Zarządzanie aktywami zgodnie z indywidualnym profilem klienta

 

Proponujemy profesjonalne lokowanie środków przez zespół ekspertów, na podstawie udzielonego przez klienta pełnomocnictwa zgodnie z wybraną strategią inwestycyjną, uwzględniającą:

 •  

  preferencje,

 •  

  cele inwestycyjne,

 •  

  skłonność do ryzyka,

 •  

  oczekiwaną stopę zwrotu w wybranym terminie.

Strategie indywidualne

Zarządzanie aktywami zgodnie z indywidualnym profilem klienta

Strategie indywidualne przygotowywane i zarządzane są zgodnie z indywidualnym profilem i oczekiwaniami inwestycyjnymi klienta w zakresie klas aktywów, alokacji, opłat. 
Minimalna kwota aktywów niezbędna do uruchomienia strategii wynosi 5 mln zł1.

 

 

Strategie modelowe

Zarządzanie aktywami dedykowane klientom polegającym na wiedzy specjalistów

Zarządzający dokonuje kupna i sprzedaży papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, a także podejmuje wszelkie czynności niezbędne do właściwego zarządzania powierzonymi środkami, stałe monitoruje portfel oraz dokonuje zmian struktury portfela, w zależności od koniunktury na rynku.

Oferujemy strategie modelowe o różnym stopniu ryzyka, w tym siedem strategii benchmarkowych oraz jedną strategię niebenchmarkową typu absolute return.

 •  

  Strategia agresywna akcji

  •  

   Cel strategii

   Celem strategii jest uzyskanie w długim okresie znacznego przyrostu kapitału przy akceptacji wysokiego ryzyka inwestycyjnego. Ze względu na wysoki dopuszczalny udział akcji w portfelu jego wartość może podlegać znacznym wahaniom. Udział akcji może się wahać od 60% do 150%, ale z reguły powinien się mieścić w przedziale od 80% do110%. Głównym czynnikiem wpływającym na wynik portfela powinna być selekcja spółek, a alokacja będzie odgrywać mniejszą rolę.

    

   Podstawowe informacje

   • Instrumenty finansowe o niewielkim stopniu ryzyka
   od 40%
   • Ryzykowne instrumenty finansowe
   od 60% do 150%
   • Zarządzający
   Krzysztof Boryczko
   • Benchmark
   WIG20
   • Minimalne zaangażowanie
   200 000 zł

    

   Wyniki netto1

      YTD  1M  3M  12M  36M 60M lub od początku funkcjonowania
     31.12.2016
   28.02.2017
   31.01.2017
   28.02.2017
   30.11.2016
   28.02.2017
   29.02.2016
   28.02.2017
   28.02.2014
   28.02.2017
   29.02.2012
   28.02.2017
   Agresywna akcji +16,11%  +5,45%  +21,48%  +45,16%   +38,56%  +78,77% 

    

 •  

  Strategia akcyjna

  •  

   Cel strategii

   Celem strategii jest uzyskanie w długim okresie znacznego przyrostu kapitału przy akceptacji wysokiego ryzyka inwestycyjnego. Ze względu na wysoki dopuszczalny udział akcji w portfelu, jego wartość może podlegać znacznym wahaniom. Udział akcji może się wahać od 40% do 100%, ale z reguły nie powinien spadać poniżej 60%. Głównym czynnikiem wpływającym na wynik portfela powinna być selekcja spółek, a alokacja będzie odgrywać mniejszą rolę.

