Charakterystyka produktu

mFundusz Lokacyjny Plus SFIO to produkt przygotowany z myślą o inwestorach, którzy:

  • chcą skorzystać z zalet aktywnie zarządzanego portfela tj. dywersyfikacji i selekcji, oraz rozumieją specyfikę inwestowania w papiery dłużne przedsiębiorstw
  • nie akceptują inwestycji o wysokim ryzyku
  • cenią wysoką płynność – możliwość dopłacania i wypłacania środków w dowolnym momencie (szczegóły dotyczące nabywania i umarzania jednostek uczestnictwa zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Funduszu)

 

mFundusz Lokacyjny Plus SFIO (Fundusz) to fundusz dłużny aktywnie  zarządzany przez doświadczony zespół ekspertów Domu Maklerskiego mBanku. Osiągnięcie celu inwestycyjnego opiera się na właściwym doborze papierów dłużnych przedsiębiorstw oraz aktywnym zarządzaniu częścią zainwestowaną w obligacje skarbowe.

Dodatkowe informacje:

  • Fundusz lokuje do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe, w szczególności obligacje skarbowe, korporacyjne i komunalne.
  • Część aktywów Funduszu lokowana jest także w zagranicznych instrumentach dłużnych, co ma na celu dywersyfikację geograficzną portfela lokat. W przypadku inwestycji na rynkach zagranicznych ryzyko walutowe jest zabezpieczane.
  • Podstawowym kryterium doboru lokat Funduszu jest analiza fundamentalna oraz ocena trendów rynkowych. Podejmując decyzję o stopniu zaangażowania w poszczególne rodzaje lokat Funduszu bierze się pod uwagę także sytuację makroekonomiczną w kraju i na świecie.
  • Lokując Aktywa Funduszu w dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego Fundusz kierować się będzie kryterium oczekiwanej stopy zwrotu, wielkości ryzyka kredytowego związanego z tymi papierami wartościowymi.
  • Analizując spółki pod kątem możliwości inwestycji w emitowane przez nie obligacje, zarządzający kieruje się przede wszystkim oceną fundamentalną samej spółki oraz perspektywami sektora, w którym prowadzi ona swoją działalność.
  • Na ograniczenie ryzyka inwestycyjnego wpływa także wysoki stopień dywersyfikacji portfela lokat. W procesie selekcji preferowane są instrumenty będące przedmiotem obrotu na rynkach aktywnych, co umożliwia ich rzetelną, rynkową wycenę w każdym momencie trwania inwestycji, a ponadto pozwala na utrzymywanie ponadprzeciętnego poziomu płynności Funduszu.
  • ryzyko kredytowe i płynnościowe nadzorowane jest przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Nota prawna

Inwestowanie w mFundusz Obligacji wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik mFunduszu Lokacyjny Plus powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym.

mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje klientów związane z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa w mFunduszu Lokacyjny Plus. Jednostki uczestnictwa nie są depozytem bankowym. Przy podejmowaniu każdej decyzji inwestycyjnej należy kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej.

Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa w mFunduszu Lokacyjny Plus może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w jednostki uczestnictwa w mFunduszu Lokacyjny Plus mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów.

mBank S.A. oświadcza, iż:

1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia

20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej,

2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania

papierów wartościowych i zmian tego posiadania,

3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa

Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w mFundusz Lokacyjny Plus i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospektach informacyjnych oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie KBC TFI S.A., placówkach mBanku oraz na stronie internetowej www.kbctfi.pl oraz www.mbank.pl. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny, a pochodzi od spółki mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-950), przy ul. Senatorskiej 18, która prowadzi działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – Biura Maklerskiego posługującego się nazwą Dom Maklerski mBanku.