Rada nadzorcza mBanku

Statut mBanku (§17), stanowi, iż rada nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków, powoływanych przez walne zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję. Co najmniej połowa członków rady nadzorczej, w tym przewodniczący rady musi posiadać obywatelsko polskie. Liczba członków rady nadzorczej jest ustalona przez walne zgromadzenie. Rada nadzorcza wybiera przewodniczącego i jego zastępcę spośród członków rady. Obecnie rada nadzorcza składa się z 12 członków (z których 4 jest członkami niezależnymi), których mandat wygasa z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia w 2020 roku.

 

Prof. Agnieszka Słomka-Gołębiowska - Przewodnicząca rady nadzorczej

Agnieszka Słomka-Gołębiowska jest profesorem w Katedrze Międzynarodowych Studiów Porównawczych SGH. Ukończyła studia magisterskie na kierunkach: Bankowość i Finanse oraz Zarządzanie (kierunek CEMS) w Szkole Głównej Handlowej i Copenhagen Business School. Jest doktorem nauk ekonomicznych. Brała udział w licznych kursach Executive Education m.in. w Programie IESE/Harvard Business School  ‘Value Creation Through Effective Boards’. Ukończyła program MBA organizowany przez French Management Institute w Warszawie. W latach 2000 – 2002 pracowała w firmie audytorskiej Arthur Andersen. W roku 2006 powierzono jej rolę Dyrektora Departamentu Prywatyzacji w Agencji Rozwoju Przemysłu, gdzie odpowiadała do roku 2009 za nadzór właścicielski. W latach 2006-2008 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej spółki Bumar. W latach 2008-2014 piastowała mandat członka Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu w Banku BPH . W latach 2018-2019 Agnieszka Słomka-Gołębiowska pełniła funkcję  wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej TransEU. Od 2014 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu mBank S.A. Od 2017 roku jest Członkiem Komitetu Audytu przy United Nations World Food Program – WFP. Od 2019 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu spółki Budimex S.A. Odbyła liczne staże naukowe m.in. Cambridge (MIT), Tucson (UoA), Munster, Birmingham (BBS), Berlinie (HSoG), Genui (UoG – Law School), Wiedniu (WU) oraz Florencji (UniFi).  Jest Stypendystą Fundacji Alexandra von Humboldta oraz Fulbright Fellowship na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, gdzie współpracowała z Prof. Oliverem Williamsonem – laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii.

Od 2005 roku jest Członkiem Polskiego Instytutu Dyrektorów, członkiem założycielem rady ekspertów Forum Rad Nadzorczych powołanym we współpracy z PwC i SEG oraz współpracuje z Instytutem Rachunkowości i Podatków, upowszechniając najbardziej aktualną wiedzę dotyczącą  funkcjonowania organów spółek publicznych. W 2019 roku otrzymała nagrodę Osobowość Corporate Governance. Jest ambasadorem Programu Bank of America oraz Vital Voices promującego przedsiębiorczość wśród kobiet.

 

Jörg Hessenmüller - Członek rady nadzorczej

W 1997 roku ukończył niemiecką akademię Hochschule für Bankwirtschaft we Frankfurcie nad Menem, gdzie uzyskał tytuł magistra zarządzania (Diplom–Betriebswirt (FH)). W latach 1989-2009 pracował w Dresdner Banku, gdzie zajmował różne stanowiska, m. in. Head of Financial Control, włączając w to odpowiedzialność za Londyn, Nowy Jork, Moskwę, Sao Paulo i Azję. W 2009 roku został Dyrektorem Zarządzającym w Grupie Commerzbanku i pracował jako Head of Investment Banking Finance, Group Finance. W okresie od kwietnia 2012 roku do czerwca 2016 roku był członkiem Zarządu mBanku S.A. odpowiedzialnym za obszar finansów (CFO).

Od lipca 2016 roku był Dyrektorem Zarządzającym w Grupie Commerzbanku, odpowiedzialnym za Group Management Development & Strategy. Obecnie Pan Hessenmüller jest członkiem Zarządu Commerzbank AG do spraw operacji (COO).

