FATCA
(ang. Foreign Account Tax Compliance Act)

 

1 grudnia 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. z 2015 r. poz. 1712), zwanej dalej „Ustawą”.

Ustawa nałożyła na instytucje finansowe w tym na mBank obowiązek pobierania od klientów oświadczenia czy są oni amerykańskimi podatnikami a w przypadku klientów instytucjonalnych dodatkowo klasyfikacji przedmiotowej prowadzonej działalności, zgodnie z nomenklaturą FATCA.

Obowiązki banku wynikające z FATCA:

 • identyfikowanie klientów indywidulanych i firmowych – posiadaczy rachunków finansowych pod kątem posiadania statusu podatnika amerykańskiego („US Person”),
 • weryfikowanie czy klienci firmowi mBanku są kontrolowani przez podatnika Stanów Zjednoczonych Ameryki (tj. beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu)
 • raportowanie danych dotyczących tych klientów oraz ich dochodów do polskich organów podatkowych.


Obowi
ązki klientów wynikające z FATCA


1. Obowiązek złożenia oświadczenia o rezydencji podatkowej dotyczy klientów, którzy zawarli z mBankiem S.A. umowę o rachunek finansowy w poniższych okresach:

a. Od dnia 1 grudnia 2015r.

złożenie oświadczenia przez klienta jest częścią procesu i warunkiem otwarcia rachunku.

b. Od dnia 1 lipca 2014r. do dnia 30 listopada 2015r. włącznie

termin złożenia oświadczenia przez klienta upłynął 30 listopada 2016r. W przypadku klientów, którzy nie złożyli oświadczenia, bank zobowiązany był do zablokowania rachunków finansowych. Oznacza to, iż nie można między innymi dokonywać wypłat gotówkowych, realizować przelewów czy zrywać założonych wcześniej lokat.

Możliwość wypłacania środków z rachunków finansowych zostanie przywrócona w ciągu 3 dni roboczych po złożeniu oświadczenia o rezydencji podatkowej.

c. Do dnia 30.06 2014r.

w stosunku do tych klientów, mBank zobowiązany jest do potwierdzenia statusu podatkowego, tj. czy klient spełnia kryteria podatnika amerykańskiego. W przypadku klientów firmowych, bank potwierdza także, czy osoba kontrolująca klienta (firmę) spełnia kryteria podatnika amerykańskiego.


2. W przypadku zmiany statusu podatkowego, Klient zobowiązany jest zaktualizować złożone w banku oświadczenie.


Niezależnie od powyższego mBank S.A. zobowiązany jest do weryfikacji wiarygodności złożonego oświadczenia  o rezydencji podatkowej  i w tym celu może występować do swoich klientów o dostarczenie dodatkowych dokumentów, potwierdzających ich status podatkowy.

 

Rachunek finansowy w mBanku to w szczególności rachunek oszczędnościowy, oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący, rachunek karty kredytowej, rachunek papierów wartościowych, rachunek powierniczy, objęty obowiązkiem identyfikacji zgodnie z Ustawą.

Informacja na temat zgodności mBank S.A. z FATCA (ang. Foreign Account Tax Compliance Act)

Zgodnie z wymogami FATCA, mBank został zarejestrowany na stronie internetowej IRS – agencji rządowej Stanów Zjednoczonych Ameryki odpowiedzialnej za podatki z następującymi danymi:

Nazwa: mBank S.A.

Status FATCA: Registered Deemed Compliant FFI IGA MODEL 1 (Współpracująca zagraniczna instytucja finansowa – IGA MODEL1)


Numery GIIN:

mBank S.A. Poland: T2B1ED.00000.LE.616

mBank Czech Republic foreign branch (oddział zagraniczny w Czechach): T2B1ED.00000.BR.203

mBank Slovak Republic foreign branch (oddział zagraniczny w Czechach): T2B1ED.00000.BR.703

 

Podatnik amerykański

 • 1.  

  Informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólników spółek cywilnych

  • Osoba amerykańska oznacza:

   • obywatela amerykańskiego lub,
   • osobę, która po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach USA, dokonała wyboru amerykańskiej rezydencji dla celów podatkowych lub,
   • osobę przebywającą na stałe w Stanach Zjednoczonych (np. uzyskała prawo stałego pobytu w USA przez dowolny okres w danym roku podatkowym - jest posiadaczem tzw. Zielonej Karty) lub
   • osobę, która spełniła test długości pobytu w Stanach Zjednoczonych, czyli spełniła łacznie poniże warunki:

    - przebywała w USA przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i jednocześnie
    - liczba dni, w których przebywała w USA w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni. Ustalając liczbę dni pobytu stosuje się mnożnik 1 dla liczby dni pobytu w roku bieżącym, 1/3 dla dni pobytu w roku poprzednim i 1/6 dla dni pobytu dwa lata wstecz.
 • 2.  

