Zarząd mBanku

Statut mBanku (§ 25) stanowi, iż zarząd składa się z co najmniej trzech członków powoływanych na wspólną kadencję 5 lat. Co najmniej połowa członków zarządu, w tym prezes zarządu musi posiadać obywatelstwo polskie. W skład zarządu wchodzą prezes zarządu oraz pozostali członkowie zarządu. Rada nadzorcza może powierzyć członkom zarządu pełnienie funkcji pierwszego wiceprezesa lub wiceprezesa zarządu. Obecny zarząd mBanku składa się z 7 członków, których mandat wygasa z dniem walnego zgromadzenia w 2020 r.

 

Cezary Stypułkowski

Prezes zarządu

 

Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego. W późnych latach osiemdziesiątych jako stypendysta Fullbrighta studiował na Business School uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku.

Przez 13 lat kierował zarządem Banku Handlowego S.A. W latach 2003 - 2006 pełnił funkcję prezesa zarządu grupy PZU. W latach 2006 - 2010 pracował w J.P. Morgan w Londynie, gdzie od 2007 roku był dyrektorem zarządzającym banku inwestycyjnego J.P. Morgan na Europę Środkową i Wschodnią.

Cezary Stypułkowski był członkiem międzynarodowej rady doradczej zarządu Deutsche Banku, międzynarodowej rady doradczej INSEAD, oraz Geneva Association. Od 2012 jest współprzewodniczącym Emerging Markets Advisory Council przy IIF w Waszyngtonie.

www.cezarystypulkowski.pl

 

Adam Pers

Wiceprezes zarządu ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej

Absolwent wydziału ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 2008 ukończył studia MBA organizowane przez Szkołę Główną Handlową. Wiedzę z zakresu bankowości zdobył zarówno na uczelni jak i w trzech instytucjach na rynku polskim. Pierwszy okres kariery to staż w Wielkopolskim Banku Kredytowym S.A., następnie przez szereg lat w grupie Raiffeisen Bank Polska S.A. gdzie zdobywał początkowo doświadczenie w dziale back office, następnie w Corporate Banking i ostatecznie w obszarze rynków finansowych. W 2004 po przeprowadzce do Warszawy, odpowiadał za dwa strategiczne projekty przebudowy dealing room-u. Dodatkowo powierzono mu odpowiedzialność za jeden z filarów strategii, a w okresie kryzysu finansowego był członkiem komitetu operacyjnego, przejmując odpowiedzialność za płynność banku. Zdobywca nagrody w grupie RBI TOP Performer i Lider Roku. Od 2012 roku w grupie BRE Bank/ mBank gdzie przeprowadził restrukturyzację w obszarze sprzedaży rynków finansowych. Rezultatem był znaczący wzrost przychodów. Następnie powierzono mu rolę dyrektora zarządzającego obejmującą dodatkowo integrację obszaru współpracy z instytucjami finansowymi i ostatecznie integrację z obszarem Tradingu. Skutkiem działań była znacząca poprawa motywacji i zaangażowania pracowników i ich rozwój oraz dynamiczny wzrost dochodów. Zarządzany obszar jest bardzo dobrze postrzegany wśród klientów. Od 26 października 2017 wiceprezes zarządu mBanku S.A. ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.

 

Andreas Boeger

Wiceprezes zarządu ds. finansów

Przed powołaniem do zarządu mBanku S.A. Andreas Böger kierował działem Corporate Finance w ramach grupy rozwoju i strategii Commerzbanku. Do jego obowiązków należało przygotowywanie bilansu strategicznego i zarządzania kapitałem grupy Commerzbank a także inne zadania dotyczące finansów i działalności regulacyjnej. Andreas Böger rozpoczął prace w Commerzbanku w 2013 roku. Wcześniej był dyrektorem zarządzającym Global Capital Markets oraz Capital Solutions Europe & CEEMEA w Deutsche Bank w Londynie (2007-2013). Przed wstąpieniem do Deutsche Bank we Frankfurcie w 2003 r., Andreas był szefem aktywów, odpowiedzialności i doradztwa kapitałowego w HypoVereinsbank w Monachium, gdzie rozpoczął swoją karierę w 1994 r. Andreas Böger studiował we Frankfurcie i San Diego, ukończył Frankfurt School of Finance & Management i jest posiadaczem certyfikatu CFA. Wiceprezes zarządu mBanku S.A. ds. finansów od 1 lipca 2017.

