Przelewy SWIFT

SWIFT - jak to kiedyś banki zorganizowały? 

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - Stowarzyszenie na Rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej zostało założone w 1973 r. przez 239 banków z 15 krajów świata w celu koordynacji wymiany informacji miedzy bankami. Obecnie SWIFT pośredniczy w transakcjach między bankami, domami maklerskimi, giełdami i innymi instytucjami finansowymi zrzeszając 8332 instytucje finansowe z 208 krajów.

 

Wymiana informacji o przelewach w ramach SWIFT odbywa się za pośrednictwem depesz - komunikatów MT - o ustalonej strukturze. W obrębie SWIFT nie ma jednego banku centralnego, ani wspólnego dla całej organizacji agenta rozliczeniowego. Struktura SWIFT przypomina raczej pajęczą sieć, gdzie każdy bank może być pośrednikiem na trasie przelewu do innego banku, pod warunkiem tylko, że ma konto nostro lub loro banku nadawcy i odbiorcy przelewu u siebie. Często trudno jest znaleźć taki bank i droga przelewu wydłuża się, gdyż trzeba szukać dodatkowej instytucji pośredniczącej (widać to na pierwszym rysunku poniżej).

W efekcie przelew może dotrzeć praktycznie do każdego banku na świecie, ale nie ma do końca pewności ile potrwa ta "podróż", ani jakie będą finalne koszty przelewu. To drugie zależy od liczby banków korespondentów danego przelewu, ich indywidualnych taryf opłaty za pośrednictwo oraz opłat pobieranych przez bank odbiorcę przelewu. Sytuację komplikuje dodatkowo sposób pokrycia koszów przelewu.

SWIFT umożliwia nadawcy podjęcie 3 decyzji:

  • pokrycie przez nadawcę wszystkich kosztów przelewu (opcja OUR) - oznacza to, że po jakimś czasie (nawet do pół roku) Klientowi przyjdzie zapłacić za koszty przedstawione przez banki uczestniczące w przelewie, niezależnie od prowizji za przelew, którą już zapłacił w swoim banku (standardowo ok. kilkadziesiąt dolarów extra)
  • podział kosztów przelewu pomiędzy nadawcę i odbiorcę (opcja SHA) - oznacza to, każda ze stron pokrywa koszty przelewu swojego banku
  • pokrycie wszystkich kosztów przelewu przez odbiorcę (opcja BEN) - oznacza, że od kwoty przelewu, jaką ma trzymać beneficjent, zostaną po drodze odjęte opłaty na rzecz banków uczestniczących w przelewie. W rezultacie, przelew dotrze do odbiorcy uszczuplony o analogiczne kilkadziesiąt dolarów