Obowiązki podatkowe związane z wdrożeniem ustawodawstwa FATCA
(ang. Foreign Account Tax Compliance Act)

1 grudnia 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. z 2015r. poz. 1712), zwanej dalej „Ustawą”.

Ustawa nałożyła na instytucje finansowe w tym na mBank obowiązek pobierania od klientów oświadczenia czy są oni amerykańskimi podatnikami
a w przypadku klientów instytucjonalnych dodatkowo klasyfikacji przedmiotowej prowadzonej działalności, zgodnie z nomenklaturą FATCA.

Obszar zbierania danych obejmuje:

 • identyfikowanie klientów indywidulanych i instytucjonalnych pod kątem posiadania statusu amerykańskiego podatnika („US Person”),
 • weryfikację czy klienci instytucjonalni mBanku są kontrolowani przez podatnika Stanów Zjednoczonych Ameryki (tj. beneficjenta rzeczywistego
  w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu)
 • przekazywanie danych dotyczących klientów i ich rachunków, zdefiniowanych jako podlegających raportowaniu, do amerykańskich organów podatkowych za pośrednictwem organów podatkowych w Polsce, w termiach określonych w Ustawie.


Obowiązkowi składania oświadczeń FATCA podlegają:


1. Klienci, którzy od dnia 1 grudnia 2015r. dokonają zawarcia z mBankiem umowy o prowadzenie rachunku finansowego. Klienci składają oświadczenie na bieżąco w procesie otwarcia rachunku (złożenie oświadczenia jest warunkiem otwarcia rachunku).

2. Klienci, którzy w okresie od dnia 1 lipca 2014r. do dnia 30 listopada 2015r. włącznie zawarli z mBankiem umowę o prowadzenie rachunku finansowego. Klienci składają oświadczenie do 30 listopada 2016r. W przypadku niezłożenia oświadczenia w powyższym terminie, mBank zmuszony będzie zablokować rachunki finansowe (tj. czasowo uniemożliwić dysponowanie środkami / wartościami majątkowymi zgromadzonymi na rachunkach), w ciągu 3-ch dni roboczych od upływu terminu. Zdjęcie blokady możliwe będzie po złożeniu oświadczenia FATCA.

3. Klienci, którzy na 30.06 2014r. posiadali w mBanku rachunki finansowe. W stosunku do tych klientów, mBank dokonuje weryfikacji czy klient nie spełnia kryteriów podatnika amerykańskiego a w przypadku klientów instytucjonalnych dodatkowo czy takich cech nie posiada osoba kontrolująca klienta.

Rachunek finansowy to w szczególności rachunek oszczędnościowy, oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący, rachunek karty kredytowej, rachunek papierów wartościowych, rachunek powierniczy, objęty obowiązkiem identyfikacji zgodnie z Ustawą.

Niezależnie od powyższego mBank S.A. zobowiązany jest do weryfikacji wiarygodności złożonego oświadczenia FATCA i w tym celu może występować do swoich klientów o dostarczenie dodatkowych dokumentów, potwierdzających ich status podatkowy.

 

Dodatkowa informacja na temat zgodności mBank S.A. z FATCA
(ang. Foreign Account Tax Compliance Act)

 

Zgodnie z wymogami FATCA, mBank został zarejestrowany na stronie internetowej IRS – agencji rządowej Stanów Zjednoczonych Ameryki odpowiedzialnej za podatki z następującymi danymi:

Nazwa: mBank S.A.

Status FATCA: Registered Deemed Compliant FFI IGA MODEL 1 (Współpracująca zagraniczna instytucja finansowa – IGA MODEL1)


Numery GIIN:

mBank S.A. Poland: T2B1ED.00000.LE.616

mBank Czech Republic foreign branch (oddział zagraniczny w Czechach): T2B1ED.00000.BR.203

mBank Slovak Republic foreign branch (oddział zagraniczny w Czechach): T2B1ED.00000.BR.703

 

Podatnik amerykański (us person)

 •  

  dotyczy osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólników spółek cywilnych

  • Oznacza to:

   1. obywatela amerykańskiego lub,

   2. osobę, która po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach USA, dokonała wyboru amerykańskiej rezydencji dla celów podatkowych lub,

   3. osobę przebywającą na stałe w Stanach Zjednoczonych (np. uzyskała prawo stałego pobytu w USA przez dowolny okres w danym roku podatkowym - jest posiadaczem tzw. Zielonej Karty) lub

   4. osobę, która spełniła test długości pobytu w Stanach Zjednoczonych, to znaczy:

   • przebywała w USA przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i jednocześnie
   • liczba dni, w których przebywała w USA w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni. Ustalając liczbę dni pobytu stosuje się mnożnik 1 dla liczby dni pobytu w roku bieżącym, 1/3 dla dni pobytu w roku poprzednim i 1/6 dla dni pobytu dwa lata wstecz.

Zakres danych klienta przekazywanych do lokalnych organów podatkowych

Klient będący podatnikiem amerykańskim (specified us person)

Sposób złożenia oświadczenia

Oświadczenie FATCA można złożyć:

a. podczas wizyty w oddziale mBanku prowadzącym obsługę klientów Private Banking

b. telefonicznie u swojego doradcy, po identyfikacji na hasło.

Administratorem danych zebranych w oświadczeniu jest mBank S.A.

Klient ma prawo dostępu do swoich danych, a także do ich poprawiania.

Oświadczenie zachowuje swoją ważność do momentu złożenia kolejnego oświadczenia.

W przypadku zmiany statusu wskazanego w oświadczeniu, Klient zobowiązany jest złożyć kolejne oświadczenie zgodne z nowym stanem faktycznym i prawnym.

Na oświadczeniu, klient oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Oświadczenie złożone w mBanku będzie przekazywane do Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych,
w których klient posiada przynajmniej jeden aktywny rejestr funduszu przypisany do mBanku jako dystrybutora.

 

W przypadku pytań dotyczących możliwości złożenia oświadczenia FATCA w mBanku prosimy o kontakt z Centrum Telefoniczne Bankowości Prywatnej: 801 637 666

W przypadku pytań związanych z kwestiami podatkowymi prosimy kontaktować się z doradcą podatkowym. mBank nie oferuje usług doradztwa podatkowego.