 

Lidia Jabłonowska-Luba

Wiceprezes zarządu ds. zarządzania ryzykiem

Absolwentka instytutu matematyki na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 1994-2001 pracowała w Schroder Salomon Smith Barney Poland doradzając wielu klientom, w szczególności instytucjom finansowym w projektach fuzji i przejęć oraz na publicznym rynku kapitałowym. W 2002 roku dołączyła do Citigroup w Polsce, na początku jako dyrektor zarządzający odpowiedzialny za instytucje finansowe i sektor publiczny a następnie od listopada 2003, została powołana na stanowisko członka zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie finansami oraz ryzyko operacyjne, zarządzanie kapitałem i wdrożenie Nowej Umowy Kapitałowej. Pełniła funkcję wiceprezesa zarządu Kredyt Banku oraz doradcy prezesa Warta S.A. i TUnŻ Warta S.A. jako dyrektor ds. zarządzania finansami i ryzykiem. Niedługo przed rozpoczęciem współpracy z naszym bankiem pracowała w Brukseli na stanowisku starszego dyrektora generalnego grupy KBC, odpowiadając za zarządzanie wszystkimi typami ryzyka w grupie, w tym: tworzenie i walidacje modeli, polityki i procedury ryzyk, wsparcie ryzyka w decyzjach biznesowych, nadzór i raportowanie, procesy ICAAP i ORSA, politykę adekwatności kapitałowej oraz wsparcie technologiczne zarządzania ryzykiem. Jej głównym zadaniem było wdrożenie nowego podejścia do zarządzania ryzykiem w grupie KBC. Była również zastępcą przewodniczącego komitetu zarządzania ryzykiem w grupie oraz członkiem komitetu nadzoru ryzyka i kapitału oraz ALCO w grupie KBC. Od kwietnia 2013 r. Lidia Jabłonowska-Luba pełni funkcję wiceprezesa zarządu mBanku S.A. ds. zarządzania ryzykiem.

 

Frank Bock

Wiceprezes zarządu ds. rynków finansowych

Przed powołaniem do zarządu mBanku S.A. Frank Bock pełnił funkcję dyrektora zarządzającego w pionie skarbu w Commerzbank AG od początku 2009 roku. Jego obowiązki obejmują zarządzanie aktywami i pasywami, Fundusz-Transfer-Pricing, zarządzanie ryzykiem rynkowym, a także zarządzanie płynnością dla europy środkowo-wschodniej we Frankfurcie, Pradze, Budapeszcie i Moskwie, a także wspieranie funkcji skarbu państwa dla strategicznych spółek zależnych: Comdirect, Commerz Real i mBanku wspomaganie funkcjonalne. Wcześniej był odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem rynkowym ksiąg bankowych i zarządzanie portfelem płynności jako dyrektor ds. zarządzania aktywami i pasywami w grupie zarządzania kapitałem i skarbem w Dresdner Bank AG we Frankfurcie nad Menem. Przeszedł do Dresdner Bank AG z WestLB AG w Düsseldorfie, gdzie zajmował stanowisko szefa Credit Treasury w pionie skarbu grupy i członkiem zarządu ds. ryzyka. Podczas swojej kariery Frank Bock zajmował różne stanowiska w pionie skarbu i zarządzania ryzykiem w różnych instytucjach w Niemczech, Nowym Jorku i Londynie. Frank Bock ukończył Diplom-Wirtschaftsingenieur z Technische Universität Karlsruhe / Niemcy, specjalizacja w inżynierii finansowej i informatyce. Wiceprezes zarządu mBanku S.A. ds. rynków finansowych od 1 maja 2017 r.

 

Cezary Kocik

Wiceprezes zarządu ds. bankowości detalicznej

Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku finanse i bankowość. W 2015 r. ukończył Advanced Management Program (AMP 189) w Harvard Business School, a w 2018 r. kurs Strategic Management in Banking w INSEAD. Posiada licencję maklera papierów wartościowych.

Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z bankowością. W latach 1994 – 1996 pracował w Domu Maklerskim Banku PBG jako makler papierów wartościowych. W 1996 rozpoczął pracę w Banku PBG jako główny specjalista w Departamencie Bankowości Inwestycyjnej. W latach 1997 – 2000 skutecznie przeprowadził szereg procesów restrukturyzacyjnych kredytów korporacyjnych w Banku BPG, a następnie w strukturach jego spadkobiercy – Banku Pekao SA. W latach 2000-2004 pracował na stanowisku Dyrektora Oddziału Banku Pekao SA w Łodzi, wówczas 5 największego oddziału w strukturze Pekao SA.

Od 2004 r. współtworzy bankowość detaliczną mBanku: początkowo w obszarze ryzyka kredytów detalicznych, a następnie w obszarze sprzedaży i procesów biznesowych. Od kwietnia 2012 r. pełni funkcję wiceprezesa zarządu.

 

Krzysztof Dąbrowski

Wiceprezes zarządu ds. operacji i informatyki

Absolwent wydziału elektroniki i technik informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W 2011 roku ukończył studia Executive MBA na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Illinois. Wszechstronną wiedzę z zakresu funkcjonowania IT zbierał w wielu branżach. W branży internetowo-telekomunikacyjnej pracował w latach 1995-2003 dla firm Polska Online oraz TDC Internet, gdzie odpowiadał za rozwój systemów i usług hostingowych. W okresie 2004-2011 jako szef departamentu rozwoju oprogramowania współtworzył polskie centrum usług dzielonych F. Hoffman-La Roche, jednej z największych firm farmaceutycznych na świecie. W kolejnych latach, będąc CTO grupy Allegro - lidera e-commerce w Polsce, nadzorował jedną z największych w regionie transformacji Agile. Od roku 2014 pełni funkcję CIO/CTO oraz dyrektora zarządzającego w mBanku.

Rada nadzorcza mBanku

Statut mBanku (§17), stanowi, iż rada nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków, powoływanych przez walne zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję. Co najmniej połowa członków rady nadzorczej, w tym przewodniczący rady musi posiadać obywatelsko polskie. Liczba członków rady nadzorczej jest ustalona przez walne zgromadzenie. Rada nadzorcza wybiera przewodniczącego i jego zastępcę spośród członków rady. Obecnie rada nadzorcza składa się z 12 członków (z których 4 jest członkami niezależnymi), których mandat wygasa z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia w 2020 roku.

 

Maciej Leśny - Przewodniczący rady nadzorczej

W 1969 roku ukończył studia na wydziale ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego. W ciągu swojej kariery zawodowej 6 lat pracował w przemyśle stoczniowym Gdańska, 8 lat w sieci Zakładów Elektronicznej Techniki Obliczeniowej. Ponad 22 lata przepracował w centralnej administracji państwowej, w tym 8 lat na stanowisku podsekretarza stanu: w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, w Ministerstwie Gospodarki, w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej, a następnie w Ministerstwie Infrastruktury.

Uczestniczył w studiach podyplomowych i szkoleniach prowadzonych przez uczelnie amerykańskie: Michigan University (Business School of Administration) i De Paul University (Chicago). W latach 1992-1993, jako stypendysta rządu USA, studiował na American University Washington DC. W trakcie stypendium odbył 4-miesięczny staż w Banku Światowym, a także szkolenie prywatyzacyjne w Międzynarodowym Funduszu Walutowym.

Przewodniczący rady nadzorczej banku od marca 1994 roku do 1998 roku.  Następnie do grudnia 2001 roku pełnił funkcję Członka rady nadzorczej. Ponownie powołany na przewodniczącego rady nadzorczej w 2004 roku.

 

Jörg Hessenmüller - Członek rady nadzorczej

W 1997 roku ukończył niemiecką akademię Hochschule für Bankwirtschaft we Frankfurcie nad Menem, gdzie uzyskał tytuł magistra zarządzania (Diplom–Betriebswirt (FH)). W latach 1989-2009 pracował w Dresdner Banku, gdzie zajmował różne stanowiska, m. in. Head of Financial Control, włączając w to odpowiedzialność za Londyn, Nowy Jork, Moskwę, Sao Paulo i Azję. W 2009 roku został dyrektorem zarządzającym w grupie Commerzbanku i pracował jako Head of Investment Banking Finance, Group Finance. W okresie od kwietnia 2012 roku do czerwca 2016 roku był członkiem zarządu mBanku S.A. odpowiedzialnym za obszar finansów.

