Władze
mBanku

Zarząd mBanku

Statut mBanku (§ 25) stanowi, iż Zarząd składa się z co najmniej trzech członków powoływanych na wspólną kadencję 5 lat.
Co najmniej połowa członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu musi posiadać obywatelstwo polskie. W skład Zarządu
wchodzą Prezes Zarządu oraz pozostali członkowie Zarządu. Rada Nadzorcza może powierzyć członkom Zarządu pełnienie funkcji pierwszego wiceprezesa lub wiceprezesa Zarządu. Obecny Zarząd mBanku składa się z 7 członków, których mandat wygasa z dniem Walnego Zgromadzenia w 2018 r.

 

 

Cezary Stypułkowski

Prezes Zarządu

Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego. W późnych latach osiemdziesiątych jako stypendysta
Fullbrighta studiował na Business School uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku.

Przez 13 lat kierował zarządem Banku Handlowego S.A. W latach 2003 - 2006 pełnił funkcję prezesa zarządu Grupy PZU. W latach 2006 - 2010 pracował w J.P. Morgan w Londynie, gdzie od 2007 roku był Dyrektorem Zarządzającym banku inwestycyjnego J.P. Morgan na Europę Środkową i Wschodnią.

Cezary Stypułkowski był członkiem Międzynarodowej Rady Doradczej Zarządu Deutsche Banku, Międzynarodowej Rady Doradczej INSEAD, oraz Geneva Association. Od 2012 jest współprzewodniczącym Emerging Markets Advisory Council przy IIF w Waszyngtonie.

 

Przemysław Gdański

Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim i rocznego programu w zakresie bankowości i finansów międzynarodowych w Loughborough University w Wielkiej Brytanii. W 2012 r. ukończył Advanced Management Program (AMP) na IESE Business School.

Z bankowością korporacyjną i inwestycyjną jest związany od ponad 20 lat. W latach 1993 - 1995 pracował w IBP Bank SA, następnie w ABN AMRO Bank w Polsce, w Rumunii i w centrali w Amsterdamie. W latach 2002 - 2006 był Dyrektorem Zarządzającym, kierującym Obszarem Dużych Firm w Banku BPH SA. Od maja do listopada 2006 roku - CEO i Dyrektor Generalny Calyon Bank Polska i Calyon Oddział w Polsce. W listopadzie 2006 roku został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku BPH, odpowiedzialnego za bankowość korporacyjną i finansowanie nieruchomości. Z dniem fuzji prawnej wydzielonej części Banku BPH z Bankiem Pekao SA został Wiceprezesem Zarządu odpowiedzialnym za Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej Pekao SA. Od 19 listopada 2008 Członek Zarządu Banku odpowiedzialny za Pion Bankowości Korporacyjnej. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu, odpowiedzialnego za Bankowość Korporacyjną i Inwestycyjną.
 

 

Jörg Hessenmüller

Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Ukończył w 1997 r. niemiecką akademię Hochschule für Bankwirtschaft we Frankfurcie nad Menem, gdzie uzyskał tytuł magistra zarządzania: Diplom – Betriebswirt (FH).

W latach 1989 – 2009 pracował w Dresdner Banku, gdzie zajmował różne stanowiska, m. in. Head of DKIB Financial Control, włączając w to odpowiedzialność za finanse, controlling i podatki dla takich placówek jak Londyn, Nowy Jork, Moskwa, Sao Paulo i Azja. W roku 2009 został Dyrektorem Zarządzającym w Grupie Commerzbanku i pracował jako Head of Investment Banking Finance, Group Finance odpowiedzialny także  za  controlling  i  raportowanie zarządcze w zakresie: Korporacji i Rynków Finansowych (Corporates & Markets), Jednostki Restrukturyzacji Portfela (Portfolio Restructuring Unit), Departamentu Skarbu Grupy (Group Treasury), Finansów Publicznych (Public Finance). Członek Zarządu mBanku S.A. (poprzednio BRE Banku S.A.) od 16 kwietnia 2012 r.

 

Lidia Jabłonowska-Luba

Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Ryzykiem

Absolwentka Instytutu Matematyki na Uniwersytecie Gdańskim.

