Rada nadzorcza mBanku

Statut mBanku (§17), stanowi, iż rada nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków, powoływanych przez walne zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję. Co najmniej połowa członków rady nadzorczej, w tym przewodniczący rady musi posiadać obywatelsko polskie. Liczba członków rady nadzorczej jest ustalona przez walne zgromadzenie. Rada nadzorcza wybiera przewodniczącego i jego zastępcę spośród członków rady. Obecnie rada nadzorcza składa się z 12 członków (z których 4 jest członkami niezależnymi), których mandat wygasa z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia w 2020 roku.

 

Maciej Leśny - Przewodniczący rady nadzorczej

W 1969 roku ukończył studia na wydziale ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego. W ciągu swojej kariery zawodowej 6 lat pracował w przemyśle stoczniowym Gdańska, 8 lat w sieci Zakładów Elektronicznej Techniki Obliczeniowej. Ponad 22 lata przepracował w centralnej administracji państwowej, w tym 8 lat na stanowisku podsekretarza stanu: w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, w Ministerstwie Gospodarki, w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej, a następnie w Ministerstwie Infrastruktury.

Uczestniczył w studiach podyplomowych i szkoleniach prowadzonych przez uczelnie amerykańskie: Michigan University (Business School of Administration) i De Paul University (Chicago). W latach 1992-1993, jako stypendysta rządu USA, studiował na American University Washington DC. W trakcie stypendium odbył 4-miesięczny staż w Banku Światowym, a także szkolenie prywatyzacyjne w Międzynarodowym Funduszu Walutowym.

Przewodniczący rady nadzorczej banku od marca 1994 roku do 1998 roku.  Następnie do grudnia 2001 roku pełnił funkcję Członka rady nadzorczej. Ponownie powołany na przewodniczącego rady nadzorczej w 2004 roku.

 

Jörg Hessenmüller - Członek rady nadzorczej

W 1997 roku ukończył niemiecką akademię Hochschule für Bankwirtschaft we Frankfurcie nad Menem, gdzie uzyskał tytuł magistra zarządzania (Diplom–Betriebswirt (FH)). W latach 1989-2009 pracował w Dresdner Banku, gdzie zajmował różne stanowiska, m. in. Head of Financial Control, włączając w to odpowiedzialność za Londyn, Nowy Jork, Moskwę, Sao Paulo i Azję. W 2009 roku został dyrektorem zarządzającym w grupie Commerzbanku i pracował jako Head of Investment Banking Finance, Group Finance. W okresie od kwietnia 2012 roku do czerwca 2016 roku był członkiem zarządu mBanku S.A. odpowiedzialnym za obszar finansów.

Od lipca 2016 do stycznia 2019 był dyrektorem zarządzającym w grupie Commerzbanku we Frankfurcie, odpowiedzialnym za Group Development & Strategy. Od 15 stycznia 2019 został powołany na członka zarządu ds. operacji (COO) Commerzbanku AG.

 

Michael Mandel – Członek rady nadzorczej

Pan Michael Mandel od wielu lat związany jest z sektorem finansów, ukończył studia na kierunku zarządzenie Uniwersytetu w Münsterze.

Od 2002 roku związany z Commerzbank AG, w którym objął stanowisko dyrektora ds. rozwoju biznesu - segment klientów prywatnych.

W 2008 roku został powołany na stanowisko prezesa zarządu Comdirect Bank AG.

Od 2010 roku pełnił funkcje członka zarządu ds. klientów prywatnych w Commerzbank AG.

Od maja 2016 roku Pan Michael Mandel będzie pełnił funkcję członka zarządu Commerzbank AG odpowiedzialnego za segment biznesowy klientów prywatnych.

