Portfele Funduszowe (dawniej Portfele Modelowe) - zarządzanie aktywami
bez angażowania własnego czasu w proces inwestycyjny

Klienci korzystający z usług private banking & wealth management mBanku mogą wybrać jeden z czterech Portfeli Funduszowych (dawniej Portfeli Modelowych)  zarządzanych przez mBank S.A. - Dom Maklerski mBanku, o jasno zróżnicowanym poziomie ryzyka związanego z inwestowaniem na rynku akcji.


W ramach strategii każdego Portfela, zarządzający może dokonywać zmian - zmniejszając lub zwiększając ekspozycję na rynek akcji, ale podstawowym czynnikiem wpływającym na wynik jest selekcja instrumentów wchodzących w skład Portfeli.
Klient samodzielnie, lub we współpracy z doradcą, decyduje o podziale swoich środków pomiędzy cztery dostępne Portfele:

 •  

  Portfel agresywny

 •  

  Portfel zrównoważony

 •  

  Portfel stabilnego wzrostu

 •  

  Portfel konserwatywny

Możliwość łączenia ochrony ubezpieczeniowej z pomnażaniem kapitału

Portfele Funduszowe (dawniej Portfele Modelowe) prowadzone są w formie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK). Są to fundusze inwestycyjne powiązane z polisą na życie, które umożliwiają łączenie ochrony ubezpieczeniowej z pomnażaniem kapitału. Korzystną cechą polisy ubezpieczeniowej jest odroczenie na czas trwania inwestycji płatności podatku dochodowego.

 

Wszystkie Portfele Funduszowe (dawniej Portfele Modelowe) są zarządzane przez jeden zespół, dobór instrumentów jest oparty na tej samej metodologii. 
Różnią się przede wszystkim poziomem ryzyka, zależnym od zaangażowania na rynku akcji.

Zarządzający i wyniki Portfeli Funduszowych (dawniej Portfeli Modelowych

Zarządzający

Ubezpieczyciel

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na życie

S.A. Vienna Insurance Group

Wojciech Bogacki i Maksymilian Łochowski

 

 

Wyniki netto

YTD 1M 3M 12M 36M 60M

KONSERWATYWNY

1,5%

0,29%

0,4%

1,5%

6,8%

12,7%

STABILNEGO WZROSTU

-5,3%

-1,54%

-3,9%

-5,3%

6,7%

7,2%

ZRÓWNOWAŻONY

-9,6%

-2,67%

-6,3%

-9,6%

4,2%

0,8%

AGRESYWNY

-15,2%

-3,68%

-9,6%

-15,2%

4,4%

-2,7%

Dane na 31.12.2018

Prezentowane wyniki inwestycyjne są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji ani obietnicy osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

mBank S.A. świadczy usługi na podstawie zawieranej z klientem umowy o zarządzanie portfelem instrumentów finansowych, określającej w szczególności czynniki ryzyka, które należy brać pod uwagę przy wyborze oferowanych strategii inwestycyjnych. Zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez mBank S.A. udzieliła Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego).

Źródło: Wyliczenia własne mBank S.A. Stopa zwrotu brutto nie uwzględnia opłaty za zarządzanie portfelem. Powyższe wyniki nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Podane stopy zwrotu prezentowane są przed badaniem audytora, dlatego też ostateczne wyniki mogą ulec zmianie.

Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty całości bądź części kapitału.

Centrum informacji

mBank S.A.
Private banking
ul. Wspólna 47/49 
00-684 Warszawa

Znajdź oddział

1 nazwa marketingowa Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym o charakterze inwestycyjnym skierowanego do klientówm mWealth Management S.A.