W latach 1994-2001 pracowała w Schroder Salomon Smith Barney Poland doradzając wielu klientom, w szczególności instytucjom finansowym w projektach fuzji i przejęć oraz na publicznym rynku kapitałowym. W 2002 roku dołączyła do Citigroup w Polsce, na początku jako Dyrektor Zarządzający odpowiedzialny za Instytucje Finansowe i Sektor Publiczny a następnie od listopada 2003, została powołana na stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie finansami oraz ryzyko operacyjne, zarządzanie kapitałem i wdrożenie Nowej Umowy Kapitałowej. Pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Kredyt Banku oraz Doradcy Prezesa Warta S.A. i TUnŻ Warta S.A. jako Dyrektor ds. Zarządzania Finansami i Ryzykiem.

Niedługo przed rozpoczęciem współpracy z naszym Bankiem pracowała w Brukseli na stanowisku Starszego Dyrektora Generalnego Grupy KBC, odpowiadając za zarządzanie wszystkimi typami ryzyka w Grupie, w tym: tworzenie i walidacje modeli, polityki i procedury ryzyk, wsparcie ryzyka w decyzjach biznesowych, nadzór i raportowanie, procesy ICAAP i ORSA, politykę adekwatności kapitałowej oraz wsparcie technologiczne zarządzania ryzykiem. Jej głównym zadaniem było wdrożenie nowego podejścia do zarządzania ryzykiem w Grupie KBC. Była również Zastępcą Przewodniczącego Komitetu Zarządzania Ryzykiem w Grupie oraz Członkiem Komitetu Nadzoru Ryzyka i Kapitału oraz ALCO w Grupie KBC. Od kwietnia 2013 r. Lidia Jabłonowska-Luba pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu mBanku S.A. ds. Zarządzania Ryzykiem.

 

Hans Dieter Kemler

Wiceprezes Zarządu ds. Rynków Finansowych

Ukończył Wydział Zarządzania Westfalskiego Uniwersytetu Wilhelma w Muenster w roku 1996.

W latach 1987-1990 brał udział w programie praktyk menadżerskich w Dresdner Banku w Muenster. W latach 1990-1991 uczestniczył w programie szkoleniowym dotyczącym obrotu papierami wartościowymi i bankowości inwestycyjnej w Centrali Dresdner Banku we Frankfurcie. Następnie, w latach 1991-1992 pracował w Departamencie Handlu Obligacjami Dresdner Banku. W latach 1996-1998 pracował w Sal. Oppenheim jr & Cie. KGaA we Frankfurcie w Departamencie Rynków Finansowych, gdzie zajmował się transakcjami na stopę procentową. W latach 1998-2005 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego ds. Ryzyka Korporacyjnego w centrali Commerzbanku. Od 2005 do połowy 2009 roku Hans-Dieter Kemler należał do grona kadry zarządzającej wyższego szczebla w Commerzbanku i odpowiadał za międzynarodowe finanse publiczne. Był również dyrektorem zarządzającym Erste Europäische Pfandbrief- und Kommunalkreditbank Aktiengesellschaft in Luxemburg S.A.

Członek Zarządu mBanku S.A. od 10 lipca 2009r., obecnie odpowiedzialny za Pion Rynków Finansowych.

Zasiada w radach nadzorczych następujących spółek: Dom Maklerski mBanku S.A. - Wiceprzewodniczący, mBank Hipoteczny S.A. – Wiceprzewodniczący.


 

Cezary Kocik

Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Detalicznej

Ukończył Uniwersytet Łódzki, posiada dyplom z zakresu Finansów i Bankowości. Posiada licencję maklera papierów wartościowych.

W latach 1994 - 1996 pracował w Domu Maklerskim Banku PBG jako makler papierów wartościowych. W 1996 rozpoczął pracę w Banku PBG zajmował się Bankowością Inwestycyjną oraz Windykacją i Restrukturyzacją. W roku 1999 pracował w Banku Pekao SA w Departamencie Windykacji i Restrukturyzacji Kredytów. Od roku 2000 był dyrektorem Oddziału Banku Pekao w Łodzi. Od 2004 roku jest związany z BRE Bankiem. Był dyrektorem Departamentu ds. Zarządzania Ryzykiem Kredytowym. W 2007 został dyrektorem Departamentu Sprzedaży i Marketingu MultiBanku. W latach 2008-2010 był Dyrektorem Banku ds. MultiBanku, następnie od 2010 do dnia powołania na stanowisko Członka Zarządu (01.04.2012 r.) był Dyrektorem ds. Sprzedaży i Procesów Biznesowych Bankowości Detalicznej.

