Interaktywne KPI

 

Każdy model biznesowy, także w bankowości, opiera się na angażowaniu kapitału: finansowego, ludzkiego, organizacyjnego, intelektualnego, społecznego i naturalnego. Działalność biznesowa i codziennie podejmowane decyzje prowadzą do ich transformacji. Najlepiej potrafimy opisać i zwymiarować kapitał finansowy. Na tym opiera się tradycyjny rachunek ekonomiczny i sprawozdawczość. Nie można zapominać, że w tych samych działaniach dochodzi do przekształcania pozostałych kapitałów w sposób oznaczający ich wzrost lub uszczuplenie.
Poniższy schemat przedstawia najważniejsze kapitały oraz proces tworzenia wartości w Grupie mBanku.

W oparciu o nasze
kapitały...
  rozwijamy działalność
biznesową...
  tworząc wartość dla
naszych interesariuszy:
 
Kapitał
Finansowy
 
Kapitał
Ludzki
 
Kapitał
Organizacyjny
 
Kapitał
Intelektualny
 
Kapitał
Społeczny
 
Kapitał
Naturalny
 
Finansujemy
przedsięwzięcia
 
Umożliwiamy
oszczędzanie
 
Umożliwiamy
transakcje finansowe
 
Oferujemy dostęp do
rynków finansowych
 
Tworzymy przyjazne
miejsca pracy
 
Wspieramy
gospodarkę
i społeczeństwo
 
Klientów
 
Inwestorów
 
Pracowników
 
Partnerów
 
Społeczeństwa
 

 

Finansowy

Finansowe podstawy naszej działalności - środki powierzone nam przez akcjonariuszy i klientów oraz wygenerowane wyniki finansowe.
 
Depozyty
91 mld zł
 
Kredyty
85 mld zł
 
Kapitały własne
13 mld zł
 
Suma aktywów
134 mld zł
zysk netto
1 219 mln zł

 

Ludzki

Grupa mBanku to przede wszystkim zespół zaangażowanych ludzi, ich wiedza, wartości i postawy, które są fundamentem innowacji i rozwoju firmy.
Wysoki oraz stabilny w ciągu ostatnich 3 lat wskaźnik zaangażowania pracowników powyżej średniej dla banków w Polsce i Europie.
ponad
6 000
pracowników

 

Organizacyjny

Struktura organizacyjna, ciągle doskonalone procedury i procesy, infrastruktura i systemy IT oraz sieć dystrybucji.

 

Intelektualny

Wyjątkowe aktywa niematerialne, stanowiące unikalną i wyróżniającą wartość, której symbolem jest marka mBank.
Mobilne DNA
Bankowość mobilna wspierana
przez najsilniejszą markę
bankową - mBank
Innowacyjne rozwiązania
Innowacyjne rozwiązania biznesowe,
również w strategicznej współpracy
z partnerami, w tym AXA i Orange

 

Społeczny

Nasze relacje z otoczeniem, wkład w rozwój sektora bankowego, gospodarki oraz świadomego finansowo społeczeństwa.Edukacja w zakresie
bezpieczeństwa bankowości
internetowej i mobilnej

Promocja i popularyzacja
matematyki w ramach
działania mFundacji

Ponad 72% placówek
dostosowanych do potrzeb
osób niepełnosprawnych

 

Naturalny

Nasz bezpośredni i pośredni wpływ na środowisko naturalne oraz możliwości kształtowania tego wpływu.

 

Działalność kredytowa

Finansujemy przedsięwzięcia klientów indywidualnych, przedsiębiorców oraz korporacji (w tym usługi leasingu i faktoringu). W efekcie klienci zaspokajają swoje potrzeby mieszkaniowe i konsumpcyjne, przedsiębiorstwa mogą inwestować, powstają nowe miejsca pracy, a do budżetu państwa trafiają podatki.

 

Efekt w rachunku zysków i strat w 2016 roku:

Przychody odsetkowe

 

3 873 mln zł


Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek

 

365 mln zł

 

Działalność depozytowa

Umożliwiamy bezpieczne lokowanie i oszczędzanie środków finansowych zarówno osobom fizycznym, jak i firmom.

 

Efekt w rachunku zysków i strat w 2016 roku:

Koszty odsetkowe

1 040 mln zł

 

Transakcje i inwestycje

Umożliwiamy klientom przeprowadzenie transakcji w sposób bezpieczny i wygodny. Otwieramy przed klientami możliwości aktywnego inwestowania środków na rynkach kapitałowych.

 

Efekt w rachunku zysków i strat w 2016 roku:

Wynik z tytułu prowizji

2 833 mln zł

 

Działalność handlowa

Oferujemy przedsiębiorstwom dostęp do rynków finansowych oraz zabezpieczanie swojej działalności przed zmiennymi warunkami rynkowymi, takimi jak stopy procentowe, kursy walutowe, ceny surowców i towarów.

 

Efekt w rachunku zysków i strat w 2016 roku:

Wynik z działalności handlowej

245 mln zł

 

Ludzie i procesy 

Inwestujemy w naszych pracowników i tworzymy dla nich przyjazne miejsce pracy. Wspieramy rozwój ich kompetencji oraz uwrażliwiamy na unikalne wartości mBanku. Nieustannie rozwijamy naszą infrastrukturę, poszukując najlepszych, najbezpieczniejszych i najwygodniejszych dla klientów rozwiązań technologicznych i informatycznych.

 

Efekt w rachunku zysków i strat w 2016 roku:

Koszty operacyjne

877 mln zł

Wynagrodzenia i świadczenia

1 086 mln zł

Inne

 

Podatki i wsparcie

Jesteśmy jednym z największych płatników podatku korporacyjnego w Polsce. Płacimy też inne opłaty, wspierając budżet państwa i sektor bankowy oraz inwestujemy w edukację społeczeństwa poprzez kampanię społeczną i działalność fundacji.

 

Efekt w rachunku zysków i strat w 2016 roku:

Podatki, opłaty i działalność społeczna

416 mln zł

CIT

329 mln zł

Podatek od niektórych instytucji finans.

162 mln zł

Składka na BFG

3 mln zł

Wydatki mFundacji

 

Klienci

Udzieliliśmy 17,7 mld
złotych kredytów
Wprowadziliśmy
liczne udogodnienia
dla użytkowników
aplikacji mobilnej
i webowej

podpowiedzi
nadchodzących
płatności

mobilna
autoryzacja


mKsięgowość

 

Inwestorzy

Transparentnie komunikujemy się z rynkiem Wzmocniliśmy profil finansowania i bezpieczeństwo bilansu
3 konferencję
6 roadshow-ów
4 konferecnję
1 roadshow
+6,8%
zwrot z akcji
mBanku
+4,8%
indeks giełdowy
WIG20
+2,9%
indeks giełdowy spółek
sektora bankowego
WIG-Banki

 

Pracownicy

Rozpoczęliśmy budowę
nowej siedziby w Łodzi
prawie 16 000 godzin
szkoleń pracowniczych
prawie 100% rekrutacji 
wewnętrznej na stanowiska
specjalistyczne i menedżerskie

 

Partnerzy

Rozwój współpracy Nowi partnerzy

 

Społeczeństwo

Prowadzimy
kampanię
społeczną

Nie robisz tego w realu,
nie rób tego w sieci
1,2
mln zł
 
grantów w ramach
programu mPotęga
Wyznaczamy
sobie najwyższe
standardy

co do przestrzegania
zaleceń regulacyjnych