Odpowiedzialność społeczna

na temat CSR w mBanku w 2016 roku

CSR w mBanku w 2016 roku

Nasze działania z obszaru odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju przedstawiliśmy w Raporcie Rocznym online Grupy mBanku za 2016 rok, w rozdziale „Odpowiedzialna firma”. Raport zawiera elementy raportu zintegrowanego: w interaktywnej formie opisuje proces tworzenia wartości, a także otoczenie i perspektywy, obecne i przyszłe trendy. Jego część poza-finansową została przygotowana zgodnie z wytycznymi Standardu GRI w wersji G4.

 

 

W mBanku mamy świadomość, że konkretne działania i decyzje biznesowe przez nas podejmowane mają wpływ na klientów, akcjonariuszy, pracowników i ich rodziny, a także społeczności lokalne i środowisko naturalne. I właśnie dlatego każdą decyzję chcemy podejmować patrząc przez pryzmat naszej odpowiedzialności wobec otoczenia, w którym funkcjonujemy. 

Wyrazem naszych dążeń stała się Strategia odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju mBanku na lata 2016-2020. Dzięki niej kompleksowe podejście do procesu podejmowania decyzji staje się jeszcze bliższym celem, do którego realizacji bank chce dążyć w nadchodzących latach.

 

Strategia odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju mBanku na lata 2016-2020:

 • opiera się na 5 kluczowych obszarach odpowiedzialności banku,
 • porządkuje oraz wyznacza kierunek naszych działań na rzecz klientów, pracowników, kontrahentów i środowiska naturalnego,
 • została przygotowana w oparciu o normę odpowiedzialności społecznej PN-ISO 26000 oraz międzynarodowy standard raportowania Global Reporting Initiative (GRI) w wersji G4.


Stawiamy sobie konkretne cele w zakresie realizacji strategii. Praca nad ich osiągnięciem umocni pozycję mBanku jako organizacji nowoczesnej, odpowiedzialnej i otwartej na dialog z interesariuszami.

Dobre praktyki CSR mBanku

Odpowiedzialnie prowadzony biznes nie jest mBankowi obcy. Od lat prowadzimy inicjatywy na rzecz  naszych klientów, pracowników oraz podmiotów zewnętrznych, działających na korzyść społeczności lokalnych.

Prowadzone przez nas praktyki są wyróżniane   w raportach Forum Odpowiedzialnego Biznesu:”Odpowiedzilany biznes w Polsce. Dobre praktyki.”

Poznaj nasze najważniejsze inicjatywy i przedsięwzięcia, które znalazły uznanie FOB.

Poznaj nasze najważniejsze inicjatywy i przedsięwzięcia, które znalazły uznanie FOB.

 •  

  2014

  • Praktyki z zakresu pracy:

   • Program „Wyróżniają nas ludzie – pomóż nam znaleźć tych wyjątkowych”

   Umożliwia pracownikom dokształcanie się w ramach zagranicznego programu rozwojowego. Aby spośród 7 tys. pracowników Grupy mBank wybrać osoby najbardziej zaangażowane oraz odznaczające się wyjątkowym profesjonalizmem, bank powołał program „Wyróżniają nas ludzie – pomóż znaleźć tych wyjątkowych”. Kandydatów spełniających określone wymagania (zarówno kandydatury indywidualne oraz grupowe) typują współpracownicy. Ci sami pracownicy uczestniczą też w późniejszym procesie wyboru laureatów (w przypadku kategorii zespołowych). Kandydatów ocenia także Komisja programu, składająca się z przedstawicieli wszystkich obszarów organizacji oraz laureatów poprzednich edycji.

