Pytania i odpowiedzi - płatności zbliżeniowe telefonem i NFC

 • 1.  

  Jaki obecnie jest ten limit transakcji offline?

  • Szczegóły dotyczące ustanowionych limitów transakcji offline są niejawne ze względów bezpieczeństwa. Ale zapewniamy, że zostały ustalone tak by minimalizować ryzyko nadużyć związanych z nieuprawionym lub niewłaściwym użycie karty zbliżeniowej. 

   Limity dotyczące transakcji bezgotówkowych klient sprawdzić może logują się do swojego systemu transakcyjnego.

 • 2.  

  Czym są autoryzacje transakcji offline?

  • Z terminem offline wiąże się sposób autoryzacji transakcji, mówimy wtedy o tzw. autoryzacji offline czy też autoryzacji z wykorzystaniem procesora bez udziału systemu bankowego. Jeśli posiadana przez nas karta oraz POS umożliwiają dokonywanie transakcji offline, to autoryzacja odbywa się bez konieczności kontaktu z bankiem (POS nie przesyła zapytania autoryzacyjnego do banku, tak jak ma to miejsce w przypadku autoryzacji online). W tego typu przypadkach nie jest zakładana blokada autoryzacyjna. Nie następuje więc standardowe blokowanie środków na poczet rozliczenia przesłanego przez akceptanta (blokada nie jest widoczna w historii operacji w serwisie transakcyjnym). W przypadku autoryzacji offline kwota transakcji pobierana jest po kilku dniach od jej dokonania, w momencie realnego przesłania zestawienia transakcji przez punkt handlowo-usługowy. Należy więc pamiętać o tym, aby zapewnić środki na poczet przesłanego rozliczenia.

 • 3.  

  Z czym wiąże się określenie PIN-u offline?

  • W zależności od rodzaju posiadanej karty, na jej mikroprocesorze mogą być zapisane różne informacje. Jedną z takich informacji jest PIN zdefiniowany do karty, który określamy w banku, i który jest w nim przechowywany. Dzięki jego umieszczeniu na karcie, weryfikacja numeru PIN podanego przez klienta (wbitego na klawiaturze POS) może nastąpić bezpośrednio przez sprawdzenie jego zgodności z tym zapisanym na mikroprocesorze (PIN-em offline). Zatem sprawdzenie tej informacji odbywa się bez konieczności łączenia się z bankiem. Zaletą tego rozwiązania jest przyspieszenie autoryzacji transakcji, poprzez skrócenie czasu weryfikacji kodu PIN. Jeśli PIN podany przez klienta nie zgadza się z tym zapisanym na karcie transakcja jest odrzucana.

 • 4.  

  Dlaczego transakcje realizowane są offline?

  • Większość transakcji, których wartość nie przekracza kwoty 50 zł realizowana jest offline ponieważ znacznie przyspiesza to ich wykonanie. W przypadku transakcji offline płatność obywa się zaledwie w ciągu kilku sekund.

 • 5.  

  Czy mBank planuje umożliwienie klientom zamawiania kart bez technologii bezstykowej?

  • W chwili obecnej nie ma takiej możliwości.  Przypominamy jednak, że obecnie klienci mają możliwość zablokowania technologii zbliżeniowej na karcie lub w przypadku kart debetowych MultiBanku zamówienia plastiku bez funkcjonalności zbliżeniowej – Visa Classic. Przypominamy również, że w PB wśród kart kredytowych jedynie MasterCard World Signia wyposażona jest w PayPass (pozostałe karty kredytowe nie umożliwiają dokonywania transakcji bezstykowych).

 • 6.  

  Jakie kroki musi podjąć klient w przypadku utraty lub kradzieży karty zbliżeniowej?

  • Tak jak w odniesieniu do każdej karty płatniczej, w przypadku jej utraty lub kradzieży klienci powinni bezzwłocznie skontaktować się z bankiem, by zablokować kartę w jego systemach. W tym celu najlepiej jest zadzwonić na czynną całą dobę mLinię.

   Bank ma ustawowy obowiązek przejęcia odpowiedzialności za transakcje dokonane utraconą kartą bez użycia PIN-u powyżej 150 EUR. Odpowiedzialność za transakcje poniżej 150 EUR ponosi użytkownik karty lub ubezpieczyciel w przypadku kart ubezpieczonych. W mBanku taka odpowiedzialność jest przenoszona na ubezpieczyciela w przypadku kart kredytowych Dla pozostałych kart mBank oferują opcjonalne ubezpieczenie, jego koszt wynosi 3 zł miesięcznie.

