Zarządzanie aktywami dostosowane do Twoich potrzeb

Chcemy, aby czas był Twoim sprzymierzeńcem. Wraz z jego upływem możesz zyskiwać jeszcze więcej – na podstawie udzielonego przez Ciebie pełnomocnictwa, lokowaniem Twoich środków zajmie się zespół ekspertów.

Nasze strategie inwestycyjne uwzględniają:

  • Twoje preferencje,
  • Twoje cele inwestycyjne,
  • Twoją skłonność do ryzyka,
  • oczekiwaną stopę zwrotu w wybranym przez Ciebie terminie.

 
Strategie indywidualne

 

Zarządzanie aktywami zgodnie z Twoim indywidualnym profilem

Strategie indywidualne przygotowywane i zarządzane są zgodnie z Twoim indywidualnym profilem i oczekiwaniami inwestycyjnymi w zakresie klas aktywów, alokacji, opłat. 

Niezbędna minimalna kwota aktywów do uruchomienia strategii wynosi 5 mln zł.

 
Strategie modelowe

 

W zarządzaniu aktywami zaufaj wiedzy specjalistów

Zarządzający dokonuje kupna i sprzedaży papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, a także podejmuje wszelkie czynności niezbędne do właściwego zarządzania powierzonymi środkami, stałe monitoruje portfel oraz dokonuje zmian struktury portfela, w zależności od koniunktury na rynku.

Oferujemy strategie modelowe o różnym stopniu ryzyka, w tym pięć strategii benchmarkowych oraz jedną strategię niebenchmarkową typu absolute return.

Centrum informacji

mBank S.A.
Private banking
ul. Prosta 18,
00-850 Warszawa,

Znajdź oddział

Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka dotyczących inwestycji w określone instrumenty finansowe znajduje się na stronie internetowej https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty-new/private-banking/wealth-managment/. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych (derywatów) strata może nawet przekroczyć kwotę zainwestowanego kapitału. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w instrumenty finansowe mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów.

Biuro Maklerskie mBanku, będące wyodrębnioną jednostką organizacyjną mBanku S.A., świadczy usługę zarządzania portfelem instrumentów finansowych na podstawie zawieranej z klientem umowy o zarządzanie portfelem instrumentów finansowych, określającej w szczególności warunki uzgodnionej strategii inwestycyjnej. Informacja o charakterystyce poszczególnych instrumentów finansowych, regulaminy świadczenia usług maklerskich, tabele opłat i prowizji i informacja o innych dokumentach związanych ze świadczeniem usług maklerskich przez mBank S.A. znajdują się na stronie https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty-new/private-banking/wealth-managment/.

mBank S.A. oświadcza, że posiada stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej oraz w zakresie usług powierniczych i jest nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.