Od lipca 2016 do stycznia 2019 był dyrektorem zarządzającym w grupie Commerzbanku we Frankfurcie, odpowiedzialnym za Group Development & Strategy. Od 15 stycznia 2019 został powołany na członka zarządu ds. operacji (COO) Commerzbanku AG.

 

Michael Mandel – Członek rady nadzorczej

Pan Michael Mandel od wielu lat związany jest z sektorem finansów, ukończył studia na kierunku zarządzenie Uniwersytetu w Münsterze.

Od 2002 roku związany z Commerzbank AG, w którym objął stanowisko dyrektora ds. rozwoju biznesu - segment klientów prywatnych.

W 2008 roku został powołany na stanowisko prezesa zarządu Comdirect Bank AG.

Od 2010 roku pełnił funkcje członka zarządu ds. klientów prywatnych w Commerzbank AG.

Od maja 2016 roku Pan Michael Mandel będzie pełnił funkcję członka zarządu Commerzbank AG odpowiedzialnego za segment biznesowy klientów prywatnych.

 

Andre Carls - Członek rady nadzorczej

Po ukończeniu studiów ekonomicznych i promocji doktorskiej na Uniwersytecie w Kolonii, dzięki międzynarodowemu programowi szkoleniowemu w 1990 roku rozpoczął pracę w Commerzbanku. Kolejno piastował stanowiska w obszarach Corporate Finance i Capital Markets we Frankfurcie. Następnie był dyrektorem wykonawczym w pionie bankowości inwestycyjnej Commerzbanku w Londynie.

W latach 2000-2008 członek zarządu comdirect bank AG, gdzie od września 2002 roku do listopada 2004 roku był dyrektorem finansowym, a od listopada 2004 roku do marca 2008 roku prezesem zarządu. W okresie marzec-wrzesień 2008 był członkiem zarządu ds. finansów i wiceprezesem zarządu BRE Banku SA. Od marca 2008 roku do grudnia 2013 roku Dr Carls pełnił funkcję prezesa zarządu Commerzbank Auslandsbanken Holding AG we Frankfurcie i prezesa zarządu Central & Eastern Europe-Holding of Commerzbank AG.

 

Marcus Chromik - Członek rady nadzorczej

Marcus Chromik studiował fizykę na Uniwersytecie w Getyndze, Uniwersytecie w Kilonii, Michigan State University oraz Uniwersytecie w Monachium. Karierę zawodową rozpoczął w 2001 roku w McKinsey. W 2004 roku dołączył do Postbank Group, gdzie zajmował szereg stanowisk kierowniczych, był między innymi odpowiedzialny za nowe emisje akcji oraz konsorcja, zarządzanie płynnością oraz Credit Treasury.
Od 2012 roku Marcus Chromik pełnił funkcję dyrektora ds. ryzyka kredytowego Commerzbanku (GRM-CRC). Wcześniej, przez ponad trzy lata pracował jako Chief Market Risk Officer w segmencie korporacji i rynków Commerzbanku, gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem rynkowym i płynności. Z dniem 1 stycznia 2016 roku Marcus Chromik został powołany na stanowisko członka zarządu Commerzbanku AG.

 

Stephan Engels – Członek rady nadzorczej

Absolwent Uniwersytu St. Gallen w Szwajcarii. W latach 1988-1993 pracował w departamencie audytu Daimler-Benz AG. Następnie przez 3 lata kierował Regionalnym Controllingiem (Europa) w debis AG. Od 1996 roku do 2000 roku był dyrektorem finansowym debis AirFinance B.V. W 2000 dołączył do Daimler Chrysler Bank AG, gdzie pełnił funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za operacje kredytowe, a potem dyrektora ds. finansów i IT.