 

Dr Bettina Orlopp - Członek rady nadzorczej

Bettina Orlopp jest członkiem zarządu Commerzbank AG. Od 1 marca 2020 r. powołana na stanowisko członka zarządu ds. finansów (CFO) Commerzbank AG odpowiedzialnego za finanse, skarb, podatki oraz relacje z inwestorami w całej grupie. W 2014 r. Pani Orlopp rozpoczęła pracę w Commerzbank AG jako dyrektor zarządzający dywizji ds. rozwoju i strategii grupy, będą odpowiedzialna za strategie, fuzje i przejęcia, finanse korporacyjne (bilans strategiczny i zarządzanie kapitałem), inwestycje korporacyjne, biuro ds. Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) oraz CommerzVentures (jednostka korporacyjna). W 2016 r. została dyrektorem zarządzajacym odpowiedzialnym za zgodność, HR i kwestie prawne, a do końca 2017 r. była członkiem zarządu, odpowiedzialnym za te same działy. Przed dołączeniem do Commerzbanku pracowała dla McKinsey od 1995 roku (od 2002 roku jako partner). Pani Orlopp jest członkiem licznych komitetów w Commerzbank AG: Komitet ds. odpowiedzialności za aktywa (ALCO): odpowiedzialny za zarządzanie w całej grupie kapitałem środków finansowych, płynnością i bilansem Grupy Commerzbank, Komitet ds. Ryzyka Strategicznego, Komitet ds. kontroli i zarządzania ryzykami na poziomie portfela, Komitet ds. Ryzyka Operacyjnego w Grupie. Bettina Orlopp ukończyła University of Regensburg z dyplomem MBA (finanse i produkcja). Ukończyła doktorat na tym samym uniwerytecie, tytuł pracy: „Prawa do oceny akcjonariuszy mniejszościowych - porównawcza analiza ekonomiczna przepisów w Niemczech, USA i Anglii”.

 

Aleksandra Gren - Członek rady nadzorczej

Ukończyła Harvard Business School (negocjacje), London School of Economics (polityka europejska) oraz University of British Columbia (stosunki międzynarodowe). Posiada ponad 22-letnie doświadczenie zawodowe w technologii i bankowości. Karierę rozpoczęła w Royal Bank of Canada w Vancouver i od tego czasu pracowała dla amerykańskich firm fintechowych w USA, na Bliskim Wschodzie i w Europie. Od ponad 15 lat na stanowiskach kierowniczych, jako członek zarządu i doradca. Udokumentowane osiągnięcia w zakresie wartościowych, udanych partnerstw i inicjatyw transformacyjnych w sektorze bankowym. Uznana przez londyńskie jury Banking Technology Awards i PayTech Leadership Awards jako jedna z 10 najistotniejszych kobiet w dziedzinie technologii w 2016 i 2018 roku.

Nazwana Globalnym Ambasadorem i Mentorem przez Bank of America GAP Global Leadership Development and Mentoring Program dla przedsiębiorców w USA w marcu 2019 r.

 

Arno Walter – Członek rady nadzorczej

Od 01.01.2020 r. Arno Walter jest Dyrektorem Zarzadzajacym Dywizji ds. Wealth Management oraz Malych Klientow Biznesowych w Commerzbank AG, a takze jest odpowiedzialny za integrację comdirect bank z Commerzbankiem. Ponadto jest wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Commerz Direktservice GmbH.

 

Od 2015 roku był Prezesem Zarzadu comdirect bank AG, gdzie był odpowiedzialny za rozwój i strategię biznesowa, komunikację korporacyjną, obszar skarbu i partnerów biznesowych oraz audyt.

 

Po ukończeniu praktyki bankowej w Dresdner Bank, Walter studiował zarządzanie biznesem na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem do 1995 roku. Po dalszej pracy w Dresdner Bank w bankowości detalicznej, przeniósł się do Grupy Deutsche Börse w 2000 r., a następnie w 2002 r. do Commerzbanku jako Dyrektor Dywizji, gdzie zajmował stanowiska kierownicze w różnych obszarach. Do momentu przejścia do banku comdirect, Walter był odpowiedzialny za bankowosc detaliczna, prywatna i biznesowa oparta na oddzialach w regionie południowo-zachodnich Niemiec oraz był Dyrektorem Zarzadzajacym Dywizji ds. Klientów Detalicznych.

 

Dr. Marcus Chromik - Członek rady nadzorczej

Marcus Chromik studiował fizykę na Uniwersytecie w Getyndze, Uniwersytecie w Kilonii, Michigan State University oraz Uniwersytecie w Monachium. Karierę zawodową rozpoczął w 2001 roku w McKinsey. W 2004 roku dołączył do Postbank Group, gdzie zajmował szereg stanowisk kierowniczych, był między innymi odpowiedzialny za nowe emisje akcji oraz konsorcja, zarządzanie płynnością oraz Credit-Treasury.
Od 2012 roku Marcus Chromik pełnił funkcję dyrektora ds. ryzyka kredytowego Commerzbanku (GRM-CRC). Wcześniej, przez ponad trzy lata pracował jako Chief Market Risk Officer w segmencie korporacji i rynków Commerzbanku, gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem rynkowym i płynności. Z dniem 1 stycznia 2016 roku Marcus Chromik został powołany na stanowisko Członka Zarządu Commerzbanku AG.

