Odpowiedzialność społeczna

na temat Raport zintegrowany Grupy mBanku za 2018 rok

Raport zintegrowany Grupy mBanku za 2018 rok

Nasze inicjatywy z obszaru odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju przedstawiamy Zintegrowanym Raporcie Grupy mBanku online za 2018 rok. Publikacja opisuje nasz proces tworzenia wartości, otoczenie i perspektywy, obecne i przyszłe trendy. Raport powstał w oparciu („in accordance”) o wytyczne GRI G4, w podstawowej opcji („Core”), z wykorzystaniem The International Integrated Reporting Framework. Raport uwzględnia również wskaźniki branżowe, które obejmuje suplement sektorowy.

Zobacz poprzednie raporty:

 

2014-2015

 

2016

 

2017

 

2018

W mBanku mamy świadomość, że konkretne działania i decyzje biznesowe przez nas podejmowane mają wpływ na klientów, akcjonariuszy, pracowników i ich rodziny, a także społeczności lokalne i środowisko naturalne. I właśnie dlatego każdą decyzję chcemy podejmować patrząc przez pryzmat naszej odpowiedzialności wobec otoczenia, w którym funkcjonujemy. 

Wyrazem naszych dążeń stała się Strategia odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju mBanku na lata 2016-2020. Dzięki niej kompleksowe podejście do procesu podejmowania decyzji staje się jeszcze bliższym celem, do którego realizacji bank chce dążyć w nadchodzących latach.

Strategia odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju mBanku na lata 2016-2020:

  • opiera się na 5 kluczowych obszarach odpowiedzialności banku,
  • porządkuje oraz wyznacza kierunek naszych działań na rzecz klientów, pracowników, kontrahentów i środowiska naturalnego,
  • została przygotowana w oparciu o normę odpowiedzialności społecznej PN-ISO 26000 oraz międzynarodowy standard raportowania Global Reporting Initiative (GRI) w wersji G4.


Stawiamy sobie konkretne cele w zakresie realizacji strategii. Praca nad ich osiągnięciem umocni pozycję mBanku jako organizacji nowoczesnej, odpowiedzialnej i otwartej na dialog z interesariuszami.

 

Strategia odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju mBanku

Chcemy rozumieć, szanować i podzielać wartości naszych klientów. Chcemy być otwarci. Chcemy myśleć i czuć jak oni

Budowanie stabilnych i długotrwałych relacji z klientami, m.in. poprzez komunikację opartą na dialogu, prowadzenie rzetelnej i przejrzystej komunikacji o produktach i ochronę danych klientów.

Chcemy być odpowiedzialnym kredytodawcą

Prowadzenie społecznie odpowiedzialnej polityki kredytowej, uwzględniającej ryzyko społeczne i środowiskowe.

Chcemy tworzyć wyjątkowy zespół, kompetencje i umiejętności. Dzielić się tym co w nas najlepsze z innymi. Chcemy być unikalni

Tworzenie wyjątkowego zespołu poprzez zapewnienie pracownikom możliwości rozwoju oraz pro-mowanie kultury otwartości, nastawionej na dzielenie się wiedzą.

Chcemy ograniczać nasz wpływ na środowisko

Ograniczenie naszego śladu środowiskowego poprzez monitorowanie i ograniczanie zużycia energii elektrycznej, papieru i paliw oraz gospodarkę odpadami

Chcemy ulepszać nasze podejście zarządcze

Udoskonalanie mechanizmów odpowiedzialnego zarządzania w organizacji,włączając w to zarządzanie łańcuchem dostaw oraz cykliczne publikowanie raportów społecznych.

Kontakt

 

ul. Senatorska 18
00-950 Warszawa