Od 2003 roku zatrudniony w DaimlerChrysler Services AG, gdzie był członkiem zarządu odpowiedzialnym za finanse, controlling, zarządzanie ryzykiem oraz strategię. W latach 2007-2012 - członek komisji prezydialnej grupy Mercedes-Benz Cars odpowiedzialny za finanse i controlling oraz dyrektor controllingu korporacyjnego Daimler AG. Od 1 kwietnia 2012 roku - członek zarządu Commerzbanku.

 

Gurjinder Singh Johal - Członek rady nadzorczej

Gurjinder Singh Johal ukończył studia w zakresie biznesu i finansów w 1994 roku oraz studia menedżerskie w brytyjskiej szkole biznesu Saïd Business School. Karierę zawodową rozpoczął w 1995 roku w londyńskim Standard Banku. W 2007 roku wstąpił w szeregi Commerzbanku. Początkowo Gurjinder Singh Johal odpowiadał za segment Emerging Markets & Credit Derivatives, zaś od 2011 roku kierował działem Global Credit Trading. W latach 2016 – 2018 był członkiem zarządu pionu kierującym jednostką Group Market Risk Management. W październiku 2018 Gurjinder Singh Johal został dyrektorem zarządzającym odpowiedzialnym za Group Tresury w Commerzbanku AG.

 

Teresa Mokrysz - Członek rady nadzorczej

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach (1978 rok). W 1990 roku wykreowała markę „Mokate”, jedną z najbardziej rozpoznawalnych na świecie polskich marek. Niewielką rodzinną firmę przekształciła w grupę firm o międzynarodowym zasięgu. Jako współwłaścicielka,  kieruje ośmioma przedsiębiorstwami Mokate z siedzibami w Polsce i w Europie Środkowej. Wybudowała od podstaw kombinaty produkcyjne w Żorach i Ustroniu oraz rozbudowała kombinat pod Pragą (produkcja kawy, herbaty, półproduktów dla przemysłu spożywczego). Wyroby firmy wprowadziła na rynki blisko 70 krajów na wszystkich kontynentach.

Teresa Mokrysz zdobyła m.in. tytuł „Lidera 10-lecia", nadany przez Gazetę Wyborczą oraz „Sukces 10-lecia", nadany przez Businessman Magazine. W 2000 roku Międzynarodowa Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet z Los Angeles przyznała jej tytuł „Najbardziej Przedsiębiorczej Kobiety Świata". Jest m. in. fundatorką stypendiów dla zdolnej i niezamożnej młodzieży, wspomaga finansowo działalność służby zdrowia, domów opieki, domów dziecka i szkół.

 

Agnieszka Słomka-Gołębiowska - Członek rady nadzorczej   

Doktor nauk ekonomicznych. Ukończyła studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej ze specjalizacją: finanse i bankowość oraz studia MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania (IFG). Stopień doktora uzyskała w Szkole Głównej Handlowej, broniąc dysertację na temat nadzoru wierzycielskiego banku nad przedsiębiorstwem. Obecnie pracuje jako adiunkt w Szkole Głównej Handlowej, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz prace badawcze nad zagadnieniami ładu korporacyjnego. W latach 2006-2009 piastowała stanowisko dyrektora w Agencji Rozwoju Przemysłu, odpowiadając za nadzór właścicielski, a wcześniej doradzała spółkom prywatnym i spółkom z udziałem Skarbu Państwa jako konsultant w firmie Arthur Andersen. Od 2006 roku zasiada w radach nadzorczych. Odbyła staże naukowe na Uniwersytecie w Munster w Niemczech jako stypendystka Fundacji Alexandera von Humboldta w latach 2003-2004 oraz na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley w latach 2001-2002 jako stypendystka Polsko-Amerykańskiej Fundacji Fulbrighta. Odbyła staże naukowe w Cambridge (MIT), Tucson (UoA), Munster, Kopenhadze (CBS), Birmingham (BBS), Berlinie (HSoG), Genui (UoG - Law School), oraz w Wiedniu (WU). Jest autorką wielu opracowań z zakresu ładu korporacyjnego.

