Kategorie

Ubezpieczenie Życie 24h


W celu zgłoszenia szkody w przypadku świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego:

 • wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia,
 • kopię odpisu skróconego aktu zgonu Ubezpieczonego,
 • kopię karty statystycznej do karty zgonu lub dokumentacji medycznej potwierdzającej przyczynę śmierci, kopię dokumentacji medycznej z przychodni, szpitala lub placówek medycznych, w których Ubezpieczony był zarejestrowany i leczony w związku z zaistniałym zdarzeniem ubezpieczeniowym będący przyczyną zgłoszonego roszczenia
 • kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości każdego z Uprawnionych,
 • kopię odpisu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub kopię zarejestrowanego notarialnego poświadczenia dziedziczenia – w przypadku gdy Uprawniony jest spadkobiercą Ubezpieczonego.


W przypadku świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku lub śmierci Ubezpieczonego w następstwie Wypadku komunikacyjnego:

 • wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia,
 • opis okoliczności zdarzenia,
 • kopię odpisu skróconego aktu zgonu Ubezpieczonego,
 • kopię karty statystycznej do karty zgonu lub dokumentu potwierdzającego przyczynę śmierci,
 • kopię opisu świadczenia pierwszej pomocy lub pomocy doraźnej (pogotowie ratunkowe, szpital itp.),
 • kopię protokołu opisującego okoliczności zdarzenia (protokołu powypadkowego sporządzonego przez Komisję BHP, notatki urzędowej z policji, protokołu oględzin miejsca zdarzenia w przypadku wypadku komunikacyjnego, informacji o sposobie zakończenia postępowania przygotowawczego – w przypadku gdy zostało wszczęte postępowanie przygotowawcze, lub kopii postanowienia o umorzeniu postępowania),
 • kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości każdego z Uprawnionych do otrzymania świadczenia,
 • kopię odpisu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku – w przypadku gdy Uprawniony jest spadkobiercą Ubezpieczonego lub kopię zarejestrowanego notarialnego poświadczenia dziedziczenia

Wniosek o wypłatę świadczenia z Terminowego Ubezpieczenia na Życie 24h

AXA jest uprawniona do żądania od osoby składającej wniosek o wypłatę świadczenia przedstawienia innych dokumentów, jeżeli dokumenty te są niezbędne do ustalenia odpowiedzialności AXA lub wysokości świadczenia ubezpieczeniowego.