Zawarcie umowy o usługę eMakler i instrumenty pochodne w ramach usługi eMakler

Usługa eMakler dostępna jest jedynie dla posiadaczy rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A.

Zawarcie umowy lub umowy derywatów (instrumentów pochodnych) następuje w jednej z dwóch form: pisemnej lub elektronicznej.

Zawarcie umowy/umowy derywatów następuje na podstawie dyspozycji złożonej przez posiadacza rachunku za pośrednictwem jednego z kanałów dostępu.

Dyspozycję zawarcia umowy/umowy derywatów w formie elektronicznej posiadacz rachunku bankowego może złożyć:
a) za pośrednictwem mLinii 801-300-800
b) za pośrednictwem strony internetowej mBanku 

Dyspozycję zawarcia umowy/umowy derywatów w formie pisemnej posiadacz rachunku bankowego może złożyć: 
a) za pośrednictwem mLinii 801-300-800
b) za pośrednictwem strony internetowej mBanku  
c) w placówce mBanku


W przypadku wybrania zawarcia umowy/umowy derywatów w formie elektronicznej:

1) podczas składania wniosku o zawarcie umowy/umowy derywatów

- klient składa mBankowi ofertę zawarcia umowy/umowy derywatów w formie elektronicznej, którą mBank niezwłocznie przyjmuje i wysyła klientowi pocztą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia tej oferty

- mBank przesyła klientowi regulamin usługi eMakler za pośrednictwem poczty elektronicznej
2) mBank udostępnia umowę/umowę derywatów przed wysłaniem wniosku przez klienta

3) klient akceptuje treść umowy kodem SMS, autoryzacją mobilną lub hasłem jednorazowym.

4) po zawarciu umowy/umowy derywatów w formie elektronicznej mBank niezwłocznie wysyła do klienta elektroniczne potwierdzenie zawarcia umowy/umowy derywatów w formie pliku PDF dołączonego do wiadomości e-mail,

W przypadku wybrania zawarcia umowy/umowy derywatów w formie pisemnej w placówce mBanku:
1) podczas składania wniosku o zawarcie umowy/umowy derywatów :

mBank przesyła klientowi regulamin usługi eMakler za pośrednictwem poczty elektronicznej
2) w trakcie wizyty w placówce następuje podpisanie dwóch formularzy umowy/umowy derywatów,


Usługa eMakler będzie powiązana z rachunkiem bankowym, z którego będą przekazywane środki pieniężne na rachunek inwestycyjny w mDM i na który będą przekazywane środki pieniężne z rachunku inwestycyjnego w mDM w związku z realizowaną usługą. Klient wskazuje numer takiego rachunku podczas składania dyspozycji zawarcia umowy.


W przypadku zawarcia umowy derywatów, usługa eMakler może być powiązana wyłącznie z Rachunkiem Transakcyjnym.

mBank rozpoczyna świadczenie usługi eMakler:

1) w przypadku umów zawieranych w formie elektronicznej – po zawarciu umowy/umowy derywatów  oraz po  otwarciu na rzecz klienta rachunku inwestycyjnego. Jeśli zawarcie umowy nastąpi do godziny 18:00, usługa eMakler będzie aktywna w dniu następnym. 

2) w przypadku umów zawieranych w formie pisemnej - po otrzymaniu podpisanej umowy/umowy derywatów oraz po  otwarciu na rzecz klienta rachunku inwestycyjnego; 


Każdy klient, niezależnie od liczby posiadanych rachunków bankowych, może zawrzeć tylko jedną umowę oraz jedną umowę derywatów w ramach swojego numeru klienta.


Pełnomocnik ustanowiony do rachunku przez posiadacza tego rachunku nie jest uprawniony do zawarcia umowy/umowy derywatów ani do składania dyspozycji w ramach usługi eMakler.


Klient może dokonać zmiany numeru rachunku bankowego powiązanego z usługą eMakler składając odpowiednią dyspozycję w placówce mBanku lub za pośrednictwem mLinii. Zmiana numeru rachunku powiązanego z usługą eMakler nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia do niej aneksu.


W przypadku zawarcia umowy derywatów rachunkiem powiązanym dla usługi eMakler może być wyłącznie Rachunek Transakcyjny.


W przypadku posiadaczy wspólnego rachunku bankowego usługa eMakler może być świadczona wyłącznie odrębnie na rzecz tego współposiadacza rachunku, który zawarł umowę/umowę derywatów. Pozostali współposiadacze rachunku bankowego nie mają prawa do składania zleceń czy dyspozycji w ramach usługi eMakler świadczonej na rzecz współposiadacza rachunku, który zawarł umowę/umowę derywatów.