    

   Podstawowe informacje

   • Instrumenty finansowe o niewielkim stopniu ryzyka
   od 0% do 60%
   • Ryzykowne instrumenty finansowe
   od 40% do 100%
   • Zarządzający
   Krzysztof Boryczko
   • Benchmark
   20% * ro/N + 80% * rWIG20
   • Minimalne zaangażowanie
   200 000 zł

    

   Wyniki netto1

      YTD  1M  3M  12M  36M 60M lub od początku funkcjonowania
     31.12.2016
   28.02.2017
   31.01.2017
   28.02.2017
   30.11.2016
   28.02.2017
   29.02.2016
   28.02.2017
   28.02.2014
   28.02.2017
   29.02.2012
   28.02.2017
   Akcyjna +11,37%  +3,35%  +15,21%   +31,48%   +14,22%  +25,69%  (8/1/2013)

    

 •  

  Strategia mieszana

  •  

   Cel strategii

   Celem strategii jest długoterminowa maksymalizacja stopy zwrotu z powierzonego kapitału, przy wykorzystaniu dłużnych papierów wartościowych oraz potencjału wzrostowego rynku akcji, przy jednoczesnej akceptacji umiarkowanego ryzyka inwestycyjnego. W krótkich okresach wartość portfela może podlegać wahaniom, jednak celem Zarządzającego jest ochrona powierzonego kapitału, również w okresie dekoniunktury na rynku. Głównym czynnikiem wpływającym na wyniki powinna być selekcja instrumentów wybieranych do portfela, w mniejszym alokacja pomiędzy ryzykowne i bezpieczne instrumenty. Zachowanie strategii powinno przypominać zachowanie funduszy stabilnego wzrostu.

   Podstawowe informacje

   • Instrumenty finansowe o niewielkim stopniu ryzyka
   od 40% do 80%
   • Ryzykowne instrumenty finansowe
   od 20% do 60%
   • Zarządzający
   Krzysztof Boryczko, Marcin Grotek
   • Benchmark
   60% * WIBID 3M + 40% * rWIG20
   • Minimalne zaangażowanie
   200 000 zł

    

   Wyniki netto1

      YTD  1M  3M  12M  36M 60M lub od początku funkcjonowania
     31.12.2016
   28.02.2017
   31.01.2017
   28.02.2017
   30.11.2016
   28.02.2017
   29.02.2016
   28.02.2017
   28.02.2014
   28.02.2017
   29.02.2012
   28.02.2017
   Mieszana +6,64%  +2,58%  +8,52%   +15,19%    +7,76%  15,65%  (17/1/2013)
 •  

  Strategia dochodowa

  •  

   Cel strategii

   Celem strategii jest długoterminowa maksymalizacja stopy zwrotu z powierzonego kapitału, przy wykorzystaniu dłużnych papierów wartościowych oraz potencjału wzrostowego rynku akcji, przy jednoczesnej akceptacji umiarkowanego ryzyka inwestycyjnego. W krótkich okresach wartość portfela może podlegać wahaniom, ale celem zarządzającego jest ochrona powierzonego kapitału, również w okresie dekoniunktury na rynku. Głównym czynnikiem wpływającym na wyniki powinna być selekcja instrumentów kupowanych do portfela, w mniejszym alokacja pomiędzy ryzykowne a bezpieczne instrumenty. Zachowanie strategii powinno przypominać zachowanie funduszy stabilnego wzrostu.

    

   Podstawowe informacje

   • Instrumenty finansowe o niewielkim stopniu ryzyka
   do 100%
   • Ryzykowne instrumenty finansowe
   od 0% do 30%
   • Zarządzający
   Marcin Grotek, Krzysztof Boryczko
   • Benchmark
   15% WIG20 + 85% WIBID 3M
   • Minimalne zaangażowanie
   500 000 zł

    

   Wyniki netto1

      YTD  1M  3M  12M  36M 60M lub od początku funkcjonowania
     31.12.2016
   28.02.2017
   31.01.2017
   28.02.2017
   30.11.2016
   28.02.2017
   29.02.2016
   28.02.2017
   28.02.2014
   28.02.2017
   29.02.2012
   28.02.2017
   Dochodowa +3,09%  +1,38%  +4,37%   +9,84%   +10,46%  +22,45% 

    

 •  

  Strategia skarbowa plus

  •  

   Cel strategii

   Uzyskiwanie w średnim i długim okresie stóp zwrotu przewyższających dochodowość instrumentów wolnych od ryzyka przy jednoczesnym utrzymaniu ryzyka inwestycyjnego na niskim poziomie (rozumiane jako niskie prawdopodobieństwo uzyskania ujemnej 12-miesięcznej stopy zwrotu). Dozwolone inwestycje obejmują instrumenty finansowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i instrumenty rynku pieniężnego. Dywersyfikacja portfela docelowo obejmuje kilka lub kilkanaście wybranych serii obligacji skarbowych, co zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo inwestycji.