Zasiada w radach nadzorczych następujących spółek: mBank Hipoteczny S.A., mWealth Management S.A., BRE Ubezpieczenia TUiR S.A., BRE Agent Ubezpieczeniowy Sp. z o.o., BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o.

 

Jarosław Mastalerz

Wiceprezes Zarządu ds. Operacji i Informatyki

Ukończył Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny (specjalizacja: Handel Zagraniczny) i Wydział Zarządzania (specjalizacja: Rachunkowość Zarządcza) Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada świadectwo brytyjskiego The Association of Charterd Certified Accountants.

W latach 1996-1998 pracował jako konsultant w firmie PriceWaterhousecoopers. Od 1998 roku związany był z Grupą Zurich. Początkowo odpowiadał za organizację i strategię rynkową funduszu emerytalnego, a następnie zajmował stanowiska Dyrektora Marketingu i Członka Zarządu. Od 2000 roku był Członkiem Zarządu odpowiedzialnym za segment klienta indywidualnego spółek grupy Zurich w Polsce, a od 2001 roku - Dyrektorem Finansowym. Do końca czerwca 2006 roku pełnił funkcję Członka Zarządu oraz Dyrektora Finansowego Generali T.U.S.A. i Generali Życie T.U.S.A. Od stycznia 2003 roku odpowiadał za departament finansowy, aktuariat, controlling i bancassurance. W roku 2002 uczestniczył w procesie połączenia spółek Zurich ze spółkami Generali. W lipcu 2006 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu spółki BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o., następnie również na Prezesa Zarządu BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. W sierpniu 2007 roku Rada Nadzorcza powołała Jarosława Mastalerza na stanowisko Członka Zarządu BRE Banku SA ds. bankowości detalicznej powierzając mu koordynację wszystkich działań biznesowych i komunikacyjnych mBanku w Polsce, Czechach i Słowacji, MultiBanku, Private Banking oraz utworzonej podczas jego kadencji spółki Aspiro S.A. Od kwietnia 2012 r. Jarosław Mastalerz pełni funkcję Członka Zarządu mBanku S.A. ds. Operacji i Informatyki i jest również odpowiedzialny za obszar technologii oraz logistyki.

Zasiada w radach nadzorczych ASPIRO S.A., mCentrum Operacji Sp. Z o.o., BRE Ubezpieczenia TUiR S.A., BRE Agent Ubezpieczeniowy Sp. Z o.o., BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o., Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Rada Nadzorcza mBanku

Zgodnie ze Statutem mBanku (§ 17) Rada Nadzorcza (RN) składa się przynajmniej z pięciu członków, wybieranych
przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję trzech lat. Co najmniej połowa członków RN, w tym jej Przewodniczący
musi posiadać obywatelstwo polskie. Liczbę członków Rady określa Walne Zgromadzenie (…). RN wybiera ze swego grona Przewodniczącego i zastępców Przewodniczącego Rady. Obecnie RN BRE Banku składa się z 12 członków (w tym 4 członków niezależnych). Kadencja RN wygasa z dniem Walnego Zgromadzenia w 2014 r.

 

Maciej Leśny - Przewodniczący Rady Nadzorczej

W 1969 roku ukończył studia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego. W ciągu swojej kariery zawodowej 6 lat pracował w przemyśle stoczniowym Gdańska, 8 lat w sieci Zakładów Elektronicznej Techniki Obliczeniowej. Ponad 22 lata przepracował w centralnej administracji państwowej, w tym 8 lat na stanowisku Podsekretarza Stanu: w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, w Ministerstwie Gospodarki, w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej, a następnie w Ministerstwie Infrastruktury.

Uczestniczył w studiach podyplomowych i szkoleniach prowadzonych przez uczelnie amerykańskie: Michigan University (Business School of Administration) i De Paul University (Chicago). W latach 1992-1993, jako stypendysta rządu USA, studiował na American University Washington DC. W trakcie stypendium odbył 4-miesięczny staż w Banku Światowym, a także szkolenie prywatyzacyjne w Międzynarodowym Funduszu Walutowym.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku od marca 1994 roku do 1998 roku.  Następnie do grudnia 2001 roku pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. Ponownie powołany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2004 roku.

 

Martin Zielke - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

W latach 1985-1990 studiował na Uniwersytecie w Göttingen, w roku 1990 uzyskał tytuł magistra ekonomii (Diplom-Kaufmann).

W latach 1983-1985 pracował w Deutsche Bank AG w Oddziale w Kassel. W latach 1990-2000 współpracował z Dresdner Bank AG we Frankfurcie nad Menem. Od 1990 do 1995 roku był menadżerem podprojektu w strategii dot. klienta detalicznego, a w roku 1997 Dyrektorem Zarządzającym projektu dot. pozycjonowania nowych rynków. W latach 1997-1999 pełnił funkcję Dyrektora Regionalnego ds. bankowości detalicznej, region północny. Od 1999 do 2000 roku był kierownikiem projektu dot. bankowości detalicznej - Dyrektorem Regionalnym ds. rozwoju biznesu.

Następnie, do maja 2001 roku pełnił funkcję Dyrektora Regionalnego ds. inwestycji portfelowych Członka grupy operatywnego zarządzania w Deutsche Bank 24. W okresie czerwiec-grudzień 2001 roku - Dyrektor Regionalny ds. Finansowania Bankowości Detalicznej Deutsche Hyp, Frankfurt nad Menem. Od stycznia 2002 do grudnia 2004 roku pełnił funkcję Menadżera Grupy w obszarze Bankowości Detalicznej, Commerzbank AG, Frankfurt nad Menem. Od stycznia 2005 do marca 2006 roku – Menadżer Grupy w obszarze Bankowość Korporacyjna, Commerzbank AG. Od kwietnia 2006 do grudnia 2007 roku – Członek Zarządu w Eurohypo Aktiengesellschaft, Eschborn.

Od lutego 2008 do listopada 2010 roku - Menadżer Grupy w Wydziale Finansów Grupy, Commerzbank AG, Frankfurt nad Menem. Od listopada 2010 roku jest członkiem Rady Dyrektorów Zarządzających (Zarządu) Commerzbank AG odpowiedzialnym za Segment Klientów Prywatnych. Członek Rad Comdirect Bank AG, Commerz Real AG oraz Commerz Real Investmentgesellschaft mbH.

 

Martin Blessing – Członek Rady Nadzorczej

Studiował zarządzanie (business administration) we Frankfurcie i St. Gallen. W 1988 uzyskał dyplom MBA na Uniwersytecie w Chicago.

W latach 1989-1996 pracował w McKinsey we Frankfurcie nad Menem i w Nowym Yorku. Został partnerem w 1994 roku. W 1997 roku rozpoczął pracę w Dresdner Bank AG gdzie był menedżerem w Departamencie Klientów Prywatnych. W latach 2000-2001 był przewodniczącym Rady w Advance Bank AG w Monachium. W 2001 roku Marin Blessing został powołany do Zarządu Commerzbanku AG, a w 2008 roku został Prezesem Zarządu.

 

Andre Carls - Członek Rady Nadzorczej

Po ukończeniu studiów ekonomicznych i promocji doktorskiej na Uniwersytecie w Kolonii, dzięki międzynarodowemu programowi szkoleniowemu w 1990 roku rozpoczął pracę w Commerzbanku. Kolejno piastował stanowiska w obszarach Corporate Finance i Capital Markets we Frankfurcie. Następnie był dyrektorem wykonawczym w pionie Bankowości Inwestycyjnej Commerzbanku w Londynie.

W latach 2000-2008 Członek Zarządu comdirect bank AG, gdzie od września 2002 roku do listopada 2004 roku był dyrektorem finansowym, a od listopada 2004 roku do marca 2008 roku Prezesem Zarządu. W okresie marzec-wrzesień 2008 był Członkiem Zarządu ds. Finansów i Wiceprezesem Zarządu BRE Banku SA. Od marca 2008 roku do grudnia 2013 roku Dr Carls pełnił funkcję Prezesa Zarządu Commerzbank Auslandsbanken Holding AG we Frankfurcie i Prezesa Zarządu Central & Eastern Europe-Holding of Commerzbank AG.

 

Stephan Engels – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytu St. Gallen w Szwajcarii. W latach 1988-1993 pracował w departamencie audytu Daimler-Benz AG. Następnie przez 3 lata kierował Regionalnym Controllingiem (Europa) w debis AG. Od 1996 roku do 2000 roku był dyrektorem finansowym debis AirFinance B.V. W 2000 dołączył do Daimler Chrysler Bank AG, gdzie pełnił funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za operacje kredytowe, a potem dyrektora ds. finansów i IT.