  Informacje dotyczące klientów firmowych innych niż osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólnicy spółek cywilnych

  • Osoba amerykańska

   Oznacza podmiot, który jest:

   • spółką osobową lub kapitałową utworzoną w Stanach Zjednoczonych na podstawie prawa Stanów Zjednoczonych albo któregokolwiek ze stanów lub
   • trustem jeżeli:
    -prawo do wydawania poleceń i orzeczeń dotyczących wszystkich kwestii związanych z zarządzaniem trustem miałby sąd z właściwością miejscową w Stanach Zjednoczonych lub,
    -jedna lub więcej osób amerykańskich miałaby prawo do kontrolowania wszystkich istotnych decyzji trustu lub kontrolowania majątku osoby zmarłej, która była obywatelem lub przebywała na stałe w Stanach Zjednoczonych.


   Szczególna osoba amerykańska

   Oznacza osobę amerykańską, która nie należy do poniższych kategorii:

   • podmiot notowany na rynku giełdowym lub powiązany z takim podmiotem
   • rząd, stan, terytorium Stanów Zjednoczonych, jakakolwiek ich agencja lub instytucja,
   • jest organizacją zwolniona z opodatkowania na podstawie przepisów USA,
   • bank,
   • spółka inwestycyjna w rozumieniu przepisów USA,
   • dealer papierów wartościowych lub brokerem,
   • fundusz typu trust.

   • Bank umożliwia złożenie oświadczenia w następujący sposób. W przypadku pytań dotyczących możliwości złożenia oświadczenia o rezydencji podatkowej

    w mBanku prosimy o kontakt z mLinią pod numerem telefonu: 801 300 800.

Szczegółowa klasyfikacja FATCA– dla nieamerykańskich podmiotów

Informacje dotyczące klientów firmowych innych niż osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólnicy spółek cywilnych

 • 1.  

  Aktywny podmiot niefinansowy (ang. Active NFFE)

  • Oznacza podmiot, który ma siedzibę w Polsce lub w innym kraju niż Stany Zjednoczone, nie jest instytucją finansową, a który spełnia  jedno z poniższych kryteriów:

   • mniej niż 50% dochodu brutto jest dochodem biernym1 oraz mniej niż 50% posiadanych aktywów to aktywa, które przynoszą dochód bierny1,
   • jest notowany na rynku giełdowym (akcje są przedmiotem regularnego obrotu) lub jest powiązany z innym podmiotem notowanym na rynku giełdowym,
   • jest spółką w organizacji (czyli nie prowadzi działalności gospodarczej i nie prowadził wcześniej takiej działalności, ale inwestuje kapitał w majątek w celu prowadzenia działalności gospodarczej innej niż działalność instytucji finansowej),
   • nie był instytucją finansową przez ubiegłe pięć lat i jest w likwidacji lub reorganizacji i nie będzie prowadził działalności instytucji finansowej,
   • zajmuje się głównie prowadzeniem transakcji finansowych lub zabezpieczających ryzyko na rzecz podmiotów lub z podmiotami, które nie są instytucjami finansowymi, oraz nie finansuje lub nie świadczy takich transakcji dla żadnego podmiotu, który nie jest z nim powiązany,
   • jest podmiotem, który spełnia łącznie wszystkie poniższe kryteria:
    - został utworzony i jest prowadzony w kraju swojej siedziby wyłącznie dla celów: religijnych, charytatywnych, naukowych, artystycznych, kulturalnych oraz edukacyjnych lub jest organizacją zawodową, organizacją przedsiębiorców, izbą handlową, organizacją pracy, związkiem rolników lub działkowców, organizacją społeczną lub organizacją prowadzoną wyłącznie w celu wspierania rozwoju społecznego,
    - jest zwolniony z podatku dochodowego (w kraju siedziby firmy),
    - nie posiada udziałowców lub członków, którzy są właścicielami lub beneficjentami jego dochodu lub majątku,
    - odpowiednie przepisy lub jego statut nie pozwalają na przekazanie jego dochodu lub majątku - osobie prywatnej lub podmiotowi niebędącego podmiotem charytatywnym,
    - odpowiednie przepisy bądź statut firmy mówią, iż w przypadku jej likwidacji lub rozwiązania, majątek zostanie przekazany na rzecz firmy rządowej lub organizacji non profit, lub przypadnie w udziale rządowi.