   • Inicjatywa „Dzielenie się wiedzą”

   Kultura dzielenia się wiedzą to podstawa dobrej współpracy wewnątrz firmy. Dzięki wymianie wiedzy poszerzamy swoje kompetencje, usprawniamy pracę, korzystając z już istniejących w firmie dobrych praktyk, a zarazem unikamy błędów, które popełnione zostały w przeszłości. Program dzielenia się wiedzą przynosi pracownikom mBanku różnorodne korzyści: lepszy przepływ informacji na temat bieżących działań i projektów; wykorzystanie potencjału pracujących w banku ekspertów; zwiększenie efektywności pracy, a także możliwość dzielenia się pasjami. Każdy pracownik może zorganizować spotkanie, podczas którego szkoli z danej tematyki lub dzieli się z uczestnikami swoimi  zainteresowaniami.

   • „Program Rozwoju Młodych Talentów”

   Na program składają się praktyki i staże. Program stażowy ma charakter rotacyjny, co pozwala na bezpośrednie poznanie kilku obszarów działalności banku.  Staż trwa od 9 do 12 miesięcy, odbywa się w centrali w Łodzi oraz Warszawie i ma wymiar pełnego etatu. Stażyści mają okazję wpierać co najmniej trzy jednostki organizacyjne. Program praktyk pozwala z kolei poznać funkcjonowanie jednego z obszarów działalności banku – departamentów bankowości detalicznej, korporacyjnej i inwestycyjnej, marketingu, audytu, HR, controllingu, logistyki i wielu innych. Praktyki trwają od 3 do 12 miesięcy. Ich elastyczny plan umożliwia pogodzenie zdobywania doświadczenia w banku z zajęciami na uczelni.

   • Program wolontariatu „Zróbmy razem coś dobrego”

   Program powstał w 2009 roku i jest realizowany w formie konkursu grantowego. Trzy razy w roku pracownicy mogą zgłaszać swoje propozycje działań wolontariackich i uzyskać na nie grant w wysokości do 2,5 tys. zł. Do końca 2014 roku dofinansowano już 100 inicjatyw. Wsamym 2014 roku pracownicy –wolontariusze zrealizowali 21 projektów. Zaangażowali się m.in. w przygotowanie posiłków dla osób bezdomnych; zorganizowali także zajęcia z zakresu ekonomii i matematyki w szkołach podstawowych. Ponadto raz w roku pracownicy głosują na 3 najlepsze akcje wolontariatu. Laureaci otrzymują nagrodę finansową od 1 do 3 tys. zł na dowolny zakup na rzecz beneficjenta nagrodzonego projektu.

   Zagadnienia konsumenckie:

   • Bezpłatne seminaria dla klientów

   W 2014 roku mBank zrealizował cykl bezpłatnych seminariów poświęconych zasadom finansowania projektów w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014–2020. Spotkania organizowane były we współpracy z firmami doradczymi specjalizującymi się w projektach unijnych oraz kancelariami patentowymi. Uczestnicy seminariów mieli okazję zapoznać się z nowościami w unijnych regulacjach prawnych oraz priorytetami i celami tematycznymi dotyczącymi wsparcia w ramach polityki spójności. W 2014 roku w całej Polsce zorganizowano 22 seminaria, w których uczestniczyło 1600 słuchaczy.

   Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnych:

   • „Jutro należy do kobiet”

   Od 2008 roku mBank organizuje cykl seminariów adresowanych do przedsiębiorczych kobiet, klientek korporacyjnej części mBanku. Seminaria składają się z części merytorycznej prowadzonej przez ekspertów oraz spotkania z gościem specjalnym – kobietą sukcesu. Gośćmi były do tej pory m.in.: dr Irena Eris, Teresa Rosati, Jolanta Kwaśniewska, Beata Tyszkiewicz i Beata Pawlikowska. Częstym elementem spotkań są panele dotyczące work life banalce– przykładem mogą być warsztaty „Zarządzanie energią życiową w stresie”.

