Zawarcie umowy o usługę eMakler i instrumenty pochodne w ramach usługi eMakler

Usługa eMakler dostępna jest jedynie dla posiadaczy rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A.

Zawarcie umowy lub umowy derywatów (instrumentów pochodnych) następuje w jednej z dwóch form: pisemnej lub elektronicznej.

Zawarcie umowy/umowy derywatów następuje na podstawie dyspozycji złożonej przez posiadacza rachunku za pośrednictwem jednego z kanałów dostępu.

Dyspozycję zawarcia umowy/umowy derywatów w formie elektronicznej posiadacz rachunku bankowego może złożyć:
a) za pośrednictwem mLinii 801-300-800
b) za pośrednictwem strony internetowej mBanku

Dyspozycję zawarcia umowy/umowy derywatów w formie pisemnej posiadacz rachunku bankowego może złożyć:
a) za pośrednictwem mLinii 801-300-800
b) za pośrednictwem strony internetowej mBanku  
c) w placówce mBanku


W przypadku wybrania zawarcia umowy/umowy derywatów w formie elektronicznej:

1) po przyjęciu dyspozycji mBank przesyła regulamin usługi eMakler za pośrednictwem poczty elektronicznej
2) przesyła umowę/umowę derywatów za pośrednictwem elektronicznego komunikatu dostępnego w serwisie transakcyjnym mBanku, który jest jednocześnie ofertą zawarcia umowy/umowy derywatów w formie elektronicznej ważną do momentu usunięcia komunikatu w serwisie transakcyjnym
3) przyjęcie oferty zawarcia umowy/umowy derywatów polega na akceptacji treści umowy/umowy derywatów hasłem jednorazowym za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Banku.
4) po zawarciu umowy/umowy derywatów w formie elektronicznej mBank niezwłocznie wysyła do klienta elektroniczne potwierdzenie zawarcia umowy/umowy derywatów w formie pliku PDF dołączonego do wiadomości e-mail,

W przypadku wybrania zawarcia umowy/umowy derywatów w formie pisemnej w placówce mBanku:
1) po przyjęciu dyspozycji mBank przesyła regulamin usługi eMakler za pośrednictwem poczty elektronicznej
2) w trakcie wizyty w placówce następuje podpisanie dwóch formularzy umowy/umowy derywatów,


Usługa eMakler będzie powiązana z rachunkiem bankowym, z którego będą przekazywane środki pieniężne na rachunek inwestycyjny w mDM i na który będą przekazywane środki pieniężne z rachunku inwestycyjnego w mDM w związku z realizowaną usługą. Klient wskazuje numer takiego rachunku podczas składania dyspozycji zawarcia umowy.


W przypadku zawarcia umowy derywatów, usługa eMakler może być powiązana wyłącznie z Rachunkiem Transakcyjnym.

mBank rozpoczyna świadczenie usługi eMakler:

1) w przypadku umów zawieranych w formie elektronicznej – po zaakceptowaniu treści umowy/umowy derywatów hasłem jednorazowym w serwisie transakcyjnym oraz po otrzymaniu z mDM informacji o otwarciu na rzecz klienta rachunku inwestycyjnego. Jeśli akceptacja umowy nastąpi do godziny 18:00, usługa eMakler będzie aktywna w dniu następnym. 

2) w przypadku umów zawieranych w formie pisemnej - po otrzymaniu podpisanej umowy/umowy derywatów oraz otrzymaniu z mDM informacji o otwarciu na rzecz klienta rachunku inwestycyjnego;


Każdy klient, niezależnie od liczby posiadanych rachunków bankowych, może zawrzeć tylko jedną umowę oraz jedną umowę derywatów.


Pełnomocnik ustanowiony do rachunku przez posiadacza tego rachunku nie jest uprawniony do zawarcia umowy/umowy derywatów ani do składania dyspozycji w ramach usługi eMakler.


Klient może dokonać zmiany numeru rachunku bankowego powiązanego z usługą eMakler składając odpowiednią dyspozycję w placówce mBanku lub za pośrednictwem mLinii. Zmiana numeru rachunku powiązanego z usługą eMakler nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia do niej aneksu.


W przypadku zawarcia umowy derywatów rachunkiem powiązanym dla usługi eMakler może być wyłącznie Rachunek Transakcyjny.


W przypadku posiadaczy wspólnego rachunku bankowego usługa eMakler może być świadczona wyłącznie odrębnie na rzecz tego współposiadacza rachunku, który zawarł umowę/umowę derywatów. Pozostali współposiadacze rachunku bankowego nie mają prawa do składania zleceń czy dyspozycji w ramach usługi eMakler świadczonej na rzecz współposiadacza rachunku, który zawarł umowę/umowę derywatów.