   Za nieuprawnione transakcje kartą skradzioną po jej zastrzeżeniu odpowiada bank.

 • 7.  

  Czy limity dzienne ustawione na karcie chronią w jakikolwiek sposób przed wypłaceniem większej ilości pieniędzy transakcjami offline?

  • Limity autoryzacyjne dotyczą transakcji procesowanych online. Czyli będą mieć wpływ na transakcje zbliżeniowe autoryzowane w banku (transakcje zbliżeniowe mogą być autoryzowane offline lub online). W naszym przypadku domyślne limity autoryzacyjne są definiowane osobno dla każdego produktu, a klient może je swobodnie modyfikować.

   Dodatkowo, na karcie funkcjonuje limit transakcji offline (zarówno dla transakcji zbliżeniowych jak i kontaktowych).  Decyduje on o łącznej kwocie transakcji offline, których można dokonać zanim karta poprosi o połączenie z bankiem. Wartości tych limitów  ustawiane są przez bank zgodnie z przyjętymi zasadami bezpieczeństwa i są one niejawne. Po ich przekroczeniu następna transakcja będzie procesowana online.

 • 8.  

  Czy do czasu zastrzeżenia karty za wszystkie transakcje bez-PIN-owe odpowiada użytkownik karty, a po zastrzeżeniu do 150 euro użytkownik karty/ubezpieczyciel, a powyżej bank?

  • Nie, zasada ta obowiązuje w przypadku wszystkich transakcji dokonanych przed zastrzeżeniem karty. Po zgłoszeniu do banku kradzieży bank przejmuje pełną odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje. 

   Ustawa o usługach płatniczych oraz regulamin banku określa, iż w przypadku kradzieży karty lub jej zgubienia klient ma obowiązek niezwłocznie zgłosić ten fakt do banku. Za nieuprawnione transakcje dokonane kartą skradzioną/zgubioną do kwoty 150 EUR odpowiada klient a powyżej bank. Odpowiedzialność klienta za transakcje kartą skradzioną może przejść na ubezpieczyciela w przypadku wykupionego w banku ubezpieczenia do karty. Za nieuprawnione transakcje kartą skradzioną po jej zastrzeżeniu odpowiada bank.

 • 9.  

  Jakie kroki musi podjąć klient w przypadku utraty lub kradzieży karty zbliżeniowej?

  • Tak jak w odniesieniu do każdej karty płatniczej, w przypadku jej utraty lub kradzieży klienci powinni bezzwłocznie skontaktować się z bankiem, by zablokować kartę w jego systemach. W tym celu najlepiej jest zadzwonić na czynną całą dobę infolinie banku. Do momentu zastrzeżenia karty, jej właściciel odpowiada za transakcje do równowartości 150 EUR.

 • 10.  

  Czy możliwe jest przekroczenie salda na karcie zbliżeniowej?

  • W sytuacji transakcji zbliżeniowej offlinowej nie jest weryfikowane dostępne saldo na rachunku powiązanym z kartą. Użytkownik karty powinien więc zadbać o wystarczające saldo na rachunku na poczet przyszłego rozliczeni transakcji.

 • 11.  

  Czy mBank umożliwia wyłączenie płatności zbliżeniowych czy dokonywania transakcji offline?

  • Obecnie klient sam może podjąć decyzję czy chce zablokować całkowicie dokonywanie transakcji zbliżeniowych, czy jedynie wyłączyć funkcjonalność offline. W drugim przypadku oznacza to, że nadal będzie on mógł płacić zbliżeniowo, ale wszystkie transakcje będą autoryzowane online.

   Aby zablokować transakcje zbliżeniowe oraz funkcjonalność offline należy skontaktować się z infolinią banku oraz złożyć dyspozycję zablokowania funkcji dla konkretnej posiadanej karty. Blokada będzie dotyczyć wyłącznie konkretnej, wskazanej przez klienta karty. Dyspozycja rozpatrywana jest indywidualnie, gdyż proces dostosowany jest do konkretnych typów karty. Blokada dla karty, dla której klient złoży taką dyspozycję, jest nieodwracalna, nie będzie można więcej na konkretnym egzemplarzu karty uruchomić funkcji płatności zbliżeniowych.  Co więcej blokada nie jest automatyczna, co oznacza, że po złożeniu dyspozycji na infolinii banku, konsultant objaśni zasady aktywacji blokady.