   • Program grantowy „mPotęga”

   Program grantowy mPotęga prowadzony przez Fundację mBanku ma na celu poprawę poziomu edukacji matematycznej w Polsce. Jest on realizowany wformie dwóch konkursów. Pierwszy, skierowany do uczniów klas 4–6, obejmował granty od 2 do 5 tys. zł na projekty angażujące rodziców we wspieranie dziecka w pozaszkolnej edukacji matematycznej. Drugi konkurs umożliwiał uzyskanie grantu w wysokości do 8 tys. zł na inicjatywy angażujące uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, takie jak pokazy i zajęcia matematyczne, gry terenowe. Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie mFundacja.pl (zakładka Granty) i mPotega.pl.

 •  

  2015

  • Praktyki z zakresu pracy

   • Program zarządzania wiedzą w organizacji

   Na podstawie badań rynkowych oraz dobrych praktyk polskich i światowych firm, mBank stworzył strategiczny Program zarządzania wiedzą w organizacji, który wdrażany jest trójetapowo. W czasie pierwszego etapu zespół Komunikacji Wewnętrznej i Relacji z Pracownikami motywował pracowników do tworzenia oddolnych inicjatyw dzielenia się wiedzą oraz wspierał w ich organizacji i promocji. Wdrożono intranetowe narzędzie do popularyzacji spotkań, na których dzielono się wiedzą (pracownik tworzy stronę swojego wydarzenia w intranecie). Wydział Rozwoju i Szkoleń przeprowadzał szkolenia z udziałem wewnętrznych trenerów (w miejsce ekspertów z zewnątrz). Jednocześnie prowadzone były działania wspierające łamanie silosów w organizacji, sprzyjające swobodnemu przepływowi wiedzy w organizacji. Drugi etap miał na celu usamodzielnienie pracowników, którzy z własnej inicjatywy tworzą spotkania dzielenia się wiedzą, korzystając z udostępnionego im narzędzia intranetowego. Podczas trzeciego etapu zaprojektowano i przygotowano do wdrożenia narzędzia intranetowe wspierające wydobywanie wiedzy w organizacji oraz oddolne inicjatywy dzielenia się wiedzą, czyli wyszukiwarkę intranetową, profil pracownika oraz mapę przepływu wiedzy w organizacji. W 2015 r. podczas spotkań dzielenia się wiedzą pracownicy przeszkolili 2600 osób (w 2014 r. – około 1 tys.)

   • Dni rozwoju

   Szereg spotkań, warsztatów i konsultacji indywidualnych, podczas których inspirowano pracowników do rozwoju, również z wykorzystaniem narzędzi na co dzień dla nich dostępnych. W ramach wydarzenia odbyło się m.in. spotkanie z coachem, z ekspertem ze szkoły językowej, a także ze specjalistką ds. tematyki znaczenia płci w biznesie. Członkowie Zarządu opowiadali o swoim przepisie na rozwój, inspirując pracowników do działania. Przedstawiono również bliżej inne możliwości rozwoju, jakie daje firma: transfery wewnętrzne, dzielenie się wiedzą, Scrum – metodę zwinnego rozwoju produktów oraz pracę lub staż w mBanku czeskim lub słowackim. Certyfikowani konsultanci zabrali pracowników w podróż z Insight Discovery, a duża grupa osób zatrudnionych w banku opowiadała, jak można się rozwijać poprzez pasje, które uczą i podnoszą jakość życia. Pracownicy mogli również wziąć udział w skróconej wersji gry BANRISK – the Stanford Game, dowiedzieć się więcej o współprowadzeniu zajęć na studiach na Uniwersytecie Łódzkim, które mBank współtworzy, a także wziąć udział w wielu indywidualnych konsultacjach. Projekt realizowano w Łodzi i Warszawie, w obu lokalizacjach trwał 2 dni, pierwszego dnia w Łodzi wzięło udział w wydarzeniach około 450 osób, drugiego dnia – 300, a w Warszawie, odpowiednio, 200 i 150 osób.

