FATCA
(ang. Foreign Account Tax Compliance Act)

1 grudnia 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. z 2015r. poz. 1712), zwanej dalej „Ustawą”.

Ustawa nałożyła na instytucje finansowe w tym na mBank obowiązek pobierania od klientów oświadczenia czy są oni amerykańskimi podatnikami a w przypadku klientów instytucjonalnych dodatkowo klasyfikacji przedmiotowej prowadzonej działalności, zgodnie z nomenklaturą FATCA.

 

Obowiązki banku wynikające z FATCA:

 • identyfikowanie klientów indywidulanych i firmowych – posiadaczy rachunków finansowych pod kątem posiadania statusu podatnika amerykańskiego („US Person”),
 • weryfikowanie czy klienci firmowi mBanku są kontrolowani przez podatnika Stanów Zjednoczonych Ameryki (tj. beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu)
 • raportowanie danych dotyczących tych klientów oraz ich dochodów do polskich organów podatkowych.

Obowiązki klientów wynikające z FATCA

 

1. Obowiązek złożenia oświadczenia o rezydencji podatkowej dotyczy klientów, którzy zawarli z mBankiem S.A. umowę o rachunek finansowy w poniższych okresach:

 

a. Od dnia 1 grudnia 2015r.

złożenie oświadczenia przez klienta jest częścią procesu i warunkiem otwarcia rachunku.

b. Od dnia 1 lipca 2014r. do dnia 30 listopada 2015r. włącznie
termin złożenia oświadczenia przez klienta upłynął 30 listopada 2016r. W przypadku klientów, którzy nie złożyli oświadczenia, bank zobowiązany był do zablokowania rachunków finansowych. Oznacza to, iż nie można między innymi dokonywać wypłat gotówkowych, realizować przelewów czy zrywać założonych wcześniej lokat.

Możliwość wypłacania środków z rachunków finansowych zostanie przywrócona w ciągu 3 dni roboczych po złożeniu oświadczenia o rezydencji podatkowej.

c. Do dnia 30.06 2014r.
w stosunku do tych klientów, mBank zobowiązany jest do potwierdzenia statusu podatkowego, tj. czy klient spełnia kryteria podatnika amerykańskiego. W przypadku klientów instytucjonalnych, bank potwierdza także, czy osoba kontrolująca klienta (firmę) spełnia kryteria podatnika amerykańskiego.

 

2. W przypadku zmiany statusu podatkowego, Klient zobowiązany jest zaktualizować złożone w banku oświadczenie.


Niezależnie od powyższego mBank S.A. zobowiązany jest do weryfikacji wiarygodności złożonego oświadczenia o rezydencji podatkowej  i w tym celu może występować do swoich klientów o dostarczenie dodatkowych dokumentów, potwierdzających ich status podatkowy.


Rachunek finansowy to w szczególności rachunek oszczędnościowy, oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący, rachunek karty kredytowej, rachunek papierów wartościowych, rachunek powierniczy, objęty obowiązkiem identyfikacji zgodnie z Ustawą.

 

Informacja na temat zgodności mBank S.A. z FATCA (ang. Foreign Account Tax Compliance Act)

Zgodnie z wymogami FATCA, mBank został zarejestrowany na stronie internetowej IRS – agencji rządowej Stanów Zjednoczonych Ameryki odpowiedzialnej za podatki z następującymi danymi:

Nazwa: mBank S.A.

Status FATCA: Registered Deemed Compliant FFI IGA MODEL 1 (Współpracująca zagraniczna instytucja finansowa – IGA MODEL1)


Numery GIIN:

mBank S.A. Poland: T2B1ED.00000.LE.616

mBank Czech Republic foreign branch (oddział zagraniczny w Czechach): T2B1ED.00000.BR.203

mBank Slovak Republic foreign branch (oddział zagraniczny w Czechach): T2B1ED.00000.BR.703

 

Podatnik amerykański - osoba amerykańska

 • 1.  

  dotyczy osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólników spółek cywilnych

  • Oznacza to:

   • obywatela amerykańskiego lub,
   • osobę, która po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach USA, dokonała wyboru amerykańskiej rezydencji dla celów podatkowych lub,
   • osobę przebywającą na stałe w Stanach Zjednoczonych (np. uzyskała prawo stałego pobytu w USA przez dowolny okres w danym roku podatkowym - jest posiadaczem tzw. Zielonej Karty) lub
   • osobę, która spełniła test długości pobytu w Stanach Zjednoczonych, czyli spełniła łącznie poniższe warunki:
    • przebywała w USA przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i jednocześnie
    • liczba dni, w których przebywała w USA w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni.

   Ustalając liczbę dni pobytu stosuje się mnożnik 1 dla liczby dni pobytu w roku bieżącym, 1/3 dla dni pobytu w roku poprzednim i 1/6 dla dni pobytu dwa lata wstecz.

    

   Bank umożliwia złożenie oświadczenia w następujący sposób.

   W przypadku pytań dotyczących możliwości złożenia oświadczenia o rezydencji podatkowej w mBanku prosimy o kontakt z mLinią pod numerem telefonu: 801 300 800 .

Zakres danych klienta przekazywanych do lokalnych organów podatkowych

 

Sposób złożenia oświadczenia

 

Oświadczenie o rezydencji podatkowej można złożyć:

 1. telefonicznie na mLinii
 2. podczas wizyty w placówce
 3. w serwisie transakcyjnym:
  - dla nowego klienta - podczas otwierania rachunku,
  - dla klienta istniejącego posiadającego już rachunek finansowy – wybierając kolejno zakładki: Produkty, Usługi, Nowa usługa, FATCA i CRS

 

Administratorem danych zebranych w oświadczeniu jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18. 

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Pakiecie RODO dla klientów indywidualnych i firmowych na stronie www.mbank.pl/pdf/rodo/pakiet-rodo-indywidualny.pdf.
Oświadczenie złożone w mBanku będzie przekazywane do Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, w których klient posiada przynajmniej jeden aktywny rejestr funduszu przypisany do mBanku jako dystrybutora.


W przypadku pytań związanych z kwestiami podatkowymi prosimy kontaktować się z doradcą podatkowym. mBank nie oferuje usług doradztwa podatkowego.

 

W przypadku pytań dotyczących możliwości złożenia oświadczenia FATCA w mBanku prosimy o kontakt z mLinią pod numerem telefonu: 801 300 800

W przypadku pytań związanych z kwestiami podatkowymi prosimy kontaktować się z doradcą podatkowym. mBank nie oferuje usług doradztwa podatkowego.