     

Tomasz Bieske - Członek rady nadzorczej (członek niezależny)

Tomasz Bieske jest magistrem ekonomii, absolwentem Uniwersytetu w Kolonii, Niemcy. Po studiach przez sześć lat pracował w centrali Dresdner Bank AG we Frankfurcie. W roku 1988 Pan Tomasz Bieske przechodzi do biura Arthur Andersen we Frankfurcie, a rok później jest współzałożycielem firmy Artur Andersen w Polsce, partnerem, dyrektorem Grupy Rynków Finansowych. Odpowiada za współpracę z klientami z sektora finansowego, min. za badanie sprawozdań finansowych wiodących banków w Polsce, transakcje sprzedaży bankowych portfeli kredytów nieregularnych oraz wycenę akcji prywatnych banków. Uczestniczy w szeregu procesów due diligence na zlecenie inwestorów zagranicznych. Od roku 2001w firmie Ernst & Young kontynuował pracę jako partner, dyrektor Grupy Rynków Finansowych połączonej firmy. Uczestniczył w większości najistotniejszych projektów w sektorze usług finansowych min.: przygotowanie oferty publicznej PKO BP S.A. i Kredyt Bank S.A., badanie sprawozdań finansowych: Narodowego Banku Polskiego, PKO BP S.A., Pekao S.A., Getin Holding i szeregu innych banków oraz ZUS. Kierował wieloma projektami doradczymi w sektorze bankowym, min. opracowanie koncepcji prywatyzacji GPW, przygotowanie planu zmian operacyjnych w Ministerstwie Finansów oraz połączenie czerech banków państwowych w Pekao SA przed jego prywatyzacją.

W roku 2011 bierze udział w pracach zespołu do spraw zmian regulacji prawnych i biznesowych sektora bankowości spółdzielczej (czwarta dyrektywa Unii Europejskiej, propozycje zmian polskich ustaw, współpraca z Ministerstwem Finansów i KNF). Ściśle współpracuje ze Związkiem Banków Polskich i Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych. Posiada licencję polskiego biegłego rewidenta. W 2011 roku otrzymał złoty medal Związku Banków Polskich za udział w rozwoju bankowości w Polsce w latach 1991 – 2011. Od czerwca 2013 członek  Rad Nadzorczych spółek notowanych na GPW, obecnie członek Rad Nadzorczych KRUK SA i mBank SA. W roku 2019 ukończył 3-miesięczny Oxford Fintech Programme. Od 2019 należy do Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych. Włada biegle językiem angielskim i niemieckim.

 

Mirosław Godlewski - Członek rady nadzorczej (członek niezależny)

Pan Godlewski posiada dyplom mgr inż. Wydziału Zarządzania Przemysłem, Politechniki Warszawskiej. Jest również absolwentem MBA Ashridge Management College i AMP Harvard Business School.

Obecnie Pan Godlewski jest Senior Advisorem w BCG, Członkiem Rady Nadzorczej w Absolvent.pl i Przewodniczącym Rady Nadzorczej w Eubioco Sp. z o. o., a także Partnerem w Hedgehog Fund.

Pan Godlewski był Członkiem Rady Nadzorczej w Netia S. A., Celon Pharma S. A., ABC Data S. A ., a także członkiem Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń. W latach 2007 - 2014 pełnił funkcję Prezesa i CEO w Netia SA. Pan Godlewski zajmował stanowiska kierownicze w Opoczno S.A., DEC Sp. z. o.o. oraz Pepsi-Cola Polska i MEMRB Polska.

Dr Armin Barthel - Członek rady nadzorczej

Dr Armin Barthel zajmuje stanowisko głównego grupowego pełnomocnika ds. compliance (CCO) oraz pełnomocnika ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (AMLO) w Commerzbanku AG. Po ukończeniu studiów w Marburgu i Wielkiej Brytanii, odbyciu praktyk sądowych oraz ukończeniu studiów doktoranckich w Hamburgu dr Armin Barthel rozpoczął karierę zawodową w 2003 r. w oddziale Hengeler Mueller we Frankfurcie. W 2005 r. dołączył do departamentu prawnego Commerzbanku AG we Frankfurcie, gdzie sprawował wiele różnych funkcji; jego ostatnim stanowiskiem była sprawowana od 2012 r. funkcja radcy prawnego na Amerykę Północną w oddziale Commerzbanku w Nowym Jorku. Od kwietnia 2016 r. zajmuje stanowisko głównego grupowego pełnomocnika ds. compliance (CCO) oraz pełnomocnika ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (AMLO) w Commerzbanku AG, gdzie jest odpowiedzialny za wszystkie jednostki ds. compliance w grupie, w tym w jej oddziałach zagranicznych i podmiotach zależnych.