Od 2003 roku zatrudniony w DaimlerChrysler Services AG, gdzie był członkiem zarządu odpowiedzialnym za finanse, controlling, zarządzanie ryzykiem oraz strategię. W latach 2007-2012 - członek Komisji Prezydialnej grupy Mercedes-Benz Cars odpowiedzialny za finanse i controlling oraz dyrektor controllingu korporacyjnego Daimler AG. Od 1 kwietnia 2012 roku - Członek Zarządu Commerzbanku.

 

Thorsten Kanzler- Członek Rady Nadzorczej

Studiował inżynierię mechaniczną i ekonomię na Politechnice w Darmstadt (Niemcy), którą ukończył ze stopniem Diplom-Wirtschaftsingenieur (magister inżynier).

Od 1991 do 2004 roku pracował w Deutsche Bank AG na różnych stanowiskach w obszarze zarządzania skarbem i ryzykiem we Frankfurcie, w Nowym Jorku, w Sydney i w Londynie.W latach 2004-2007 roku - Dyrektor ds. Skarbu Grupy i Członek Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w WestLB AG w Düsseldorfie. Od maja 2007 roku pełnił funkcję Dyrektora ds. Zarządzania Kapitałem i Skarbem Grupy Dresdner Bank AG we Frankfurcie nad Menem. Od początku 2009 roku – Członek Zarządu ds. Skarbu w Pionie Grupy Commerzbank AG. Odpowiada za zarządzanie aktywami i pasywami, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie kapitałem oraz finansowanie na rynkach kapitałowych.

 

Teresa Mokrysz - Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach (1978 rok). W 1990 roku wykreowała markę „Mokate”, jedną z najbardziej rozpoznawalnych na świecie polskich marek. Niewielką rodzinną firmę przekształciła w grupę firm o międzynarodowym zasięgu. Jako współwłaścicielka,  kieruje ośmioma przedsiębiorstwami Mokate z siedzibami w Polsce i w Europie Środkowej. Wybudowała od podstaw kombinaty produkcyjne w Żorach i Ustroniu oraz rozbudowała kombinat pod Pragą (produkcja kawy, herbaty, półproduktów dla przemysłu spożywczego). Wyroby firmy wprowadziła na rynki blisko 70 krajów na wszystkich kontynentach.

Teresa Mokrysz zdobyła m.in. tytuł „Lidera 10-lecia", nadany przez Gazetę Wyborczą oraz „Sukces 10-lecia", nadany przez Businessman Magazine. W 2000 roku Międzynarodowa Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet z Los Angeles przyznała jej tytuł „Najbardziej Przedsiębiorczej Kobiety Świata". Jest m. in. fundatorką stypendiów dla zdolnej i niezamożnej młodzieży, wspomaga finansowo działalność służby zdrowia, domów opieki, domów dziecka i szkół.

 

Stefan Schmittmann - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent kierunku business administration. Zdobył doktorat z ekonomii na Uniwersytecie St.Gallen w Szwajcarii. W latach 1986-2003 pracował w Bayerische Vereinsbank AG, od 1998 r. w Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG.

W latach 2004-2005 był Prezesem Zarzadu Vereins-und Westbank AG w Hamburgu. W roku 2005 został członkiem Divisional Board of Directors Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG w Monachium, gdzie w latach 2006-2008 pełnił funkcje Członka Zarzadu odpowiedzialnego za Wydział Klientów Korporacyjnych
i Nieruchomosci Komercyjnych. Był członkiem Executive Committee w UniCredit.

Od listopada 2008 r. jest członkiem Zarzadu Commerzbank AG. Obecnie odpowiada za obszar ryzyka.

 

Agnieszka Słomka-Gołębiowska - Członek Rady Nadzorczej   

Doktor nauk ekonomicznych. Ukończyła studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej ze specjalizacją: finanse i bankowość oraz studia MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania (IFG). Stopień doktora uzyskała w Szkole Głównej Handlowej, broniąc dysertację na temat nadzoru wierzycielskiego banku nad przedsiębiorstwem. Obecnie pracuje jako adiunkt w Szkole Głównej Handlowej, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz prace badawcze nad zagadnieniami ładu korporacyjnego. W latach 2006-2009 piastowała stanowisko Dyrektora w Agencji Rozwoju Przemysłu, odpowiadając za nadzór właścicielski, a wcześniej doradzała spółkom prywatnym i spółkom z udziałem Skarbu Państwa jako konsultant w firmie Arthur Andersen. Od 2006 roku zasiada w radach nadzorczych. Odbyła staże naukowe na Uniwersytecie w Munster w Niemczech jako stypendystka Fundacji Alexandera von Humboldta w latach 2003-2004 oraz na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley w latach 2001-2002 jako stypendystka Polsko-Amerykańskiej Fundacji Fulbrighta. Odbyła staże naukowe w Cambridge (MIT), Tucson (UoA), Munster, Kopenhadze (CBS), Birmingham (BBS), Berlinie (HSoG), Genui (UoG - Law School), oraz w Wiedniu (WU). Jest autorką wielu opracowań z zakresu ładu korporacyjnego.

