Zarządzanie aktywami dostosowane do Twoich potrzeb

Chcemy, aby czas był Twoim sprzymierzeńcem. Wraz z jego upływem możesz zyskiwać jeszcze więcej – na podstawie udzielonego przez Ciebie pełnomocnictwa, lokowaniem Twoich środków zajmie się zespół ekspertów.

Nasze strategie inwestycyjne uwzględniają:

 •  

  Twoje preferencje,

 •  

  Twoje cele inwestycyjne,

 •  

  Twoją skłonność do ryzyka,

 •  

  oczekiwaną stopę zwrotu w wybranym przez Ciebie terminie.

 

Strategie indywidualne

 

Zarządzanie aktywami zgodnie z Twoim indywidualnym profilem

Strategie indywidualne przygotowywane i zarządzane są zgodnie z Twoim indywidualnym profilem i oczekiwaniami inwestycyjnymi w zakresie klas aktywów, alokacji, opłat. 

Niezbędna minimalna kwota aktywów do uruchomienia strategii wynosi 5 mln zł.

 

Strategie modelowe

 

W zarządzaniu aktywami zaufaj wiedzy specjalistów

Zarządzający dokonuje kupna i sprzedaży papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, a także podejmuje wszelkie czynności niezbędne do właściwego zarządzania powierzonymi środkami, stałe monitoruje portfel oraz dokonuje zmian struktury portfela, w zależności od koniunktury na rynku.

Oferujemy strategie modelowe o różnym stopniu ryzyka, w tym pięć strategii benchmarkowych oraz jedną strategię niebenchmarkową typu absolute return.

Centrum informacji

mBank S.A.
Private banking
ul. Wspólna 47/49 
00-684 Warszawa

Znajdź oddział

Prezentowane wyniki inwestycyjne są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji ani obietnicy osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

mWealth Management. świadczy usługi na podstawie zawieranej z klientem umowy o zarządzanie portfelem instrumentów finansowych, określającej w szczególności czynniki ryzyka, które należy brać pod uwagę przy wyborze oferowanych strategii inwestycyjnych. Zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez mWealth Management udzieliła Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego).

Źródło: Wyliczenia własne mWealth Management. Stopa zwrotu brutto nie uwzględnia opłaty za zarządzanie portfelem. Powyższe wyniki nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Podane stopy zwrotu prezentowane są przed badaniem audytora, dlatego też ostateczne wyniki mogą ulec zmianie.