Kompleksowa obsługa w zakresie transakcji rynków finansowych

Specjalnie dla klientów private banking mBanku, aktywnie zawierających transakcje na rynku walutowym, którzy chcą mieć stały dostęp do aktualnych kwotowań i informacji, stworzyliśmy nową usługę - dealer rynków finansowych.

Dzięki naszemu wsparciu, klienci mają bezpośredni dostęp do:

 •  

  transakcji wymiany walut

 •  

  lokat dwuwalutowych

 •  

  lokat inwestycyjnych z gwarancją kapitału

 •  

  obligacji skarbowych, nieskarbowych papierów dłużnych, euroobligacji

 •  

  FX Forward, FX opcji i walutowych strategii opcyjnych

Współpraca z profesjonalnym dealerem zapewnia:

 •  

  atrakcyjne kursy walutowe

 •  

  szeroką gamę produktów inwestycyjnych: lokaty inwestycyjne, polskie i zagraniczne obligacje skarbowe oraz nieskarbowe papiery dłużne 

 •  

  prostą i szybką procedurę zawierania oraz rozliczania transakcji

 •  

  dostęp do bieżących informacji o sytuacji na rynkach finansowych

 •  

  dostęp do prognoz walutowych i makroekonomicznych

 •  

  możliwość składania ofert zakupu i sprzedaży waluty pod transakcje natychmiastowe oraz FX Forward

 •  

  dostęp do strategii walutowych z uwzględnieniem preferencji klienta i poziomu akceptowalnego ryzyka

Obsługiwane waluty w ramach natychmiastowych transakcji walutowych: 
PLN, EUR, USD, GBP, CHF, JPY , AUD, BGN, CAD, CNY, CZK, DKK, HUF, NOK, RON, RUB, SEK, TRY.

Nasi dealerzy są dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8:30:00-17:00.
Jeśli są Państwo zainteresowani nową usługą, zapraszamy do kontaktu z doradcą.

Inwestowanie w walutowe transakcje terminowe wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego zysku. Klient winien mieć świadomość, że zawarcie transakcji opisanej w niniejszym materiale niesie za sobą ryzyko poniesienia nieograniczonej straty. mBank S.A. nie gwarantuje zwrotu wniesionego kapitału, ani nie gwarantuje osiągnięcia zakładanego przez klienta zysku lub efektu ekonomicznego.
Klient rozważając zawarcie transakcji powinien w szczególności wziąć pod uwagę: ryzyka rynkowe, ryzyko prawne, działanie efektu dźwigni finansowej, potencjalnie wysoką zmienność cen/wycen transakcji, wymogi związane z ustanawianiem zabezpieczeń oraz ryzyko zaciągnięcia zobowiązania finansowego w wyniku zawierania transakcji. Szczegółowe opisy ryzyk, warunki świadczenia usług oraz opłaty związane z zawarciem transakcji zostały zamieszczone w załączonych do Umowy ramowej Zasadach współpracy lub Opisach transakcji.
mBank S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne klienta i ich skutki, w szczególności za poniesione przez klienta szkody (zarówno rzeczywiste, jak i utracone zyski). mBank S.A. zgodnie ze swoją znajomością rynku i wiedzą przedstawił w niniejszym materiale ryzyka związane z opisywaną w nim transakcją.
Niniejszy materiał nie stanowi doradztwa inwestycyjnego, porady ani rekomendacji dotyczącej kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych. Niniejszy materiał został przygotowany w oparciu o ściśle określone warunki rynkowe. W przypadku zamiaru klienta zawarcia transakcji, mBank S.A. nie gwarantuje, że będzie ona oparta na tych samych parametrach i kwotowaniach, jak transakcje wskazane w niniejszym materiale. Należy w szczególności wziąć pod uwagę, że zmienność warunków rynkowych może być znacznie wyższa, niż założona w przedstawionej informacji.
Klient nie powinien podejmować żadnych decyzji inwestycyjnych wyłącznie na podstawie niniejszego materiału bez dokonania własnych dalszych analiz. mBank S.A. rekomenduje również zasięgnięcie przez klienta niezależnych, profesjonalnych porad doradców: inwestycyjnego, prawnego, podatkowego i rachunkowego. Klient powinien z pomocą tych doradców dokonać oceny ryzyka każdej zawieranej transakcji oraz jej skutków ekonomicznych, prawnych, podatkowych i księgowych. Decyzje w przedmiocie zawarcia z mBankiem S.A. transakcji, w tym również momentu jej zawarcia, klient podejmuje w sposób samodzielny i niezależny od mBanku S.A.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny.