Przelewy SEPA w mBanku


Warunkami niezbędnymi do skutecznej realizacji przelewów SEPA jest uczestnictwo Banków: odbiorcy i nadawcy przelewu w SEPA oraz aktywny BIC Banku odbiorcy. To, czy dany Bank należy do SEPA, można sprawdzić na stronie internetowej.

Aby wykonywać przelewy SEPA, musisz posiadać jeden z rachunków:

  • eKonto, mKonto, mKonto Aquarius, mBiznes konto
  • eMax walutowy
  • mBiznes max walutowy

mBank przyjmuje przelewy przychodzące SEPA na wszystkie rachunki prowadzone w mBanku. W przypadku, gdy przelew SEPA dokonywany jest na rachunek prowadzony w PLN, mBank dokona przewalutowania wg kursu kupna walut obowiązującego w mBanku.

W przypadku, gdy przelew SEPA dokonywany jest na rachunek prowadzony w walucie innej niż EUR i PLN, mBank dokona dwóch przewalutowań:

  • pierwszego, na PLN, wg kursu kupna walut
  • drugiego, na walutę rachunku docelowego, wg kursu sprzedaży walut obowiązującego w mBanku.

Gdy przelew SEPA dokonywany jest z rachunku w mBanku prowadzonego w PLN, mBank dokona przewalutowania według kursu sprzedaży walut.

W przypadku przelewu SEPA, dokonywanego z rachunku prowadzonego w walucie innej niż EUR i PLN, mBank przewalutuje dwukrotnie: najpierw, na PLN, wg kursu kupna walut a następnie, na walutę EUR, wg kursu sprzedaży walut obowiązującego w mBanku.

Aktualne kursy walut stosowane przez mBank, z uwzględnieniem zmian dokonywanych w ciągu dnia operacyjnego, ogłaszane są za pośrednictwem mLinii oraz na stronie internetowej mBanku.

mBank jest zobowiązany do obciążenia rachunku zleceniodawcy w dniu realizacji wniosku o przelew SEPA.

Przyjęcie przelewu SEPA do realizacji jest możliwe:

  • dla przelewów z rachunków w EUR - 24 godziny, 7 dni w tygodniu
  • dla przelewów z rachunkach w innych walutach - w dni robocze od 08:05 do 19:30


Termin realizacji przelewów wychodzących SEPA


W przypadku przelewów realizowanych przez mBank, środki pieniężne są przekazywane do banku odbiorcy najpóźniej w terminie do końca dnia roboczego, następującego po dniu przyjęcia wniosku o przelew.


Warunkiem realizacji przelewu przez mBank w dniu roboczym w którym został złożony wniosek o ten przelew, jest złożenie wniosku o przelew nie później niż przed ostatnią sesją wychodzącą. W przypadku złożenia wniosku o przelew po ostatniej sesji wychodzącej przyjmuje się, że wniosek o przelew został złożony następnego dnia roboczego. Informacja o sesjach przelewów wychodzących jest dostępna na stronach internetowych mBanku i u operatorów mLinii.

Termin realizacji przelewów przychodzących SEPA


W przypadku przelewów przychodzących na rzecz klientów mBanku, uznanie rachunku odbiorcy następuje nie później niż do końca dnia roboczego następującego po dniu otrzymania przez mBank środków, z uwzględnieniem zmiany kursów walut w ciągu dnia operacyjnego.

Aby przelew został wysłany tego samego dnia ostatnią sesją, dyspozycja musi być złożona do 14:25 tego dnia.

Informacje dodatkowe: Zleceniodawca jest zobowiązany do podania numeru rachunku bankowego odbiorcy w standardzie IBAN oraz BIC banku odbiorcy. W przypadku braku tych danych bank zleceniodawcy może automatycznie odrzucić przelew. Zlecając przelew SEPA do mBanku należy podać BIC: BREXPLPW

Opłaty


Za wykonanie przelewu SEPA mBank pobiera opłatę w wysokości 5 zł (lub równowartość tej kwoty w walucie rachunku), która jest określona w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Kwota przelewu SEPA jest przekazywana na rachunek odbiorcy bez potrącania kosztów związanych z realizacją tego przelewu.

Koszty banku zleceniodawcy, związane z realizacją przelewu SEPA, ponosi zleceniodawca, a koszty banku beneficjenta - beneficjent przelewu SEPA.

Nie ma możliwości wykonywania przelewu przyszłego oraz przelewu zdefiniowanego w ramach przelewu SEPA.


Wykonanie przelewu SEPA

Decydując się na przelew SEPA w mBanku możesz zalogować się do na swoje konto lub skorzystać pomocy Operatora mLinii. W przypadku tej pierwszej opcji:

1. Po poprawnym zalogowaniu kliknij w zakładkę "Przelewy" w górnym menu i wybierz interesującą Cię opcję – „Do osoby lub firmy”

2. Wypełnij dane odbiorcy i wpisz rachunek IBAN rozpoczynając od skrótu nazwy kraju, następnie podaj numer BIC banku odbiorcy (zwany też kodem SWIFT), uzupełnij pole tytuł przelewu oraz pamiętaj, aby kwota przelewu była wyrażona w EUR. Następnie przejdź dalej klikając „Dalej”

3. Na kolejnym ekranie zobaczysz podsumowanie przelewu.
Po weryfikacji danych wprowadź hasło SMS-owe, które otrzymasz na telefon komó Kliknij „Wyślij przelew”. Twój przelew został zrealizowany.


Jeśli w trakcie zlecania przelewu podałeś adres e-mail – otrzymasz potwierdzenie wysłania przelewu ekspresowego.

Opłatę za wykonanie przelewu znajdziesz z Taryfie Prowizji i Opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Pamiętaj, że zleceniodawca jest zobowiązany do podania numeru rachunku bankowego odbiorcy w standardzie IBAN oraz BIC banku odbiorcy. W przypadku braku tych danych bank zleceniodawcy może automatycznie odrzucić przelew.
Reklamacje dotyczące przelewów walutowych są rozpatrywane w trybie określonym w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i oszczędnościowych w mBanku.