Strategiczne cele ESG

Działania ESG, które prowadzimy w ramach naszej strategii na lata 2021-2025, szczegółowo opisaliśmy tutaj. Tę agendę ESG mBank realizuje wspólnie ze swoimi spółkami zależnymi, takimi jak mLeasing, mFaktoring, mBank Hipoteczny czy mFinanse. Obejmuje ona wszystkie trzy obszary: środowiskowy (E), społeczny (S) i zarządczy (G).

Nasze działania ESG: środowisko (E)

 • Chronimy klimat i środowisko. Nie tylko sami zmieniamy sposób, w jaki działamy, ale też zachęcamy do tego naszych klientów. Finansujemy zielone inwestycje i zmniejszamy emisje gazów cieplarnianych związane z naszym biznesem. 

 • finansujemy zielone branże, takie jak energia odnawialna, elektromobilność czy recykling (10 mld zł do 2025 roku) 
 • finansujemy ekotransformację gospodarki i wspieramy w niej naszych klientów
 • oferujemy zielone produkty finansowe, w tym ekokredyty, konta bankowe “mniej papieru” czy karty płatnicze „mniej plastiku” (dowiedz się więcej)
 • osiągniemy pełną neutralność klimatyczną netto grupy mBanku do 2050 roku
 • projektujemy naszą ścieżkę dekarbonizacji zgodnie z wiodącymi metodologiami (dowiedz się więcej)
 • chronimy klimat z pomocą polityk kredytowych, w tym nie finansujemy budowy bądź rozbudowy kopalń węgla i elektrowni węglowych (dowiedz się więcej)
 • ograniczamy nasz własny wpływ na środowisko, w tym kupujemy prąd z OZE 

Nasze działania ESG: społeczeństwo (S)

 • W kwestii naszego wpływu na społeczeństwo koncentrujmy się na naszej odpowiedzialności za: 

  • kondycję finansową naszych klientów 
  • naszych pracowników  
  • wsparcie realizacji celów społecznych 
 • pomagamy klientom podejmować świadome decyzje finansowe, dzięki prostym produktom i usługom bankowym, ich odpowiedzialnej sprzedaży i jasnej komunikacji
 • pomagamy klientom dbać o ich zdrowie finansowe, czyli odpowiedzialnie oszczędzać, pożyczać i zarządzać swoim budżetem
  (dowiedz się więcej)
 • stale zwiększamy dostępność naszych usług bankowych dla wszystkich klientów
 • dbamy o bezpieczeństwo i poufność danych naszych klientów,
  pomagamy im unikać cyberzagrożeń

 

 • promujemy różnorodność, w tym wyrównujemy szanse kobiet i mężczyzn 
 • zapobiegamy mobbingowi i innym zachowaniom nieakceptowanym 
 • wspieramy rozwój zawodowy pracowników 
 • dbamy o satysfakcję i zaangażowanie pracowników
 • pomagamy pracownikom dbać o swój dobrostan oraz łączyć życie zawodowe i prywatne, w tym oferujemy pracę hybrydową 

 

 • kompleksowo wspieramy edukację matematyczną dzieci i młodzieży, za pośrednictwem mFundacji
 • kontynuujemy strategiczną współpracę z WOŚP
 • wspieramy artystów w ramach programu „m jak malarstwo” 
 • ułatwiamy darczyńcom przekazywanie datków na cele społeczne
 • wspieramy organizacje pozarządowe i współpracujemy z nimi
 • chronimy prawa człowieka, w tym w relacjach z naszymi klientami i dostawcami

Nasze działania ESG: odpowiedzialne zarządzanie (G)

 • Przestrzegamy zasad, które wynikają z przepisów prawa, standardów biznesowych i norm etycznych. Kwestie ESG uwzględniamy przy podejmowaniu decyzji biznesowych i w zarządzaniu procesami wewnętrznymi w grupie mBanku. 

 

 • prowadzimy program etyczny, przestrzegamy przyjętych zasad i kodeksów 
 • przeciwdziałamy korupcji
 • zapobiegamy konfliktom interesów
 • zobowiązujemy naszych dostawców do przestrzegania standardów ESG i pomagamy im zdobyć niezbędną wiedzę w tym zakresie

 

 • zapobiegamy nadużyciom
 • chronimy sygnalistów
 • przeciwdziałamy praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 
 • przestrzegamy sankcji międzynarodowych
 • przeciwdziałamy przestępstwom podatkowym

 

 • przestrzegamy zasad działania organów decyzyjnych grupy mBanku  
 • stosujemy regulacje wewnętrzne
 • odpowiedzialnie zarządzamy ryzykiem
 • stosujemy audyt wewnętrzny
 • przestrzegamy praw akcjonariuszy, w tym mniejszościowych 

 

 • kwestiami ESG zajmujemy się na najwyższych szczeblach zarządzania: zarządu, rady nadzorczej i Komitetu Zrównoważonego Rozwoju 
 • cele ESG są elementem oceny pracy ponad 100 najwyższych rangą menedżerów mBanku
 • kwestie ESG to istotny element naszej strategii i procesów biznesowych