Nasze zobowiązania

  • Przyjęliśmy i ogłosiliśmy istotne deklaracje dotyczące naszych celów ESG. Zobowiązania te są zgodne ze standardami, które wyznaczają wiodące organizacje pozarządowe zajmujące się zrównoważonym rozwojem. Wdrażamy opracowane przez nie zasady prowadzenia biznesu i metodologie. 

Zasady Global Compact ONZ

Jesteśmy sygnatariuszem Dziesięciu Zasad Global Compact ONZ od 2016 roku. Zobowiązaliśmy się wspierać i wdrażać wartości w dziedzinie praw człowieka, standardów pracy i praktyk środowiskowych tam, gdzie mamy na to wpływ.  

Zasady odpowiedzialnej bankowości ONZ

Od 2021 roku jesteśmy członkiem Inicjatywy Finansowej Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP-FI) i sygnatariuszem jej Zasad odpowiedzialnej bankowości. Zgodnie z nimi analizujemy nasz wpływ na społeczeństwo i środowisko. Wyznaczamy sobie ambitne cele dotyczące tego wpływu, a następnie regularnie raportujemy postępy w ich osiąganiu. Nasze zobowiązanie potwierdza, że realizujemy Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ i założenia Paryskiego Porozumienia Klimatycznego. Zobacz wideo

Zasady wspierania zdrowia finansowego i bankowości włączającej ONZ

W 2022 roku podpisaliśmy Deklarację dotyczącą wspierania zdrowia finansowego i bankowości włączającej, w ramach Inicjatywy Finansowej Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP-FI). Ta deklaracja stanowi rozwinięcie Zasad odpowiedzialnej bankowości (patrz wyżej). W ten sposób zobowiązaliśmy się, że dbamy o szeroki i równy dostęp różnych grup klientów do naszych usług. Jednocześnie wspieramy zdrowie finansowe naszych klientów. Pomagamy im osiągnąć stan, w którym mogą płynnie zarządzać swoimi zobowiązaniami i mieć pewność co do swojej przyszłości finansowej. Zobacz wideo

Droga do neutralności klimatycznej zgodna z metodologią SBTi

W 2022 roku przystąpiliśmy do Science-Based Targets initiative (SBTi). Zobowiązaliśmy się, że w ciągu dwóch lat opracujemy ścieżkę obniżania naszych emisji gazów cieplarnianych. Obejmie ona okres od 5 do 15 lat. SBTi sprawdzi, czy jest ona zgodna z dowodami naukowymi dotyczącymi zmian klimatu. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że tempo dekarbonizacji naszego biznesu jest zgodne z celem, aby powierzchnia Ziemi ociepliła się nie bardziej niż o 1,5°C. Wcześniej zobowiązaliśmy się, że do 2030 roku osiągniemy zerowy poziom emisji netto związanych z produkcją i zakupem energii na nasze własne potrzeby (zakresy emisji 1. i 2.). Natomiast do 2050 roku będziemy w pełni neutralni dla klimatu (w tym zakres 3.). 

Dekarobonizacja portfela kredytowego zgodna z metodologią PCAF

Z SBTi współpracuje organizacja Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), do której przystąpiliśmy w 2022 roku. Dzięki jej metodologii możemy rzetelnie mierzyć ślad węglowy związany z finansowaniem, jakiego udzielamy naszym klientom. Portfel kredytowy to największe źródło emisji gazów cieplarnianych związanych z naszą działalnością. Dlatego ich zmniejszanie jest kluczowym elementem w dążeniu do pełnej neutralności klimatycznej netto grupy mBanku do 2050 roku.

Dekalog praw inwestora

W 2019 roku podpisaliśmy z CFA Society Poland porozumienie w sprawie wprowadzenia i promocji Dekalogu praw inwestora. Podkreśla on przywiązanie mBanku do etycznych aspektów finansowania. Jesteśmy pierwszą instytucją w Polsce, która nawiązała tego typu współpracę z jedną z wiodących na świecie organizacji, która certyfikuje profesjonalistów zarządzających inwestycjami. 

Karta różnorodności

Od 2018 roku jesteśmy sygnatariuszem Karty różnorodności, międzynarodowej inicjatywy na rzecz spójności i równości społecznej, prowadzonej w Polsce przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jako uczestnicy tej inicjatywy realizujemy politykę różnorodności i inkluzywności, co nadzoruje powołana w tym celu pełnomocniczka zarządu. Tworzymy kulturę organizacyjną, która zapewnia szacunek dla różnorodności. Zapobiegamy dyskryminacji i mobbingowi. Wprowadzamy konkretne rozwiązania, aby wyrównywać szanse różnych grup pracowników mBanku.