Interaktywne KPI

Każdy model biznesowy, także w bankowości, opiera się na angażowaniu kapitału: finansowego, ludzkiego, organizacyjnego, intelektualnego, społecznego i naturalnego. Działalność biznesowa i codziennie podejmowane decyzje prowadzą do ich transformacji. Najlepiej potrafimy opisać i zwymiarować kapitał finansowy. Na tym opiera się tradycyjny rachunek ekonomiczny i sprawozdawczość. Nie można jednak zapominać, że w tych samych działaniach dochodzi do przekształcania pozostałych kapitałów w sposób oznaczający ich wzrost lub uszczuplenie. Poniższy schemat przedstawia najważniejsze kapitały oraz proces tworzenia wartości w Grupie mBanku.

W oparciu o nasze
kapitały...
 
Kapitał Finansowy
 
Kapitał Ludzki
 
Kapitał Organizacyjny
 
Kapitał Intelektualny
 
Kapitał Społeczny
 
Kapitał Naturalny
rozwijamy działalność
biznesową...
 
Finansujemy
przedsięwzięcia
 
Umożliwiamy
oszczędzanie
 
Umożliwiamy
transakcje finansowe
 
Oferujemy dostęp do
rynków finansowych
 
Tworzymy przyjazne
miejsca pracy
 
Wspieramy gospodarkę
i społeczeństwo
tworząc wartość dla
naszych interesariuszy:
 
Klientów
 
Inwestorów
 
Pracowników
 
Partnerów
 
Społeczeństwa
 

Finansowe podstawy naszej działalności - środki powierzone nam przez akcjonariuszy i klientów oraz wygenerowane wyniki finansowe.

 
Depozyty
91 mld zł
 
Kredyty
85 mld zł
 
Kapitały
własne
13 mld zł
 
Suma
aktywów
134 mld zł
zysk netto
1 219 mln zł
Grupa mBanku to przede wszystkim zespół zaangażowanych ludzi, ich wiedza, wartości i postawy, które są fundamentem innowacji i rozwoju firmy.
Wysoki oraz stabilny w ciągu ostatnich 3 lat wskaźnik zaangażowania pracowników powyżej średniej dla banków w Polsce i Europie.
ponad
6 000
pracowników

Struktura organizacyjna, ciągle doskonalone procedury i procesy, infrastruktura i systemy IT oraz sieć dystrybucji.

Wyjątkowe aktywa niematerialne, stanowiące unikalną i wyróżniającą wartość, której symbolem jest marka mBank.
Mobilne DNA
Bankowość mobilna wspierana
przez najsilniejszą markę
bankową - mBank
Innowacyjne rozwiązania
Innowacyjne rozwiązania biznesowe,
również w strategicznej współpracy
z partnerami, w tym AXA i Orange
Nasze relacje z otoczeniem, wkład w rozwój sektora bankowego, gospodarki oraz świadomego finansowo społeczeństwa.
Edukacja w zakresie
bezpieczeństwa bankowości
internetowej i mobilnej
Promocja i popularyzacja
matematyki w ramach
działania mFundacji
Ponad 72% placówek
dostosowanych do potrzeb
osób niepełnosprawnych

 

Nasz bezpośredni i pośredni wpływ na środowisko naturalne oraz możliwości kształtowania tego wpływu.

Finansujemy przedsięwzięcia klientów indywidualnych, przedsiębiorców oraz korporacji (w tym usługi leasingu i faktoringu). W efekcie klienci zaspokajają swoje potrzeby mieszkaniowe i konsumpcyjne, przedsiębiorstwa mogą inwestować, powstają nowe miejsca pracy, a do budżetu państwa trafiają podatki.

 

Efekt w rachunku zysków i strat w 2016 roku:

Przychody odsetkowe
 

3 873 mln zł


Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek
 

365 mln zł

Umożliwiamy bezpieczne lokowanie i oszczędzanie środków finansowych zarówno osobom fizycznym, jak i firmom.

 

Efekt w rachunku zysków i strat w 2016 roku:

Koszty odsetkowe

1 040 mln zł

Umożliwiamy klientom przeprowadzenie transakcji w sposób bezpieczny i wygodny. Otwieramy przed klientami możliwości aktywnego inwestowania środków na rynkach kapitałowych.

 

Efekt w rachunku zysków i strat w 2016 roku:

Wynik z tytułu prowizji

2 833 mln zł

Oferujemy przedsiębiorstwom dostęp do rynków finansowych oraz zabezpieczanie swojej działalności przed zmiennymi warunkami rynkowymi, takimi jak stopy procentowe, kursy walutowe, ceny surowców i towarów.

 

Efekt w rachunku zysków i strat w 2016 roku:

Wynik z działalności handlowej

245 mln zł

Inwestujemy w naszych pracowników i tworzymy dla nich przyjazne miejsce pracy. Wspieramy rozwój ich kompetencji oraz uwrażliwiamy na unikalne wartości mBanku. Nieustannie rozwijamy naszą infrastrukturę, poszukując najlepszych, najbezpieczniejszych i najwygodniejszych dla klientów rozwiązań technologicznych i informatycznych.

 

Efekt w rachunku zysków i strat w 2016 roku:

Koszty operacyjne

877 mln zł

Wynagrodzenia i świadczenia

1 086 mln zł

Inne

Jesteśmy jednym z największych płatników podatku korporacyjnego w Polsce. Płacimy też inne opłaty, wspierając budżet państwa i sektor bankowy oraz inwestujemy w edukację społeczeństwa poprzez kampanię społeczną i działalność fundacji.

 

Efekt w rachunku zysków i strat w 2016 roku:

Podatki, opłaty i działalność społeczna

416 mln zł

CIT

329 mln zł

Podatek od niektórych instytucji finans.

162 mln zł

Składka na BFG

3 mln zł

Wydatki mFundacji

Udzieliliśmy 17,7 mld 
złotych kredytów
Wprowadziliśmy liczne udogodnienia dla użytkowników aplikacji mobilnej i webowej

podpowiedzi
nadchodzących
płatności

mobilna
autoryzacja


mKsięgowość

Transparentnie komunikujemy się z rynkiem
3 konferecnję
6 roadshow-ów
4 konferecnję
1 roadshow
+6,8%
zwrot z akcji
mBanku
+4,8%
indeks giełdowy
WIG20
+2,9%
indeks giełdowy spółeksektora bankowego
WIG-Banki
Wzmocniliśmy profil finansowania i bezpieczeństwo bilansu
Rozpoczęliśmy budowę
nowej siedziby w Łodzi
prawie 16 000 godzin
szkoleń pracowniczych
prawie 100% rekrutacji 
wewnętrznej na stanowiska
specjalistyczne i menedżerskie
Rozwój współpracy
Nowi partnerzy
Prowadzimy
kampanię społeczną

Nie robisz tego w realu, nie rób tego w sieci
1,2 mln zł 
grantów w ramach programu mPotęga
Wyznaczamy sobie najwyższe standardy
co do przestrzegania zaleceń regulacyjnych