Charakterystyka produktu


mFundusz Obligacji został stworzony z myślą o inwestorach, którzy:

  • dotychczas inwestowali samodzielnie w papiery dłużne przedsiębiorstw
  • cenią sobie wysoką płynność inwestycji
  • chcą utrzymać ryzyko inwestycyjne na umiarkowanym poziomie

Nasze nowe rozwiązanie obligacyjne zarządzane jest przez doświadczony zespół ekspertów Domu Maklerskiego mBanku, poprzednio członków zespołu mWealth Management, odpowiedzialnych za strategie dłużne. Osiągnięcie celu inwestycyjnego opiera się na właściwym doborze papierów dłużnych przedsiębiorstw oraz aktywnym zarządzaniu częścią zainwestowaną w obligacje skarbowe.

Dodatkowe informacje:

  • analizując spółki pod kątem możliwości inwestycji zarządzający kieruje się przede wszystkim oceną fundamentalną samej spółki oraz perspektywami sektora, w którym prowadzi ona swoją działalność
  • preferuje podmioty, które są spółkami publicznymi oraz te, które zapewniają stały dostęp do informacji o sytuacji finansowej i w transparentny sposób przedstawiają swoje sprawozdania finansowe
  • podatek od zysków kapitałowych jest odroczony do momentu umorzenia jednostek uczestnictwa
  • ryzyko kredytowe i płynnościowe nadzorowane jest przez KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Nota prawna

Inwestowanie w mFundusz Obligacji wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik mFunduszu Obligacji powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym.

mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje klientów związane z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa w mFunduszu Obligacji. Jednostki uczestnictwa nie są depozytem bankowym. Przy podejmowaniu każdej decyzji inwestycyjnej należy kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej.

Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa w mFunduszu Obligacji może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w jednostki uczestnictwa w mFunduszu Obligacji mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów.

mBank S.A. oświadcza, iż:

1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia

20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej,

2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania

papierów wartościowych i zmian tego posiadania,

3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa

Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w mFunduszu Obligacji i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospektach informacyjnych oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie KBC TFI S.A., placówkach mBanku oraz na stronie internetowej www.kbctfi.pl oraz www.mbank.pl. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny, a pochodzi od spółki mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-950), przy ul. Senatorskiej 18, która prowadzi działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – Biura Maklerskiego posługującego się nazwą Dom Maklerski mBanku.