Charakterystyka produktu

mFundusz Konserwatywny sfio to produkt przygotowany z myślą o inwestorach, którzy:

 • chcą skorzystać z zalet aktywnie zarządzanego portfela tj. dywersyfikacji i selekcji, oraz rozumieją specyfikę inwestowania w papiery dłużne przedsiębiorstw
 • nie akceptują inwestycji o wysokim ryzyku
 • cenią wysoką płynność – możliwość dopłacania i wypłacania środków w dowolnym momencie (szczegóły dotyczące nabywania i umarzania jednostek uczestnictwa zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Funduszu)

 

mFundusz Konserwatywny sfio to fundusz dłużny aktywnie  zarządzany przez doświadczony zespół ekspertów Biura Maklerskiego mBanku. Osiągnięcie celu inwestycyjnego opiera się na właściwym doborze papierów dłużnych przedsiębiorstw oraz aktywnym zarządzaniu częścią zainwestowaną w obligacje skarbowe.

Dodatkowe informacje:

 • Fundusz lokuje do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe, w szczególności obligacje skarbowe, korporacyjne i komunalne.
 • Część aktywów Funduszu lokowana jest także w zagranicznych instrumentach dłużnych, co ma na celu dywersyfikację geograficzną portfela lokat. W przypadku inwestycji na rynkach zagranicznych ryzyko walutowe jest zabezpieczane.
 • Podstawowym kryterium doboru lokat Funduszu jest analiza fundamentalna oraz ocena trendów rynkowych. Podejmując decyzję o stopniu zaangażowania w poszczególne rodzaje lokat Funduszu bierze się pod uwagę także sytuację makroekonomiczną w kraju i na świecie.
 • Lokując Aktywa Funduszu w dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego Fundusz kierować się będzie kryterium oczekiwanej stopy zwrotu, wielkości ryzyka kredytowego związanego z tymi papierami wartościowymi.
 • Analizując spółki pod kątem możliwości inwestycji w emitowane przez nie obligacje, zarządzający kieruje się przede wszystkim oceną fundamentalną samej spółki oraz perspektywami sektora, w którym prowadzi ona swoją działalność.
 • Na ograniczenie ryzyka inwestycyjnego wpływa także wysoki stopień dywersyfikacji portfela lokat. W procesie selekcji preferowane są instrumenty będące przedmiotem obrotu na rynkach aktywnych, co umożliwia ich rzetelną, rynkową wycenę w każdym momencie trwania inwestycji, a ponadto pozwala na utrzymywanie ponadprzeciętnego poziomu płynności Funduszu.
 • ryzyko kredytowe i płynnościowe nadzorowane jest przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Wybraliśmy dla Ciebie

 

Asset management

 • profesjonalne lokowanie środków przez zespół ekspertów
więcej na temat Asset management
 

Sukcesja

 • zabezpieczenie i optymalne przekazanie zgromadzonego majątku
więcej na temat Sukcesja
 

Portfele modelowe

 • cztery strategie o zróżnicowanym poziomie ryzyka, dające możliwość łączenia ochrony ubezpieczeniowej z pomnażaniem kapitału
więcej na temat Portfele modelowe
 

Fundusze inwestycyjne

 • wybór ponad 700 funduszy inwestycyjnych, zarówno polskich, jak i zagranicznych
więcej na temat Fundusze inwestycyjne

mFundusz Konserwatywny sfio to fundusz dłużny aktywnie  zarządzany przez doświadczony zespół ekspertów Biura Maklerskiego mBanku. Osiągnięcie celu inwestycyjnego opiera się na właściwym doborze papierów dłużnych przedsiębiorstw oraz aktywnym zarządzaniu częścią zainwestowaną w obligacje skarbowe.

Nota prawna

Informujemy, że przedstawiony materiał został przygotowany przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-850) przy ul. Prostej 18, który prowadzi działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – Biura Maklerskiego mBanku.

Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przypominamy, że inwestowanie w mFundusz Konserwatywny SFIO wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Nie ponosimy odpowiedzialności za decyzje klientów związane z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa w mFunduszu Konserwatywnym SFIO. Zwracamy uwagę, że jednostki uczestnictwa nie są depozytem bankowym.

Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa w mFunduszu Konserwatywnym SFIO może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych i musisz liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w jednostki uczestnictwa w mFunduszu Konserwatywnym SFIO mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Przy podejmowaniu każdej decyzji inwestycyjnej należy kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej.

Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w mFundusz Konserwatywny SFIO i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospektach informacyjnych oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie PKO TFI S.A., placówkach mBanku oraz na stronie internetowej www.gammafundusze.pl oraz www.mbank.pl.

Informujemy, że posiadamy stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej oraz jesteśmy nadzorowani przez Komisję Nadzoru Finansowego.