • Facebook nazwa profilu Użytkownika
 • Facebook nazwa użytkownika
 • imiona rodziców
 • kod MCC
 • miejsce pracy
 • miejsce urodzenia
 • NIP
 • nr faksu
 • nr rachunku inwestycyjnego
 • nr telefonu
 • nr telefonu komórkowego
 • nr telefonu służbowego
 • obywatelstwo
 • PESEL
 • REGON
 • seria i numer dowodu
 • seria i numer innego dowodu tożsamości
 • status dewizowy
 • wizerunek
 • zawód
 • zawód wykonywany
 • zawód wyuczony
 • dane o majątku członków rodziny
 • dane z oświadczenia finansowego
 • dochód netto/brutto
 • dochód netto/brutto współwnioskodawcy
 • fakt odbycia stażu zawodowego
 • fakt otrzymywania stypendium naukowego
 • fakt przebywania na stypendium zagranicznym
 • forma prawna pracodawcy
 • informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym osób zarządzających firmą
 • kierunek studiów
 • kwota limitów kart kredytowych
 • kwoty egzekwowane miesięcznie na mocy tytułów wykonawczych
 • historia kredytowa z innego banku
 • liczba dzieci na utrzymaniu
 • liczba osób w gospodarstwie domowym
 • liczba samochodów w gospodarstwie
 • nazwa uczelni wyższej
 • nazwisko rodowe
 • nr rachunku bankowego
 • okres zamieszkiwania pod obecnym adresem
 • okres zamieszkiwania pod poprzednim adresem
 • okres zatrudnienia
 • okres zatrudnienia u obecnego pracodawcy
 • okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy
 • płeć
 • pokrewieństwo
 • powiązania personalne z osobami reprezentującymi Bank
 • powinowactwo
 • pozycja w organizacji
 • rok studiów
 • rozdzielność majątkowa
 • sektor gospodarki pracodawcy
 • spłaty kredytów nieodnawialnych
 • stan cywilny
 • stanowisko
 • status zatrudnienia
 • średnia ocena
 • tryb studiów
 • typ posiadanej karty kredytowej/ płatniczej
 • wartość nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie
 • wiek
 • wydatki stałe
 • wykształcenie
 • zarobki
 • przynależność związkowa
 • stan zdrowia
 • drugie nazwisko
 • nazwiska i imiona
 • drugie imię
 • nazwisko rodowe matki
 • wartość majątku niebędącego zabezpieczeniem
 • dane o współmałżonku
Sposób zbierania danych do zbioru:
 • Od osób, których dotyczą
 • Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą
Sposób udostępnienia danych ze zbioru:
 • Biuro Informacji Kredytowej S.A.,ul. Mariana Sengera Cichego 1, Warszawa
 • Związek Banków Polskich , ul. Z. Kruczkowskiego 8, Warszawa
 • Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA , Armii Ludowej 21, Wrocław
Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazane:
 • Związek Banków Polskich , ul. Z. Kruczkowskiego 8, Warszawa
 • Visa International z siedzibą w Wlk.Brytanii, 1 Sheldon Square, London W2 6TT
 • American Express z siedzibą w Wlk.Brytanii, Portland House, Stag Place, Londyn SW1E 5BZ
 • MasterCard Europe S.A. z siedzibą w Belgii, Chaussee de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo
Informacja dotycząca ewentualnego przekazania danych do państwa trzeciego:
 • Stany Zjednoczone