 

Marcus Chromik - Członek rady nadzorczej

Marcus Chromik studiował fizykę na Uniwersytecie w Getyndze, Uniwersytecie w Kilonii, Michigan State University oraz Uniwersytecie w Monachium. Karierę zawodową rozpoczął w 2001 roku w McKinsey. W 2004 roku dołączył do Postbank Group, gdzie zajmował szereg stanowisk kierowniczych, był między innymi odpowiedzialny za nowe emisje akcji oraz konsorcja, zarządzanie płynnością oraz Credit Treasury.
Od 2012 roku Marcus Chromik pełnił funkcję dyrektora ds. ryzyka kredytowego Commerzbanku (GRM-CRC). Wcześniej, przez ponad trzy lata pracował jako Chief Market Risk Officer w segmencie korporacji i rynków Commerzbanku, gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem rynkowym i płynności. Z dniem 1 stycznia 2016 roku Marcus Chromik został powołany na stanowisko członka zarządu Commerzbanku AG.

 

Stephan Engels – Członek rady nadzorczej

Absolwent Uniwersytu St. Gallen w Szwajcarii. W latach 1988-1993 pracował w departamencie audytu Daimler-Benz AG. Następnie przez 3 lata kierował Regionalnym Controllingiem (Europa) w debis AG. Od 1996 roku do 2000 roku był dyrektorem finansowym debis AirFinance B.V. W 2000 dołączył do Daimler Chrysler Bank AG, gdzie pełnił funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za operacje kredytowe, a potem dyrektora ds. finansów i IT.

Od 2003 roku zatrudniony w DaimlerChrysler Services AG, gdzie był członkiem zarządu odpowiedzialnym za finanse, controlling, zarządzanie ryzykiem oraz strategię. W latach 2007-2012 - członek komisji prezydialnej grupy Mercedes-Benz Cars odpowiedzialny za finanse i controlling oraz dyrektor controllingu korporacyjnego Daimler AG. Od 1 kwietnia 2012 roku - członek zarządu Commerzbanku.

 

Gurjinder Singh Johal - Członek rady nadzorczej

Gurjinder Singh Johal ukończył studia w zakresie biznesu i finansów w 1994 roku oraz studia menedżerskie w brytyjskiej szkole biznesu Saïd Business School. Karierę zawodową rozpoczął w 1995 roku w londyńskim Standard Banku. W 2007 roku wstąpił w szeregi Commerzbanku. Początkowo Gurjinder Singh Johal odpowiadał za segment Emerging Markets & Credit Derivatives, zaś od 2011 roku kierował działem Global Credit Trading. W latach 2016 – 2018 był członkiem zarządu pionu kierującym jednostką Group Market Risk Management. W październiku 2018 Gurjinder Singh Johal został dyrektorem zarządzającym odpowiedzialnym za Group Tresury w Commerzbanku AG.

 

Teresa Mokrysz - Członek rady nadzorczej

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach (1978 rok). W 1990 roku wykreowała markę „Mokate”, jedną z najbardziej rozpoznawalnych na świecie polskich marek. Niewielką rodzinną firmę przekształciła w grupę firm o międzynarodowym zasięgu. Jako współwłaścicielka,  kieruje ośmioma przedsiębiorstwami Mokate z siedzibami w Polsce i w Europie Środkowej. Wybudowała od podstaw kombinaty produkcyjne w Żorach i Ustroniu oraz rozbudowała kombinat pod Pragą (produkcja kawy, herbaty, półproduktów dla przemysłu spożywczego). Wyroby firmy wprowadziła na rynki blisko 70 krajów na wszystkich kontynentach.

Teresa Mokrysz zdobyła m.in. tytuł „Lidera 10-lecia", nadany przez Gazetę Wyborczą oraz „Sukces 10-lecia", nadany przez Businessman Magazine. W 2000 roku Międzynarodowa Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet z Los Angeles przyznała jej tytuł „Najbardziej Przedsiębiorczej Kobiety Świata". Jest m. in. fundatorką stypendiów dla zdolnej i niezamożnej młodzieży, wspomaga finansowo działalność służby zdrowia, domów opieki, domów dziecka i szkół.

 

Agnieszka Słomka-Gołębiowska - Członek rady nadzorczej   

Doktor nauk ekonomicznych. Ukończyła studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej ze specjalizacją: finanse i bankowość oraz studia MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania (IFG). Stopień doktora uzyskała w Szkole Głównej Handlowej, broniąc dysertację na temat nadzoru wierzycielskiego banku nad przedsiębiorstwem. Obecnie pracuje jako adiunkt w Szkole Głównej Handlowej, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz prace badawcze nad zagadnieniami ładu korporacyjnego. W latach 2006-2009 piastowała stanowisko dyrektora w Agencji Rozwoju Przemysłu, odpowiadając za nadzór właścicielski, a wcześniej doradzała spółkom prywatnym i spółkom z udziałem Skarbu Państwa jako konsultant w firmie Arthur Andersen. Od 2006 roku zasiada w radach nadzorczych. Odbyła staże naukowe na Uniwersytecie w Munster w Niemczech jako stypendystka Fundacji Alexandera von Humboldta w latach 2003-2004 oraz na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley w latach 2001-2002 jako stypendystka Polsko-Amerykańskiej Fundacji Fulbrighta. Odbyła staże naukowe w Cambridge (MIT), Tucson (UoA), Munster, Kopenhadze (CBS), Birmingham (BBS), Berlinie (HSoG), Genui (UoG - Law School), oraz w Wiedniu (WU). Jest autorką wielu opracowań z zakresu ładu korporacyjnego.

 

Tomasz Bieske - Członek rady nadzorczej (członek niezależny)

Tomasz Bieske jest absolwentem ekonomii Uniwersytetu w Kolonii, Niemcy. Przez sześć lat pracował w centrali Dresdner Bank we Frankfurcie. W roku 1990 Pan Tomasz Bieske był współzałożycielem firmy Artur Andersen w Polsce, partnerem, dyrektorem grupy rynków finansowych odpowiedzialnym za współpracę z klientami z sektora finansowego. W firmie Ernst & Young, Partner, kontynuował pracę na stanowisku dyrektora Grupy Rynków Finansowych, Audytu i Doradztwa Gospodarczego połączonej firmy. Uczestniczył w większości najistotniejszych projektów w sektorze usług finansowych min.: przygotowanie oferty publicznej PKO BP S.A. i Kredyt Bank S.A., badanie sprawozdań finansowych: Narodowego Banku Polskiego, PKO BP S.A., Pekao S.A., Getin Holding i szeregu innych banków. Kierował wieloma projektami doradczymi w sektorze bankowym.

Od roku 2011 bierze udział w pracach zespołu do spraw zmian regulacji prawnych i biznesowych sektora bankowości spółdzielczej (czwarta dyrektywa Unii Europejskiej, propozycje zmian polskich ustaw, współpraca z Ministerstwem Finansów i KNF) jak również ściśle współpracuje ze Związkiem Banków Polskich i Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych. Posiada licencję polskiego biegłego rewidenta. W 2011 roku otrzymał złoty medal Związku Banków Polskich za udział w rozwoju bankowości w Polsce w latach 1991 – 2011. Do 30 czerwca 2013 roku związany z Ernst & Young.

 

Mirosław Godlewski - Członek rady nadzorczej (członek niezależny)

Pan Godlewski posiada dyplom MBA Politechniki Warszawskiej, jest również absolwentem Harvard Business School Advanced Management Program Ashridge Management College. Obecnie Pan Godlewski jest prezesem wykonawczym w Apteki Gemini, Senior Advisorem w BCG, członkiem rady nadzorczej w Celon Pharma S.A., członkiem rady nadzorczej w Netia S.A. oraz tzw. „Angel Investor” w Hedgehog Fund. Pan Godlewski był członkiem rady nadzorczej w ABC Data SA, a także członkiem komitetu ds. nominacji i wynagrodzeń. W latach 2007 - 2014 pełnił funkcję prezesa i CEO w Netia SA. Pan Godlewski zajmował stanowiska kierownicze w Opoczno SA., Pepsi Cola General Bottlers-Polska Sp. z o.o. , DEC Sp. z. o.o. oraz MEMRB Polska.