 

Waldemar Stawski - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Politechniki Gdańskiej. Ukończył studia podyplomowe: Rachunkowość i Finanse (2009-2010), Analizy Finansowe w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem (1992-1993),  Mikroprocesory w Energoelektronice i Napędach (1986-1987), Dydaktyka i Pedagogika (1984-1985). W latach 1991-2011 odbył szereg krajowych i zagranicznych szkoleń z zakresu bankowości, finansów i organizacji banku. Posiada Certyfikat Księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydany przez Ministra Finansów. Złożył egzamin z wynikiem pozytywnym na Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa (świadectwo MPW 08.04.1995r.).

W latach 1983-1991 – pracownik naukowo-dydaktyczny w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. Od 1991 roku pracował w Pomorskim Banku Kredytowym, gdzie w 1993 roku został Dyrektorem Oddziału w Gdyni. W latach 1995-2000 był Dyrektorem Oddziału Regionalnego PKO BP w Gdańsku. W 2000 roku został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKO BP SA, odpowiedzialnego za zarządzanie obszarem skarbu, klientów korporacyjnych i rynku kapitałowego i nadzoru właścicielskiego.

Od czerwca 2002 roku do lutego 2003 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu Komisarycznego Wschodniego Banku Cukrownictwa SA. W późniejszym okresie był m.in. członkiem Zarządu CTL Logistics SA i Dyrektorem Generalnym Polskiego Związku Pracodawców Transportu i Logistyki. Od roku 2006 jest konsultantem  firmy ALDAZ Sp. z o.o.. Obecnie współpracuje z firmą Zarzecki, Lasota i Wspólnicy Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora. Od roku 1995 jest członkiem stowarzyszenia Gdański Klub Biznesu w Gdańsku, w roku 2012 został wybrany na Członka Zarządu tego stowarzyszenia. W roku 2012 został powołany w skład Konwentu Akademii Morskiej w Gdyni.

 

Wiesław Thor - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) oraz programu KMPG i South Carolina Business School „Train the Trainer”, a także letniej szkoły bankowej w McIntire University Business School. Od 1990 roku pracował w BRE Banku na stanowiskach: specjalisty, naczelnika wydziału, zastępcy dyrektora oddziału warszawskiego, dyrektora Departamentu Kredytów, a od maja 2000 roku na stanowisku Dyrektora Banku ds. Ryzyka. Od 1 sierpnia 2002 roku był Dyrektorem Zarządzającym w Banku Handlowym w Warszawie.

Z dniem 2 listopada 2002 roku został powołany na stanowisko Członka Zarządu BRE Banku, odpowiedzialnego za Pion Ryzyka. Od 15 marca 2008 roku do 11 kwietnia 2013 roku był Wiceprezesem Zarządu BRE Banku. Jest wykładowcą Warszawskiego Instytutu Bankowości i SGH. Wieloletni członek Komitetu Sterującego Risk Management Association (dawniej: Robert Morris Association European Credit & Risk Management Round Table) oraz członek PRMIA Polska.

 

Marek Wierzbowski - Członek Rady Nadzorczej

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, partner w kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni, członek Rady Zamówień Publicznych, prezes Sądu Izby Domów Maklerskich, wiceprezes Rady Giełdy Papierów Wartościowych, członek Rady Polsko Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, członek Rady European Law Institute z siedzibą w Wiedniu.

Był prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji, a także prorektorem Uniwersytetu Warszawskiego. Przez szereg lat był partnerem międzynarodowych kancelarii prawnych: Weil Gotshal & Manges, a następnie Linklaters.

W swojej praktyce prawniczej prof. Wierzbowski kierował zespołami prawników, obsługującymi liczne transakcje, m.in. sprzedaż akcji w ramach prywatyzacji dużych przedsiębiorstw. Tworzył domy maklerskie, reprezentował Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisję Nadzoru Bankowego w postępowaniach przed NSA. Był doradcą Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Skarbu Państwa oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a także wiceprzewodniczącym Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.