   Zagadnienia konsumenckie

   • „Akcja – renowacja”

   Projekt zmiany dokumentacji dla klienta „Akcja – renowacja” służy klientom poprzez pomoc w zrozumieniu treści umów. W nowych umowach zawieranych pomiędzy bankiem a klientami nie ma paragrafów, wyniosłej formy, określeń typowych dla środowisk prawniczych. Pomijają one bezosobowe formy, takie jak „kredytobiorca”, „posiadacz rachunku”. Zawierają natomiast: tabele i kolor, pytania i wyjaśnienia, symbole wskazujące, co jest informacją pomocniczą, a co obowiązkiem i uprawnieniem klienta, pisane są językiem bliskim naszej codzienności. Taka konstrukcja dokumentu jest przyjazna dla klienta, ułatwia szybkie wyszukanie najistotniejszych treści, łatwo można z niego zrozumieć zasady działania produktu.

   • „Oko w oko z klientem firmowym”

   Działanie polega na organizowaniu spotkań „oko w oko” z przedsiębiorcami, dzięki którym pracownicy banku mogą skonfrontować swoją wiedzę (czerpaną z badań marketingowych i danych statystycznych) z tym, kim faktycznie są klienci. Program uświadamia pracownikom, że „klient statystyczny” nie istnieje, a oferta bankowa powinna odzwierciedlać oczekiwania prawdziwych ludzi. Spotkania umożliwiają poznanie klienta firmowego, a także wspólne testowanie koncepcji nowych usług. Krytyczne uwagi i sugestie klientów mają swoje odzwierciedlenie w ostatecznym kształcie usługi. W 2015 r. w spotkaniach uczestniczyli wszyscy pracownicy Departamentu Małych i Średnich Firm oraz część kadry menedżerskiej. Łącznie odbyło się 66 spotkań, większość w centrali banku w Łodzi i Warszawie. Wzięli w nich udział chętni przedsiębiorcy z różnych branż. Ponadto raz w miesiącu jeden klient zapraszany jest na spotkanie ze wszystkimi pracownikami Departamentu Małych i Średnich Firm oraz innymi pracownikami banku. Zapraszani są m.in. najbardziej inspirujący przedsiębiorcy oraz przedstawiciele „mniej rozpoznanych” segmentów klientów, którzy mają specyficzne podejście do prowadzenia firmy oraz inne potrzeby.


   Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnych

   • „Nie robisz tego w realu? Nie rób tego w sieci!”

    Pierwsza w historii mBanku kampania społeczna dotycząca bezpieczeństwa w internecie kierowana jest do wszystkich, którym zdarza się korzystać z usług banków w komputerze i telefonie. Jej celem jest uświadomienie użytkownikom, jakie zagrożenia mogą na nich czyhać. mBank poprzez spoty telewizyjne, serwis internetowy (mbank.pl/uwazniwsieci) i ambasadorów edukuje, co i dlaczego może być zagrożeniem oraz jak się przed nim chronić.

   • Uruchomienie kierunku „Bankowość i finanse cyfrowe” na Uniwersytecie Łódzkim

   Dzięki współpracy mBanku z firmą Accenture, w 2015 r. uruchomione zostały studia Bankowość i finanse cyfrowe na Uniwersytecie Łódzkim, których największym atutem jest interdyscyplinarny charakter kształcenia z zakresu finansów i bankowości, wykorzystujący wiedzę kadry naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu Łódzkiego oraz praktyków biznesu. Pracownicy mBanku prowadzą część ćwiczeń i wykładów. W ramach programu 3-letnich studiów licencjackich prowadzone są dwie specjalności: Bankowość 3.0 oraz IT w finansach. Spośród 316 osób chętnych na studia przyjętych zostało 100. Celem programu jest stworzenie absolwentom kierunku szerokich możliwości przyszłego zatrudnienia w firmach zajmujących się finansami.

Kontakt

Monika Czajkowska
Specjalista ds. CSR 

ul. Senatorska 18
00-950 Warszawa

csr@mbank.pl

+ 48 22 438 23 18