Polityka prywatności

Informujemy, że mBank S.A. dokłada szczególnej staranności w zakresie ochrony prywatności zarówno obecnych, jak i potencjalnych Klientów korzystających z bankowych serwisów internetowych. Tym samym przekazujemy ogólne informacje dotyczące zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania przez mBank S.A. informacji o użytkownikach serwisu internetowego mBanku (www.mBank.pl).

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 18, jest administratorem danych osobowych i przetwarza dotyczące Państwa dane osobowe pozyskane m.in. za pośrednictwem serwisu internetowego mBanku (www.mBank.pl).

mBank S.A. informuje, że przetwarza dane osobowe Klientów, jak również Klientów potencjalnych w celu bieżącego wykonywania czynności bankowych, jak również w celu oferowania własnych usług lub produktów bankowych (tzw. marketing bezpośredni).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności na podstawie art. 105 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe dane osobowe naszych Klientów mogą zostać przekazane: do banków, Biura Informacji Kredytowej S.A., systemu Bankowy Rejestr prowadzonego przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie oraz innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów w przypadkach, zakresie i celu określonych w ustawie Prawo bankowe.

Dotyczące Klientów dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom z Grupy Kapitałowej mBank S.A. oraz partnerom akcji promocyjnych mBank S.A. jedynie w sytuacji, gdy uprzednio wyrażą oni na to swoją zgodę oraz wyłącznie dla celów wskazanych w zgodzie. Lista podmiotów należących do Grupy Kapitałowej mBank S.A. jest dostępna na stronie internetowej www.mbank.pl

mBank S.A. informuje, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo kontroli przetwarzania dotyczących Państwa danych oraz żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia danych, w przypadku, gdy cel dla którego zostały pozyskane ziścił się oraz zezwalają na to przepisy a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych dla celów marketingowych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości bardzo prosimy kierować pytania na adres mailowy kontakt@mbank.pl

 

  

Polityka prywatności aplikacji mobilnych

 

1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji mobilnych mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”).

2. Na urządzeniu mobilnym przechowywane są:
2.1. zaszyfrowany unikalny Identyfikator Aplikacji (parametr jest tworzony w procesie rejestracji Aplikacji po stronie Banku) - przechowywany na urządzeniu do momentu usunięcia aplikacji z urządzenia.

3. Identyfikator Aplikacji o którym mowa w punkcie 2.1. oraz informacje o marce, modelu i identyfikatorze sprzętowym urządzenia mobilnego są wysyłane do Banku w procesie rejestracji urządzenia w Aplikacji oraz są wykorzystywane w celu jednoznacznego zidentyfikowania Aplikacji i urządzenia mobilnego.

4. Komunikacja między aplikacją mobilną a Bankiem odbywa się z użyciem mechanizmów szyfrujących.

5. W zależności od platformy mobilnej, aplikacje mogą uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:
5.1. informacji o położeniu w przypadku wyszukiwania przez użytkownika bankomatów, po wyrażeniu zgody przez użytkownika,
5.2. danych kontaktów w przypadku wykonywania transakcji Przelew na telefon,
5.3. aparatu fotograficznego, na potrzeby skanowania kodu QR,
5.4. pamięci (na potrzeby zapisania zeskanowanego QR kodu na urządzeniu)
5.5. funkcjonalności wykonywania połączeń telefonicznych (na potrzeby połączenia z mLinią).

6. W zależności od aplikacji mobilnej, uprawnienia aplikacji można odwołać przez zmianę ustawień systemowych na urządzeniu lub odinstalowanie aplikacji.

7. W celu sprostania wymogom bezpieczeństwa wynikającym z PSD2 (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 2007/64/WE oraz związane z nią akty prawne), które związane są z tzw. silnym uwierzytelnianiem, Bank stosuje mechanizmu opisane niżej. Mechanizmy te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa klientów korzystających z Aplikacji mobilnej.

8. Aplikacja mobilna Banku sprawdza podczas jej uruchamiania, czy na urządzeniu mobilnym znajduje się złośliwe oprogramowanie. Jeśli takie oprogramowanie zostanie wykryte, aplikacja mobilna zostanie zablokowana ze względów bezpieczeństwa. W takiej sytuacji do Banku przesyłana jest informacja o wykryciu złośliwego oprogramowania na urządzeniu użytkownika (ale do Banku nie jest przesyłana informacja o nazwie oprogramowania, które spowodowało blokadę aplikacji).

9. Aplikacja mobilna sprawdza również, czy na urządzeniu mobilnym przełamano fabryczne ustawienia bezpieczeństwa (tzw. root lub jailbreak) i przesyła taką informację do Banku w celu analiz związanych z bezpieczeństwem transakcji.

10. Aplikacje mobilne nie przechowują żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika aplikacji

11. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności nie instaluj Aplikacji lub ją odinstaluj.