Zarządzanie aktywami zgodnie z indywidualnym profilem klienta

 

Proponujemy profesjonalne lokowanie środków przez zespół ekspertów, na podstawie udzielonego przez klienta pełnomocnictwa zgodnie z wybraną strategią inwestycyjną, uwzględniającą:

 •  

  preferencje,

 •  

  cele inwestycyjne,

 •  

  skłonność do ryzyka,

 •  

  oczekiwaną stopę zwrotu w wybranym terminie.

Strategie indywidualne

Zarządzanie aktywami zgodnie z indywidualnym profilem klienta

Strategie indywidualne przygotowywane i zarządzane są zgodnie z indywidualnym profilem i oczekiwaniami inwestycyjnymi klienta w zakresie klas aktywów, alokacji, opłat. 
Minimalna kwota aktywów niezbędna do uruchomienia strategii wynosi 5 mln zł1.

 

 

Strategie modelowe

Zarządzanie aktywami dedykowane klientom polegającym na wiedzy specjalistów

Zarządzający dokonuje kupna i sprzedaży papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, a także podejmuje wszelkie czynności niezbędne do właściwego zarządzania powierzonymi środkami, stałe monitoruje portfel oraz dokonuje zmian struktury portfela, w zależności od koniunktury na rynku.

Oferujemy strategie modelowe o różnym stopniu ryzyka, w tym pięć strategii benchmarkowych oraz jedną strategię niebenchmarkową typu absolute return.

Centrum informacji

Adres do korespondencji

mBank S.A.
Private banking
ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa

Znajdź oddział

Zapraszamy do kontaktu:

Centrum telefoniczne private banking oraz zastrzeganie kart płatniczych:

Prezentowane wyniki inwestycyjne są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji ani obietnicy osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

mWealth Management. świadczy usługi na podstawie zawieranej z klientem umowy o zarządzanie portfelem instrumentów finansowych, określającej w szczególności czynniki ryzyka, które należy brać pod uwagę przy wyborze oferowanych strategii inwestycyjnych. Zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez mWealth Management udzieliła Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego).

Źródło: Wyliczenia własne mWealth Management. Stopa zwrotu brutto nie uwzględnia opłaty za zarządzanie portfelem. Powyższe wyniki nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Podane stopy zwrotu prezentowane są przed badaniem audytora, dlatego też ostateczne wyniki mogą ulec zmianie.