Przelewy SEPA w mBanku

Warunkami niezbędnymi do skutecznej realizacji przelewów SEPA jest uczestnictwo Banków: odbiorcy i nadawcy przelewu w SEPA oraz aktywny BIC Banku odbiorcy. To, czy dany Bank należy do SEPA,można sprawdzić na stronie internetowej.

Aby wykonywać przelewy SEPA, musisz posiadać jeden z rachunków:

  • eKonto, izzyKONTO, mBiznes konto
  • eMax walutowy
  • mBiznes max walutowy

mBank przyjmuje przelewy przychodzące SEPA na wszystkie rachunki prowadzone w mBanku. W przypadku, gdy przelew SEPA dokonywany jest na rachunek prowadzony w PLN, mBank dokona przewalutowania wg kursu kupna walut obowiązującego w mBanku.

W przypadku, gdy przelew SEPA dokonywany jest na rachunek prowadzony w walucie innej niż EUR i PLN, mBank dokona dwóch przewalutowań: pierwszego, na PLN, wg kursu kupna walut i drugiego, na walutę rachunku docelowego, wg krsu sprzedaży walut obowiązującego w mBanku.

Natomiast, gdy przelew SEPA dokonywany jest z rachunku w mBanku prowadzonego w PLN, mBank dokona przewalutowania według kursu sprzedaży walut.

Z kolei przelew SEPA dokonywany z rachunku prowadzony w walucie innej niż EUR i PLN, mBank przewalutuje dwukrotnie: najpierw, na PLN, wg kursu kupna walut a następnie, na walutę EUR, wg krsu sprzedaży walut obowiązującego w mBanku.

Aktualne kursy walut stosowane przez mBank, z uwzględnieniem zmian dokonywanych w ciągu dnia operacyjnego, ogłaszane są za pośrednictwem mLinii oraz oraz na stronie internetowej mBanku.

mBank jest zobowiązany do obciążenia rachunku zleceniodawcy w dniu realizacji wniosku o przelew SEPA.

Przyjęcie przelewu SEPA do realizacji jest możliwe:

  • dla przelewów z rachunków w EUR - 24 godziny, 7 dni w tygodniu
  • dla przelewów z rachunkach w innych walutach - w dni robocze od 08:05 do 19:30

Termin realizacji przelewów wychodzących SEPA

W przypadku przelewów realizowanych przez mBank, środki pieniężne są przekazywane do banku odbiorcy najpóźniej w terminie do końca dnia roboczego, następującego po dniu przyjęcia wniosku o przelew.

Warunkiem realizacji przelewu przez mBank w dniu roboczym w którym został złożony wniosek o ten przelew, jest złożenie wniosku o przelew nie później niż przed ostatnią sesją wychodzącą. W przypadku złożenia wniosku o przelew po ostatniej sesji wychodzącej przyjmuje się, że wniosek o przelew został złożony następnego dnia roboczego. Informacja o sesjach przelewów wychodzących jest dostępna na stronach internetowych mBanku i u Operatorów mLinii.

Termin realizacji przelewów przychodzących SEPA

W przypadku przelewów przychodzących na rzecz klientów mBanku, uznanie rachunku odbiorcy następuje nie później niż do końca dnia roboczego następującego po dniu otrzymania przez mBank środków, z uwzględnieniem zmiany kursów walut w ciągu dnia operacyjnego.

Aby przelew został wysłany tego samego dnia ostatnią sesją, dyspozycja musi być złożona do 14:25 tego dnia.

Informacje dodatkowe: Zleceniodawca jest zobowiązany do podania numeru rachunku bankowego odbiorcy w standardzie IBAN oraz BIC banku odbiorcy. W przypadku braku tych danych bank zleceniodawcy może automatycznie odrzucić przelew. Zlecając przelew SEPA do mBanku należy podać BIC: BREXPLPW

Opłaty

Za wykonanie przelewu SEPA mBank pobiera opłatę w wysokości 5 zł (lub równowartość tej kwoty w walucie rachunku), która jest określona w Taryfie Prowizji i Opłat w mBanku.

Kwota przelewu SEPA jest przekazywana na rachunek odbiorcy bez potrącania kosztów związanych z realizacją tego przelewu.

Koszty banku zleceniodawcy, związane z realizacją przelewu SEPA, ponosi zleceniodawca, a koszty banku beneficjenta - beneficjent przelewu SEPA.

Nie ma możliwości wykonywania przelewu przyszłego oraz przelewu zdefiniowanego w ramach przelewu SEPA.

Wykonanie przelewu SEPA

Decydując się na przelew SEPA w mBanku możesz zalogować się do na swoje konto w mBanku lub skorzystać pomocy Operatora mLinii. W przypadku tej pierwszej opcji, po zalogowaniu wybierz rachunek, z którego chcesz zrealizować przelew. Może to być rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w PLN (eKonto, izzyKONTO, mBiznes konto) albo walutowy rachunek oszczędnościowy (eMax, mBiznes max w CHF, EUR, GBP, USD).

Jeżeli zdecydujesz się na rachunek w PLN, wybierz w menu opcję „Przelew jednorazowy”, zaś w przypadku rachunku walutowego - opcję „Przelewy”. Następnie z menu rozwijanego należy wybrać typ przelewu „Przelew zagraniczny do krajów UE (SEPA)”.

Wyświetli się formatka przelewu SEPA, którą uzupełniasz następująco (podaję tylko wymagane dane):

  • numer rachunku odbiorcy - wpisz rachunek IBAN rozpoczynając od skrótu nazwy kraju
  • numer BIC banku odbiorcy - wpisz numer BIC banku (zwany też kodem SWIFT)
  • tytuł przelewu - wpisz tytuł przelewu
  • imię i nazwisko odbiorcy - wpisz imię i nazwisko lub nazwę odbiorcy
  • kwota przelewu - wpisz kwotę przelewu w EUR


Zleceniodawca jest zobowiązany do podania numeru rachunku bankowego odbiorcy w standardzie IBAN oraz BIC banku odbiorcy. W przypadku braku tych danych bank zleceniodawcy może automatycznie odrzucić przelew.
Reklamacje, dotyczące przelewów walutowych są rozpatrywane w trybie określonym w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i oszczędnościowych w mBanku.