    

   Podstawowe informacje

   • Instrumenty finansowe o niewielkim stopniu ryzyka
   do 100%
   • Ryzykowne instrumenty finansowe
   brak
   • Zarządzający
   Marcin Grotek
   • Benchmark
   33% * WIBID 0/N * 0,9 + 67% * Citygroup Poland Government Bond Index
   • Minimalne zaangażowanie
   500 000 zł

    

   Wyniki netto1

      YTD  1M  3M  12M  36M 60M lub od początku funkcjonowania
     31.12.2016
   28.02.2017
   31.01.2017
   28.02.2017
   30.11.2016
   28.02.2017
   29.02.2016
   28.02.2017
   28.02.2014
   28.02.2017
   29.02.2012
   28.02.2017
   Skarbowa plus -0,41%  +0,05%  +0,04%  -0,75%   +8,89%  +19,16% 

    

 •  

  Strategia wielu klas aktywów

  •  

   Cel strategii

   Strategia typu absolute return. Celem strategii jest uzyskanie w długim okresie stóp zwrotu przewyższających dochodowość instrumentów wolnych od ryzyka przy jednoczesnym utrzymaniu ryzyka inwestycyjnego na umiarkowanym poziomie.
   W celu ochrony wartości portfela inwestycyjnego, w okresach podwyższonego ryzyka inwestycyjnego, Zarządzający może ograniczać ekspozycję na rynek akcji oraz stosować zabezpieczanie portfela przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych, jednak ze względu na dopuszczalny wysoki udział akcji w portfelu jego wartość może podlegać istotnym wahaniom, szczególnie w krótkich okresach.

    

   Podstawowe informacje

   • Instrumenty finansowe o niewielkim stopniu ryzyka
   do 100%
   • Ryzykowne instrumenty finansowe
   do 100%
   • Zarządzający
   Dawid Czopek
   • Benchmark
   strategia niebenchmarkowa
   • Minimalne zaangażowanie
   200 000 zł

    

   Wyniki netto1

      YTD  1M  3M  12M  36M 60M lub od początku funkcjonowania
     31.12.2016
   28.02.2017
   31.01.2017
   28.02.2017
   30.11.2016
   28.02.2017
   29.02.2016
   28.02.2017
   28.02.2014
   28.02.2017
   29.02.2012
   28.02.2017
   Wielu klas aktywów +7,12%  +1,91% +11,20%   +15,36%   +12,53%  40,57% 

    

1Wyliczenia własne Domu Maklerskiego mBanku. Tabela zawiera wyniki netto uwzględniające opłaty za zarządzanie oraz opłaty za sukces. Powyższe wyniki nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Dokładny opis strategii stanowi załącznik do umowy obejmującej usługę zarządzania portfelem instrumentów finansowych.

Centrum informacji

Adres do korespondencji

mBank S.A.
Private banking
ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa

Znajdź oddział

Zapraszamy do kontaktu:

Centrum telefoniczne private banking oraz zastrzeganie kart płatniczych:

Prezentowane wyniki inwestycyjne są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji ani obietnicy osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

mWealth Management. świadczy usługi na podstawie zawieranej z klientem umowy o zarządzanie portfelem instrumentów finansowych, określającej w szczególności czynniki ryzyka, które należy brać pod uwagę przy wyborze oferowanych strategii inwestycyjnych. Zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez mWealth Management udzieliła Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego).

Źródło: Wyliczenia własne mWealth Management. Stopa zwrotu brutto nie uwzględnia opłaty za zarządzanie portfelem. Powyższe wyniki nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Podane stopy zwrotu prezentowane są przed badaniem audytora, dlatego też ostateczne wyniki mogą ulec zmianie.