   1Dochód bierny (pasywny)

   Oznacza okresowy (np. comiesięczny) dochód bez stałego angażowania własnej pracy, np.

   • odsetki z depozytów bankowych,
   • dywidendy,
   • dochody z tytułu praw autorskich, licencji, patentów,
   • dochody z marketingu sieciowego,
   • dochody z programów partnerskich,
   • dochody z funduszy inwestycyjnych,
   • takie dochody jak: renta, emerytura, świadczenia rodzinne,
   • czynsze i opłaty licencyjne inne niż wynikające z aktywnego prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem pracowników,
   • zyski z transakcji (w tym kontraktów dot. instrumentów pochodnych) dotyczących towarów
   • nadwyżki różnic kursowych (dodatnich nad ujemnymi).
 • 2.  

  Pasywny podmiot niefinansowy (ang. Passive NFFE)

  • Oznacza niefinansowy podmiot, który ma siedzibę w Polsce lub w kraju innym niż Stany Zjednoczone
   a który nie jest:

   • aktywnym podmiotem niefinansowym,
   • spółką osobową lub trustem pełniącym funkcję płatnika, tj. takim który nalicza, pobiera i odprowadza do amerykańskiego urzędu podatkowego, podatek w wys. 30% od płatności objętych regulacją FATCA, (zgodnie z przepisami Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych).
 • 3.  

  Zwolniony uprawniony odbiorca (ang. Exempt Beneficjalny Owner)

  • Oznacza podmiot mający siedzibę w Polsce taki jak:

   • Bank Centralny, instytucja określona przez prawo lub wyznaczona przez rząd, emitująca środki płatnicze, które pozostają w obiegu jako waluta.
   • Organizacja Międzynarodowa (oraz agencje i inne jednostki organizacyjne w całości należące do tej organizacji), w skład której wchodzą rządy inne niż rząd Stanów Zjednoczonych, która ma siedzibę w Polsce i jej dochód nie jest korzyścią osiąganą przez osoby prywatne,
   • Podmioty rządowe, tj. w tym Rząd Polski i podległe im jednostki organizacyjne, wszelkie władze lokalne takie jak: województwa, powiaty, gminy oraz ich agencje lub instytucje,
   • Fundusze, które kwalifikują się jako zwolnieni uprawnieni odbiorcy:
   • Fundusz emerytalny wskazany w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania,
   • Powszechny fundusz emerytalny,
   • Zamknięty fundusz emerytalny,
   • Fundusz emerytalny utworzony przez zwolnionego uprawnionego odbiorcę,
   • Podmiot będący instytucją inwestycyjną, pod warunkiem, że każdy bezpośredni udziałowiec podmiotu jest zwolnionym uprawnionym odbiorcą 
    i każdy bezpośredni posiadacz wierzytelności jest albo depozytariuszem albo zwolnionym uprawnionym odbiorcą.
 • 4.  

  Zarejestrowana współpracująca instytucja finansowa

  • Oznacza nieamerykańską Instytucję Finansową zarejestrowaną na portalu IRS (Zarejestrowana Współpracująca Instytucja Finansowa), a pochodzącą z państwa, które podpisało umowę IGA.

 • 5.  

  Nieuczestnicząca instytucja finansowa (Nonparticipating FFI)

  • Oznacza podmiot, która jest instytucją finansową, a która:

   • nie rejestrowała się na stronie Internetowej IRS i nie posiada numeru GIIN, gdyż nie zawarła umowy z IRS lub
   • pochodzi z kraju, który nie zawarł umowy międzyrządowej ze Stanami Zjednoczonymi lub posiadała wcześniej status Uczestniczącej Instytucji Finansowej, ale go utraciła w związku z niewypełnianiem obowiązków FATCA.
 • 6.  

  Współpracująca instytucja finansowa

  • Oznacza nieamerykańską Instytucję Finansową pochodzącą z państwa, które podpisało umowę IGA oraz należy do jednej z poniższych kategorii (Współpracująca Instytucja Finansowa):

Kategorie współpracujących instytucji finansowych

Oznacza instytucję finansową, która spełnia następujące wymagania:

 • jest zarejestrowana i posiada licencję zgodną z przepisami prawa polskiego,
 • nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności poza granicami Polski,
 • nie może pozyskiwać klientów i posiadaczy rachunków poza granicami Polski, w tym również za pośrednictwem strony Internetowej,
 • jest zobowiązana, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym przepisami dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML - anty-money laundering), do identyfikacji rezydentów polskich będących właścicielami rachunków, ze względu na obowiązki raportowe lub pobór podatku u źródła,
 • co najmniej 98% rachunków finansowych, musi znajdować się w posiadaniu rezydentów polskich,
 • od 1 lipca 2014r. musiała wdrożyć procedury zapobiegające prowadzeniu przez nią rachunku finansowego dla Wyłączonej (Nieuczestniczącej) instytucji finansowej oraz monitorować czy otwiera lub prowadzi rachunek finansowy dla Szczególnej Osoby Amerykańskiej, w tym dla osoby która nie jest polskim rezydentem a była w chwili otwarcia rachunku,
 • zasady, o których mowa powyżej muszą zapewniać, że w przypadku zidentyfikowania rachunku prowadzonego dla Szczególnej Osoby Amerykańskiej, która nie jest już rezydentem Polski lub pasywnego podmiotu niefinansowego posiadającego beneficjentów rzeczywistych, którzy nie są rezydentami polskimi, instytucja finansowa zaraportuje takie rachunki zgodnie z wymaganiami FATCA lub je zamknie.
 • nie może stosować zasad lub praktyk ograniczających prowadzenie rachunków dla Szczególnych Osób Amerykańskich, którzy są polskimi rezydentami.
 • każdy podmiot z nią powiązany, który jest instytucja finansową (za wyjątkiem funduszu emerytalnego), musi być utworzony i posiadać siedzibę w Polsce oraz zobowiązany jest do przestrzegania powyższych wymogów.

Oznacza polską instytucję finansową, która spełnia następujące wymagania:

 • działa zgodnie z polskim prawem wyłącznie jako bank lub spółdzielcza instytucja kredytowa i której celem nie jest osiąganie zysku,
 • jej podstawową działalnością jest przyjmowaniu depozytów i udzielanie pożyczek bankom, niepowiązanym klientom detalicznym oraz członkom spółdzielni kredytowych (pod warunkiem, że żaden z członków spółdzielni nie posiada w nich więcej niż 5% udziałów),
 • nie daje możliwości otworzenia rachunku finansowego za pośrednictwem swojej strony internetowej,
 • jej suma aktywów nie przekracza 175.000.000 USD, natomiast suma jej aktywów
  i podmiotów z nią powiązanych nie przekracza 500.000.000 USD,
 • wszystkie podmioty z nią powiązane muszą być utworzone lub działać
  w Polsce i spełniać powyższe warunki z wyjątkiem podmiotu powiązanego, który jest funduszem emerytalnym lub instytucją prowadzącą rachunki o niższej wartości.

Oznacza polską instytucję finansową, która spełnia poniższe warunki:

 • nie jest podmiotem inwestującym,
 • wartość każdego z rachunków finansowych prowadzonych przez nią lub podmiot z nią powiązany nie przekracza 50.000 USD,
 • wysokość jej aktywów jak i suma aktywów jej i podmiotów z nią powiązanych nie przekracza 50.000.000 USD

Oznacza polską instytucję finansową spełniająca łącznie poniższe warunki:

 • jest uznana za taką wyłącznie dlatego, że jako emitent kart kredytowych akceptuje depozyty powstałe w wyniku nadpłat dokonywanych przez posiadaczy kart kredytowych a nadpłaty te nie są natychmiast klientowi zwracane.
 • do 1 lipca 2014 wdrożyła procedury zapobiegające przyjmowaniu depozytów od klientów
  w wysokości większej niż 50.000 USD lub procedury zabezpieczające, że depozyt złożony ponad wartość 50.000 USD zostanie klientowi zwrócony w terminie 60 dni.

Oznacza fundusz typu trust utworzony zgodnie z polskim prawem, w którym powiernik trustu wypełnia wszystkie wymagania raportowe FATCA w stosunku do wszystkich rachunków posiadanych przez trust.

Oznacza instytucję finansową, która opisana jest w punkcie (a) lub (b), a która jest zarządzana przez podmiot spełniający wymagania określone w punkcie (c):

a. instytucja finansowa jest (zarządzanym) finansowanym podmiotem inwestującym, jeśli: 

 • została utworzona w Polsce i zgodnie z amerykańskim przepisami nie jest kwalifikowanym pośrednikiem, spółką lub trustem pełniącym rolę płatnika
 • firma zarządzająca (finansująca) uzgodniła z nią, że będzie nią zarządzała

b. instytucja finansowa jest (zarządzaną) finansowaną kontrolowaną spółką jeśli:

 • została utworzona w Polsce i zgodnie z amerykańskim przepisami nie jest kwalifikowanym pośrednikiem, spółką lub trustem pełniącym rolę płatnika,
 • jest własnością bezpośrednio bądź pośrednio amerykańskiej instytucji finansowej, która spełnia wymagania FATCA,
 • posiada z podmiotem nią zarządzającym wspólny system elektroniczny, który umożliwia identyfikację posiadaczy rachunków i beneficjentów instytucji finansowej oraz wgląd do wszystkich kont, dostęp do wszystkich rachunków oraz informacji o jej klientach, w tym do ich dokumentacji, płatności oraz sald rachunków.

c. podmiot zarządzający spełnia poniższe wymagania:

 • zarejestrował się w amerykańskim urzędzie podatkowym jako podmiot zarządzający, na stronie rejestracyjnej IRS FATCA i nie unieważnił swojego statusu jako podmiotu zarządzającego,
 • jest upoważniony do działania w imieniu instytucji finansowej i zarejestrował ją
  w amerykańskim urzędzie podatkowym na stronie IRS, jeśli zidentyfikował
  w instytucji finansowej rachunki posiadane przez Szczególne Osoby Amerykańskie,
 • wyraził zgodę na wykonywanie w imieniu instytucji finansowej wszelkich obowiązków wynikających z regulacji FATCA w tym raportowanie, potrącanie podatku u źródła,
 • we wszystkich raportach składanych w jej imieniu posługuje się jej numerem nadanym przeze IRS.

Oznacza polską instytucję finansową, która:

 • jest funduszem inwestycyjnym i zgodnie z amerykańskimi przepisami nie jest kwalifikowanym pośrednikiem, nie jest spółką lub trustem pełniącym rolę płatnika,
 • nie oferuje usług inwestycyjnych podmiotom niepowiązanym,
 • udziały w niej posiada dwadzieścia lub mniej osób,
 • podmiot nią zarządzający spełnia wymagania FATCA i realizuje w jej imieniu wszelkie wymagania związane z regulacją FATCA, w tym działania raportowe, ostrożnościowe i poboru podatku.

Podmiot zarządzający funduszem  inwestycyjnym spełnia następujące wymagania:

 • zarejestrował się w amerykańskim urzędzie podatkowym IRS jako podmiot zarządzający (finansujący), na stronie rejestracyjnej IRS FATCA i nie unieważnił swojego statusu jako podmiotu zarządzającego,
 • wyraził zgodę na wykonywanie w imieniu funduszu inwestycyjnego wszelkich obowiązków wynikających z regulacji FATCA w tym raportowanie, potrącanie podatku u źródła,
 • zarejestrował fundusz inwestycyjny w IRS i we wszystkich raportach składanych w jego imieniu posługuje się jego numerem nadanym przez IRS.

Oznacza podmiot utworzony w Polsce, który jest instytucją finansową zajmująca się:

 • doradztwem inwestycyjnym i działa w imieniu klientów lub
 • zarządzaniem portfelem inwestycyjnym (zarządzaniem środkami) w imieniu klientów zdeponowanymi w instytucji finansowej innej niż Nieuczestnicząca Instytucja Finansowa.

 

Oznacza podmiot utworzony w Polsce, w którym wszystkie udziały posiadane są przez (bądź za pośrednictwem):

 • jednego lub większą liczbę uprawnionych odbiorców,
 • aktywne podmioty niefinansowe,
 • osoby amerykańskie, które nie są szczególnymi osobami amerykańskim,
 • instytucje finansowe, które nie są wyłączonymi (nieuczestniczącymi) instytucjami finansowymi.

Zakres danych klienta przekazywanych do lokalnych organów podatkowych

Sposób złożenia oświadczenia 


Firmy będące osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólnikami spółek cywilnych

 

Oświadczenie o rezydencji podatkowej można złożyć:

 1. telefonicznie na mLinii
 2. podczas wizyty w placówce
 3. w serwisie transakcyjnym:
  - dla nowego klienta - podczas otwierania rachunku
  - dla klienta istniejącego posiadającego już rachunek finansowy – wybierając kolejno zakładki: Finanse, Usługi, Nowa usługa, FATCA i CRS

 

 

Firmy inne niż osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólnicy spółek cywilnych 

 

Oświadczenie o rezydencji podatkowej można złożyć:

 • podczas wizyty w placówce
 • telefonicznie na mLinii, dla klientów otwierających rachunek bieżący
 • w serwisie transakcyjnym, dla klientów otwierających rachunek bieżący

 

Administratorem danych zebranych w oświadczeniu jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18. 

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Pakiecie RODO dla klientów indywidualnych i firmowych na stronie www.mbank.pl/pdf/rodo/pakiet-rodo-indywidualny.pdf.

W przypadku pytań związanych z kwestiami podatkowymi prosimy kontaktować się z doradcą podatkowym. mBank nie oferuje usług doradztwa podatkowego.