Kalkulator zysków i strat w eMaklerze


Kalkulator oblicza zyski i straty na posiadanych na rachunku papierach wartościowych. Wyniki obliczeń prezentowane są w usłudze eMakler,
w serwisie transakcyjnym, w zakładce Portfel, w kolumnach:

- „Średnia cena nabycia D-1” – średni kurs transakcji kupna zawartych do zamknięcia poprzedniej sesji,

- „Z/S D-1” – zysk/strata w PLN wg kursu zamknięcia poprzedniej sesji

- „Z/S % D-1” – zysk/strata w % wg kursu zamknięcia poprzedniej sesji.

Wyliczenia są dokonywane na podstawie transakcji giełdowych (i tylko giełdowych) zawartych za pośrednictwem usługi eMakler.

Kalkulator, przy przeliczaniu średniej ceny kupna, nie uwzględnia cen papierów zaksięgowanych na rachunku w inny sposób niż w wyniku transakcji giełdowych zawartych za pośrednictwem usługi eMakler (np. zakup akcji w ramach wykonania praw poboru, transfer z innego biura maklerskiego, zdeponowanie papierów, niektóre oferty publiczne, scalenia akcji w przypadku posiadania przez inwestora przed scaleniem liczby akcji nie będącej wielokrotnością parytetu wymiany akcji, np. parytet 5:1, liczba akcji przed scaleniem 232 – w tej sytuacji kalkulator nie uwzględni scalenia).
W powyższych przypadkach kalkulacja zostaje zamrożona. Prawidłowe przeliczanie dla tych pozycji nastąpi, zgodnie z zasadą działania kalkulatora,
po wyzerowaniu stanu danej pozycji i kupnie papierów na giełdzie.

Zyski i straty w kalkulatorze nie są obliczane dla kontraktów terminowych.

Obliczenia kalkulatora nie uwzględniają prowizji maklerskiej.

Kalkulator nie stosuje zasady FIFO do obliczeń. Z tego powodu jego obliczenia nie mogą być brane pod uwagę przy obliczaniu zobowiązań podatkowych.

 

Przykład:

10 marca - Kupno 100 akcji X po 25 zł (wartość transakcji 2500 zł) – średnia cena dla 100 akcji = 25 zł

11 marca – Kupno 50 akcji X po 20 zł (wartość transakcji 1000 zł) – średnia cena kupna wszystkich 150 akcji = (2500+1000)/150 = 23,33 zł

12 marca – Kupno 80 akcji X po 18 zł (wartość  transakcji 1440 zł) – średnia cena kupna wszystkich 230 akcji = (2500+1000+1440)/230 = 21,48 zł

13 marca – Sprzedaż 100 akcji X po 22 zł – sprzedaż akcji nie wpływa na średnią cenę kupna wszystkich akcji obliczoną po ostatniej transakcji kupna. Wobec tego średnia cena kupna pozostałych 130 akcji = 21,48 zł (wartość akcji = 130*21,48 = 2792,40 zł)

14 marca – Kupno 100 akcji X po 20 zł – średnia cena kupna wszystkich 230 akcji = (2792,40+2000)/230 = 20,84 zł