 

Tomasz Bieske - Członek rady nadzorczej (członek niezależny)

Tomasz Bieske jest absolwentem ekonomii Uniwersytetu w Kolonii, Niemcy. Przez sześć lat pracował w centrali Dresdner Bank we Frankfurcie. W roku 1990 Pan Tomasz Bieske był współzałożycielem firmy Artur Andersen w Polsce, partnerem, dyrektorem grupy rynków finansowych odpowiedzialnym za współpracę z klientami z sektora finansowego. W firmie Ernst & Young, Partner, kontynuował pracę na stanowisku dyrektora Grupy Rynków Finansowych, Audytu i Doradztwa Gospodarczego połączonej firmy. Uczestniczył w większości najistotniejszych projektów w sektorze usług finansowych min.: przygotowanie oferty publicznej PKO BP S.A. i Kredyt Bank S.A., badanie sprawozdań finansowych: Narodowego Banku Polskiego, PKO BP S.A., Pekao S.A., Getin Holding i szeregu innych banków. Kierował wieloma projektami doradczymi w sektorze bankowym.

Od roku 2011 bierze udział w pracach zespołu do spraw zmian regulacji prawnych i biznesowych sektora bankowości spółdzielczej (czwarta dyrektywa Unii Europejskiej, propozycje zmian polskich ustaw, współpraca z Ministerstwem Finansów i KNF) jak również ściśle współpracuje ze Związkiem Banków Polskich i Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych. Posiada licencję polskiego biegłego rewidenta. W 2011 roku otrzymał złoty medal Związku Banków Polskich za udział w rozwoju bankowości w Polsce w latach 1991 – 2011. Do 30 czerwca 2013 roku związany z Ernst & Young.

 

Janusz Fiszer - Członek rady nadzorczej (członek niezależny)

Radca prawny i doradca podatkowy; absolwent wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk prawnych, specjalista prawa podatkowego i finansowego. Od 1980 r. pracownik naukowo-dydaktyczny wydziału zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – obecnie docent w Zakładzie Finansowo-Prawnych Problemów Zarządzania. Jednocześnie od 1991 r. starszy doradca, a w latach 1998-2012 partner w międzynarodowej kancelarii prawnej White & Case; w latach 2012-2013 r. partner w dziale prawno-podatkowym międzynarodowej firmy doradczej PwC, a od stycznia 2014 r. partner w kancelarii prawnej GESSEL. Wykładowca międzynarodowego prawa podatkowego na Podyplomowym Studium Międzynarodowych Strategii Podatkowych w Szkole Głównej Handlowej. Stypendysta University of Kansas School of Business w Lawrence, Kansas, USA (1982-1983) i stypendysta Deutscher Akademischer Austauschdienst [DAAD] oraz Fundacji Fritza Thyssena [Fritz Thyssen Stiftung] na Uniwersytecie w Monachium, Niemcy (1988-1989 i 1990). Autor ponad 1.100 publikacji fachowych na tematy prawno-podatkowe i finansowe w profesjonalnych czasopismach polskich i zagranicznych. Od 1993 r. członek rady programowej miesięcznika "Monitor Podatkowy". Od lat 90-tych korespondent profesjonalnego periodyku „Tax Notes International” w USA. Od 2004 r. autor stałych komentarzy podatkowych w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Stały lider międzynarodowych i krajowych rankingów prawników-specjalistów prawa podatkowego i doradców podatkowych. Współzałożyciel i członek rady nadzorczej Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego w Polsce, oddziału International Fiscal Association (IFA).

 

Mirosław Godlewski - Członek rady nadzorczej (członek niezależny)

Pan Godlewski posiada dyplom MBA Politechniki Warszawskiej, jest również absolwentem Harvard Business School Advanced Management Program Ashridge Management College. Obecnie Pan Godlewski jest prezesem wykonawczym w Apteki Gemini, Senior Advisorem w BCG, członkiem rady nadzorczej w Celon Pharma S.A., członkiem rady nadzorczej w Netia S.A. oraz tzw. „Angel Investor” w Hedgehog Fund. Pan Godlewski był członkiem rady nadzorczej w ABC Data SA, a także członkiem komitetu ds. nominacji i wynagrodzeń. W latach 2007 - 2014 pełnił funkcję prezesa i CEO w Netia SA. Pan Godlewski zajmował stanowiska kierownicze w Opoczno SA., Pepsi Cola General Bottlers-Polska Sp. z o.o. , DEC Sp. z. o.o. oraz MEMRB Polska.