Portfele Funduszowe (dawniej Portfele Modelowe) – zarządzanie aktywami bez angażowania własnego czasu

Klienci korzystający z usług private banking & wealth management mBanku mogą wybrać jeden z czterech Portfeli Funduszowych (dawniej Portfeli Modelowych)  zarządzanych przez mBank S.A. - Biuro Maklerskie mBanku, o jasno zróżnicowanym poziomie ryzyka związanego z inwestowaniem na rynku akcji.

 

 

W ramach strategii każdego Portfela, zarządzający może dokonywać zmian - zmniejszając lub zwiększając ekspozycję na rynek akcji, ale podstawowym czynnikiem wpływającym na wynik jest selekcja instrumentów wchodzących w skład Portfeli.

Klient samodzielnie, lub we współpracy z doradcą, decyduje o podziale swoich środków pomiędzy cztery dostępne Portfele Funduszowe:

 

  • Portfel agresywny
  • Portfel zrównoważony
  • Portfel stabilnego wzrostu
  • Portfel konserwatywny

Możliwość łączenia ochrony ubezpieczeniowej z pomnażaniem kapitału

Portfele Funduszowe (dawniej Portfele Modelowe)1 prowadzone są w formie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK). Są to fundusze inwestycyjne powiązane z polisą na życie, które umożliwiają łączenie ochrony ubezpieczeniowej z pomnażaniem kapitału. Korzystną cechą polisy ubezpieczeniowej jest odroczenie na czas trwania inwestycji płatności podatku dochodowego.

 

Wszystkie Portfele Funduszowe (dawniej Portfele Modelowe) są zarządzane przez jeden zespół, dobór instrumentów jest oparty na tej samej metodologii. 
Różnią się przede wszystkim poziomem ryzyka, zależnym od zaangażowania na rynku akcji.

Zarządzający Portfelami Funduszowymi (dawniej Portfelami Modelowymi)

Zarządzający

Ubezpieczyciel

Wojciech Bogacki i Maksymilian Łochowski

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na życie

S.A. Vienna Insurance Group

 

 
Wyniki i notowania

Źródło: serwis ekonomiczny AnalizyOnline.pl2.

 
Wybraliśmy dla Ciebie

 

Asset management

Profesjonalne lokowanie środków przez zespół ekspertów. 

więcej na temat Asset management
 

Transfer międzypokoleniowy

Zabezpieczenie i optymalne przekazanie zgromadzonego majątku.

więcej na temat Transfer międzypokoleniowy
 

Fundusze inwestycyjne

Wybór ponad 700 funduszy inwestycyjnych, polskich i zagranicznych.

więcej na temat Fundusze inwestycyjne

Centrum informacji

mBank S.A.
Private banking
ul. Prosta 18,
00-850 Warszawa,

Znajdź oddział

1 nazwa marketingowa Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym o charakterze inwestycyjnym skierowanego do klientów private banking.

2 mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za prezentowane wyniki, za ich poprawność, dokładność i aktualność.

Przypominamy, że prezentowane wyniki inwestycyjne są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji ani obietnicy osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy nie jest depozytem bankowym. Inwestowanie w Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe wiąże się z ryzykiem utraty całości bądź części zainwestowanego kapitału.

Podane stopy zwrotu prezentowane są przed badaniem audytora, dlatego też ostateczne wyniki mogą ulec zmianie. mBank S.A. świadczy na rzecz Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. VIG usługę zarządzania portfelem instrumentów finansowych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych.

Osoby zainteresowane produktem przystępują, za pośrednictwem mBank S.A., do indywidulanej umowy ubezpieczenia z Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. VIG. Klient zawiera umowę na podstawie złożonego wniosku, po zapoznaniu się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i kartą produktu.

mBank S.A, jako agent ubezpieczeniowy, wpisany jest do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem RAU 11124813/A. Rejestr dostępny jest na stronie https://rpu.knf.gov.pl/. Lista towarzystw ubezpieczeniowych, dla których mBank S.A. pełni funkcję agenta ubezpieczeniowego, jest dostępna w oddziałach Banku.

Nadzór na mBankiem S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego, która udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez mBank S.A.